پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجارت بین الملل، ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………………….5
1-4-تعریف اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-4-1- مسؤلیت جانشین…………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-4-2- تجارت بین الملل……………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-4-3-قانون فدرال………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- قوانین فدرال در مسئولیت جانشین…………………………………………………………………………………………………………….8
2-1-1- اساس قانون دولتی در مسئولیت جانشین……………………………………………………………………………………………9
2-1-1-1- ساختار تعامل و مسئولیت جانشین……………………………………………………………………………………………….10
2-1-1-2- استثنائات مسئولیت جانشین………………………………………………………………………………………………………..12
2-1-2- مصوبه ی قضایی فدرال در مورد نظریه های مسئولیت جانشین ………………………………………………………………15
2-1-2-1- شرایط کاربرد مسئولیت جانشین در علل اقدام فدرال………………………………………………………………………..15
2-1-2-2- قوانین ساخت و ساز………………………………………………………………………………………..19
فصل سوم:مواد و روشها
3-1- مقد مه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
3-2- دفتر اداره صنعت و امنیت(BIS )…………………………………………………………………………………………………………..26
3-3- اداره کنترل داراییهای خارجی……………………………………………………………………………………………………………..29
3-4- هیئت مدیره ی کنترل تبادلات دفاعی…………………………………………………………………………………………………….30
3-5- اداره محافظت از گمرک و مرزهای ایالات متحده………………………………………………………………………………….32
فصل چهارم: نتایج وبحث
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
4-2- اساس قانونی برای تعهدات در قبال جانشینی در قانون تجارت فدرال…………………………………………………………35
4-3- آیا جرائم مدنی در قوانین تجارتی چاره ساز هستند؟………………………………………………………………………………40
4-3-1- کنترل صادرات اسلحه……………………………………………………………………………………………………………….40
4-3-2- تحریم های اقتصادی و تجاری……………………………………………………………………………………………………43
4-3-3- کنترل های صادرات استفاده ی مجدد…………………………………………………………………………………………45
4-3-4- قوانین گمرکی……………………………………………………………………………………………………………………….49
4-4- نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………54
4-4-1- مسائل سیاسی و قانون اساسی دراعمال مسئولیت جانشین در تحریم های تجاری………………………………56
4-4-1-1- انصاف در حمایت از جرائم………………………………………………………………………………………………56
4-4-1-2- تحلیل های سیاسی مسئولیت جانشین………………………………………………………………………………….59
4-4-1-3- قانون فرآیند دموکراتیک استاندارد گذاری و جرائم مدنی…………………………………………………….63
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..68
فهرست جداول
5-1- عناوین قانون تجارت بین الملل ایالات متحده……………………………………………………………………………………. منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
فهرست جداول
.

چکیده
کاربرد نظریه های ” مسئولیت جانشین ” در قانون تجارت بین الملل بحث جدیدی است و در قرن اخیر گسترش پیدا کرده است. مسئولیت جانشین یک وضع قانون منصفانه است که به بستانکاران شرکت این اجازه را میدهد تا زیان های حاصل از شرکتی دیگر را که دارایی خود از شرکت بدهکار را ادغام یا جمع کرده است، مورد جستجو قرار دهند.
در بسیاری از کنفرانسهای عمومی برگزار شده در منطقه ی Washington beltway ، اداره های رتبه بالای دولتی مختلفی در BIS,OFAC,DDTC,CBBP ” به صورت محرمانه” باخبر شدند که از این پس خریداران دارایی ، مسؤل هرگونه تغییر قبلی در قوانین صادرات یا واردات توسط فروشنده می باشند. . با توجه به موضوع همیشگی سازماندهی مجدد شرکت ها و خرید دارایی ها، هر شرکتی که کالا، خدمات، نرم افزار و یک فناوری را صادر یا وارد می نماید، تحت تاثیر این عملکرد های جدید قرار می گیرد. این پژوهش به طور مختصر توسعه ی تاریخی و سیاست های کلی متضمن قوانین تجارت بین الملل را توضیح داده و قانون مسئولیت جانشین را خلاصه کرده و نحوه ی اعمال آن توسط دادگاه های فدرال در اقدامات اجرایی به موجب قوانین فدرال را شرح می دهد. همچنین تلاش های سازمانهای اجرایی قوانین تجارت بین الملل برای وارد کردن مسئولیت جانشین در نظام های قانونی مربوطه را توصیف می کند.در قسمت بعدی بررسی می کند که آیا اضافه کردن مفاهیم مسئولیت جانشین در قوانین تجارت بین الملل می تواند تحت قوانین اجرا شده توسط سازمان های اجرائی توجیه شود.سپس مجددا این سوال را می پرسد که عملکردهای سازمانی، چگونه مفاهیم قضائی را در نقش مناسب مسئولیت جانشین در اجرای قوانین فدرال را منعکس می کنند. نهایتا بررسی می کند که آیا مسئولیت جانشین از نقطه نظرهای مختلف معقول، سیاست های عمومی، و قانون اساسی با مقررات تجارت بین الملل سازگار است یا خیر؟نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که، اولا، مسئولیت جانشین به صورت واضح توسط قوانین مربوطه مجاز نیست، و در هر صورت تناسب درمانی ضعیفی با قانون تجارت بین الملل دارد؛ دوم اینکه مسئولیت جانشین برای پیشبرد هر سیاست عمومی که در قانون تجارت بین الملل اعمال شده، ناموفق بوده و در واقع به ضرر برخی سیاست های عمومی مهم عمل می کند؛ و سوم اینکه، ادغام مسئولیت جانشین در قوانین تجارت بین الملل، متمم پنجم تشریفات قانونی را تقض می کند.به طور مختصر، مسئولیت جانشین درمانی بر بیماری ناموجود است، مانند تمامی داروها عوارض جانبی نامطلوبی هم دارد. در نهایت به طور کلی، این پژوهش درس های استنباط شده از این مطالعه را برای بالا بردن سطح درک ما از مسئله ی دقت و قدرت سازمان مدیریتی، تعمیم می دهد.

واژگان کلیدی: تجارت بین الملل، مسئولیت جانشین ، قانون فدرال، خرید دارایی

فصل اول
مقدمه

1-1- بیان مسأله
بحث کاربرد نظریه های ” مسئولیت جانشین ” در قانون تجارت بین الملل جدیداو در دهه های اخیرتوسعه یافته است. البته در مقابل مسأله جانشینی دولتها پدیده ی جدیدی نیست و کمسیون حقوق بین الملل در هنگام تدوین پیش نویس کنوانسیونهای 1978وین در مورد جانشینی دولتها در معاهدات و کنواسیون 1983 وین در مورد جانشینی دولتها در اموال ،آرشیو و قروض موادی به آن اختصاص داده است .
طبق ماده 2 بند یک کنواسیون 1978 اصطلاح جانشینی دولتهابر جانشینی یک دولت بجای دولت دیگر در مسأله ی مسئولیت ناشی از روابط بین المللی یک سرزمین اطلاق میگردد. در مورد جانشینی دولتها در اموال ،آرشیو و قروض ،کنوانسیون 1983 در مواد 7،19،32 به این امر اشاره می کند که مسأله جانشینی فقط تعیین آثارجانشینی مسئولیت دولتها در مورد “میراث”دولت پیشین یعنی اموال،آرشیو و قروض می باشد.انتقال اموال از دولت پیشین به دولت جانشین سبب میشود که دولت پیشین دیگر حقوقی نسبت به آن اموال نداشته باشد]1.[حال باید دید در عرصه ی حقوق تجارت بین الملل که به جای دولتها معمولا شرکتهای فراملی فعالیت می کنند هرچند در برخی از کشورها خصوصأ ایالات متحده آمریکا تعداد شرکتهای دولتی ویا تحت کنترل دولت بسیار بیشتر از آن چیزی که تصور می کنیم. شاید دلیل این موضوع این باشد که در ایالات متحده آمریکا موضوع تأمین منافع عمومی توسط شرکتها مورد توجه بوده است.دکترین ایالات متحده آمریکا بر این باور است که “شرکت، سازمانی است اقتصادی که اهداف عمومی را نیز تعقیب می کند”]2،10،11[ . در مواقعی مثل خرید دارایی یک شرکت توسط شرکت دیگر یا ادغام یک شرکت با شرکتی دیگر به طور کلی تعهدات ،اموال،قروض فروشندگان دارایی و سهام این شرکتها و در واقع مسأله ی مسئولیت جانشین به چه نحوی بررسی میگردد و آیا تا به حال در قوانین تجارت بین الملل موادی به این موضوع اختصاص یافته یا خیر؟
مسئولیت جانشین، به منظور ایجاد و وضع یک نوع قانون متعادل است که به منظور تسهیل در مراجعه بستانکاران به شرکت، این اجازه را میدهد تامطالبات و زیان های حاصل از شرکتی که اموال و دارایی و سهام خود را فروخته یا با شرکتی دیگر ادغام کرده است رابستانند.دفاتر نمایندگی فدرال، که با ترویج و انتشار قوانین و به منظور اجرای قوانین تجارت بین الملل، زیر بار مسئولیت قرار گرفته اند، به دنبال این بوده اند که تلاش های موفقیت آمیز گاه و بیگاه خود را به منظور تحمیل مسئولیت های جانشینی در زمینه های گوناگون، توجیه نمایند اما، هیچ یک نتوانسته اند به مجوزی قانونی دست پیدا کنند، و هیچ یک

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع مصالح مرسله، حقوق بشر، مجازات اعدام، شورای نگهبان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجارت بین الملل، قانون گذاری، مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیت اجتماعی