پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه شهری، روش تحقیق، توسعه شهر، مدیریت شهری

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به
پدر و مادر عزیزم که هر چه دارم از آنهاست
همسر مهربانم که قوت قلب من است
و
خواهر نازنینم.

چکیده :
ضرورت توجه به مقوله مدیریت بصری شهر و مشکلات موجود در حوزه سیما و منطر شهر ها در ایران و همچنین ظرفیت و پتانسیل‌های موجود در شهرداری برای ارتقای کیفیت بصری شهر و عدم انجام فعالیت‌های پژوهشی مناسب که سبب فاصله علمی ایران با سایر کشورها در این زمینه شده است، محقق را بر آن داشت تا با انجام این پژوهش به بررسی موانع مدیریت بصری شهر تهران پرداخته و راهکارهایی را جهت بهبود و ارتقای مدیریت بصری شهر تهران ارائه دهد، بر این اساس ضمن بیان مفاهیم و تعاریف مرتبط با موضوع، پژوهش‌ها و تجربیات گذشته به صورت تفصیلی بررسی شده و ابعاد مدیریت بصری در 4بعد برنامه ریزی و طراحی تحقق کیفیت بصری، سازماندهی تحقق کیفیت بصری، هدایت تحقق کیفیت بصری و در نهایت کنترل و نظارت تحقق کیفیت بصری مورد کنکاش قرار گرفته و ظرفیت موجود شهرداری تهران در این ابعاد را از نظر جامعه آماری مورد نظر پژوهش یعنی دو بخش سازمان‌های شهرداری و متخصصین غیروابسته سنجیده است. که نتایج حاصل از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد، که میانگین شاخص‌های مورد بررسی برای موانع مدیریت بصری بیش از حد متوسط بوده و میانگین ظرفیت‌های موجود برای تحقق کیفیت بصری در شهرها با توجه به شاخص‌های مدل تحلیلی کمتر از حد متوسط و بدین ترتیب راهکارهایی توسط محقق ارائه و مورد بررسی قرار گرفته است .
کلید واژه: مدیریت بصری شهر، مدیریت شهری،شهر تهران، شهرداری

فهرست مطالب:
فصل اول کلیات پژوهش:
مقدمه 14
1-1- طرح مساله 15
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 15
1-3- اهداف تحقیق 17
1-4- سوالات تحقیق 17
1-5- روش شناسی تحقیق 17
1-5-1 – روش تحقیق 17
1-5-2- قلمرو مکانی جامعه تحقیق 17
1-5-3- قلمرو زمانی تحقیق 17
1-5-4- روش گردآوری داده ها 17
1-6- موانع و محدودیت های تحقیق 18
فصل دوم مبانی نظری پژوهش
مقدمه: 21
2-1- مفاهیم و تعاریف پژوهش 21
2-1-1- سیمای شهر 21
2-1-2- منظر شهر 22
2-1-3- محیط بصری شهر 22
2-1-4- سازمان بصری شهر 25
2-2-چارچوب و مبانی نظری تحقیق 25
2-2-1- مدیریت شهری 25
2-2-2- مدیریت بصری شهر 26
2-2-2-1- اهمیت محیط بصری شهر 27
2-2-3- رویکردها و معیارهای مدیریت بصری 29
2-2-3-1-رویکرد ها 30
2-2-3-1-1- رویکرد ادراکی 32
2-2-3-1-2-رویکرد کالبدی – تاریخی 33
2-2-3-1-3- رویکرد طبیعت محور 34
2-2-3-1-4-رویکرد کالبدی- بصری 35
2-2-3-1-5-تلفیق رویکرد کالبدی- بصری و اداراکی 37
2-2-3-1- معیارها 39
2-2-4-پیشینه پژوهش 40
2-2-4-1- پژوهش های انجام شده در جهان 41
2-2-5- تهران 51
2-2-5-1- اهمیت مدیریت بصری شهر تهران 51
2-2-5-2- سازمانها و مجموعه های مرتبط با مدیریت بصری شهر تهران 52
2-2-5-3- عوامل موثر بر مشکلات بصری در ایران 53
2-2-6- نتیجه گیری و مدل تحلیلی 60
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه 62
3-1-روش تحقیق 62
3-2-جامعه آماری 62
3-3-حجم نمونه 64
3-4-روش نمونه گیری 64
3-5-محدوده زمانی و مکانی 64
3-6- ابزار و روش های گردآوری 65
3-7- پرسشنامه پژوهش 65
3-8-پایایی و روایی پژوهش 68
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 68
3-10-ملاحظات اخلاقی 71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه 73
4-1-تحلیل جمعیت شناختی نمونه 74
4-1-1-بررسی جنسیت پاسخگویان 75
4-1-2-بررسی سن پاسخگویان 76
4-1-3-بررسی سطح تحصیلات پاسخگویان 77
4-1-4-بررسی وضعیت رده سازمانی 78
4-1-6-بررسی وضعیت سابقه کاری 79
4-1-7-بررسی محل اشتغال به کار پاسخگویان 80
4-2-تحلیل توصیفی 82
4-2-1-شاخص های توصیفی سوالات 83
4-2-2-بررسی الگو فرضیه‌های تحقیق 84
4-2-3-تحلیل سوالات پژوهش 85
4-2-3-1-تحلیل سوال اول پژوهش 86
4-2-3-1-1-پاسخ جمع بندی شده سوال اول تحقیق 92
4-2-3-2-تحلیل سوال دوم پژوهش 104
4-2-3-2-1-پاسخ جمع بندی شده سوال دوم 106
4-3-آزمون های تکمیلی 107
4-3-1-مقایسه میانگین متغییرهای تحقیق در سطوح مختلف شغل و رده سازمانی 108
4-3-2-مقایسه میانگین متغییرهای تحقیق در سطوح مختلف شغل و رده سازمانی 111
4-4-یافته های حاصل ازسوالات تشریحی 116
4-4-1-جمع بندی پاسخ های سوالات تشریحی 118

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش
مقدمه 123
5-1-جمع بندی و خلاصه 124
5-2-یافته های حاصل برای سوال اول پژوهش 125
5-3-یافته های حاصل برای سوال دوم پژوهش 126
5-4-یافته ها برای پاسخ به سوال سوم 127
5-5-پیشنهادات پژوهش 128
5-6-پیشنهادات برای پژوهش های آتی 131
5-7-محدودیت ها و تنگناهای تحقیق 131
منابع فارسی 132
منابع انگلیسی 134
پیوست ها
فهرست جداول
جدول2-1:رویکردهای اصلی در منظر شهری 28
جدول 2-2:مولفه های کالبدی – بصری و ادراکی- اجتماعی 35
جدول2-3:معیارهای ارزیابی در مقیاس محله و خیابان بر اساس معیارهای کالبدی 37
جدول2-4: مدل تحلیلی 57
جدول 3-1:لیست واحد های سازمانی 61
جدول 3-2:ارتباط سوالات تحقیق با شاخص ها 65
جدول 4-1:پراکنش پاسخ دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی بر اساس نوع جنسیت 72
جدول 4-2:پراکنش سنی پاسخگویان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی 73
جد.ل 4-3:پراکنش وضعیت مردک تحصیلی پاسخگویان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی 74
جدول 4-4:پراکنش وضعیت شغل و رده سازمانی پاسخ دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی 75
جدول 4-5: پراکنش وضعیت سابقه کار پاسخ دهندگان 76
جدول 4-6: پراکنش وضعیت محل اشتغال به کار پاسخ دهندگان 77
جدول 4-7: شاخص های توصیفی سوالات تحقیق در نمونه مورد بررسی 79
جدول4-8: نتایج آزمون تک نمونه ای جهت بررسی شاخص ارجحیت هزینه بر کیفیت 81
جدول4-9:نتایج آزمون تک نمونه ای جهت بررسی شاخص خلا سواد و ذایقه بصری عمومی 81
جدول 4-10:نتایج آزمون تک نمونه ای جهت بررسی شاخص حضور کمرنگ ملاحظات بصری در برنامه های توسعه شهری 83
جدول4-11:نتایج آزمون تک نمونه ای جهت بررسی شاخص ضعف ضوابط و ملاحظات بصری درقوانین معماری و شهر سازی 83
جدول4-12:بررسی نتایج آزمون تک نمونه ای جهت بررسی ضعف در ملاحظات الزام آور بصری در پذیرش الگوها و نقشه های معماری توسط شهرسازی 84
جدول 4-13:بررسی نتایج آزمون برای شاخص عدم توجه مدیران ارشد به تحقق کیفیت بصری 86
جدول4-14: بررسی شاخص ناکارآمدی روابط میان سازمانی برای تحقق کیفیت بصری 86
جدول4-15:بررسی شاخص عدم مشارکت مردمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی 87
جدول 4-16:بررسی شاخص عدم وجود پشتوانه قانونی برای تحقق کیفیت بصری 87
جدول4-17:بررسی شاخص ضمانت اجرایی لازم برای تحقق کیفیت بصری 88
جدول 4-18:بررسی شاخص وجود ملاحظات بصری در برنامه های توسعه شهری 91
جدول4-19:بررسی شاخص ظرفیت های اقتصاد کلان تهران 92
جدول 4-20: بررسی شاخص ترجیحات و اهمیت مدیریت بصری در سیاست ها و برنامه های توسعه 92
جدول 4-21:بررسی شاخص وجود ملاحظات بصری در ضوابط و مقررات شهرسازی 92
جدول 4-22:بررسی شاخص وجود ملاحظات ادراکی- اجتماعی در ضوابط شهرسازی 93
جدول 4-23: بررسی شاخص وجود ملاحظات زیست محیطی در ضوابط شهرسازی 94
جدول 4-24:بررسی شاخص وجود ملاحظات تاریخی در ضوابط شهرسازی 95
جدول4-25:بررسی شاخص هدفمندی فرایندهای سازمانی برای تحقق کیفیت بصری 95
جدول 4-26:بررسی شاخص کارآمدی روابط میان سازمانی برای تحقق کیفیت بصری 96
جدول4-27:بررسی وضعیت شاخص نظام تقسیم کار روشن و سازماندهی معطوف به هدف 97
جدول4-28:بررسی وضعیت شاخص نهادسازی و اثربخشی تشکیلات مدیریت پیگیری و هماهنگی 98
جدول 4-29:بررسی وضعیت شاخص کارآمدی مکانیزم های انگیزشی 98
جدول4-30:بررسی وضعیت شاخص ترجیحات و اهمیت تحقق مدیریت بصری 99
جدول4-31: بررسی وضعیت شاخص مشارکت مردمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی 100
جدول4-32:بررسی وضعیت شاخص کارآمدی و پشتوانه قانونی 101
جدول4-33:بررسی وضعیت شاخص ضمانت اجرایی لازم برای تحقق کیفیت بصری 101
جدول4-34:جهت سنجش اثر سطوح مختلف شغل و رده سازمانی افراد نمونه 105
جدول4-35:جهت مقایسه شاخص عدم مشارکت بر تحقق کیفیت بصری با تاکید بر سطوح مختلف شغل و رده سازمانی 106
جدول 4-36:سنجش ترجیحات و اهمیت تحقق بصری در وظایف شهرداری با تاکید بر شغل و 107
جدول4-37:سنجش اثر سطوح مختلف محل اشتغال به کار بر شاخص های تحقیق 108
جدول 4-38:مقایسه شاخص ذایقه بصری عمومی با تاکید بر سطوح مختلف محل اشتغال به کار 110
جدول 4-39:آزمون تعقیبی lSD مقایسه شاخص وجود ملاحظات بصری در برنامه های توسعه شهری با تاکید بر سطوح محل اشتغال به کار 110
جدول 4-40:آزمون تعقیبی مقایسه شاخص کارآمدی و پشتوانه قانونی با تاکید بر سطوح محل اشتغال به کار 111
جدول 5-1: یافته های سوال اول تحقیق 119
جدول5-2:یافته های سوال دوم تحقیق بخش اول 121
جدول 5-3:یافته های سوال دوم تحقیق بخش دوم 121
فهرست نمودارها
نمودار4-1: پراکنش پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه در نمونه بر اساس جنسیت 72
نمودار4-2: پراکنش سنی پاسخ دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی 73
نمودار4-3:پراکنش وضعیت مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان در نمونه مورد بررسی 74
نمودار4-4:پراکنش وضعیت شغل و رده سازمانی پاسخ دهندگان در نمونه مورد بررسی 75
نمودار4-5:پراکنش وضعیت سابقه کار پاسخ دهندگان در نمونه مورد بررسی 76
نمودار4-6:پراکنش وضعیت محل اشتغال به کار پاسخ دهندگان در نمونه مورد بررسی 77

فصل اول:
کلیات پژوهش

مقدمه :
توسعه بی رویه شهرها، تغییرات ساختار اقتصادی _ اجتماعی، ترافیک و آلودگی، وجود تشکیلات متعدد و موازی در زمینه مدیریت شهری و مهم‌تر از همه بی‌توجهی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری به جنبه های بصری و ادراکی شهر در ذهن شهروندان باعث افت و نزول کیفیت زندگی در شهرها می شود. در ادراک شهر اولین حسی که به ما کمک خواهد کرد حس بینایی است. اما اگر درک ما محدود به درک بصری شود، فقط بر شکل ها تمرکز کرده‌ایم در واقع درک مکانی، زمانی آغاز می‌شود که از ظواهر فراتر برویم.
ارزش‌های بصری ، مهم ترین بخش کیفیات محیطی محسوب می‌گردند که عامل تقویت و یا تضعیف حس مکان و در نهایت حس تعلق خاطر افراد به محیط خود میگردند. این پدیده نقش کلیدی و تاثیر گذار در هویت و مطلوبیت یک مکان و جامعه را دارد که در آخر دارای تبعات سازنده در اقتصاد مکان و جایگاه گردشگری می‌باشد. کیفیت‌های بصری نه تنها منعکس‌کننده ارزش‌های مذکور است بلکه در مواردی سمبل و هویت ملی، منطقه‌ای به شمار می‌آید. (سلیمه خداوردی،11:1393)
سیما و منظر عمومی موجود شهرهای کشور بدون شک، مورد تایید متخصصین در امر شهرسازی و صاحبنظران امور شهری نیست. این شرایط در مورد مردم عادی و غیر متخصص نیز به صورت دیگری صدق میکند. با تاملی در عکس العمل های توام با آرامش مردم به هنگام بازدید از بافت های تاریخی و آثار معماری ایرانی و اسلامی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی رابطه‌مند، توزیع فراوانی، انحراف معیار، شاخص آماری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی منظر شهری، طراحی شهری، مبانی نظری، مدیریت شهری