دانلود پایان نامه ارشد درباره بیت‌المال، حکومت اسلامی، دولت اسلامی، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

و اینک پس از گذشت چند ماه تلاش بی‌وقفه در جهت به پایان رساندن این مجموعه ناچیز بر خودم لازم میدانم که از استاد راهنما جناب آقای دکتر محمدرضا شادمان‌فر و استاد مشاور سرکار خانم دکتر زهره حاجیان که در این راه با من همدل و همراه بودند و از اساتید محترم ناظر که زحمت نظارت و داوری را پذیرفتند، تقدیر و تشکر نمایم.
همچنین دست پدر و مادرم را عاشقانه میبوسم که در راه پیشرفت اینجانب لحظهای از مهر و محبت و کوشش فروگذار نکرده و تار مویی از ایشان به پای من سپید نماند.
و
در پایان تشکر وافری دارم از دوستان و همکلاسی‌های گرانقدر و مهربانم که بنده را در این زمینه یاری نمودند.

چکیده
درحکومت اسلامی مانند هر حکومت دیگری اموال خاصی در اختیار رهبر یا حاکم قرار گرفته است. این اموال شامل خمس، زکات، انفال، فیء، عشور و … می‌باشد، که براساس آیات و روایات و کلام ائمه معصومین علیهم‌السلام جزء منابع مالی مهم حکومت اسلامی هستند که باید براساس عدالت توزیع گردد. منابع مالی دولت اسلامی از حیث ویژگی‌های مربوط به مصرف دارای دو نوع مصرف عام و خاص می‌باشند. برخی از موارد مصرف عام بیت‌المال عبارتند از: عطایا (مستمری‌ها) و تأسیسات عمومی. اموال مذکور در زمان حضور امام معصوم زیر نظارت ایشان و در زمان غیبت زیر نظر ولی فقیه برای اداره جامعه، پیشبرد برنامه‌های حکومت اسلامی و … به مصرف می‌رسد. از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری نیز پرداخت دیه و مازاد آن است که در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی این موارد بررسی شده است. از نمونه این موارد پرداخت دیه و خون بهای مقتول در مواردی که قاتل یا جانی فرار کرده باشد و قابل شناسایی نبوده، قاتل و عاقله او توان مالی پرداخت دیه را نداشته باشند و هم‌چنین در مورد اشتباه قاضی در صدور حکم می‌باشد. پرداخت دیه از سوی دولت نیز مشروط به آن است که ولی‌دم دیه را درخواست کند؛ دولت توان مالی پرداخت دیه را داشته باشد؛ هم‌چنین دولت نسبت به پاره‌ای جنایات و ارش جنایات، تغلیظ دیه و پرداخت مازاد دیه‌ی مقتول بدون وارث نیز مسئولیت دارد.
واژگان کلیدی: بیت‌المال، دیه، مصرف بیت‌المال، امور کیفری.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………… 1
1 – بیان مسأله .……………………………………………………………………………2
2 – سابقه تحقیق…………………………………………………………………………. 3
3 – ضرورت و نوآوری تحقیق…..………………………………………………………4
4 – سؤالات تحقیق…..……………………………………………. 4
5 – فرضیات تحقیق…………………………………………………………………… 4
6 – هدف¬ها و کاربردهای تحقیق………………………………………………………. 4
7 – روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه…………………………….. 5
8 – ساماندهی (طرح) تحقیق…………………………………………………………………….5
فصل اول – کلیات
بخش اول: مفهوم بیت‌المال……………………………………………………………….. 8
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی بیت‌المال ………………………………………. 9
گفتار دوم: ماهیت بیت‌المال……………………………………………………………….. 10
گفتار سوم: جایگاه ثروت و اهمیت بیت‌المال…………………………………………… 11
گفتار چهارم: مفهوم مالیات و تفاوت آن با بیت‌المال…………………………………….. 12
بخش دوم: انواع بیت‌المال………………………………………………………………… 13
گفتار اول : بیت‌المال خاصه….…………………………………………………………… 14
گفتار دوم: بیت‌المال عامه…………………………………………………………………. 16
گفتار سوم: بیت‌المال مسلمین…………………………………………………………….. 17
بخش سوم: منشأ و چگونگی پیدایش بیت‌المال……………………………………….. 17
گفتار اول: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم…. 18
گفتار دوم: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان خلفا……………………………………….. 19
گفتارسوم: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان امویان………………………………………. 23
گفتار چهارم: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان عباسیان…………………………………… 24
فصل دوم: منابع درآمدی بیت‌المال
بخش اول: منابع و درآمدهای بیت‌المال………………………………………………… 29
گفتار اول: زکات…………………………………………………………………………… 30
گفتار دوم: خمس…………………………………………………………………………… 33
گفتار سوم: انفال و فیء……………………………………………………………………. 39
گفتار چهارم: جزیه…………………………………………………………………………. 43
گفتار پنجم: خراج و مقاسمه……………………………………………………………… 45
گفتار ششم: عشور…………………………………………………………………………. 50
بخش دوم: درآمدهای دولت……………………………………………………………… 52
گفتار اول: مالیات…………………………………………………………………………… 52
گفتار دوم: درآمد اموال ثابت دولت اسلامی……………………………………………. 58
گفتار سوم: سازمان های کشاورزی و شرکت های تولیدی دولتی…………………….. 60
گفتار چهارم: شؤون ولایت عامه یا حق قیمومت دولت اسلامی……………………. 61
گفتار پنجم: استقراض……………………………………………………………………… 63
فصل سوم: مصارف منابع مالی بیت‌المال
بخش اول: مصارف عام…………………………………………………………………… 67
گفتار اول: مستمری (عطایا)………………………………………………………………. 67
گفتار دوم: تأسیسات عمومی……………………………………………………………….. 72
بخش دوم: مصارف خاص………………………………………………………………. 73
گفتار اول: هزینه های نظامی……………………………………………………………… 74
گفتار دوم: فقیران و مستمندان…………………………………………………………… 76
گفتار سوم: آموزش و پرورش…………………………………………………………… 79
گفتار چهارم: حقوق کارگزاران و قاضیان………………………………………………. 80
گفتار پنجم: مخارج زندانیان و پرداخت دیه در موارد خاص……………………………. 82
گفتار ششم: مصرف بیت المال در راه اصلاح ذات‌البین………………………………… 83
فصل چهارم: بیت المال و امور کیفری
بخش اول: مفهوم دیه………………………………………………………………………. 92
گفتار اول: مفهوم لغوی دیه……………………………………………………………….. 92
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی دیه…………………………………………………………. 93
گفتار سوم: ماهیت دیه…………………………………………………………………….. 94
بخش دوم: مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه………………………………………… 98
گفتار اول: ناشناخته بودن وارد کننده زیان (قاتل)……………………………………… 98
گفتار دوم: عدم توانائی قاتل در پرداخت دیه…………………………………………. 100
گفتار سوم: عدم دسترسی به قاتل………………………………………………………… 101
گفتار چهارم: عدم وجود عاقله یا عدم تمکن مالی قاتل یا عاقله……………………. 102
گفتار پنجم: خطای امام یا قاضی………………………………………………………… 103
بخش سوم: مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه…………………………… 106
گفتار اول: ولی دم بودن ولی امر و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال………………… 107
گفتار دوم: اعسار اولیای دم و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال………………………. 108
بخش چهارم: قلمرو مسئولیت دولت…………………………………………………… 114
گفتار اول: مسئولیت بیت‌المال در دیه جراحات………………………………………… 115
گفتار دوم: مسئولیت دولت نسبت به ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه ………. 121
گفتار سوم: مسئولیت دولت نسبت به دیه تغلیظ شده………………………………… 124
گفتارچهارم: تفاوت میزان دیه زن و مرد………………………………………………… 129
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. 135
پیشنهادات………………………………………………………………………………….. 137
منابع…………………………………………………………………………………………. 138
چکیده به انگلیسی…………………………………………………………………………. 149

مقدمه
حمد و سپاس خدائی را سزاست که انسان را در بهترین حالات آفریده و او را مسجود ملائک ساخت. جانشین خویش در روی زمین قرار داده و او را بر تمام مخلوقات، کرامت و برتری داد. از روح خویش بر کالبد بی‌جان او دمیده و انسان‌ها را از تعریض بر نفوس یکدیگر منع کرد. نه تنها معترضین به نفوذ را به عذاب اخروی وعده داده و مجازات دنیوی برای آنان مقرر کرد، بلکه راضی شدن و بی‌تفاوت ماندن دیگران نسبت به کشته شدن افراد را نیز برابر شرک قلمداد نمود. به خون انسان‌ها و به‌ویژه مسلمانان، احترام خاصی قائل شده و از هدر رفتن و ضایع شدن خون مسلمان نهی فرمود. از این روی، حاکمان را نیز مکلّف حمایت از مظلومان و جبران خون بر زمین ریخته شده‌ای دانست که جبران‌کننده‌ای نداشته و یا قدرت پرداخت خون‌بهای مقتول را ندارد. چنین تکلیفی بر دوش حاکمان از آن جهت نهاده شد تا مبادا خونی هدر رود. در این پژوهش سعی بر آن است تا موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری و موارد مسئولیت حکومت اسلامی در پرداخت خون‌بهای مقتولین ترسیم گردد و قبل از آن ضرورت دارد که قواعد و مقرراتی که مصادیق را به یکدیگر پیوند میزند، مورد کنکاش و پژوهش قرار گیرد و این قلم گرچه به رسم تمامی پویندگان جاده‌های پر پیچ و خم و سخت دشوار تحقیق، از اعتراف به این واقعیت هراسی ندارد که ناتوان بودن وی در پیمودن راه، بر قدرت و توانایی آن، برتری دارد.

1 – بیان مسأله
یکی از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامی که همواره از ناحیه زمامداران جامعه نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای ابراز می‌شده، پدیده بیت‌المال است. بیت‌المال در حقیقت به معنای هر مالی است که همه مردم در آن سهم دارند و غالباً به اموال دولتی نیز بیت‌المال گفته می‌شود. (دایره‌المعارف تشیع ، ج3، 1361، 557) ترديدى نيست كه یکی از اصول اساسى هر حكومت سالم، تأمين نيازمندي‌ها و پر كردن خلاءهاى اقتصادى انسان‌ها است، از سوی دیگر حفظ و پايدارى این حكومت سالم كه هدفش حفظ نظم و پيش‌روى همه جانبه ملت است، رابطه مستقيم با اقتصاد خوب و درآمدهاى مستمر دارد، به‌گونه‌اى كه اقتصاد در سرنوشت حكومت دخالت بنيادى دارد و از پايه‌های آن است. اسلام هم به عنوان دین جامع راهبردها و ابزارهای اجباری برقراری این نوع عدالت اقتصادی را هم‌چون خمس، زکات، خراج، انفال ، فیء، جزیه و… معرفی نموده است. از این روی، در این پایان‌نامه سعی براین است که موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری مورد کنکاش قرار بگیرد که بیت‌المال چه نقش مهمی در ساختار جامعه به عهده دارد و چگونه باید مورد بهره‌برداری معقول و اصولی قرار بگیرد. بنابراین از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری پرداخت دیه و خسارات افزون بر دیه و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال می‌باشد. مسئولیت عاقله در پرداخت دیه که یکی از نمونه‎های روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است از مسائلی است که هیچ فقیهی، جرأت مخالفت با آن را پیدا نکرده است. امام مسلمین نیز در صورت فقدان یا اعسار ولی‌دم مقتول، به عنوان عاقله محسوب شده که در موارد متعددی مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد. این موارد در ابواب مختلف کتاب‌های فقهی از جمله بخش‌های حدود، دیات و قصاص، به صورت پراکنده مطرح شده است. مسئولیت دولت در پرداخت دیه و یا پرداخت تفاضل دیه زن و مرد از بیت‌المال در قوانین مختلف از جمله مواد 484، 487، 474، 469، 470، 466، 382، 555 و … قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. بنابراین قانون¬گذار ما هم سعی کرده تا مقررات منسجمی پیرامون این موضوع با توجه به فقه اسلامی تدوین کند. لذا در این تحقیق، سعی شده است تا تمامی موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری از دیدگاه فقه شیعه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته و یک‌جا در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.

2 – سابقه تحقیق
در خصوص بیت‌المال مقاله و تحقیقات بسیاری صورت گرفته است، اما با توجه به این‌که موضوع حاضر مبحث مصارف بیت‌المال در فقه و نظام کیفری اسلام می‌باشد، در این خصوص پایان‌نامه مستقلی توسط نویسندگان تاکنون تألیف نشده است و بسیار جزئی در لابه‌لای مقالات و کتاب‌ها دیده می‌شود. لذا برآن شدیم با توجه به اهمیت زیاد موضوع حاضر پایان‌نامه‌ای مستقل در این زمینه ارائه نماییم. از سوی دیگر نیز با توجه به گستردگی موضوع بیت‌المال به لحاظ پیدایش، منابع و درآمدو مصارف آن و تغییراتی که در طول ادوار مختلف حکومت‌ها در نحوه‌ی وصول وهزینه کردن آن اعمال می کردند، اندیشمندان و صاحب‌نظران گرانقدری در خصوص یک یا چند موضوع از آن دست به نگارش زده اند. در ذیل به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امیرالمومنین، فتح الفتوح Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بیت‌المال، دولت اسلامی، بیت المال، نیازمندی‌ها