پایان نامه ارشد با موضوع فراشناختی، خیانت زناشویی، باورهای فراشناختی، راهبردهای مقابله ای

دانلود پایان نامه ارشد

ن روح مهربان که سایه مهرش همیشه و هماره در دلم تابان است و دانستن هر چه بیشترم آرزوی همیشگی اش بود

به همسرم:
که وجودش بهانه تمام تلاشهایم است

به دختر عزیزم :
که با وجود سن کمش با صبوری های خود یاری گری بزرگ برای من بوده

چکیده
درپژوهش حاضر به بررسی سیستم های مغزی/ رفتاری، راهبردهای مقابله ای و باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به خیانت زناشویی پرداخته شده است.
جامعه آماری تمامی مراجعان متاهلی می باشد که به مراکز مشاوره در شهرهای کرمان، شیراز، قوچان و کرج در طی یک بازه زمانی سه ماهه مراجعه و درگیر خیانت زناشویی بوده اند و این رابطه حداقل چهار ماه تداوم داشته، می باشد. حجم گروه نمونه 60 نفر بوده که 30 نفرآنها مرد و 30 نفر زن می باشند و روش نمونه گیری در دسترس و روش پژوهش به شیوه پس رویدادی بوده است. ابزار پژوهش در این تحقیق شامل پرسشنامه شخصیتی گری- ویلسون، پرسنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس، پرسشنامه باورهای فراشناختیMCQ30 و فرم جمعیت شناختی پژوهشگر ساخته می باشد و اجرای پرسشنامه ها به صورت انفرادی انجام شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به فرضیه ها از شاخص های مرکزی و آزمون t برای دو نمونه همبسته استفاده شده است.
نتایج به دست آمده نشان داد که فعالیت مغزی/ رفتاری مبتلایان به خیانت زناشویی بیشتر از سیستم مغزی/ رفتاری BAS تبعیت می کند. همچنین افراد میتلا به خیانت زناشویی بیشتر از راهبرد های مقابله ای مسئله مدار هر چند به شکل ناسالم آن استفاده می کنند. همچنین نتایج به دست آمده از باورهای فراشناختی نشان داد که خودآگاهی شناختی در این افراد بالاتر از سایر فاکتورهای باورهای فراشناختی علی الخصوص ناکارآمدی شناختی می باشد.
کلید واژه: سیستم های مغزی/ رفتاری، راهبردهای مقابله ای، باورهای فراشناختی، خیانت زناشویی

فهرست
تقدیر و تشکر
تقدیم
چکیده
فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………11
تعاریف عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….14
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………..16
الف- پیشینه نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-1خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
2-2 خیانت زناشویی………………………………………………………………………………………………………………………………………19
2-2-1 تعریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………19
2-2-2انواع خیانت………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-2-3گونه شناسی خیانت…………………………………………………………………………………………………………………………….22
2-2-4 فراوانی و آمارهای مربوط به خیانت…………………………………………………………………………………………………..24
2-2-5عوامل خیانت……………………………………………………………………………………………………………………………………….25
2-3دیدگاه شخصیت گری……………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-3-1سیستمهای مغزی/ رفتاری………………………………………………………………………………………………………………….29
2-3-2سیستم بازداری رفتاری (BIS)……………………………………………………………………………………………………………30
2-3-3سیستم فعال ساز رفتاری (BAS)……………………………………………………………………………………………………….32
2-3-4سیستم جنگ و گریز (FFS)………………………………………………………………………………………………………………33
2-4راهبردهای مقابله ای……………………………………………………………………………………………………………………………….35
2-4-1انواع مقابله و کارکردهای آن……………………………………………………………………………………………………………….36
2-4-2مقابله رویکردی- شناختی…………………………………………………………………………………………………………………..39
2-4-3مقابله رویکردی- رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………….40
2-4-3 مقابله اجتنابی- شناختی……………………………………………………………………………………………………………………40
2-4-4مقابله اجتنابی- رفتاری……………………………………………………………………………………………………………………….40
2-5فراشناخت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
2-5-1 رابطه شناخت و فراشناخت………………………………………………………………………………………………………………..42
2-5-2نظریه های مختلف در مورد فراشناخت………………………………………………………………………………………………43
2-5-3نظریه نلسون و نارنز درمورد سطوح فراشناخت………………………………………………………………………………….45
2-5-4انواع فراشناخت……………………………………………………………………………………………………………………………………46
2-5-4-1دانش فراشناختی…………………………………………………………………………………………………………………………….46
2-5-4-2راهبردهای کنترل فراشناختی………………………………………………………………………………………………………..48
2-5-4-3تجربه های فراشناختی……………………………………………………………………………………………………………………49
ب) پیشینه پؤوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………53
پیشینه پژوهش در خارج از کشور………………………………………………………………………………………………………………….53
پیشینه پژوهش در داخل کشور……………………………………………………………………………………………………………………..61
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………….64
3-1روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………65
3-2جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-3 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………65
3-4 ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
3-5 شیوه اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..69
3-7 ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………69
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………70
4-1 آماره های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………71
4-2 بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………..71
4-3 بررسی فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………….72
4-4بررسی فرضیه

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع نظارت قضایی، نظام حقوقی، قانون مداری، حقوق عمومی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع عوامل شخصی، عوامل شخصیتی، سبک دلبستگی، جنس مخالف