منابع و ماخذ پایان نامه تجسم اعمال، قانون طبیعی، امام خامنه ای، علی بن الحسین (ع)

دانلود پایان نامه ارشد

قلب تپنده ی امت شهید پرور و
رهبرعزیز، فرزانه وحکیم نظام مقدس جمهوری اسلامی
حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مُدظله العالی)

سپاسگزاری

﴿هَـذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ﴾«نمل/40»
«اين از فضل پروردگار من است، تا مرا بيازمايد كه آيا سپاسگزارم يا ناسپاسى مى‌كنم»
پس ازحمدوسپاس بی کران ازخداوند رحمان برخود فرض می دانم به مصداق سخن گهربار سید الساجدین ،حضرت علی بن الحسین (ع) :«أَشْکَرُکُمْ لِلَّهِ أَشْکَرُکُمْ لِلنَّاس»از زحمات بي دريغ استاد بزرگوارم،سرکارخانم دکترفهیمه کلباسی اصفهانی که با ارایه ی طریق ،راهنمایی های ارزشمندو روشن گرایانه ي خود، بنده ي حقیررا در تهیه ي این پایان نامه یاری نمودندو از استادگرامي سركار خانم ، دكترمريم حاج عبدالباقي که با حوصله ودقت نظر زحمت مشاوره و ارشاد اینجانب را متقبل شدند،صمیمانه سپاسگزاري نمايم.
ازکلیه ي اساتيـدي که درطول دوره ي تحصیل از محضرشان بصورت حضوری وغیر حضوری کسب فیض نمودیم وهمه ي عزیزانی که بنده ي حقير رادرتهیه وتنظیم این مجموعه یاری نمودند صميمانه تشکر می نمایم.سرافرازی وموفقیت همه ي این سروران را ازدرگاه خداوند منان خواهانم.

قاسم سعیدی
بهار 1394

چکیده

قانون علّت ومعلول یا اثرومؤثّر یكی از قوانین عامّ عالم طبیعت است واین قانون به معنای این است كه هر پدیده‌ای درعالم علّتی دارد وامكان ندارد چیزی بدون علّت ومؤثر آفریده شده باشد و تمام رويدادهاي عالم،ازجمله معاصی و نيكي ها هم درحیطه ي این قانون طبیعی قرار می‌گیرد وآثاروتبعاتی دارد كه این آثار گاهی دردنیا ظاهر می‌شود و گاهی در آخرت. بنابراين كنش‏هاى نيك و بدآدمى درتعيين نيك‏بختى ونگون‏سارى انسان دردنيامؤثراست وبازگشت نتايج اعمال انسان اختصاص به سراى آخرت ندارد.لذاضرورت داردانسان باآثارشوم وناگوارگناه آشنا باشد،تا بتواند خودرا ازافتادن درورطه ي گناه حفظ كند،چون اغلب مشكلات،ازعدم آگاهي وشناخت كافي نسبت به اثرناگوارآن ناشي مي شود.هدف اصلی اين پژوهش،بررسی ومقایسه ي دیدگاه هاي آقاي دستغيب وجوادي آملي درباره ي تاثیرگناه برعمل انسان وروش تحقيق به صورت كتابخانه اي – اسنادي و تجزیه و تحلیل داده ها ی آن، به صورت تحلیلی ـ استنباطی وگرد آوري اطلاعات جهت پاسخ گويي به سؤالات از طريق بررسي اسناد ومدارك كتابخانه اي ،استفاده از نرم افزارها وسايت هاي اينترنتي بوده است كه با کنکاش درنوشته هاوآثار ایشان،مطالب لازم راستخراج نموده،سپس به دسته بندی ومقایسه ي موارد مذکورپرداخته و وجوه اختلاف واشتراک آنهارا بیان نموده ایم.يافته ها،بيانگر اين است كه اولاً،گناهان اثر داردو تأثيرآنها برعمل انسان،قهري ويقيني است.ثانياً،پاره اي ازآن ها باعث حبط وابطال اعمال نيك انسان مي گردد؛يعني،نابودكننده ي حسنات انسان براثرسيئات آينده ي اوست. ثالثاً ،گناهان آثار دنيوي واُخروي داردوداراي مكافات اند،كه مكافات دنيوي آنها نسبت به اُخروي شان كم رنگ تروضعيف ترمي باشد.رابعاً،بين عمل وجزارابطه ي تنگاتنگي وجود داردتا حدّي كه به عينيت واتحاد مي رسد ودر آخرت انسان عين عمل وحقيقت آن را مشاهده مي نمايد.خامساً،با توجه به تفاوت دنيا وآخرت،بين پاداش وكيفردنيوي واّخروي اعمال نيز تفاوت هاي بسياري وجود دارد كه به عنوان؛مثال، كاهش عمر،كيفردنيوي وعدم دخول به بهشت ،كيفر اُخروي عاق والدين است.

واژگان کلیدی :قرآن- مقایسه – گناه – عمل – انسان- دستغيب – جوادي آملي

فهرست مطالب

عنوان صفحه
تحـقيـق
فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………1
كليات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقيق 4
1-4- اهداف ‌تحقيق 6
1-5- فرضيه هاي تحقيق 6
1-6- روش تحقیق 6
1-7- تعــریــف مفاهيم وواژگان اختصاصي 6
فصل دوم: 8
شناخت گناه و راه های ارتکاب آن و تأثیرگناه برعمل انسان بر اساس دودیدگاه دستغیب و جوادی آملی 8
*بخش اول- شناخت گناه وراه هاي ارتكاب آن 9
2-1-1- گناه درلغت 9
2-1-2- واژه هاى گناه در قرآن 10
2-1-3- راه های ارتکاب گناه در انسان 14
2-1-4- اقسام گناه 19
*بخش دوم ؛ تا ثير گناه برعمل انسان براساس د يد گاه دستغيب 19
2-2-1- گناه وآثارآن 20
2-2-2- تقسيم گناه به صغيره وكبيره 24
2-2-3- معيارگناه صغيره و کبیره 24
2-2-4- عوامل تبدیل صغیره به کبیره 26
2-2-5- اصرار برگناه چیست؟ 31
2-2-6- دروغ مصلحتی 33
2-2-7- موارد جوازدروغ 33
2-2-8- مکروهات وآ ثارآن 37
2-2-9- احباط وتکفیر 38
2-2-9-1- «احباط» به چه معناست؟ 38
2-2-9-2- «تكفير» چيست؟ 40
2-2-10- تجسم اعمال 41
*بخش سوم :تاثير گناه برعمل انسان براساس ديدگاه جوادي آملي 41
2-3-1- گناه وآثارآن 41
2-3-2- تقسيم گناه به صغيره وكبيره 51
2-3-3- معيار ومقياس صغيره وکبیره 52
2-3-4- عوامل تبدیل صغیره به کبیره 54
2-3-5- ا صرار برگناه چيست ؟ 58
2-3-6 – دروغ مصلحتی 61
2-3-7- موارد جواز دروغ 61
2-3-8- مکروهات وآثارآن 62
2-3-9- احباط وتکفیر 64
2-3-9-1- احباط به چه معناست ؟ 64
2-3-9-2 – تکفیرچيست ؟ 67
2-3-10- تجسم اعمال 68
2-3-11- وجوه اختلاف واشتراك دوديد گاه………………………………………………………………………..68
فصــل سـوم: 75
بررسی آثار وضعی گناه وبازتاب وپیا مد تکوینی اعمال نیک وبد 75
3-1- آثار وضعي گناه وپيامدهاي آن 76
3-2- انواع کیفرومجازات اعمال 78
3-2-1- کیفرو مجازات قرادی (تنبیه وعبرت) 78
3-2-2- کیفرومجازات دنیوی گناه 79
3-2-2-1- آثار وپیامدهای دنيوي گناه درعرصه امور معنوی 80
3-2-2-2- آثار وپیامدهای دنیوی گناه درعرصه امور مادی 85
3-2-2-3- کیفرومجازاتهاي دنیوی گناه ازمنظر قرآن وروایات 90
3-2-3- کیفرومجازات اخروی گناه……… 91
فصـل چهـارم 92
بررسی رابطه ی بین اعمال دنیوی انسان و نتایج اُخروی آن 92
4-1- ارتباط دوجهان 93
4-2- پاداش وکیفرهای اُخروی اعمال 95
4-3- پاداش وکيفرهاى اُخروى اعمال ازمنظر قرآن 95
4-4- پاداش وکيفرهاى اُخروى اعمال ازمنظر روایات 96
4-5- نظریه ی تجسم اعمال 99
4-6- تعریف تجسم اعمال 100
4-7- مقصوداز تجسم اعمال 100
4-8- اهمیت نظریه تجسم اعمال 102
4-9- دیدگاههای مختلف پیرامون تجسم اعمال 102
4-10- تجسم اعمال در قرآن 104
4-11- تجسم اعمال در روایات 109
4-12- علوم تجربی و مسأله تجسم و بقاء اعمال 111
4-13- تجسم اعمال از منظر عقل 112
فصـل پنـجم 113
بررسی تفاوت های بین پاداش وکیفردنیوی واُخروی اعمال انسان 113
5-1- انواع پاداش وكيفر اعمال 115
5-2- تفاوت دنیا وآخرت…………………………………………………………………………………. ………….. 115
5-2-1- فنا پذيرى دنيا و جاودانگی آخرت 117
5-2-2- تفكيك نعمت از عذاب در آخرت 118
5-2-3- کشت و درو 118
5-2-4- اصا لت آخرت 119
5-2-5- سرنوشت اختصاصی و مشترک 120
5-2-6- خالص بودن آخرت 121
5-3- وجوه افتراق دنیا و آخرت از نظر ملاصدرای شیرازی 121
5-4- وجوه افتراق دنیاوآخرت از نظر ملامحسن فیض كاشاني 122
5-5- مقایسه ی پاداش اُخروی با پاداش دنیوی اعما ل 126
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..126
منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………… …129

1-1 -مقدمه

ذهـن انسان در فراز و نشیب های زندگی وتلـخی وشیرینی و به هنـگام كامیابی ها ودر رویارویی با ناكامی ها همواره این نكته ها وپرسشها رامطرح می كندكه آیا اعمال خوب یا،بدگذشته كه انجام داده ام در این كامیابی یا ناكامی و به طوركلی درزندگی ام مؤثر بوده یاخیر؟و من هم اكنون شاهد پیامداعمال گذشته ي خویش دراین دنیاهستم،یا این ها نتایج اموری دیگر است؟به تعبیردیگر سؤال اصلی این تحقیق،این است كه آیا اعمال خوب وبد انسان درزندگی آینده اش نقش به سزايي دارد یاخیر؟و انسان در همین دنیا كیفر یا پاداش اعمال گذشته ي خودرا می بیندیا خیر؟
اگرپاسخ به این سؤالات مثبت باشد؛یعنی،بین اعمال انسان وپیامدهای آنهارابطه وجودداشته باشد،سؤال دقیق ترومهم تربعدی این است كه این رابطه از چه نوعی است؟آیا از نوع رابطه ي ثابت علَی ومعلولی است؟وآیاآگـاهی ازآن به ماقـدرت پیش بینـی می دهد؟ودریك سخـن آیادرپـرتوآن می توانیم به طورصریح وروشن ونیز كاربردی بیان كنیم كه درصورت انجام فلان عمل خاص، بایددر این دنیا منتظر فلان پیامد خاص باشیم یا خیر؟
باید گفت اساساً گناه داراى آثار وضعى است و بسيارى از گناهان مكافاتى دراين جهان دارند.به تعبيرديگر،يكى ازحكمت‏هاى الهي درنظام آفرينش اين است كه نظام هستى نسبت به كردارهاى انسان بى‏تفاوت نيست و در برا برنيك وبد اعمال آدمى واكنش مناسب نشان مى‏دهد،چرا که هرعملي، عكس العمل دارد وهردمي، بازدم؛يعني،اگر كسي گناهي مرتكب شد،نتيجه عمل، قهري ويقيني است.حتي اگر كسي ازگناهي كه مرتکب شده پشیمان شود،تاثيرآن بازهم قهري است.بله ممكن است دراثر پشيماني ازارتكـاب گناه وتـوبه كردن،عقـوبت اُخروي ويا حتي دنيايي آن برداشته شود،ولي اثروضعي گناه سرجايش باقي است وهمه اينها به دليل تأثيرسبب در مسبب وعلت درمعلول است واين تأثيرات به دليل ذاتي بودن نتيجه است.ارادي وياعمدي بودن ويانبودن دخالتي ندارد.بیشتر مردم با كاربرد عـباراتی ازقبـیل«دست انتقام»،«مكافات عمل»،«تیرغیب»،«چوب خداصداندارد»آشنايي دارند وبه اجمال می پذیرندكه اعمال خوب و بد انسان درزندگی دنیوی اوتأثیر داشته وفرد،هم اكنون دچارعقوبت یابرخوردار از اعمال پیشین خود است،اما معمولاً ازتبیین رابطه ي ثابت بین عمل و پیامد آن ناتوانندو بیشتر با توسّل به علت اولی وغایی وفراطبیعی ومرموز،به چرایی مطلب پرداخته وازبیان چگونگی وتعیین علت طبیعی وامرمقدم ثابت،طفره می روند.حال ما،دراین پژوهش برآنیم به تأثیرگناه برعمل انسان ازدیدگاه آقاي دستـغیب و جـوادی آملی وبه تحلـیل،تبیین ومقـایسه ی دیدگاه های آنهادراین رابطه بپردازیم.

1-2 -بیان مسئله

یکی ازقوانین عالم طبیعت،قانون علت ومعلول یا اثرومؤثَّراست وهرعملی،عکس العمل وهر دمی،بازدمی به دنبال داردوتمامی حوادثی که در این عالم ناسوت روی می دهد،ازقانون مذکورمستثنی نیست،به قول مولوي:«این جهان کوه است وفعل ما ندا / سوی ما آید نداها را صدا»وآثار گناه نیزدر حیطه ی همین قانون طبیعی قرارمی گیرد؛مثلا،اگر کسی مواد مستی آور بنوشدویا به زور واجبار به او بنوشانند،آن اثرخود را برروی اعضاوجوارح،روح وروان اومی گذارد؛هرچندازروی اختیارنبوده باشد و ازنظرشرعی گناه محسوب نگردد.بنابراین بایـدگفت اساساً گناه،داراى آثـاروضعى است وبسيارى از گناهان،مكافاتى دراين جهان دارند.به تعبيرديگر،يكى ازحكمت‏هاى الهى در نظام آفرينش،اين است كه نظام هستى نسبت به كردارهاى

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع ، عزلت، ، Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه جوادی آملی، قانون طبیعی، گناهان کبیره، صاحب نظران