منبع پایان نامه درباره اسلام گرایی، مردم سالاری، قانون اساسی، مشارکت سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیر و تشکر

سپاس خداوندی را که هر چه طلب کردم از او، بر منتهای همت خود کامران شدم.
به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » بسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر کشاورز که راهنمایی این اثر را بر عهده داشتند و همواره راهنما و راه گشای نگارنده در اتمام و اکمال پایان نامه بوده اند. و با صبر و حوصله ی بسیار مرا در مسیر این رساله هدایت فرمودند. کمال تشکر و سپاس خود را ابراز دارم.
از جناب آقای دکتر غفاری که از هر گونه همکاری و مساعدت در مسیر اتمام این اثر دریغ ننموده اند، کمال سپاس و قدردانی خود را ابراز می دارم.
هم چنین از جناب آقای دکتر مرشدی زاد به خاطر راهنمایی های ارزنده شان تشکر می نمایم.
به نشانه ی تشکر و سپاس، سر تعظیم فرود خواهم آورد در مقابل وجود مقدس مادرم ، كه زشتي ها و درشتي هايم را گويي هيچگاه نديد. مهر ورزيد و باز هم مهر، هماره تكيه گاهم بود ه است و پلكانم براي صعود…

چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای چگونگی روند اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و مالزی است. بدین منظور، پس از بررسی نظریه های مختلف اسلام گرایی، به چارچوبی کلی از روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی در عرصه ی سیاست های داخلی ( عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ) و در عرصه ی سیاست های خارجی ( در سطح منطقه ای و بین المللی ) اشاره شده است. روش این پژوهش کیفی و از نوع تحليل اسنادی است. همچنین از روش مقایسه ای نیز استفاده شده است. یافته های این پژوهش آن است که در هر دو کشور، در قالب دو «حزب عدالت و توسعه» در ترکیه و «آمنو» در مالزی به عنوان احزاب حاکم در این کشورها، قرائت میانه رو و مصلحت جویانه ای از اسلام را در عرصه های مختلف چه در سطح داخلی و مواجهه با افراد جامعه و چه در سطح بین الملل حاکم است.
واژگان كليدي: اسلام گرایی، ترکیه، مالزی، اسلام سیاسی، حزب عدالت و توسعه، حزب آمنو.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 1
الف. بیان مسأله 2 ب. اهمیت و ضرورت تحقیق 4 پ. اهداف تحقیق 4 ت. سؤالات تحقیق 5 ث. تعریف مفاهیم 5 ج. پیشینه ی تحقیق 6 چ. روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 12 ح.محدوده ی زمانی تحقیق 13 خ.فصول و سازمان دهی تحقیق 13
فصل دوم: مباني نظری 14
مقدمه 15 الف.مبانی نظری 15 1. فرهنگ رجایی 15 2. حمید احمدی 16 3. ساموئل هانتینگتون 18 4. هرایر دکمجیان 18 5. ژیل کیپل 19 6.فرد هاليدي 21 7.علی بولاچ 22 8.رسول افضلی 23 9.فرید العطاس 23

عنوان صفحه
ب.مدل نظری تحقیق 24 1. مدل نظری ترکیه 24 1.1. استخراج مدل بر اساس روش قیاسی 24 2.1. استخراج مدل بر اساس روش استقرایی 25 2. مدل نظری مالزی 28 1.2. استخراج مدل بر اساس روش قیاسی 28 2.2. استخراج مدل بر اساس روش استقرایی 29
جمع بندی 32

فصل سوم: روند اسلام گرایی در ترکیه 33 مقدمه ……… 34
الف.تاریخچه ی روند اسلام گرایی در ترکیه 34 1. اسلام گرایی دردوره ی امپراطوری عثمانی 34 1.1. اسلام گرایی در دوره ی ظهور و تداوم 34 2.1. اسلام گرایی در دوره ی فروپاشی امپراطوری 35 2. اسلام گرایی در دوره ی جمهوری 38 1.1. اسلام گرایی در دوره ی اصلاحات و حکومت تک حزبی 38 2.1. اسلام گرایی در دوره ی حکومت چندحزبی 41 ب. شخصیت ها ، جريان ها و احزاب اسلام گرای ترکیه 43 1. رهبران و شخصیت ها ي اسلام گرا 43 1.1. نجم الدین اربکان 43 2.1. رجب طیب اردوغان 44 3.1 . رجایی کوتان 46 4.1. عبدالله گل 47 5.1 . فتح الله گولن 47 2. احزاب و جریان ها و سازمان ها ي اسلام گرا 49 1.1. احزاب اسلام گرا 49 2.1 . جریان ها و سازمان ها ي اسلام گرا 54 پ. سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرای ترکیه 59 1. سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرا در بعد داخلی .59
1.1. عرصه ی سیاسی 59 1.1.1. مشارکت سیاسی 59
2.1.1. رشد مردم سالاری و دموکراسی 61 3.1.1. بازسازی هویت ملی و اسلامی 64 4.1.1. نحوه ی تعامل با گروه ها و ایدئولوژی های رقیب 65 5.1.1. اصلاحات قانون اساسی 67 2.1. عرصه ی اجتماعی 68 1.2.1. احیاء شعایر دینی 68 2.2.1. عملکرد نهاد های آموزشی 71 3.2.1. تعامل با اقلیت های قومی و مذهبی 73 3.1. عرصه ی اقتصادی 76 2 . سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرا در بعد خارجی 78 1.2. عرصه ی بین المللی 78 1.1.2. نحوه ی تعامل و ارتباط با اتحادیه ی اروپا 78 2. 2.1. نحوه ی تعامل با آمریکا 81 2.2. عرصه ی منطقه ای 82 1.2.2. نحوه ی تعامل با قبرس 82 2.2.2. نحوه ی تعامل با سوریه 83 3.2.2. نحوه ی تعامل با ایران 85 4.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی فلسطین 86 5.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی لبنان 88 6.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی بیداری اسلامی 89 جمع بندی 90
فصل چهارم: روند اسلام گرایی در مالزی 92 مقدمه 93
الف. تاریخچه ی روند اسلام گرایی در مالزی 93
عنوان صفحه

1. اسلام گرایی قبل از استعمار 93 2. اسلام گرایی در دوره ی استعمار 97 3. اسلام گرایی در دوره ی استقلال 101
ب. شخصیت ها، جريان ها و احزاب اسلام گرای مالزی 104 1. رهبران و شخصیت هاي اسلام گرا 104 1.1. تنکو عبدالرحمن پوترا 104 2.1. تون عبدالرزاق بن داتو حسین 105 3.1. تون حسین عون 106 4.1. ماهاتیر محمد 107 5.1. انور ابراهیم 108 6.1. عبدالله احمد بداوی 110 7.1. نیک عزیز نیک مت 111 8.1 . فاضل نور 111 9.1. عبدالهادی آونگ 111 10.1. وان عزیزه اسماعیل 112 11.1. نجیب تون رزاق 112 . 12.1چاندرا مظفر 113
2. احزاب و جریان ها و سازمان ها ي اسلام گرا 114 1. 1. احزاب اسلام گرا 114 2.1 . جریان ها و سازمان ها ي اسلام گرا 120 پ. سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرای مالزی 123 1. سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرا در بعد داخلی 123 1.1. عرصه ی سیاسی 123 1.1.1. مشارکت سیاسی 123 2.1.1. رشد مردم سالاری و دموکراسی 125 3.1.1. بازسازی هویت ملی و اسلامی 126 4.1.1. نحوه ی تعامل با گروه ها و ایدئولوژی های رقیب 128 5.1.1. اصلاحات قانون اساسی 129
2.1. عرصه ی اجتماعی 130 1.2.1. احیای شعائر دینی 130
2.2.1. عملکرد نهاد های آموزشی 131 3.2.1. تعامل با اقلیت های قومی و مذهبی 133
3.1. عرصه ی اقتصادی 134 2 . سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرا در بعد خارجی 137 1.2. عرصه ی بین المللی 137 1.1.2. نحوه ی تعامل با سازمان های اسلامی- بین المللی 137 2. 2.1. نحوه ی تعامل با آمریکا 138 3.1.2. نحوه ی تعامل با ایران 139 2.2. عرصه ی منطقه ای 141 1.2.2. نحوه ی تعامل با حرکت های بنیاد گرایی اسلامی در منطقه ی جنوب شرق آسیا 141 2.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی فلسطین 142 3.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی لبنان 142 4.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی بیداری اسلامی 143 جمع بندی 143
فصل پنجم: مقایسه ی روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی 145 مقدمه 146 الف.شباهت های روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی 146 1.شباهت در شخصیت ها، جریان ها و احزاب اسلام گرا 146 2.شباهت در سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا 148 1.2. شباهت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد داخلی 148 2.2. شباهت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد خارجی 149 ب.تفاوت های روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی 150
1.تفاوت در شخصیت ها، جریان ها و احزاب اسلام گرا 150 2.تفاوت در سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا 152
1.2. تفاوت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد داخلی 152 2.2. تفاوت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد خارجی 154 جمع بندی 162
نتیجه گیری 164
فهرست منابع 172

فهرست جداول
عنوان صفحه
1.جدول شماره5-1 ويژگي هاي شخصيت هاي اسلام گراي تركيه 154
2.جدول شماره5-2ويژگي هاي شخصيت هاي اسلام گراي مالزي 155
3.جدول شماره5-3 احزاب اسلام گراي تركيه 156
4.جدول شماره5-4 احزاب اسلام گرا مالزي 156
5.جدول شماره5-5 شباهت ها و تفاوت های شخصیت های اسلام گرا در ترکیه و مالزي 157
6.جدول شماره5-6 شباهت ها و تفاوت های احزاب اسلام گرا در ترکیه و مالزي 157
7.جدول شماره5-7 مشخصه هاي اصلي عملكرد جريان اسلام گراي تركيه و مالزي در عرصه سياسي 158
8.جدول شماره5-8 مشخصه هاي اصلي عملكرد جريان اسلام گراي تركيه و مالزي در عرصه اجتماعي 159
9.جدول شماره5-9مشخصه هاي اصلي عملكرد جريان اسلام گراي تركيه و مالزي در عرصه اقتصادي 159
10.جدول شماره5-10 شباهت ها و تفاوت های جریان اسلام گرا ی ترکیه و مالزي در عرصه ی اقتصادی 160
11.جدول شماره5-11 مشخصه هاي اصلي عملكرد جريان اسلام گراي تركيه در عرصه بين المللي و منطقه اي 160
12.جدول شماره5-12 مشخصه هاي اصلي عملكرد جريان اسلام گراي مالزي در عرصه بين المللي و منطقه اي 162

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
1. نمودار 2-1مدل نظری تحقیق (روند اسلام گرایی در تركيه) 27 2.نمودار 2-2 مدل نظری تحقیق (روند اسلام گرایی در مالزی) 31

فصل اول
کلیات تحقیق

الف- بیان مسئله
بی تردید یکی از تحولات عمده ی سیاسی- اجتماعی قرن بیستم خصوصاً دهه ی آخر این قرن، پدیده اسلام گرایی نوین و یا تجدید حیات و ظهور ایده ی اسلام گرایی است. در محافل علمی و ژورنالیستی مغرب زمین معمولاً از این پدیده به عنوان بنیادگرایی اسلامی یاد می شود (احمدی،1377: 55). بررسی علل و عوامل مؤثر برشکل گیری، تداوم،گسترش و چگونگی فعالیت های جنبش های اسلام گرا، دغدغه ی مهم ذهنی پژوهش گران مسایل سیاسی در دو دهه ی اخیر بوده است. پیروزی انقلاب ایران در سال 1357ه.ش و آثار آن بر سایر جوامع اسلامی، توجه سیاستمداران و سیاست گزاران را از یک سو و پژوهش گران و ناظران را از سوی دیگر به خود جلب کرده است. ظرف مدت کوتاهی، کتاب ها و مقالات متعددی برای بررسی پدیده ای که با عناوینی چون اسلام گرایی، اسلام سیاسی، بنیادگرایی اسلامی، رادیکالیزم اسلامی و رستاخیز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب اجتماعی، بیماران مبتلا، کودکان مبتلا Next Entries منبع پایان نامه درباره اسلام گرایی، اسلام سیاسی، تجدید حیات، قانون اساسی