پایان نامه با کلید واژگان تربیت شهروندی، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، تحلیل محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)
نام و نام خانوادگی دانشجو : خدیجه همایونی در تاریخ 24/6/1394 رشته :تحقیقات آموزشی
از پایان نامه خود با عنوان: میزان توجه به مؤلفه های تربیت شهروندی فعال در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش با درجه ونمره دفاع نموده است.
نام و نام خانوادگی اعضاء هیات داوری سمت امضاء اعضای هیات داوری
1 – استاد مشاور
2 – استاد داور
3 – استاد داور
مراتب فوق مورد تایید است .

مدیر/معاونت پژوهشی
مهر و امضاء

از استاد صبور و با تقوا ، جناب آقای دکترقلتاش، مدیریت محترم گروه، که زحمت راهنمایی این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید؛
و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکتر … که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم
باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.

تقدیم به:
روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم
و به مادرم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر
و به : برادرانم ، اسطوره های زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم و خواهر عزیزتراز جانم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه 3
بیان مساله 4
اهمیت وضرورت 8
اهداف پژوهش 11
سوال پژوهشی 12
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش
مبانی نظری 15
مفهوم شهروندی 15
شهروند فعال 17
شهروندی در اروپا 17
شهروندی فعال و کیفیت زندگی شهری 19
تربیت شهروندی 19
اهمیت تربیت شهروندی 21
تربیت شهروندی و جایگاه نظام آموزش و پرورش 23
مؤلفه های شهروندی 27
تحلیل محتوا و تاریخچه آن 30
تعاریف تحلیل محتوا: 30
تاریخچه تحلیل محتوا 30
سند تحول بنیادین 32
ضرورت تحول بنیادین در آموزش و پرورش کشور 32
پیشینه تحول در آموزش و پرورش پس از پیروزی انقلاب اسلامی 39
پیشینه پژوهش 41
پژوهش های داخلی 41
پژوهش های خارجی 48
جمع بندی و نتیجه گیری 52
فصل سوم روش شناسی پژوهش
روش پژوهش 55
جامعه آماری، حجم نمونه، نمونه گیری 55
شیوه اجرای پژو هش 55
ابزار پژوهش 56
پایایی ابزار 57
روش تحلیل داده ها 57
ملاحظات اخلاقی پژوهش 57
فصل 4 یافته‌های پژوهش
سوال پژوهشی اصلی 60
نتایج مرتبط با سوال 1 پژوهش 61
نتایج مرتبط با سوال 2 پژوهش 62
نتایج مرتبط با سوال 3 پژوهش 62
نتایج مر تبط با سوال 4 پژوهش 63
نتایج مرتبط با سوال 5 پژوهش 64
نتایج مر تبط با سوال 6 پژوهش : 65
نتایج مرتبط با سوال 7 پژوهش : 66
فصل 5 بحث و نتیجه گیری
خلاصه پژوهش: 68
بحث و نتیجه گیری 69
محدودیت های پژوهش 76
پیشنهادها 76
الف ) پیشنهادهای کاربردی 76
پیشنهادهای پژوهشی 77
منابع و مأخذ 78
فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………79
فهرست منابع انگلیسی 86
پیوست ها 87
چکیده انگلیسی 128

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول1-4 تحلیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 60
جدول2-4 درصد و فراوانی سوال 1 62
جدول3-4 درصد و فراوانی سوال 2 62
جدول4-4 درصد و فراوانی سوال 3 63
جدول5-4 درصد و فراوانی سوال 4 63
جدول6-4 درصد و فراوانی سوال5 64
جدول7-4 درصد و فراوانی سوال6 65
جدول8- 4 درصد و فراوانی سوال 7 66

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به مؤلفه های تربیت شهروندی فعال، در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده است، که با روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا انجام شده است؛ جامعه آماری در این پژوهش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین در سال 1390بود که تمام صفحات سند 36 صفحه می باشد و بدون نمونه گیری مورد پژوهش قرار گرفت به عبارت دیگر کل جامعه آماری مورد مطالعه واقع گردید. ابزار اندازه گیری، چک لیست تربیت شهروندی فعال قلتاش (1388) که دارای 19 مؤلفه می باشد و یافته های پژوهش با بهره گیری از شاخص آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. عمده ترین یافته های پژوهشی بیانگر آن است که : به مضامین مربوط به مؤلفه های شهروندی فعال در سند تحول بنیادین، 86/41 درصد توجه شده؛ که بیشترین توجه به مؤلفه مجامع مدنی و شهروندی با 41/11 درصد وکمترین توجه به نهادها و سازمان های بین الملل و حقوق و مسئولیت های اجتماعی هر کدام 34/0 درصد و همچنین به شناخت و فهم حقوق بشر و امنیت و صلح جهانی و حقوق و مسئولیت های فردی و شناخت رفتار های نژاد پرستانه و کلیشه ای هیچ اشاره ای در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نشده است .
کلمات کلیدی: تربیت شهروندی فعال، تحلیل محتوا، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
تربیت شهروندی از زمینه هایی است که در چند دهه اخیر از جایگاه ویژه ای برخودار شده و دامنه مباحث و پژوهش های آن به طور فزاینده ای گسترش یافته است ( فتحی واجارگاه، 1381). در دایره المعارف فلسفه تعلیم و تربیت آمده است : « تربیت شهروندی به مقررات صریح جوامع جهت تلقین ارزش های مدنی از طریق تعلیم و تربیت رسمی اشاره دارد » (چامبلیس، 1996)1. باقری تربیت شهروندی را آماده کردن جوانان برای حیات سیاسی و همچنین تربیت افراد جامعه می داند؛ به نحوی که بتوانند در شکل گیری یا برقراری توازن میان اقتدارو مسئولیت دولت ها در جامعه نقش بازی کنند(باقری، 1379). طی سالهای اخیر، نظام های آموزشی در گوشه و کنار جهان، توجه زیادی به آموزش شهروندی نشان داده و اقدامات اصلاحی زیادی را در این باب انجا م داده اند. این اقدامات شامل ارائه موضوعات درسی جدید ، از جمله: آموزش مدنی، آموزش دموکراتیک، آموزش ملی و آموزش سیاسی، همچنین انجام اصلاحات در برنامه های درسی موجود می شوند ( جانسون2 و موریس 2010). امروزه متولیان تعلیم و تربیت جوامع بر آنند تا از طریق تربیت شهروندی، دانش و مهارت ایفای نقش مؤثر در جامعه محلی، ملی و حتی جهانی را به دانش آموزان بیاموزند تا آنها ضمن اطلاع از حقوق متقابل خود و جامعه، شهروندانی مسئولیت پذیر و متفکر باشند (لاوتون،و همکاران 2000)3.
اگر چه در سه ده گذشته تلاش های وافر و قابل تقدیری از طرف مسولان و دست اندر کاران نظام تعلیم و تربیت برای بهبود و اصلاح نظام آموزشی کشور به عمل آمد که خوشبختانه نتایج مثبت و مفیدی نیز برجای گذاشته است؛ ولی هنوز در آموزش و پرورش با چالش های جدی روبرو است و برون داد آن در طراز جمهوری اسلامی ایران و پاسخگوی تحولات محیطی و نیازهای جامعه نمی باشد.
از این رو تاکیدات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول بنیادین در آموزش و پرورش با تکیه بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی ایرانی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی برای تحول و پرهیز از الگو های وارداتی، کهنه و تقلیدی محض، چراغ راه برون رفت از چالش های نظام آموزشی کشور است.
بیان مساله
مفهوم تربیت شهروندی مفهومی است کلی که به مطالعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی وفنی در جامعه وابسته است. و می توان آن را به آموزش شیوه های زندگی کردن با یکدیگر به طور خاص در یک جامعه وبه طور عام در جامعه جهانی اطلاق کرد. اصولا بدون داشتن تصویر و توصیف روشنی ازفرایند تربیت شهروندی در هر جامعه نمی توان به تدریس اهداف، اصول، و روش ها و مراحل تربیت ناظر بر وضع مهیا سازی افراد به عنوان شهروندان مورد پسند جامعه پرداخت (آقازاده،1385).
بنابراین میتوان گفت، شهروندی به این معناست که هر انسانی پا به عرصه گیتی می گذارد به عنوان یک شهروند می باشد. هر فردی به انواع گوناگونی از جوامع از خانواده و جامعه محلی گرفته تا جامعه ملی و بین المللی و انسانی متعلق است و باید از تمام حقوق خود در این جوامع برخوردار باشند و مسئولیت های شهروندی را برعهده بگیرد.
در دو دهه اخیر نگاه ویژه تربیت برای شهروندی فعال این عرصه را دچار تحول نموده است و بازنگری همه جانبه برنامه های درسی و عناصر آن در سطوح مختلف را ضروری ساخته است. در اکثر کشورهای توسعه یافته و برخی کشور های در حال توسعه، برنامه های تربیت شهروندی در نظام تعلیم وتربیت مورد توجه قرار گرفته است (فتحی واجارگاه،1381).
همانطور که می دانیم در زمینه برنامه های تربیت شهروندی در نظام تعلیم وتربیت تحقیقات گسترده ای مانند راه اندازی موسسات و مراکز علمی و پژوهشی در برخی از کشور های در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته صورت گرفته است که به عنوان یک سند معتبر برای بسیاری از محققان و پژوهشگران سراسر دنیا مورد استفاده واقع می شود تصریح شده که در دهه 1990تربیت شهروندانی فعال و موثر یکی از هدف های مهم و کلیدی در برنامه درسی کشورهای توسعه یافته بوده است اما متاسفانه علی رغم چنین روندی در جامعه ایران، مقوله ترییت شهروندی به گونه جدی مورد توجه نظام آموزش و پرورش نیست و عدم تناسب برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش با بسیاری از نیازهای جدید به ویژه نیاز های سیاسی – اجتماعی و فرهنگی به وضوح قابل مشاهده است این بیان به ویژه در مورد نظام آموزش رسمی کشور درقالب مراحل و مقاطع تحصیلی رسمی مصداق دارد (فتحی واجارگاه،دیبا واجاری،1381).
بدون در دست داشتن تصویر روشنی از فرایند تربیت شهروندی در هر جامعه ای نمی توان به تدوین اهداف، اصول، روش ها و مراحل تربیت افراد به عنوان شهروندان فعال و مورد پسند جامعه پرداخت.
در حوزه تربیت شهروندی دو رویکرد غالب وجود دارد، این دو رویکرد عبارتنداز :
– رویکرد محافظه کار که تاکید بر اجتماعی کردن و آماده کردن افراد برای خدمت به دولت ملی و تابعیت موثر دارد.
– رویکرد پیشرفت گرا، تدارک دهنده فرصت هایی برای فراگیران جهت درگیری و مشارکت فعال به عنوان عضوی از مدرسه و اجتماع بزرگتر است (کرو کلیور،2004به نقل از قلتاش،1391).

بنابراین شهروندی فعال به مشارکت فعال در جامعه و اعمال حقوق شهری، سیاسی، اجتماعی از طریق مشارکت فعال در سطح ملی و بین الملی دلالت دارد که این خود در بر گیرنده دانش وفهم از حقوق ساختارها و رویه های دموکراتیک و اجتناب از اعمال تبعیض آمیز برای افراد و گروه های خاص است.
مشارکت شهروندان در امور جامعه یکی از ارکان اساسی جوامع مردم سالار و مدنی است چرا که شهروندی در یک جامعه مدنی اول از همه با مشارکت فعال در مسائل عمومی مشخص می شود.
اگر بخواهیم شهروندانی فعال و مشارکت جو در امور کشور تربیت کنیم شایسته است در مدارس نیز دانش آموزان را در امور مختلف کلاس و مدرسه مشارکت دهیم (برخورداری، جمشیدیان ،1387).
تحقق ارزش ها و آرمان های متعالی انقلاب اسلامی مستلزم تلاش همه جانبه در ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. عرصه تعلیم و تربیت از مهمترین زیر ساخت های

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع اوقات فراغت، عزت نفس، رشد اجتماعی، مهارت های زندگی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان آموزش و پرورش، تربیت شهروندی، تعلیم و تربیت، نظام آموزشی