دانلود مقاله با موضوع مصالح مرسله، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، ولایت فقیه

دانلود پایان نامه ارشد

نگارنده
علیرضا شاه آبادی

از این پایان نامه در تاریخ 29/9/1393 با حضور استادراهنما ، هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات یزد با موفقیت دفاع بعمل آمد و مورد تأیید قرارگرفت.

هیأت داوران

استادراهنما: دکتر رامین پورسعید
داور: دکتر علی مزیدی شرف آباد
داور: دکترمهدی منصوری
مدیرگروه کارشناسی ارشد: معاونت پژوهش و فن آوری واحد

سپاس از :
پروردگار که توان یافتن و نوشتن را بمن عنایت نمود؛
و
استاد والا و ارزشمند جناب آقای دکتر رامین پورسعید استاد مسلم فقه و اصول ، که در راهنمائی و مشاوره، تهیه و تدوین این پایان نامه اینجانب را همراهی نمودند؛
و
همسرمهربانم که با سعه صدر و مرور زمان پابه پای اینجانب در تقریر این سطورات ،با من همقدم شدند…

تقدیم به :
ساحت مقدس حجة ابن الحسن (عج)

«فهرست مطالب»
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول : کلیات تحقیق
1- 1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..3
1-4- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..3
1-5- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………4
1-6- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..4
1-7- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………4
1-8- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-9- ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………4
فصل دوم:نظریه مقاصدالشریعه
2-1- تعریف مقاصد ……………………………………………………………………………………………………………………..8
2-1-1-معنای لغوی مقاصد الشریعة ……………………………………………………………………………………………….8
2-2-2- معنای اصطلاحی مقاصد الشریعة …………………………………………………………………………………….8
2-2- مقاصد شارع و تقسیم بندی آن …………………………………………………………………………………………….9
2-2-1- مقاصد خاص ……………………………………………………………………………………………………………….10
2-2-2- مقاصد جزئی ………………………………………………………………………………………………………………..10
2-3- تاریخچه مقاصد ………………………………………………………………………………………………………………..11
2-4- اهداف دین…………………………………………………………………………………………………………………………12
2-5- نظریه شاطبی …………………………………………………………………………………………………………………..14
2-5-1- نقد فقها توسط شاطبی ………………………………………………………………………………………………….15
2-5-2- نقد شاطبی ………………………………………………………………………………………………………………….16
2-6- تعمیم نظریه مقاصد ……………………………………………………………………………………………………………17
2-8-اهداف حقوق…………………………………………………………………………………………………………………….18
2-8- عدالت …………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-8-1- عدالت در لغت ……………………………………………………………………………………………………………19
2-8-2- مفهوم اصطلاحی عدالت ………………………………………………………………………………………………..20
2-8-3- نقش عدالت در حقوق …………………………………………………………………………………………………..20
2-8-4- عدالت مهمترین مقصود قانونگذار …………………………………………………………………………………..21
2-8-5- عدالت یا مجازات …………………………………………………………………………………………………………23
فصل سوم: مصلحت و پایه های فقهی آن
3-1- تعریف مصلحت ………………………………………………………………………………………………………………27
3-2- مصالح عالیه…………………………………………………. ……………………………………………………………….27
3-3- ثبات یا تغییراحکام …………………………………………………………………………………………………………….28
3-3-1- احکام ثابت ………………………………………………………………………………………………………………….28
3-3-2- احکام متغییر ………………………………………………………………………………………………………………..28
3-3-3- وظیفه مجتهدین …………………………………………………………………………………………………………….30
3-4-تاثیرگذاری مقتضیات مکان وزمان براحکام……………………………………………………………………………30

3-5- راه تشخیص مصلحت ومفسده ……………………………………………………………………………………………31
3-6- ادله طرفداران تشخیص مصلحت ……………………………………………………………………………………….33
3-6-1- آیات قرآن کریم …………………………………………………………………………………………………………..33
3-6-2- سنت ……………………………………………………………………………………………………………………………34
3-6-3- اجماع ………………………………………………………………………………………………………………………….34
3-6-4- دلیل عقل ……………………………………………………………………………………………………………………..34
3-6-5- سیره ی عقلا ………………………………………………………………………………………………………………..36
3-6-6- ولایت فقیه ………………………………………………………………………………………………………………….37
3-7- مصالح مرسله ……………………………………………………………………………………………………………………39
3-7-1- مصالح مرسله از نظر اهل سنت ……………………………………………………………………………………….39
3-7-1-1-ادله منکرین مصالح مرسله …………………………………………………………………………………………40
3-7-1-2-ادله قائلین به مصالح مرسله ………………………………………………………………………………………..41
3-7-2- شرایط عمل به مصلحت مرسله ……………………………………………………………………………………..42
3-7-3- انواع مصالح مرسله ……………………………………………………………………………………………………….43
3-7-3-1- ضروریات ……………………………………………………………………………………………………………….43
3-7-3-2-نیازهای غیرضروری …………… …………………………………………………………………………………..43
3-7-3-3-تحسینات یا اخلاقیات ………………………………………………………………………………………………43
فصل چهارم: آثارفقهی وحقوقی نظریه مقاصدالشریعه
4-1- اعدام …………………………………………………………………………………………………………………………….51
4-1-1- زنای با محارم ………………………………………………………………………………………………………………51
4-1-2- زنای اهل ذمه با زن مسلمان ……………………………………………………………………………………………52
4-1-3- زنای به عنف ………………………………………………………………………………………………………………..52
4-1-4- لواط …………………………………………………………………………………………………………………………..52
4-1-5-محاربه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع خیانت زناشویی، خودآگاهی، فراشناختی، باورهای فراشناختی Next Entries دانلود مقاله با موضوع حقوق کیفری، مقاصد شریعت، حقوق کیفری ایران، امام خمینی