پایان نامه ارشد رایگان درمورد کارت امتیازی متوازن، تحلیل داده، جمعیت شناختی، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

3-8 روش نمونه گیری و حجم نمونه 90
3-9 قلمرو تحقیق 91
3-10 روایی و پایایی پرسشنامه 91
3-11 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 92
3-12 خلاصه 93
فصل چهارم: تحلیل یافته ها 94
4-1 مقدمه 95
4-2 آمار توصیفی 95
4-2-1 متغیر های جمعیت شناختی 96
4-2-1-1 جنسیت پاسخ دهندگان 96
4-2-1-2 سن پاسخ دهندگان 97
4-2-1-3 تحصیلات پاسخ دهندگان 98
4-2-1-4 نسل 99
4-2-1-5 سمت سازمانی پاسخ دهندگان 99
4-2-2 آمار توصیفی متغیرها 100
4-3 آمار استنباطی 106
4-3-1 میانگین متغیرها در ابعاد عملکرد 107
4-3-2 همبستگی بین متغیرها 111
4-7 خلاصه 112
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 113
5-1 مقدمه 114
5-2 نتایج تحقیق 116
5-3 محدودیت های پژوهش 118
5-4 پیشنهادهای کاربردی 118
5-5 پیشنهادهای تحقیقات آتی 120
منابع 121
ضمیمه : پرسشنامه 128

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 اهمیت و ضرورت موضوع:
هدف اصلی این تحقیقات پاسخ به این پرسش است که آیا عملکرد شرکت های خانوادگی از شرکت های غیر خانوادگی متمایز است و یا خیر و اگر تفاوت وجود دارد ، بررسی چرایی ونقش این تفاوت در عملکرد این گونه شرکتها مورد بررسی قرار خواهند گرفت .بر اساس نظرات بسیار ی از محققین و تحقیقات آنها، شرکت های خانوادگی از کار آیی مزیت های زیادی برخوردارند.(اندرسون و همکاران،2003)1؛ (مک کونافی و همکاران، 1998)2.
باید توجه داشت که علیرغم تحقیقات گسترده ای که بنا به منظور توسعه و رفع موانع پیشاروی در کسب وکارهای مدل خانوادگی، در دهه های اخیر صورت گرفته است، تحقیقات در زمینه کسب و کار های خانوادگی همچنان موضوع جدیدی است و نیاز به جایگاهی خاص و توجه ویژه در تحقیقات مدیریت است.(هوی،2003)3 و هنوز راه زیادی در پیش دارد(کریسمن و همکاران، 2003)4.

1-2 بیان مسئله:
به گفته مک کان5، (1996) دلیل بازگشت قوم و خویش گرایی به جوامع امروز این است که، تنها نهادی که در دنیای پر تلاطم امروز ابدی است خانواده است.
کسب و کارهای خانوادگی بخش حیاتی اقتصاد جهان هستند، تخمین زده می شود که 90% کسب وکارها در آمریکای شمالی خانوادگی هستند و بیش از نیمی از نیروی کار بخش خصوصی در کسب و کار های خانوادگی استخدام شده اند.
وقتی در مورد کسب وکار خانوادگی سخن به میان می آید، اولین نکته ای که به ذهن افراد خطور می کند کارکردن “پدر ومادر” است، ولی کسب وکارهای خانوادگی میتوانند بسیار بزرگتر و فعال تر از آن باشند. تقریبا 35% شرکتهای فهرست فرچون 5006 تحت مالکیت، مدیریت و کنترل خانواده هستند. (مثل لیوایز، جانسون اند جانسون و وال مارت).
کسب وکارهای خانوادگی معمولا عمر کوتاهی دارند، فقط 30% آنها از موسسین به نسل بعد منتقل می شوند و فقط 10% این تعداد به نسب سوم می رسند. میانگین عمر مورد انتظار برای این نوع کسب وکار 24 سال است، در نتیجه محققان به دنبال یافتن راهی برای افزایش عمر و کارایی این بخش مهم اقتصاد و کار آفرینی هستند.

1-3 اهداف تحقیق:
هدف از این تحقیق نشان دادن نحوه استفاده از یک ابزار اندازه گیری و روش مدیریتی استراتژیک قابل قبول ، یعنی کارت امتیازی متوازن (BSC) در جهت همسو کردن اهداف سیستم خانواده و کسب و کار و کاهش تضاد های چالش بر انگیز نظام های” خانواده” و” کسب و کار” در کسب و کارهای خانوادگی و تلاش برای هم راستا سازی این دو ساختار است تا جایی که بتوان به آنها به عنوان یک ساختار یکپارچه و هم افزا نگاه کرد.

1-4 مدل تحقیق:
در این تحقیق تلاش میشود تا با استفاده از وجوه 4گانه کارت امتیازی متوازن، الزامات کسب وکار و انتظارات خانواده که به دلیل تفاوتهای ساختاری یکی از دلایل عمده تعارض در کسب وکارهای خانوادگی هستند، یکپارچگی و هماهنگی ایجاد کنیم.

1-5 سوالات تحقیق:
1-5-1 آیا اولویت های نظام خانواده و نظام کسب وکار با یکدیگر متفاوت هستند؟
1-5-2 آیا این تفاوت ها چالش آفرین هستند؟
1-5-3 آیا این اولویت ها قابلیت هم سو شدن را دارند؟ در صورت پاسخ مثبت آیا این هم سو سازی منجر به عملکرد بهتر سازمان می شود؟
1-5-4 آیا میتوان با استفاده از تکنیک ها مدیریتی به هم سو سازی این اولویتها پرداخت؟

1-6 فرضیه های تحقیق:
1-6-1 علایق و اولویتهای نظام خانواده و نظام کسب و کار با یکدیگر تفاوتهای مشخص و شناخته شده ای دارند.
1-6-2 در کسب و کارهای خانوادگی، تفاوت بین نظام خانواده و نظام کسب و کار منجر به بروز چالش های ویژه و متفاوت میشود.
1-6-3 هم راستا سازی این ساختار ها در کسب و کار های خانوادگی میتواند باعث بهبود عملکرد کسب و کار شود.
1-6-4 امکان هم راستا سازی ساختار های مذکور با تکنیک های مدیریتی وجود دارد.
1-6-5 بین ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.
1-6-5-1 بین “بعد مالی” اهداف راهبردی و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.
1-6-5-2 بین “بعد مشتری” اهداف راهبردی و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.
1-6-5-3 بین “بعد فرایند های داخلی “اهداف راهبردی و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.
1-6-5-4 بین” بعد یادگیری و رشد” اهداف راهبردی و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.
1-6-6 با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن، میتوان درجهت هم راستا سازی ساختار های متفاوت خانواده و کسب و کار اقدام کرد و از آن نتیجه گرفت.

1-7 روش تحقیق:
کاربردی – توصیفی پیمایشی
– تحقيق كاربردي: این پژوهش با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي‌شود. هدف تحقيق کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. در اينجا نيز اگرچه سطح گفتمان انتزاعي و کلي است اما مربوط به يک زمينه خاص است. براي مثال “بررسي ميزان اعتماد مشتريان به سازمان فرضي” يک نوع تحقيق کاربردي است.
تحقيق توصيفي يا غير آزمايشي شامل 5 دسته است:
– پيمايشي
– همبستگي
– پس رويدادي
– اقدام پژوهي،
– بررسي موردي

1-7-1 تحقيق پيمايشي (Survey Research)
در اين نوع تحقيق، هدف بررسي توزيع ويژگيهاي يک جامعه آماری است و بيشتر تحقيق هاي مديريتی از اين نوع مي باشد. در پژوهش پيمايشي پارامترهاي جامعه آماری بررسي مي شوند. در اينجا پژوهشگر با انتخاب نمونه اي که معرف جامعه است به بررسي متغيرهاي پژوهش مي پردازد. پژوهش پيمايشي به سه دسته تقسيم مي شود:
1-7-2 روش مقطعي (Cross Sectional): گرد آوري داده ها درباره يک يا چند صفت در يک مقطع زماني خاص است. براي مثال بررسي ميزان علاقه دانشجويان سال اول دبيرستان به ادامه تحصيل در يک رشته خاص
1-7-3 روش طولي (Longitudinal): در بررسي پيمايش طولي، داده ها در طول زمان گردآوري شده تا رابطه بين متغيرها در طول زمان سنجيده شود. براي مثال «سير تحول ثبت نام دانشجويان دختر در دوره هاي تحصيلات تکميلي» يا «بررسي تحول مهارت هاي زبان فارسي پايه اول تا پنجم ابتدائي». تحقيقات تحولي که به بررسي روندها و تحول پديده ها در طول زمان مي پردازند از اين دسته هستند.
1-7-4 روش دلفي (Delphi Technique): جهت بررسي ديدگاه هاي يک جمع صاحب نظر در مورد يک موضوع ويژه مي توان از اين تکنيک استفاده کرد. مانند “بررسي ديدگاه اساتيد دانشگاه در باره يک طرح جديد آموزشي”

1-8 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات :
در این تحقیق تلاش میشود با استفاده از پرسشنامه و ارائه آن به مدیران و کارمندان شرکت هایی که ماهیت خانوادگی دارند تفاوت میان اولویت ها و علایق نظام کسب و کار و نظام خانواده شناسایی، و با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن این تفاوت ها را به حداقل برسانیم تا جایی که بتوان این دو نظام را به عنوان نظامی واحد و یکپارچه مورد بررسی قرار داد.

1-9 تعریف عملیاتی متغیر ها:
همانطور که در مدل مفهومی تحقیق ذکر شد، تحقیق حاضر از دوبخش تشکیل شده است که یک بخش الزامات کسب و کار است و شامل 4 متغیرمستقل:
1-9-1 خانواده به عنوان مالک
1-9-2 خانواده به عنوان کارمند
1-9-3 خانواده به عنوان خانواده
1-9-4 خانواده به عنوان عضوی از جامعه
و همچنین یک بخش شامل عملکرد است که شامل 4 متغیر وابسته :
1-9-5 مالی
1-9-6 مشتری
1-9-7 فرایندهای داخلی
1-9-8 نوآوری و رشد
هستند برای اندازه گیری و سنجش متغیرها از الگوی کرایگ و مورس7 (2010) برای بخش الزامات کسب و کار و از الگوی نورتن و کاپلان (1992) برای بخش عملکرد استفاده شد.
1-9-1 خانواده به عنوان مالک: از طریق 4 متغیر: رشد کسب و کار خانوادگی، تحکیم عملیات اصلی کسب و کار، متنوع سازی و رشد کسب کار و اجرای ساختارهای کسب و کار برای متنوع سازی و رشد کسب کار سنجش شد.
1-9-2 خانواده به عنوان کارمند: از طریق 3 متغیر: تشویق اعضای خانواده برای کار در شغل های متفاوت کسب و کار، ایجاد دو رده ی شغلی: 1) اجرایی و 2) مدیریتی، تاکید بر اینکه احترام جز اصلی کسب و کار است و وجود انتظار بالا در شرایط حرفه ای کسب و کار طبیعی است، سنجش شد.
1-9-3 خانواده به عنوان خانواده: از طریق 4 متغیر: تشویق تمام اعضای خانواده برای مشارکت در ارتقای ارزش های خانواده، بهبود بیشتر روابط خانوادگی بویژه از طریق جشن گرفتن موفقیت های کسب و کار، تشویق خانواده جهت رفت و آمد بیشتر در کارخانه و دفتر شرکت، و ایجاد برنامه های جانشینی و ایجاد انعطاف بالا در مواقعی که نیاز به جانشینی افراد است، سنجش شد.
1-9-4 خانواده به عنوان عضوی از جامعه: از طریق 4 متغیر: شناخته شدن به عنوان رهبر صنعت تولید رزین فنولیک در ایران، شهرت به اخلاق مداری، صداقت، جوانمردی، و حمایت کردن از جامعه بومی، شهرت کسب و کار به عنوان بهره گرفتن از فرصتها و به رسمیت شناختن میراث بومی و ملی سنجش شد.
1-9-5 بعد مالی عملکرد: از طریق 3 متغیر: سود، بازده سرمایه گذاری و فروش
1-9-6 بعد مشتری عملکرد: از طریق 2 متغیر: وفاداری مشتری و رضایت مشتری
1-9-7 بعد فرایندهای داخلی عملکرد: از طریق 3 متغیر: مسولیت پذیری خانواده، رهبری در صنعت بر پایه میراث به جا مانده از نسل قبلی خانواده و ایجاد ارتباط و توسعه فرهنگ کسب و کار
1-9-8 بعد نوآوری و رشد عملکرد: شانس برابر برای رشد اعضا، تربیت افراد برای انتقال قدرت، محیط کسب و کار جذاب

1-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در تحلیل توصیفی، پژوهشگران، داده های جمعیت شناختی تحقیق را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می کنند. اين بخش از تجزيه و تحليل آماري به بررسي چگونگي توزيع نمونه‌ها از لحاظ میانگین، انحراف از معیار و کمترین و بیشترین مقدار متغیرها پرداخته شده است.
همچنین در تحلیل استنباطی، همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه سروکار دارد. هدف از تحلیل استنباطی تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی میباشد و محقق بر مبنای ارزشهای حاصله در نمونه انتخابی به آزمون فرضیه متوسل میشود. در این تحقیق از نرم افزارهای Excel و SPSS برای آزمون جداول فراوانی، میانگین و رگرسیون و استفاده شد.

1-11 قلمرو تحقیق(زمانی.مکانی.موضوعی):
قلمرو زمانی: این تحقیق در ابتدای اسفند 90 شروع و در پایان شهریور 92 به پایان میرسد.
قلمرو مکانی:در صورت کفایت داده ها شرکت صنعت و شیمی به عنوان یک شرکت با ماهیت کسب و کار خانوادگی و در صورت عدم کفایت داده ها شرکت هایی با ماهیت

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ارزش افزوده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد جامعه آماری، کارت امتیازی متوازن، اقتصاد کشور، کارآفرینی