تحقیق رایگان با موضوع حقوق ایران، ماهیت حقوقی، خسارت تأخیر، وثیقه های تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

وثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1
طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………….4
الف. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………..4
ب. سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………5
1. سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………………….5
2. سؤالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………5
ج. فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………..5
د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………6
ه. هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………7
و. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………7
ز. پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..7
ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………8
ک. سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………..8
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه
مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه………………………………………………………………………………….10
گفتار اول- تاریخچه وثیقه……………………………………………………………………………………….10
گفتار دوم- مفهوم وثیقه…………………………………………………………………………………………..13
بند اول- مفهوم لغوی وثیقه…………………………………………………………………………………13
بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه………………………………………………………………………..15
مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها …………………………….19
گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای ………………………………………………………19
گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه……………………………………………………….21
مبحث سوم- انواع وثایق…………………………………………………………………………………………….32
گفتار اول- وثایق عام و خاص ……………………………………………………………………………….32
بند اول- وثیقه عمومی ……………………………………………………………………………………….32
بند دوم- وثیقه خاص…………………………………………………………………………………………..33
گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی……………………………………………………………………………..34
بند اول- وثیقه عینی …………………………………………………………………………………………..34
بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی………………………………………………………………………….35
گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور…………………………………………………………………………36
گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی…………………………………………………………38
بند اول- وثیقه قراردادی……………………………………………………………………………………..39
بند دوم- وثیقه قانونی ………………………………………………………………………………………..40
بند سوم- وثیقه قضایی …………………………………………………………………………………………….42
فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران…………………………………………………47
گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن………………………………………………………………………………….48
بند اول- مفهوم عقد رهن………………………………………………………………………………………….48
بند دوم- ارکان عقد رهن………………………………………………………………………………………….49
گفتار دوم- معاملات با حق استرداد …………………………………………………………………………..51
گفتار سوم- بیع شرط………………………………………………………………………………………………….52
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران…………………………….54
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی…………………………………………………………..54
بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………54
1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ……………………………………………………………………………..54
2. مورد وثیقه ………………………………………………………………………………………………………55
1-2. قابلیت تملّک و فروش……………………………………………………………………………………………..55
2-2. موجود بودن…………………………………………………………………………………………………………….55
3-2. معیّن بودن………………………………………………………………………………………………………………55
4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی…………………………………………………………………………………56
3. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود ……………………………………………………………56
بند دوم- احکام………………………………………………………………………………………………………………….57
1- تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی………………………………………………………………………58
2- ضمانت در وثیقه……………………………………………………………………………………………………59
3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده………………………………………………………………………….60
4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه…………………………………………………………………….60
بند سوم- آثار……………………………………………………………………………………………………………………..61
1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ………………………………………………….61
1-1. حقوق وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………….61
2-1. تکالیف وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………..63
2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده…………………………………………………………….64
1-2. حقوق وثیقه گیرندگان………………………………………………………………………………………64
2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان…………………………………………………………………………………….65
گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی………………………………………………………………67
بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………….67
1- مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………………………….67
2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود………………………………………………………………68
بند دوم- احکام……………………………………………………………………………………………………………………..69
1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی……………………………………………………………………………………69
2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی…………………………………………………………………….70
3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………71
4- مالکیت منافع مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………..72
5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه………………………………………………………………………..73
6- خسارت تأخیر تأدیه…………………………………………………………………………………………………………75
7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………….75
مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ، درعرصه، وپیامدهای، طَوِيلًا200»(كليني، Next Entries تحقیق رایگان با موضوع حقوق ایران، حقوق انگلیس، قانون مدنی، نظام حقوقی ایران