منابع پایان نامه ارشد با موضوع مورفولوژی، چاه پیزومتری، ژئومورفولوژی، کاربری اراضی

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-3فروچاله پر شونده و سقوط کننده و فرونشستی…………………………………………26
2-2-4فروچاله مدفون…………………………………………………………………………27
2-3زمین شناسی مهندسی پی های کارستی…………………………………………………….27
1-تراکم متفاوت و نشست……………………………………………………………………..28
2-فرسایش زیرسطحی یا رگاب……………………………………………………………….28
3-2ایجاد فروچاله…………………………………………………………………………….29
2-4مخاطرات مناطق کارستی…………………………………………………………………29
2-4-1خطر ریزش……………………………………………………………………………30
2-4-2خطر فروچاله فرونشستی……………………………………………………………..30
2-4-3مشکلات ناشی از ایجاد فروچاله ها……………………………………………….31

فصل سوم
3-1موقعیت جغرافیایی منطقه……………………………………………………………….33
3-2زمین شناسی……………………………………………………………………………..34
3-3-1زمین شناسی دشت کبودرآهنگ……………………………………………………….35
3-3اقلیم………………………………………………………………………………………..38
3-4هیدرولوژی…………………………………………………………………………………40
3-5هیدروژئولوژی دشت کبودرآهنگ………………………………………………………….41
3-5-1تاثیر ساختمان زمین شناسی در تشکیل منابع آب………………………………………41
3-5-2تشکیلات آبرفتی………………………………………………………………………..41
3-5-3تشکیلات آهکی…………………………………………………………………………41
3-5-4سایرتشکیلات………………………………………………………………………….42
3-6ژئومورفولوژی………………………………………………………………………………43
فصل چهارم
مقدمه……………………………………………………………………………………………49
4-1مرور بر شرایط هیدروژئولوژی دشت کبودرآهنگ………………………………………….49
4-2ارزیابی شرایط زیرسطحی دشت کبودرآهنگ بر پایه بررسی چاه های اکتشافی……………51
1)چاه اکتشافی خنجر آباد………………………………………………………………………51
2)چاه اکتشافی عین آباد………………………………………………………………………..51
3)چاه اکتشافی ایده لو………………………………………………………………………….52
4)چاه اکتشافی طاسران…………………………………………………………………………52
5)چاه اکتشافی کوریجان………………………………………………………………………..52
6)چاه اکتشافی اورقین………………………………………………………………………….53
7)چاه اکتشافی داق داق آباد……………………………………………………………………53
8)چاه اکتشافی قاپاق تپه………………………………………………………………………..53
9)چاه اکتشافی تپه دبی…………………………………………………………………………53
11)چاه پیزومتری بیوک آباد…………………………………………………………………….53
12)چاه پیزومتری یسترلو……………………………………………………………………….54
4-2-1ساختار زیرین دشت کبودرآهنگ……………………………………………………….55
4-3ارزیابی چگونگی افت سطح آب و ظرفیت بهره برداری آب های زیرزمینی ………………59
4-3-1ارزیابی ظرفیت دشت…………………………………………………………………..59
4-3-2ارزیابی وضعیت افت سطح آب در دشت کبودرآهنگ…………………………………62
4-3-3تاثیر افت سطح آب زیرزمینی در توسعه و نشست زمین و فروچاله ها…………………67
4-4بررسی فرایند تشکیل و توسعه فروچاله ها در منطقه………………………………………70
4-4-1تشکیل حفرات توده سنگ بستر………………………………………………………..71
4-4-2توسعه حفرات در داخل توده آبرفتی……………………………………………………72
4-4-3فروچاله های دشت کبودرآهنگ………………………………………………………..73
4-4-3-1پدیده فروچاله……………………………………………………………………….73
4-4-3-1نحوه کاربری اراضی در محل فروچاله ها…………………………………………..76
4-4-4مخاطرات نوع فروچاله های دشت کبودرآهنگ………………………………………..79
فصل پنجم
5-1نتایج و پیشنهادات…………………………………………………………………………80
5-2اثبات فرضیات…………………………………………………………………………….82
5-3پیشنهادات………………………………………………………………………………….82
5-3-1پیشنهاداتی در رابطه با چگونگی بهسازی و ترمیم محل فروچاله……………………….83
منابع…………………………………………………………………………………………….84
فهرست جداول
جدول 2-1 شش نوع فروچاله با نیمرخ عرضی و پارامترهایی برای هرنوع…………………..19
جدول 2-2 طبقه بندی نایسیو وهمکاران ……………………………………………………..23
جدول 1 مشخصات فروچاله های دشت کبودرآهنگ………………………………………….74

فهرست اشکال
شکل شماره3- 1 موقعیت جغرافیایی دشت کبودرآهنگ در استان همدان…………………….33
شکل شماره3- 2موقعیت فروچاله ها در نقشه زمین شناسی…………………………………..38
شکل شماره3- 4 نقشه ایستگاه های باران سنجی و آبراهه سطحی دشت کبودرآهنگ…………40
شکل شماره3- 5 نقشه ناهمواری دشت کبودرآهنگ…………………………………………..44
شکل شماره3- 6 نقشه طبقات ارتفاعی دشت کبودرآهنگ…………………………………….46
شکل شماره3- 7 نقشه طبقات شیب دشت کبودرآهنگ……………………………………….47
شکل شماره 3-8 نقشه ژئوموفولوژی دشت کبودرآهنگ……………………………………….48
شکل شماره4- 1 لوگ های زمین شناسی دشت کبودرآهنگ………………………………….54
شکل شماره 4-2نقشه موقعیت چاه های اکتشافی در دشت کبودرآهنگ………………………55
شکل شماره 4-3 نقشه گسل مدفون احتمالی در دشت کبودرآهنگ……………………………57
شکل شماره4- 4نقشه گسل های دشت کبودرآهنگ و فروچاله ها…………………………….58
شکل شماره4- 5 نقشه پهنه بندی تخلیه سالانه در حوضه کبودرآهنگ………………………..60
شکل شماره 4-6 نقشه پراکندگی چاه های عمیق………………………………………………61
شکل شماره4- 7 نقشه پراکندگی چاه های نیمه عمیق…………………………………………61
شکل شماره4- 8 نقشه انطباق فروچاله ها بر محل چاه های عمیق……………………………62
شکل شماره4- 9 نقشه هم تراز سطح آب زیرزمینی در سال 1380…………………………..64
شکل شماره 4-10 نقشه هم تراز سطح آب زیرزمینی در سال 1390………………………….65
شکل شماره4- 11 نقشه ترکیب خطوط تراز سال های 1380 و 1390………………………66
شکل شماره4-12 نمایی از نحوه شکل گیری فروچاله ریزشی………………………………..77
شکل شماره4-13 نمایی از فروچاله مدفون…………………………………………………..78
شکل5- 1 نمایی از عملیات ترمیم فروچاله……………………………………………………84

فصل اول
کلیات طرح تحقیق

مقدمه
لندفرمهایی که با انحلال سنگهایی مثل سنگ آهک، دولومیت، مرمر، ژیپس، و نمک ایجاد میشوند به عنوان کارست شناخته میشوند. اشکال کارستی چشماندازهایی شامل فروچالهها، غارها، چشمههای بزرگ، درههای خشک هستند که با انحلال سنگ بستر به وجود میآیند. این مناطق غنی از آب ، سنگ آهک، کانیها، نفت، و گاز طبیعی هستند. بیشتر مناطق کارستی چشماندازهای زیبایی دارند که مناطق شهری در این سایتها گسترش یافته است. این مناطق زهکشی سطحی ضعیفی دارند و ریزشهای ناگهانی و اشکال فرونشینی در این مناطق اغلب دیده میشود. حدود 25% از سطح زمین را مناطق کارستی تشکیل میدهد که البته مناطق کارستی در سطح زمین توزیع ناهمگونی دارند[1]
اصطلاح دولین1 از واژه اسلووانیایی2 دولینا3 گرفته شده که یک لندفرم معکوس است، در کارستهای آهکی اسلووانی درههای غیرواقعی به صورت چالههای بسته در آنجا وجود دارد که همان دولینا میباشند.این اصطلاح اولین بار در نوشتههای سیویچ4 (1893)به علم وارد شد و در حال حاضر در میان ژئومورفولوژیستهای جهان پذیرفته شده است. اصطلاح سینکهول5 از فرایندهای انحلالی گرفته شده است. چالابی در سطح زمین که به صورت بسته میباشد(مانع از دریاچه شدن) ،رسوبات این چالهها به وسیله آب شسته شده و در زمین فرو میروند، درنتیجه سطح زمین به صورت ناگهانی نشست میکند و فروریزش اتفاق میافتد[2]
فروچالهها که به آبفروچالهها نیز موسوم هستند و در بعضی موارد، دولین هم نامیده میشوند، در نتیجه فعالیتهای شیمیایی آب تشکیل میشود. در سنگهای آهکی، در محلهایی که دویا بیشتر از دو گسل وجود دارد بیشترین امکان برای کارستی شدن و ایجاد فروچالهها فراهم میگردد. به همین دلیل فروچالهها در زونهای گسله فراوان هستند.این پدیده کارستی از ریزش سقف غارها نیز نتیجه میشود که ناشی از دست دادن مقاومت سقف غار در اثر اعمال بار حاصل از وزن مواد بالایی و بالاخره جریان یافتن آب به درون آنهاست. تعداد فروچالهها باتوجه به شرایط توپوگرافی، زمینشناسی و نیز میزان کارستی شدن متغیر است. برای مثال اگر دشتها را با نواحی تپه ماهوری مقایسه کنیم، خواهیم دید که تعداد آنها در دشتها زیاد است ولی ابعاد کوچک دارند؛ در حالی که در نواحی تپه ماهوری تعدادشان کم بوده و ابعاد بزرگتری دارند معمولا در شیبهای تند فروچاله مشاهده نمیشود و اگرهم موجود باشد، نتیجه فروریختن سقف غار است. فروچالهها به اشکال گوناگون از جمله قیفی شکل، به صورت چاه عمودی و نیز گودیهای دراز دیده میشوند. عمق آنها ممکن است زیاد باشد و به چند صدمتر برسد. کف فروچالهها

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع مکانیابی، الگوریتم ژنتیک، انتخاب سبد پروژه، تصمیم گیری گروهی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع آبهای زیرزمینی، سطح ایستابی، پهنه بندی، هیدرولوژی