مقاله رایگان با موضوع میزان آشنایی، رشد اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

ه ………………………………………………………………………………………………………………………1
1-1 .موضوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………2
1-2 .بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………..2
1-3 .ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………….5
1-4 .هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..7
1-4-1 . هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………7
1-4-2 .هدفهای جزئی ……………………………………………………………………………………………….7
1-5 .سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………7
1-5-1 .سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………7
1-5-2 .سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………..7
1-6 .تعریف مفاهیم و اصطلاحات…………………………………………………………………………………8
1-6-1 .تعریف نظری …………………………………………………………………………………………………8
1-6-2 .تعریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………9
1-7. استفاده کنندگان از طرح ……………………………………………………………………………………..9
فصـل دوم : پیشـینه تحقیـق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..10
بخش اول ……………………………………………………………………………………………………………….10
2-1 .مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………..12
2-1-1 .فعالیت های اوقات فراغت………………………………………………………………………………12
2-1-2 .اهداف کانون ………………………………………………………………………………………………12
2-1-3. ماهیت وجودی کانون ها ………………………………………………………………………………..13
2-1-4. ویژگی های کانون ………………………………………………………………………………………..14
2-1-5. سیاست ها ……………………………………………………………………………………………………14
2-1-6. ماهیت برنامه ها …………………………………………………………………………………………….15
2-1-7 .اصول سیاست کانون ……………………………………………………………………………………..16
2-1-8 .ویژگی های مهم کانون …………………………………………………………………………………17
2-1-9 .برنامه های کانون ………………………………………………………………………………………….18
2-1-9-1 .برنامه های عمومی …………………………………………………………………………………….18
2-1-9-2 .کارگاه های آموزشی ………………………………………………………………………………..19
2-1-9-3 .انجمن ها …………………………………………………………………………………………………19
2-1-9-3-1 .حوزه انجمن…………………………………………………………………………………………19
2-1-9-3-2 . اهداف ………………………………………………………………………………………………20
2-1-9-3-3 . اصول حاکم بر انجمن …………………………………………………………………………..20
2-1-9-3-4 . تعریف انجمن ……………………………………………………………………………………..20
2-1-9-3-5 .وظایف عمومی انجمن ………………………………………………………………………….21
2-1-9-3-6 .وظایف اختصاصی انجمن ……………………………………………………………………….23
2-1-9-3-7 .ارکان انجمن ……………………………………………………………………………………….30
بخش دوم ………………………………………………………………………………………………………………35
2-2 .نیازهای انسان از دیدگاه دانشمندان ………………………………………………………………………35
بخش سوم ………………………………………………………………………………………………………………43
2-3 .پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 43
2-3-1 .تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………….43
2-3-2 .تحقیقات انجام شده در خارج از کشور …………………………………………………………….50
2-4 .خلاصه فصل دوم ……………………………………………………………………………………………..53
2-5 .چارچوب نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………54
2-6 .مدل تحلیلی پژوهش …………………………………………………………………………………………55
فصـل سـوم : روش تحقیـق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….56
3 . روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………..56
3-1 . نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..56
3-2 . انواع متغیر ………………………………………………………………………………………………………56
3-3 . داده های مورد نظر …………………………………………………………………………………………..56
3-4 . شیوه های جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………….56
3-5 . ابزارهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………….57
3-6 . تعریف جامعه آماری ، حجم نمونه ……………………………………………………………………..57
3-7 . روایی ……………………………………………………………………………………………………………57
3-8 . پایانی …………………………………………………………………………………………………………….57
3-9 . روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………58

فصـل چهـارم : تجـزیه و تحلیـل داده هـا
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….59
4-1 .تاثیر فعالیت ها بر رفع نیازهای عمومی …………………………………………………………………..59
4-2-1 .تاثیر نشست ها در رفع نیازهای به گروه محبت ……………………………………………………62
4-2-1-1 . تاثیر فعالیت بر پذیرش مسئولیت اجتماعی …………………………………………………….64
4-2-1-2 . تاثیر فعالیت ها بر تمایل به صحنه های اجتماعی ……………………………………………..67
4-2-1-3 . تاثیر فعالیت ها بر میزان آشنایی با برنامه های تحقیقاتی ……………………………………69
4-2-1-4 .تاثیر فعالیت ها بر میزان آگاهی مذهبی ………………………………………………………….72
4-2-1-5 .تاثیر فعالیت ها بر میزان آشنایی با کلام وحی …………………………………………………74
4-2-2 .تاثیر فعالیت ها بر رفع نیازهای فیزیولوژیک ……………………………………………………….76
4-2-3 .تاثیر فعالیت ها بر رفع نیاز توانمندی علمی ………………………………………………………..79
4-2-3-1 .تاثیر فعالیت ها بر میزان فعالیت های علمی ……………………………………………………..81
4-2-3-2 .تاثیر فعالیت ها بر میزان توانمندی فردی ………………………………………………………..84
4-2-3-3 .تاثیر فعالیت ها بر میزان اطلاعات نرم افزاری …………………………………………………86
4-2-4 .تاثیر فعالیت ها بر نیازهای خویشتن شناسی ………………………………………………………..89
4-2-4-1 .تاثیر فعالیت ها بر رفتارهای صحیح اجتماعی ………………………………………………….91
4-2-4-2 .تاثیر فعالیت ما بر رشد اجتماعی ………………………………………………………………….94
4-2-4-3 .تاثیر فعالیت بر روحیه همکاران و تعاون …………………………………………………………96
4-2-4-4 .تاثیر فعالیت ها بر میزان خویشتن شناسی ………………………………………………………..99
4-2-4-5 . تاثیر فعالیت ها بر حدود ذوق ادبی …………………………………………………………….101

فصـل پنجـم : بـحث و نتیجـه گیـری
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..104
5- بررسی سوال های تحقیق …………………………………………………………………………………….104
5-1 . سوال فرعی اول

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره غیر سیستماتیک، سهم بازار، بازده سهام، ریسک غیر سیستماتیک Next Entries مقاله رایگان با موضوع توزیع فراوانی، رشد اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، میزان آشنایی