منابع پایان نامه با موضوع بازار الکترونیک، شرکتهای کوچک، شرکتهای کوچک و متوسط، بازارهای الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

2-4-3. ارزیابی آمادگی الکترونیکی 25
2-5. بنگاه های کوچک و متوسط 29
2-6. بکارگیری بازار الکترونیکی توسط بنگاه های کوچک و متوسط 32
2-6-1. کسب وكارهاي كوچك 32
2-6-2. كسب وكارهاي متوسط 32
2-7. صنعت فرش 34
2-7-1. فرش و بازار الکترونیکی 36
2-8. نمونه ای از بازارهای الکترونیکی عمومی 37
2-8-1. EBAY 37
2-8-2. علی بابا 38
2-8-3. بازار الکترونیکی ایران 39
2-9. جمع بندی ادبیات موضوعی 40
2-10. پژوهش های پیشین 42
2-10-1. تحقیقات داخلی 42
2-10-2. تحقیقات خارجی 45
فصل سوم : 54
3-1. مقدمه 55
3-2. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش 55
3-2-1. روش تحقیق از منظر هدف پژوهش 55
3-2-2. روش تحقیق از منظر فرایند و روش گردآوری اطلاعات 57
3-3. متغیرهای پژوهش 58
3-3-1. تقسیم بندی متغیرها بر اساس رابطه 58
3-3-2. تقسیم بندی متغیرها بر اساس ارزش 59
3-3-3. تعریف متغیرها 60
3-4. جامعه و نمونه آماری 65
3-4-1. جامعه آماری 65
3-4-2. نمونه آماری 66
3-4-3. نمونه گیری 66
3-4-4. برآورد حجم نمونه 66
3-5. روش گردآوری اطلاعات 67
3-5-1. مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه 68
3-5-2. روش توزیع پرسش نامه 69
3-5-3. روائی و پایائی ابزار پژوهش 69
3-6. تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیه 72
3-6-1. تجزیه و تحلیل داده ها 72
فصل چهارم : 75
4-1. مقدمه 76
4-2. آمار توصیفی 76
4-2-1. تحصیلات 77
4-2-2. رشته تحصیلی 78
4-2-3. سابقه کار 79
4-2-4. سمت سازمانی 80
4-3. آمار استنباطی 81
4-3-1. آزمون فرضیات 82
4-3-2. رتبه بندی عوامل 96
4-4. ارزیابی آمادگی 5شرکت فعال در صنعت فرش 101
فصل پنجم : 106
5-1. مقدمه 107
5-2. تحلیل نتایج جمعیت شناختی 108
5-3. مقایسه نتایج پژوهش با نتایج پژوهش های پیشین 108
5-4. ارائه پیشنهادها 119
5-5. محدودیت های پژوهش 121
5-6. پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 122
منابع 124
پیوست شماره 1 129
پیوست شماره 2 132
پیوست شماره 3 136

عنوان فهرست جدولها شماره صفحه
جدول 2-1. عناوین شاخص های مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی 27
جدول 2-2. مقایسه شاخص های الگوهای مذکور با مدل مورد بررسی این تحقیق 28
جدول 2-3. خلاصه ای از پژوهش های مرتبط و یافته های آن ها 49
جدول3-1. تعریف عملیاتی 61
جدول 3-2 طیف لیکرت 69
جدول 3-3. سوالات مربوط به هر متغیر 69
جدول 3-4. آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق 72
جدول 4-1. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب تحصیلات 77
جدول 4- 2. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب رشته تحصیلی 78
جدول 4-3. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب سابقه کار 79
جدول 4-4. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب سمت سازمانی 80
جدول 4-5. اهمیت عوامل فنی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 83
جدول 4-6. اهمیت بعد قابلیت تبادل اطلاعات برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 84
جدول 4-7. اهمیت بعد زیرساخت الکترونیکی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 85
جدول 4-8. اهمیت بعد استانداردها برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 86
جدول 4-9. اهمیت بعد سازگاری برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 87
جدول 4-10. اهمیت عوامل سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 87
جدول 4-11. اهمیت بعد زیرساخت تغییر برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 88
جدول 4-12. اهمیت بعد رهبری و مدیریت برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 89
جدول 4-13. اهمیت بعد فرهنگ سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 90
جدول 4-14. اهمیت بعد زیرساخت مالی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 90
جدول 4-15. اهمیت بعد ساختار سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 91
جدول 4-16. اهمیت بعد محصول/خدمات برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 92
جدول ‌ 4-17. اهمیت عوامل بین سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 93
جدول 4-18. اهمیت بعد مشتریان/تامین کنندگان برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 94
جدول 4-19. اهمیت بعد رقبا برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 95
جدول 4-20. اهمیت عوامل محیطی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی 95
جدول ‌4-21. آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد عوامل فنی در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی 96
جدول 4-22. میانگین رتبه مرتب شده‌ هر یک از ابعاد عوامل فنی 97
جدول 4-23. آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد عوامل سازمانی در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی 97
جدول 4- ‌24. میانگین رتبه مرتب شده‌ هر یک از ابعاد عوامل سازمانی 98
جدول 4-25. آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد عوامل بین سازمانی در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی 98
جدول 4-26. میانگین رتبه مرتب شده‌ هر یک از ابعاد عوامل بین سازمانی 99
جدول 4-27. آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی 99
جدول 4-28. میانگین رتبه مرتب شده‌ هر یک از ابعاد 100
جدول 4-29. آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت تمامی مولفهها در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی 100
جدول 4-30- میانگین رتبه مرتب شده‌ مولفه ها 101

عنوان فهرست شکلها و نمودارها شماره صفحه
شکل 1-1. مدل مفهومی پژوهش 9
شکل2-1. مدل نهایی پژوهش 53
نمودار4-1. توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصیلات 77
نمودار4-2. توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب رشته تحصیلی 79
نمودار 4-3 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه کار 80
نمودار 4-4. توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سمت سازمانی 81
شکل 4-5. نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس عوامل کلی 102
شکل 4-6. نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس مولفه های عوامل فنی 103
شکل 4-7.نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس مولفه های عوامل سازمانی 104
شکل 4-8. نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس مولفه های عوامل بین سازمانی 105

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1. مقدمه
انسان در عصری زندگی میکند که تقاضای بسیار زیادی برای اطلاعات وجود دارد و این امر به طور چشمگیری توسط اینترنت تسهیل شده است .قدرت ارتباطی قوی از طریق اینترنت، امکان هماهنگی، کنترل، عملیات بهتر و اطلاع رسانی مناسب را فراهم ساخته است و باعث ایجاد فرصت برای سازمانهای متکی بر بازارهای الکترونیکی1 شده و از طرف دیگر، تهدیداتی را همچون امکان از دست دادن سهم بازار، ورود رقبای جدید و معرفی محصولات جانشین متنوع برای سازمانهایی که در استفاده از این فناوریها دچار تعلل شدهاند، ایجاد کرده است (فرزام نیا،1387).
بسیاری از بنگاهها بهدلیل اینکه نمیدانستند چگونه از اینترنت استفاده کنند و نتوانستند خود را با محیط جدید وفق دهند، دچار ورشکستگی شدند. برخی سازمانها نیز بدون آماده کردن پیشنیازهای لازم، به استفاده از بازارهای الکترونیکی روی آوردهاند که باعث ایجاد مشکلات عدیدهای برای آنها شده است. در مورد بنگاههای کوچک، چنانچه در استفاده از بازارهای الکترونیکی دچار مشکل شوند، تاثیر این مشکلات بیشتر خواهد بود. بر این اساس لازم است ابتدا میزان آمادگی بنگاهها برای شرکت در بازارهای الکترونیکی در ابعاد مختلف سنجیده شود و چنانچه آمادگی لازم برای استفاده از این بازارها را داشتند، اقدام به ایجاد زمینههای حضور در بازارهای الکترونیکی نمایند و در صورتیکه آمادگی لازم در برخی ابعاد وجود نداشت، به بهبود و مهیا نمودن پیشنیازهای لازم بپردازند (Fawzy and Dworski,2010).
بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بینسازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکتکننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه میدهد اطلاعات و پیشنهاداتی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند (Gottschalk and Abrahamsen,2002). بازار الکترونیکی، امکان انجام معاملات مرتبط در محیطهای متعامل و شبکه شده دیجیتالی را فراهم می آورد. این بازارها زیرساختهایی ایجاد میکنند برای اینکه به تامینکنندگان و خریداران اجازه دهند که در محیط آنلاین تعامل کنند (Warkentin,2002).
عمده استفاده از بازارهای الکترونیکی توسط شرکتها و سازمانهای بزرگ میباشد، ولی در سالهای اخیر توجه برخی شرکتهای با مقیاس کوچکتر نیز به سوی این نوع بازارها و مبادلات از طریق آنها جلب شده است. بنگاههای کوچک و متوسط2 نقش چشمگیری را در اقتصاد بینالمللی ایفا میکنند. بنگاههای کوچک و متوسط در برقراری اقتصاد پویا و سالم با ملل صاحب صنعت و معرفی ابداعات و نوآوریها نقش موثری دارند (Al-Qirim,2004).
به همین دلیل موضوعات و پدیدههایی که بر عملکرد این نوع سازمانها اثرگذار است، اثرات زیادی بر وضعیت کسب و کار در کشورها و ایجاد تغییرات در عوامل اقتصادی محیطهای جهانی دارد. بر این اساس لازم است این گونه سازمانها در بهکارگیری فناوریها جدید به بررسی شرایط خود و میزان مهیا بودن پیششرطهای لازم در این زمینه بپردازند تا بتوانند استفاده موثری از آنها داشته باشند. اهمیت این موضوع در خصوص صنایعی مانند صنعت فرش که شرکتهای کوچک و متوسط در آن دارای اهمیت بالا بوده و در صادرات غیرنفتی نیز سهم قابل توجهی دارند، اهمیت بیشتری دارد.
1-2. بیان مسئله
بنگاههای کوچک و متوسط، در اکثر کشورها به عنوان عناصر مهم در پیشرفتهای اقتصادی- اجتماعی شناخته شده اند. این بنگاهها خصوصاً در ایجاد فرصتهای شغلی با سرمایهگذاری های پائین، توسعههای منطقهای، توسعههای سازمانی شرکتهای متکی بر اصول تکنولوژی، نوآوری محصولات و ایجاد روشهای نوین، اهمیت بسزایی دارند. نگاهی به نظام اقتصادی- اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نوتوسعه یافتهی جهان نشان میدهد که ایجاد و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط یکی از اولویتهای اساسی در برنامههای توسعه اقتصادی این کشورها است (تولایی و علیرضایی،1387).
این بنگاههای اقتصادی علیرغم آنکه به سرمایهگذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و درایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات این کشورها، نقش مهمی دارند. در بسیاری از کشورها این بنگاهها، تامینکنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری های جدید بوده اند. از سوی دیگر این صنایع به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد خود میتواند از جاذبههای فراوانی برای بخش خصوصی برخوردار باشد، که این امر بسته به شرایط داخلی اقتصادی کشورها، قوانین و سیاستهای حمایتی در کشورهای مختلف به عنوان الگویی موفق برای توانمندسازی علمی و صنعتی معرفی شده است (تولایی و علیرضایی،1387).
در سالهای اخیر تجارت مبتنی بر اینترنت رواج بیشتری یافته است. اینترنت به شرکتها کمک میکند تا از راههای جدید مانند افزودن ارزش افزوده به محصولات و خدمات به ایجاد و جذب سود بپردازند. آنها محصول یا خدمت جدیدی را به مشتری ارائه میدهند، اطلاعات یا خدمات اضافی را همراه با محصولات یا خدمات سنتی ارائه میدهند و محصول یا خدمتی را با هزینه ای کمتر از مدل سنتی فراهم میکنند. تجارت آنلاین به تدریج جایگزین کسب و کارهای متداول میشود. اطلاعات بیشتری بخصوص هنگام استفاده از بازارهای الکترونیکی از طریق اینترنت مبادله میشود. فرایند تطبیق عرضه و تقاضا در 20سال اخیر پیچیده و مشکل شده است، لذا بازار الکترونیکی نقش حیاتی در مدیریت کسب و کار ایفا میکند. بازارهای الکترونیکی نوید بهبود بازدهی بازار، کاهش هزینه مبادلات و ایجاد درآمد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع رجوع از ایجاب، آنسیترال، قانون حاکم، قراردادهای تجاری الکترونیکی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع بازار الکترونیک، ارزیابی آمادگی، بازارهای الکترونیکی، شرکتهای کوچک و متوسط