مقاله رایگان با موضوع وب سایت ها، توزیع فراوانی، خاورمیانه، قرن نوزدهم

دانلود پایان نامه ارشد

2-5 چهارچوب نظری تحقیق 52
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 57
3-1 شمای تحقیق 58
3-2 روش تحقیق 58
3-3 سؤالات تحقیق 60
3-4 تعریف متغیرها و مفاهیم تحقیق 61
3ـ5 جامعه آماري 67
3ـ6 حجم نمونه و روش نمونه گیری 67
3-7 واحد های محتوا 67
3ـ8 تکنیک تحقیق و روش گردآوری اطلاعات : 68
3ـ9 جمع آوری و آزمون داده ها: 68
3-10 اعتبار یا روایی 68
3-11 تکنیکهای آماری مورد استفاده در توصیف وتحلیل اطلاعات 69
فصل چهارم: بررسی یافته ها 70
مقدمه 71
4-1 توصیف یافته ها 72
4-2 تحلیل یافته ها 87
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات 107
مقدمه 108
5-1 جمع بندی یافته های توصیفی 109
5-2 مقایسه وب سایت ها بر اساس مقوله های (متغیرها) تحقیق 112
5-3 نتیجه گیری 118
5-5 پیشنهادها 120
5-5-1 پیشنهاد به مسئولان و کارورزان رسانه 120
5-5-2 پیشنهاد برای محققان 121
5-4 محدودیتهای پژوهش 122
منابع 123
پیوست 126
(دستورالعمل کدگذاری متغیرها) 127

فهرست جدول ها

جدول4-1 توزیع فراوانی مطالب بر حسب وب سایت های مورد بررسی 72
جدول4-2 توزیع فراوانی بر حسب نوع ارائه مطلب 73
جدول4-3 توزیع فراوانی مطالب بر حسب منبع 74
جدول4-4 توزیع فراوانی مطالب بر حسب تیتر 75
جدول4-5 توزیع فراوانی مطالب بر حسب چند رسانه ای و انواع آن 76
جدول4-6 توزیع فراوانی مطالب بر حسب عناصر خبری 77
جدول4-7 توزیع فراوانی مطالب بر حسب ارزش های خبری 78
جدول4-8 توزیع فراوانی مطالب بر حسب اشاره به اختلاف شیعه و سنی 79
جدول4-9 توزیع فراوانی مطالب بر حسب موضوعات مطرح شده 80
جدول 4-10 توزیع فراوانی بر حسب اشاره به منشأ و علت پیدایی داعش 81
جدول4-11 توزیع فراوانی مطالب بر حسب اشاره به ماهیت داعش 82
جدول4-12 توزیع فراوانی مطالب بر حسب جانبدرای 83
جدول 4-13 توزیع فراوانی مطالب بر حسب اشاره به دخالت کشورها 84
جدول 4-14 توزیع فراوانی مطالب بر حسب اشاره به راه حل و چگونگی مقابله با داعش 85
جدول4-15 توزیع فراوانی مطالب بر حسب بار القایی مطالب 86
جدول 4-16 بررسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس نوع ارئه مطلب 87
جدول 4-17 آزمون کای اسکوئر بین وب سایت های مورد بررسی و نوع ارائه مطلب 87
جدول 4-18 بررسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس منبع مطلب 88
جدول 4-19 آزمون کای اسکوئر بین وب سایت های مورد بررسی و منبع مطلب 88
جدول 4-20 بررسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس چند رسانه ای 89
جدول 4-21 آزمون کای اسکوئر بین وب سایت های مورد بررسی بر اساس چند رسانه ای 89
جدول 4-22 بررسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس عناصر خبری 90
جدول 4-23 آزمون کای اسکوئر بین وب سایت های مورد بررسی بر اساس عناصر خبری 90
جدول 4-24 بررسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس ارزش های خبری 91
جدول 4-25 آزمون کای اسکوئر بین وب سایت های مورد بررسی بر اساس ارزش های خبری 91
جدول 4-26 بررسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس اشاره به اختلاف شیعه و سنی 92
جدول 4-27 آزمون کای اسکوئر بین وب سایت های مورد بررسی بر اساس اشاره به اختلاف شیعه و سنی 92
جدول 4-28 برسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس موضوعات مطرح شده 93
جدول 4- 29 آزمون کای اسکوئر بین وب سایت های مورد بررسی بر اساس موضوعات مطرح شده 93
جدول 4-30 بررسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس اشاره به منشا و علل پیدایی داعش 94
جدول 4-31 آزمون کای اسکوئر بین وب سایت ها بر اساس اشاره به منشا و علل پیدایی داعش 94
جدول 4-32 بررسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس نوع اشاره به منشا و علل پیدایی داعش 95
جدول 4-33 آزمون کای اسکوئر وب سایت های مورد بررسی براساس نوع اشاره به منشا 95
جدول 4-34 بررسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس اشاره به ماهیت داعش 96
جدول 4-35 آزمون کای اسکوئر بین وب سایت های مورد بررسی براساس اشاره به ماهیت داعش 96
جدول 4-36 بررسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس نوع اشاره به ماهیت داعش 97
جدول 4-37 آزمون کای اسکوئر بین وب سایت های مورد بررسی براساس نوع اشاره به ماهیت داعش 97
جدول 4-38 بررسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس جانبداری 98
جدول 4-39 آزمون کای اسکوئر بین وب سایت های مورد بررسی براساس جانبداری 98
جدول 4-40 بررسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس نوع جانبداری 99
جدول 4-41 آزمون کای اسکوئر بین وب سایت های مورد بررسی براساس نوع جانبداری 99
جدول 4-42 بررسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس اشاره به دخالت کشورها 100
جدول 4-43 آزمون کای اسکوئر بین وب سایت های مورد بررسی براساس اشاره به دخالت کشورها 100
جدول 4-44 بررسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس اشاره نام کشورها 101
جدول 4-45 آزمون کای اسکوئر بین وب سایت های مورد بررسی براساس اشاره نام کشورها 101
جدول 4-46 بررسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس اشاره به چگونگی مقابله با داعش 102
جدول 4-47 آزمون کای اسکوئر بین وب سایت های مورد بررسی براساس اشاره به چگونگی مقابله 102
جدول 4-48 بررسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس نوع اشاره به مقابله با داعش 103
جدول 4-49 آزمون کای اسکوئر بین وب سایت های مورد بررسی براساس نوع اشاره به مقابله با داعش 103
جدول 4-50 بررسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس بار القایی مطالب 104
جدول 4-51 آزمون کای اسکوئر بین وب سایت های مورد بررسی براساس بار القایی مطالب 104
جدول 4-52 بررسی تفاوت وب سایت های مورد بررسی بر اساس نوع بار القایی مطالب 105
جدول 4-53 آزمون کای اسکوئر بین وب سایت های مورد بررسی براساس نوع بار القایی مطالب 105

فهرست نمودار ها

نمودار4-1 توزیع فراوانی مطالب بر حسب وب سایت های مورد بررسی 72
نمودار4-2 توزیع فراوانی بر حسب نوع ارائه مطلب 73
نمودار4-3 توزیع فراوانی مطالب بر حسب منبع 74
نمودار4-4 توزیع فراوانی مطالب بر حسب تیتر 75
نمودار4-5 توزیع فراوانی مطالب بر حسب نوع چند رسانه ای 76
نمودار4-6 توزیع فراوانی مطالب بر حسب عناصر خبری 77
نمودار4-7 توزیع فراوانی مطالب بر حسب ارزش های خبری 78
نمودار4-8 توزیع فراوانی بر حسب اشاره به اختلاف شیعه و سنی 79
نمودار4-9 توزیع فراوانی مطالب بر حسب موضوعات مطرح شده 80
نمودار4-10 توزیع فراوانی مطالب بر حسب اشاره به منشأ و علت پیدایی داعش 81
نمودار4-11 توزیع فراوانی مطالب بر حسب اشاره به ماهیت داعش 82
نمودار4-12 توزیع فراوانی مطالب بر حسب جانبداری 83
نمودار 4-13 توزیع فراوانی مطالب بر حسب اشاره به دخالت کشورها 84
نمودار 4-14 توزیع فراوانی مطالب بر حسب اشاره به راه حل و چگونگی مقابله با داعش 85
نمودار4-15 توزیع فراوانی مطالب بر حسب بار القایی مطالب 86

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
تقریبا دو سال است که اخبار گروه داعش اولویت اول بسیاری از رسانه های منطقه و جهان را به خود اختصاص داده است و اکثر خبرگزاری ها، روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی در این مدت سعی کرده اند با صرف هزینه های بالا و اعزام خبرنگار به این مناطق، به طور مستقیم اخبار و گزارش های مربوط را برای مخاطبانشان فراهم و منتشر کنند. این گروه تروریستی که به طور مشخص و رسمی از سال 2014 اقدامات تروریستی خود را در عراق و سوریه آغاز کرده است، هم اکنون تمام کشورهای منطقه را درگیر کرده و بین قدرت های منطقه ای و جهانی در مورد نحوه مقابله با این گروه تروریستی اختلافات زیادی جود دارد. البته نه تها در این مورد بلکه در خصوص منشا داعش، وابستگی داعش به قدرت های جهانی و منطقه و موضوعات دیگر هم چالش هایی وجود دارد. این اختلاف نظرها در نوع پوشش رسانه ای اقدامات این گروه نیز همواره به چشم می خورد. به گونه ای که تفسیر ها و تحلیل های مختلف و گاه متضادی در خصوص گروه داعش در رسانه های مختلف دیده می شود. این پژوهش به دنبال شناخت نحوه پوشش اخبار و مطالب گروه داعش و اقدامات این گروه در رسانه هاست که به طور موردی، سه وب سایت بی‌.بی‌.سی فارسی، صدای آمریکا فارسی و پرس تی. وی را مورد بررسی قرار می دهد.
1-1 طرح مسئله و تعریف آن
تروریسم بی شک یکی از مسائل و مشکلات مهم جامعه کنونی است. دنیای کنونی تروریسم را بسان آفتی همسنگ اعتیاد به مواد مخدر و تجاوز به حقوق مسلم انسان ها و ملت ها و افراختن آتش جنگ شناخته است. صدها سمینار و کنفرانس برای شناختن و بررسی علل و ریشه های آن و روش های جلوگیری از آن در کشورهای غرب وشرق تشکیل شده وهزاران کتاب برای پژوهش درباره آن از دیدگاه های گوناگون و در زمینه های مختلف مانند جامعه شناسی، سیاسی، حقوقی، مذهبی و اخلاقی منتشر گردیده است. لیکن نه تنها تروریسم از بین نرفته یا تخفیف نیافته، بلکه بر وسعت دامنه و تنوع صور آن افزوده شده است.
فرهنگ بزرگ معروف لیتره تروریسم را برابر “برقراری سلطه ارعاب و وحشت” تعرف کرده است. اگر این تعریف را بپذیریم، ترور عملی منفرد یا عاطفی نیست بلکه اقدامی است گروهی، سازمان یافته و حتی استراتژی سیاسی. اصطلاح و واژه تروریسم پیش از قرن نوزدهم معمول نبود و واژه “ترور” به معنای ایجاد ترس و وحشت وارعاب بکار می رفت، اگر کسی شاه یا مقام عالی دولتی را ترور می کرد، به این عمل “سوء قصد” می گفتند. ترور و تروریسم در ادبیات قرن نوزدهم بکار رفت و بعد به این معنی معمول شد، شاید به این علت که در دوران انقلاب کبیر فرانسه حکومت تند روان و اعدامهای بی حد و حساب بیگناهان دوره “ترور” نام گرفت.
در دهه های ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم اعمال تروریستی در اروپا و قاره های دیگر گسترش فوق العاده ای یافت و گروه هایی مانند “بریگاد سرخ” در ایتالیا و “بادر ماینهوف” در آلمان پدید آمدند که تروریسم را به مثابه استراتژی مبارزه سیاسی _ اجتماعی پذیرفته بودند. این گروهها از یکسو اشکال و روشهای جدید تروریسم را مانند آدم ربائی، گروگان گیری، بمب گذاری در مجامع عمومی، هواپیما ربائی، کشتی ربایی و حتی اتوبوس ربایی را بکار می برند و از سویی دیگر به تروریسم جنبه بین المللی دادند، یعنی برای اعمال تروریسم علیه مثلاً دولت اسپانیا مهندسان و استادان هلندی را که در استخدام آن بودند گروگان می گرفتند یا می کشتند! بدین سان طبق آمار سی. آی. ا (که خود از مبتکران و مشوقان تروریسم بوده است) در بین سالهای ۱۹۷۶_ ۱۹۶۸ جمعاً ۱۱۵۲ عمل تروریستی بین المللی انجام گرفته است اتباع یک کشور علیه شخصیتها و مؤسسات خود آن کشور نمی شود. این وضع موجب شد که دولتهای اروپایی و حتی بعضی کشورهای دیگر پیکار جدی تری را علیه تروریسم آغاز کنند یا آن را شدت بخشند. اتحادیه اروپا در ۱۰ ژانویه ۱۹۷۶ در طرح کنوانسیون اروپایی اعلام کرد که این گونه خشونتها مانند آدم ربایی، زندانی کردن خودکامه اشخاص و بمب گذاری در اماکن عمومی را جرم سیاسی نمی شمارد.
در تعریف ویژه ای از تروریسم می توان گفت “تروریسم یعنی اقدام غیر مشروع و توطئه آمیز برای کشتن یک یا چند انسان با نیت سیاسی یا به خاطر نیل به هدفهای سیاسی معین”.
خاورمیانه یکی از مناطقی است که همواره در معرض پیداش تروریست ها و گروه های افراطی بوده و هست. این منطقه طی ده سال گذشته ، تحولات سیاسی زیادی را تجربه کرده است. بدین ترتیب در طی مدت چند سال گذشته تا کنون این منطقه به دلیل اتفاقات سیاسی که در آن در حال وقوع است مورد توجه تمام رسانه‌های جهان قرار گرفته است. در سال های اخیر همراه با افزایش تنش ها و جنگ ها در منطقه خاورمیانه، شاهد شکل گیری و قدرت گرفتن گروه های رادیکالی بوده ایم که وجه اشتراک بیشتر آنها بکارگیری اسلحه و عملیات نظامی در پیشبرد اهداف و مبارزاتشان بوده است. یکی از مهمترین این گروه ها، گروه داعش است که در سال های اخیر نقش غیر قبل انکاری در مناسبات منطقه و جهان ایفا کرده است و از سوی دیگر حجم وسیعی از اخبار رسانه های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کارت امتیازی متوازن، استراتژی ها، اجرای استراتژی، سنجه های ارزیابی Next Entries مقاله رایگان با موضوع خاورمیانه، سایت های خبری، ارتباط جمعی، ایدئولوژی