پایان نامه با موضوع مکان‌یابی، کاربری اراضی، مکانیابی، دفن بهداشتی

دانلود پایان نامه ارشد

2-6- وضعیت هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی045
2-6-1-منابع آب زیرزمینی045
2-6-2-منابع آب‌های سطحی047
2-6-3-مخروطه افکنه049
2-7- اقلیم (بارش) 051
2-8-ویژگی هی جمعیتی شهر بیستون053
فصل سوم :مواد و روش ها
۳-1- مقدمه05
3-2-روش های گردآوری داده ها و اطلاعات055
3-2-1-روش کتابخانه ای055
3-2-2-روش مشاهده056
3-2-3-روش پرسشنامه056
3-3-مواد و ابزار مورد استفاده در تحقیق056
3-3-1-نرم افزارهای مورد استفاده058
۳-3-2-لایه های مورد استفاده058
3-4- روش تحقیق058
3-4-1-مدل های تصمیم گیری چند معیاره MCDM058
3-4-2-روش تحلیل سلسله مراتبی AHP060
3-4-3-منطق بولین064
3-5-جمع‌آوری اطلاعات و انجام تحلیل های مکانی آماری064
3-6-مکانیابی محل دفن پسماندبا استفاده از GIS065
3-6-1-ساختار لایه های اطلاعاتی و ورود اطلاعات به محیط GIS065
3-6-2-مدل درونیابی کریجینگ 065
3-6-3-ترکیب لایه ها و بدست آوردن مکان مناسب با استفاده از Index overlay066
فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1-بررسی وضعیت موجودمدیریت پسماند شهر بیستون و شناسایی مشکلات 068
4-2-عملیات مکان یابی جهت دفع مواد زائد069
4-3-مساحت زمین مورد نیاز جهت دفن069
4-3-1-نرخ رشد جمعیت069
4-3-2-حجم تولید سالانه زباله069
4-3-3-ارتفاع و شکل محل دفن070
4-4-فاکتورهای توصیه شده برای عوامل هیدروژئومورفولوژیکی مکان یابی دفن زباله071
4-5-پهنه بندی مکان‌های مناسب دفن زباله072
4-5-1-تعیین ضریب اهمیت معیارها073
4-5-2-تلفیق لایه ها با اسفاده از قواعد تصمیم گیری MAPM076
4-5-2-1-تلفیق با منطق بولین076
4-5-2-1-1-نقشه های تهیه شده با منطق بولین077
4-5-2-2-تلفیق با روش AHP082
4-5-2-2-1-نقشه های تهیه شده با استفاده از مدل AHP083
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
5-1-مقدمه 091
5-2-خلاصه و نتیجه‌گیری091
5-3-تحلیل فرضیات094
5-4-پیشنهادات 0 96
منابع و مآخذ 097

شکل 1-1-روش دفن مدرن زباله025
شکل۲-1-موقعیت جغرافیایی شهر بیستون031
شکل۲-2-نقشه مکان های ناپایدار044
شکل2-3- عکس ریزش سنگ در پایکوه های دیواره بیستون045
شکل 2-4-نقشه شیب دشت بیستون032
شکل۲-5-نقشه جهت شیب دشت بیستون033
شکل۲-6-نقشه زمین‌شناسی دشت بیستون036
شکل۲-7-مقطع زمین‌شناسی دشت بیستون042
شکل 2-8 نقشه چاه های دشت بیستون 047
شکل2-9-نقشه رودخانه های دشت بیستون049
شکل2-10-نقشه مخروطه افکنه های دشت بیستون050
شکل۲-11-نمودار بارندگی ایستگاه های سینوپتیکی استان کرمانشاه051
شکل۲-12-نقشه درونیابی بارش دشت بیستون به روش کریجینگ049
شکل 3-1- نمودار معیارهای مکانیابی دفن پسماند059
شکل 3-2-نمودار مراحل انجام تحقیق065
شکل۴-1-نمودار امتیازات اختصاص یافته به معیارها توسط متخصصان076
شکل۴-2-نقشه استاندارد شده ی رودخانه به روش بولین076
شکل۴-3- نقشه استاندارد شده ی مکان ناپایدار به روش بولین077
شکل۴-4- نقشه استاندارد شده ی مناطق مسکونی به روش بولین077
شکل۴-5- نقشه استاندارد شده ی مناطق حفاظت‌شده به روش بولین078
شکل۴-6- نقشه استاندارد شده ی شیب به روش بولین078
شکل۴-7- نقشه استاندارد شده ی جاده به روش بولین079
شکل۴-8- نقشه استاندارد شده ی عمق آب زیرزمینی به روش بولین079
شکل۴-9- نقشه استاندارد شده ی کاربری اراضی به روش بولین080
شکل۴-10- نقشه نهایی مکان دفن پسماند به روش بولین081
شکل۴-12- نقشه استاندارد شده عمق آب زیرزمینی084
شکل۴-13- نقشه استاندارد شده شیب084
شکل۴-11-نقشه استاندارد شده حریم رودخانه085
شکل۴-14- نقشه استاندارد شده جاده086
شکل۴-16- نقشه استاندارد شده فاصله از گسل086
شکل۴-17- نقشه استاندارد شده کاربری اراضی087
شکل۴-18- نقشه استاندارد شده زمین‌شناسی088
شکل۴-19- نقشه استاندارد شده فاصله از مناطق مسکونی089
شکل 4-20-نقشه استاندارد شده مکان ناپایدار089
شکل۴-20-نقشه اولیه مکانیابی شده دفن پسماند به روش AHP090
شکل۵-1-نقشه مکانیابی محل دفن پسماند به روش AHP093
شکل 5-2-موقعیت مخروطه افکنه ها به سایر عوامل هیدروژئومورفولوژیکی096

جدول۳-1-لایه های استفاده شده در تحقیق 056
جدول ۳-2-وزن دهی به عوامل براساس ارجعیت به صورت مقایسه زوجی060
جدول 3-3-شاخص ناسازگاری تصادفی0
جدول۴-1-امتیازبندی عمق آب زیرزمینی به متر069
جدول ۴-2-ماتریس اولیه وزن دهی به معیارها با استفاده از روش مقایسه دوتایی072
جدول 4-3-ماتریس نرمال مقایسه معیارها و ضریب اهمیت071
جدول۴-4- ارزش لایه های مورد استفاده در روش بولین 075
جدول ۴-5- امتیاز بندی عمق آب زیرزمینی082
جدول۴-6- امتیاز بندی فاصله از آبهای سطحی082
جدول۴-7- امتیاز بندی فاصله از جاده082
جدول۴-8- امتیاز بندی فاصله از شهر082
جدول۴-9- امتیاز بندی فاصله از روستا082
جدول ۴-10- امتیاز بندی کاربری اراضی082
جدول ۴-11- امتیاز بندی فاصله از گسل ها 083
جدول ۴-12- امتیاز بندی شیب083
جدول ۵-1-ویژگی های سه مکان بدست آمده جهت دفن پسماند شهر بیستون به روش بولین092
جدول ۵-2-ویژگی های سه مکان بدست آمده جهت دفن پسماند شهر بیستون به روش AHP092
مقدمه
افزایش روزافزون جمعیت موجب افزایش تولید انواع زباله‌ها در محیط‌های شهری و روستایی شده است. لذا مکان‌یابی محل‌های مناسب دفن پسماند از اقدامات مهم در فرایند مدیریت جامع پسماندهای شهری است. با توجه به اثرات زیست‌محیطی، اقتصادی و اکولوژیکی محل‌های دفن پسماند شهری انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرایند علمی صورت بگیرد. اگرچه دفن آخرین گزینه در سلسله‌مراتب مدیریت پسماندهای شهری است اما در کشورهای توسعه‌یافته دفن یک روش معمول می‌باشد و در کشور ایران نیز دفن به عنوان آسان‌ترین و ارزان‌ترین گزینه‌ی مدیریت مواد زائد همواره مورد توجه بوده است. (منوری، ۱۳۷۰). كاربرد اين روش، به ويژه در اشكال تلنبار در مقايسه با ديگر گزینه‌ها، به دليل ارزان بودن و ساده‌ترین نحوه مديريت موجب گرديده كه بدون برنامه‌ریزی‌های اصولي، دفع پسماندها اغلب در مکان‌های غير آماده و كنترل نشده صورت گيرد (1990 Karbanda. E). این امر مشکلاتی مانند خروج شیرابه، آلودگی خاک، آتش‌سوزی، پراکندگی زباله، در معرض آلودگی قرار گرفتن آب‌های زیرزمینی و غیره را به وجود آورده است. خروج شیرابه از محل‌های دفن زباله و ماندآب‌های حاصل از آن‌ها معمولاً شامل مقدار قابل‌توجهی مواد آلاینده می‌باشد که ممکن است وارد سفره‌های آب زیرزمینی شده و کیفیت آب را کاهش دهد که برای سلامتی انسان بسیار خطرآفرین است. در صورتی که عمليات دفن بهداشتي پسماندها، فرايندي است با مراحل حساس و نيازمند دقت نظر و مطالعات تخصصي و طراحي در مراحل مکان‌یابی، آماده سازي و اعمال مديريت صحيح در مرحله بهره‌برداری می‌باشد (فتايي، ۱۳۸۵(غالباً تمامي اثرات زیان‌بار پر اهميت كه در طول ارزيابي اثرات محیط‌زیستي نمايان می‌شوند بايد در طول فرايند مکان‌یابی مورد توجه قرار گيرند (2005 Ball J.M,) به جرئت می‌توان گفت كه يك مکان‌یابی صحيح می‌تواند بيش از نيمي از نگرانی‌های موجود در يك محل دفن را مرتفع سازد (حيدر زاده، ۱۳۸۳).
دفن بهداشتی زباله عبارت است از انتقال مواد زائد جامد به محل ویژه‌ی دفن آن‌ها در دل خاک به نحوی که خطری متوجه محیط‌زیست نشود، در هر منطقه‌ای که زمین کافی و مناسب وجود داشته باشد این روش می‌تواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد. دفن بهداشتی زباله یک روش کاملاً قابل‌قبول مطمئن برای دفع زباله‌های شهری است و به عنوان یک جایگزین در مقابل تلنبار کردن زباله مطرح است. پوشاندن مواد به طور موثر از تماس حشرات، جوندگان، حیوانات دیگر و پرندگان با زباله‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد (عمرانی،۱۳۸۵).
بنابراین لازم است مطالعات وسیعی برای برنامه‌ریزی طراحی و مکان‌یابی محل دفن زباله‌های شهری با توجه به فاکتورهای موثر در این راستا انجام گیرد در این زمینه معیارها و عوامل متعددی دخالت دارند که هر کدام به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردارند و محدودیت‌های را در انتخاب مکان ایجاد خواهند کرد. از مهم‌ترین این معیارها می‌توان به عوامل مختلفی نظیر معیارهای هیدروژئومورفیک منطقه از جمله مخروطه افکنه، فاصله از آب‌های سطحی، فاصله از چاه‌ها، آب‌های زیرزمینی، لیتولوژی، کاربری اراضی، شیب، اراضی ناپایدار، بارش، فاصله از مناطق مسکونی و جاده‌ها اشاره نمود دفن بهداشتی پسماندهای شهری مانند هر پروژه مهندسی دیگر به اطلاعات پایه و برنامه‌ریزی دقیق نیازمند است. در انتخاب فاکتورهای متعدد جهت مکان‌یابی دفن بهداشتی مواد زائد تصمیم گیران را به طور ناخودآگاه به سوی استفاده از سیستمی سوق می‌دهد که علاوه بر دقت بالا از نظر سرعت و سهولت انجام در حد بالایی قرار داشته باشد. از جمله این رویکردها استفاده توأم از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی است (پناهنده و همکاران ۱۳۸۸) بنابراین به منظور مکان‌یابی محل مناسب دفن پسماند شهر بیستون از نرم‌افزار ARC GIS و مدل AHP استفاده‌شده است. این مدل یک روش ساده محاسباتی بر روی ماتریس‌هاست که با ایجاد سلسله‌مراتب مناسب و پردازش گام به گام مراحل و ترکیب‌بندی آن می‌توان ضرایب وزنی گزینه‌های مختلف را برآورد نمود.
هدف از این پژوهش مکان‌یابی دفن زباله در شهر بیستون با استفاده از معیارهای هیدروژئومورفولوژی منطقه و از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ومدل AHP می‌باشد. این پژوهش سعی دارد تا به مکان‌یابی بهینه محل دفن پسماند شهری که مناسب‌ترین و درعین‌حال با کمترین آثار مخرب زیست‌ محیطی وانسانی راشناسایی و به صورت نقشه ارائه نماید.

۱-1 – بیان مسئله
افزایش جمعیت و توسعه و گسترش شهرها نیاز انسان به مواد مصرفی را روزبه‌روز افزایش داده است. زیادشدن مواد مصرفی موجب افزایش پسماندها می‌شود که انسان به طور فزاینده ای وارد محیط‌زیست می‌نماید. این پسماندها یکی از عوامل مهم آلودگی به حساب می‌آید که با گذشت زمان کیفیت مواد زائد جامد تغییریافته و حجم پسماندها و مواد غیرقابل تجدید افزایش یافته است.) عبدلی۱۳۸۵)
تحول صنايع و تکنولوژي و برخورداري جوامع بشري از وسايل نوين زندگي که موجب رفاه و آسايش بيشتر انسان‌ها گرديده است به نوبه خود مسائل و مشکلاتي را نيز مطرح ساخته که بايد در بطن اين پیشرفت‌ها و تحولات مورد توجه قرار گيرد. توجه به محیط‌زیست و از آن جمله مواد زائد جامد مسئله‌ای است که در سالهاي اخير مورد توجه خاص جهانيان قرار گرفته است. يكي از اثرات افزايش تدريجي جمعيت در مناطق شهري افزايش ميزان زباله و مشكل دفع آن است دفن به عنوان ساده‌ترین و در بسياري از مناطق كم هزینه‌ترین روش‌های دفع است 2005 ) ( Kontos et al,بنابراين در گذشته براي دفع مواد زائد بيشتر بر آن تكيه شده است. هدف اصلي دفن، دفع مطمئن و طولاني مدت مواد زائد جامد از نقطه نظر سلامتي و زیست‌محیطی است (عبدلي. ۱۳۷۹) بنابراين به منظور كاهش مخاطرات بهداشتي عمومي و اثرات سوء بر محیط‌زیست، وضعيت محیط‌زیست طبيعي و شرايط اجتماعي و اقتصادي منطقه دفن مورد بررسي دقيق قرار می‌گیرد. (اميني، ۱۳۸۵)به منظور غربال سازی سايتهاي مناسب در ميان مجموعه مکان‌های انتخابي، در اين بخش براساس معيارها و پارامترهاي حاكم نسبت به اولويت دهي محل‌های انتخاب‌شده در محدوده وسيع مورد مطالعه اقدام می‌گردد. معيارها و پارامترهاي تعیین‌کننده در انتخاب محل‌های دفن زائدات جامد هر كدام به نوبه خود از اهميت خاصي برخوردار بوده و محدودیت‌ها و اولویت‌های از نظر اقتصادي، اجتماعي و زیست‌محیطی انتخاب محل‌های مناسب دفن زائدات ايجاد می‌نمایند. هدف نهايي همه اين معيارها يافتن محلي با كمترين اثرات سوء زیست‌محیطی محل دفن زباله شهر می‌باشد. امروزه دفن پسماندهای جامد شهری یکی از مسائل اساسی جوامع شهری و روستایی محسوب می‌گردد. بهبود وضع بهداشت عمومی، ارتقاء سطح زندگی، گسترش فرهنگ مصرف‌گرایی در میان مردم، فزونی روزافزون مراکز صنعتی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ گوناگون

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان همدان، آبهای زیرزمینی، محصولات زراعی، محل سکونت Next Entries پایان نامه با موضوع مکان‌یابی، ژئومورفولوژی، مورفولوژی، پسماند شهری