مقاله رایگان با موضوع میزان آشنایی، رشد اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

ه ………………………………………………………………………………………………………………………1
1-1 .موضوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………2
1-2 .بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………..2
1-3 .ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………….5
1-4 .هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..7
1-4-1 . هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………7
1-4-2 .هدفهای جزئی ……………………………………………………………………………………………….7
1-5 .سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………7
1-5-1 .سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………7
1-5-2 .سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………..7
1-6 .تعریف مفاهیم و اصطلاحات…………………………………………………………………………………8
1-6-1 .تعریف نظری …………………………………………………………………………………………………8
1-6-2 .تعریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………9
1-7. استفاده کنندگان از طرح ……………………………………………………………………………………..9
فصـل دوم : پیشـینه تحقیـق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..10
بخش اول ……………………………………………………………………………………………………………….10
2-1 .مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………..12
2-1-1 .فعالیت های اوقات فراغت………………………………………………………………………………12
2-1-2 .اهداف کانون ………………………………………………………………………………………………12
2-1-3. ماهیت وجودی کانون ها ………………………………………………………………………………..13
2-1-4. ویژگی های کانون ………………………………………………………………………………………..14
2-1-5. سیاست ها ……………………………………………………………………………………………………14
2-1-6. ماهیت برنامه ها …………………………………………………………………………………………….15
2-1-7 .اصول سیاست کانون ……………………………………………………………………………………..16
2-1-8 .ویژگی های مهم کانون …………………………………………………………………………………17
2-1-9 .برنامه های کانون ………………………………………………………………………………………….18
2-1-9-1 .برنامه های عمومی …………………………………………………………………………………….18
2-1-9-2 .کارگاه های آموزشی ………………………………………………………………………………..19
2-1-9-3 .انجمن ها …………………………………………………………………………………………………19
2-1-9-3-1 .حوزه انجمن…………………………………………………………………………………………19
2-1-9-3-2 . اهداف ………………………………………………………………………………………………20
2-1-9-3-3 . اصول حاکم بر انجمن …………………………………………………………………………..20
2-1-9-3-4 . تعریف انجمن ……………………………………………………………………………………..20
2-1-9-3-5 .وظایف عمومی انجمن ………………………………………………………………………….21
2-1-9-3-6 .وظایف اختصاصی انجمن ……………………………………………………………………….23
2-1-9-3-7 .ارکان انجمن ……………………………………………………………………………………….30
بخش دوم ………………………………………………………………………………………………………………35
2-2 .نیازهای انسان از دیدگاه دانشمندان ………………………………………………………………………35
بخش سوم ………………………………………………………………………………………………………………43
2-3 .پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 43
2-3-1 .تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………….43
2-3-2 .تحقیقات انجام شده در خارج از کشور …………………………………………………………….50
2-4 .خلاصه فصل دوم ……………………………………………………………………………………………..53
2-5 .چارچوب نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………54
2-6 .مدل تحلیلی پژوهش …………………………………………………………………………………………55
فصـل سـوم : روش تحقیـق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….56
3 . روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………..56
3-1 . نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..56
3-2 . انواع متغیر ………………………………………………………………………………………………………56
3-3 . داده های مورد نظر …………………………………………………………………………………………..56
3-4 . شیوه های جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………….56
3-5 . ابزارهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………….57
3-6 . تعریف جامعه آماری ، حجم نمونه ……………………………………………………………………..57
3-7 . روایی ……………………………………………………………………………………………………………57
3-8 . پایانی …………………………………………………………………………………………………………….57
3-9 . روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………58

فصـل چهـارم : تجـزیه و تحلیـل داده هـا
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….59
4-1 .تاثیر فعالیت ها بر رفع نیازهای عمومی …………………………………………………………………..59
4-2-1 .تاثیر نشست ها در رفع نیازهای به گروه محبت ……………………………………………………62
4-2-1-1 . تاثیر فعالیت بر پذیرش مسئولیت اجتماعی …………………………………………………….64
4-2-1-2 . تاثیر فعالیت ها بر تمایل به صحنه های اجتماعی ……………………………………………..67
4-2-1-3 . تاثیر فعالیت ها بر میزان آشنایی با برنامه های تحقیقاتی ……………………………………69
4-2-1-4 .تاثیر فعالیت ها بر میزان آگاهی مذهبی ………………………………………………………….72
4-2-1-5 .تاثیر فعالیت ها بر میزان آشنایی با کلام وحی …………………………………………………74
4-2-2 .تاثیر فعالیت ها بر رفع نیازهای فیزیولوژیک ……………………………………………………….76
4-2-3 .تاثیر فعالیت ها بر رفع نیاز توانمندی علمی ………………………………………………………..79
4-2-3-1 .تاثیر فعالیت ها بر میزان فعالیت های علمی ……………………………………………………..81
4-2-3-2 .تاثیر فعالیت ها بر میزان توانمندی فردی ………………………………………………………..84
4-2-3-3 .تاثیر فعالیت ها بر میزان اطلاعات نرم افزاری …………………………………………………86
4-2-4 .تاثیر فعالیت ها بر نیازهای خویشتن شناسی ………………………………………………………..89
4-2-4-1 .تاثیر فعالیت ها بر رفتارهای صحیح اجتماعی ………………………………………………….91
4-2-4-2 .تاثیر فعالیت ما بر رشد اجتماعی ………………………………………………………………….94
4-2-4-3 .تاثیر فعالیت بر روحیه همکاران و تعاون …………………………………………………………96
4-2-4-4 .تاثیر فعالیت ها بر میزان خویشتن شناسی ………………………………………………………..99
4-2-4-5 . تاثیر فعالیت ها بر حدود ذوق ادبی …………………………………………………………….101

فصـل پنجـم : بـحث و نتیجـه گیـری
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..104
5- بررسی سوال های تحقیق …………………………………………………………………………………….104
5-1 . سوال فرعی اول

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره فرصت های رشد، ارزیابی عملکرد، ارزش دفتری، دارایی ها Next Entries مقاله رایگان با موضوع اوقات فراغت، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، کودکان و نوجوانان