پایان نامه درباره اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب اجتماعی، نظم جویی، نظم جویی شناختی هیجان

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگزاری
متشکرم از خدای بزرگ.
متشکرم از پدرم.
متشکرم از مادرم.
متشکرم از همسرم.
متشکرم از برادرانم.
متشکرم از خواهرانم.
متشکرم از اساتیدم، دکتر ربابه نوری، دکتر علیرضا مرادی و دکتر حمیدرضاحسن آبادی و دکتر یاریاری.
متشکرم از مدیریت محترم مرکز مشاوره رازی کرج جناب دکتر کلهر و مدیر گروه مرکز گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران جناب دکتر امیری.
و در نهایت بسیار متشکرم از آزمودنیهای تحقیقم.

چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسهی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، حافظهی فعال، توجه متمرکز بر خود و توجه مداوم افراد مبتلا به لکنت، بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار انجام شد. روش: در این پژوهش مقطعی، 30 نفر فرد مبتلا به لکنت و 30 نفر بیمار مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی که به مراکز درمانی شهر تهران و کرج مراجعه کرده بودند و 30 نفر فرد بهنجار، به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و پس از همتاسازی از نظر سن و میزان تحصیلات، بررسی شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامهی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2002)، پرسشنامهی توجه متمرکز بر خود (وودی، چامبلس و گلاس، 1997)، آزمون عملکرد مداوم (هادیانفرد و همکاران، 1379) و آزمون حافظهی فعال (وکسلر، 1997) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل واریانس یک راهه، تحلیل چند متغیری واریانس (مانوا) و آزمون خی2 استفاده شد. یافتهها: یافتههای پژوهش حاضر نشان داد بزرگسالان مبتلا به لکنت در حافظهی واجی، ضعف بیشتری نسبت به بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بروز میدهند. در مقابل، بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی توجه متمرکز برخود بالاتری نسبت به گروه بهنجار و مبتلا به لکنت نشان دادند. از طرفی، گرچه بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی نسبت به افراد بهنجار و بزرگسالان مبتلا به لکنت در توجه مداوم ضعف نشان ندادند، با اینحال بزرگسالان مبتلا به لکنت در توجه مداوم نسبت به دو گروه دیگر ضعف داشتند. شباهت راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان افراد مبتلا به لکنت با بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، از دیگر یافتههای تحقیق حاضر بود. نتیجهگیری: ضعف حافظهی واجی بزرگسالان مبتلا به لکنت، حمایت تحقیقی برای مدلهای مختلفی است که نقش پردازش زبانی را در علتشناسی لکنت مورد توجه قرار میدهند. از طرفی نقص توجه مداوم بزرگسالان مبتلا به لکنت، بررسی نقش توجه مداوم را در علت شناسی لکنت مطرح میکند. در موقعیتهای اجتماعی، بزرگسالان مبتلا به لکنت برخلاف بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی توجهشان را به سمت درون متمرکز نمیکنند. با اینحال، شباهت راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان افراد مبتلا به لکنت با بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، لزوم بهکارگیری درمانهای متمرکز بر تنظیم هیجان را در دو اختلال مطرح میکند.
کلید واژهها: راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، حافظهی فعال، توجه متمرکز بر خود، توجه مداوم، لکنت، اختلال اضطراب اجتماعی.

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1
1-1. مقدمه
2
1-2. بیان مسئله
2
1-3. هدف پژوهش
6
1-4. فرضیههای پژوهش
6
1-5. اهمیت و ضرورت پژوهش
7
1-6. تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
7

فصل دوم: مباني نظري و پیشینه پژوهش
10
2-1. مقدمه
11
۲-2. مفهوم واکنش هیجانی و تنظیم هیجان
11
۲-3. واکنش هیجانی و تنظیم هیجان در اختلال اضطراب اجتماعی
13
۲-4. واکنش هیجانی و تنظیم هیجان در لکنت
14
۲-4-1. رابطهی اضطراب و لکنت
16
۲-4-2. لکنت و اضطراب اجتماعی
17
۲-4-3. ویژگیهای اختلال اضطراب اجتماعی در لکنت
18
2-5. فرایند مرتبط با تنظیم هیجان: راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در لکنت و اختلال اضطراب اجتماعی
21
2 -6. فرایندهای مرتبط با واکنش هیجانی: حافظهی فعال، توجه متمرکز برخود و توجه مداوم در لکنت و اختلال اضطراب اجتماعی
23
2-6-1. لکنت به عنوان نقص زبانی
27
2-6-2. ارتباط حافظه فعال و پردازش زبانی
29
2-6-3. ارتباط حافظهی فعال و لکنت
30
۲-7. مقایسهی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، حافظه فعال، توجه متمرکزبرخود و توجه مداوم افراد مبتلا به لکنت با بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
32
2-8. جمع بندی
32

فصل سوم: روش پژوهش
33
3-1. مقدمه
34
۳-۲. روش پژوهش
34
3-۳. جامعه پژوهش
34
۳-۴. نمونه‌گیری
34
3-5. ابزارهای جمع آوری اطلاعات
36
3-6. روش اجرای آزمونها
40
3-7. روش تجزیه و تحلیل
40

فصل چهارم: یافتههای پژوهش
41
4-1. مقدمه
42
4-۲. يافتههاي توصيفي
42
4-3. يافته‌هاي استنباطي
44

فصل پنجم: بحث، نتیجهگیری و پیشنهادها
54
۵-1. نتیجه‌گیری
55
۵-2. محدودیتهای پژوهش
55
۵-3. پیشنهادهای حاصل از پژوهش
58
5-4. پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی
59
منابع
60
پیوستها
67
پیوست1. پرسشنامهی اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامهی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و پرسشنامهی توجه متمرکز بر خود افراد مبتلا به لکنت
68
پیوست2. پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و پرسشنامه توجه متمرکز بر خود بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
72
پیوست3. پرسشنامهی اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامهی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و پرسشنامهی توجه متمرکز بر خود افراد بهنجار
72
پیوست4. فرم مربوط به سنجش حافظهی فعال
73

فهرست جدول‌ها
عنوان و شماره
صفحه
جدول 1-4. اطلاعات مربوط به سن نمونهی مورد مطالعه به تفکيک گروه‌ها
42
جدول 2-4. توزيع مدرک تحصيلي در گروه‌هاي مورد مطالعه
42
جدول 3-4. ميانگين و انحراف استاندارد راهبردهاي نظم جویی شناختی هيجان به تفكيك گروه
43
جدول 4-4. ميانگين و انحراف استاندارد حافظه فعال به تفكيك گروه
43
جدول 5-4. ميانگين و انحراف استاندارد توجه متمرکز دروني به تفكيك گروه
44
جدول 6-4. توزيع افراد بر اساس داشتن يا نداشتن خطا در آزمون توجه مداوم
44
جدول 7-4. آزمون کلموگروف- اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن توزيع نمرات راهبردهای نظم جویی شناختی هيجان
45
جدول 8-4. نتايج آزمون لون براي بررسي برابري واريانس‌ گروه‌ها‌ در راهبردهای نظم جویی شناختی هيجان
45
جدول 9-4. نتايج تحليل واريانس چند متغيري تفاوت كلي راهبردهای نظم جویی شناختی هيجان در سه گروه
46
جدول 10-4. نتايج تحليل واريانس چند متغيري تفاوت سه گروه در راهبردهای نظم جویی شناختی هيجان
46
جدول 11-4. مقايسه زوجي گروه‌ها در راهبردهاي نظم جویی شناختی هيجان
47
جدول 12-4. آزمون کلموگروف- اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن توزيع نمرات حافظه فعال
48
جدول 13-4: نتايج آزمون لون براي بررسي برابري واريانس‌ گروه‌ها‌ در حافظه فعال
48
جدول 14-4. نتايج تحليل واريانس چند متغيري تفاوت كلي حافظه فعال در سه گروه
49
جدول 15-4. نتايج تحليل واريانس چند متغيري تفاوت سه گروه در حافظه فعال
49
جدول 16-4. مقايسه زوجي گروه‌ها در آزمون حافظه فعال
50
جدول 17-4. آزمون کلموگروف- اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن توزيع نمرات توجه متمرکز دروني
51
جدول 18-4. نتايج آزمون لون براي بررسي برابري واريانس‌ گروه‌ها‌ در توجه متمرکز دروني
51
جدول 19-4. خلاصه نتايج تحليل واريانس يک‌راهه توجه متمرکز دروني در بين گروهها
51
جدول 20-4. مقايسه زوجي گروه‌ها در آزمون توجه متمرکز دروني
52
جدول 21-4. توزيع فراواني پاسخ‌هاي خطاي آزمودني‌هاي گروه‌هاي سه‌گانه در آزمون توجه مداوم
52
جدول 22-4. نتايج آزمون خي2 براي مقايسه کلي سه گروه در خطاها
53
جدول 23-4. نتايج آزمون خي2 براي مقايسه زوجي گروه‌ها
53

فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه
هیجانها دارای کنشوریهای متعدد از جمله کنشوری تکاملی، ارتباطی و اجتماعی میباشند (اکمن1، 1993). همچنین طبق نظر گراس2 و تامپسون3 (2007)، توجه، حافظه و تعاملهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهند. درواقع هیجانها همانطور که کمک کنندهاند، میتوانند آسیبزا نیز باشند. بهطوریکه گراس و تامپسون (2007) معتقدند پاسخهای هیجانی نامتناسب بر چندین شکل از آسیبشناسی روانی و مشکلات اجتماعی دلالت دارند و به توانایی ما در تنظیم موفق هیجانها مربوط میشوند. از آنجا که مدلهای شناختی اضطراب اجتماعی فرض کردهاند فعالیت بالای هیجان و بدتنظیمی هیجان که ماهیت دقیق آن در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بخوبی مشخص نشده (ورنر4و همکاران، 2011)، از ویژگی های مرکزی اختلال اضطراب اجتماعیاند (هیمبرگ5، 1997؛ هرمن6، 2004؛ هافمن7، 2004؛ به نقل از گلدین8و همکاران، 2009) و این ویژگیها طبق مدل ارتباطی-هیجانی لکنت (کنتر9 و همکاران، 2006) در افراد مبتلا به لکنت نیز وجود دارند، منطقی مینماید که این دو اختلال از نظر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، حافظهی فعال، توجه متمرکز برخود و توجه مداوم با یکدیگر مقایسه شوند تا درصورت تفاوت این فرایندها درآنها با افراد بهنجار یا یکسان بودن این فرایندها در بیماران اختلال اضطراب اجتماعی و افراد مبتلا به لکنت، برای آنها برنامههای درمانی یکسانی متمرکز بر بهبود و تقویت این فرایندها اتخاذ شود.
1-2. بیان مسئله
تحقیقات نشان میدهد افراد مبتلا به لکنت در مقایسه با افراد عادی، در تنظیم هیجانهای خود، ضعف دارند (کاراس10و همکاران، 2006؛ نتورو 11، کنتر و والدن12، 2013). پاسخهای هیجانی به رویدادهای استرسآور میتواند از طریق استفاده از راهبردهای کنارآمدن شناختی تنظیم شود (فولکمن13 و موسکویتز14، 2004). به عقیدهی گارنفسکی15و کرایج16 (2001)، افراد در مواجهه با شرایط استرسزا از راهبردهای متنوع نظم جویی شناختی هیجان استفاده میکنند. دنیس17(2007) نشان داده است که بین اضطراب و استرس با همهی راهبردهای ناسازگار نظم جویی شناختی هیجان (سرزنش دیگران، سرزنش خود، نشخوار فکری، فاجعه پنداری) همبستگی مثبت وجود دارد و بطور کلی یافتههای پژوهشی نشان میدهند که راهبردهای ناسازگار نظم جویی شناختی هیجان نظیر نشخوارگری، خود سرزنشگری و فاجعه نمایی بطور مثبت با جنبه های آسیب شناختی همبسته هستند، ولی در راهبردهای سازگار نظیر ارزیابی مجدد مثبت، این همبستگی منفی است (گارنفسکی و همکاران، 2002).
با توجه به یافتههای بالا و مطابق با این شواهد که بزرگسالان مبتلا به لکنت، اضطراب، شرمندگی و اجتناب از موقعیتهای اجتماعی را بهطور فراوانی تجربه میکنند (ال وراچ2 و راپی2، 2013)، انتظار میرود راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان افراد مبتلا به لکنت که اضطراب و استرس بیشتری نسبت به افراد عادی تجربه میکنند (ال وراچ و همکاران، 2009؛ بلود3، ورتز4، بنت5 و سیمپسون6، 1997)، نسبت به افراد عادی و افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی متفاوت باشد.
درواقع علیرغم برخی ابهامات باقی مانده دربارهی رابطهی لکنت و اضطراب، تحقیقات طی دودههی اخیر، شواهد قانع کنندهتری را از رابطهی بین لکنت و اضطراب ارائه میکند و متمرکز بر اضطراب اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی و پیشبینی صدمهی اجتماعی در افراد مبتلا به لکنت است (کرایج و ترن7، 2014؛ منزیس8، 2011 و 1999) و همگام با توسعهی شواهدی برای این موضوع است که این اضطراب ممکن است به موقعیتهای اجتماعی یا عملکردی محدود شده باشد (مسنجر9و همکاران، 2004؛ منزیس، 1999). شواهد در حال رشدی وجود دارد برای اینکه ویژگیهایی که اغلب با اختلال اضطراب اجتماعی مرتبطاند (ترس از ارزیابی منفی، پیشبینیهایی از آسیب اجتماعی، شناختهای منفی، سوگیریهای توجه، اجتناب و رفتارهای محافظت کننده) (کلارک10 و ولس11، 1995؛ کوت برت12، 2002؛ راپی و هیمبرگ ، 1997؛ راپی و اسپنس13 ، 2004)، ممکن است در تجربهی لکنت نقش مرکزی داشته باشند و همچنین در حفظ

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع حقوق انگلیس، شخص ثالث، دارایی ها، حق تصرف Next Entries پایان نامه درباره اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب اجتماعی، افراد مبتلا، نظم جویی