منبع مقاله درمورد ورزشکاران، بیومکانیک، آنتروپومتریک، سوماتوتایپ

دانلود پایان نامه ارشد

فصل اول: طرح تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 2
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- فرضیه‌های تحقیق 6
1-4-1- فرض کلی 6
1-4-2- فرضیات اختصاصی 6
1-5- اهداف تحقیق 6
1-5-1- هدف کلی 6
1-5-2- اهداف اختصاصی 7
1-6- قلمرو تحقیق 7
1-6-1- محدوده تحت کنترل 7
1-6-2- محدودیت‌های خارج از کنترل 7
1-7- تعریف واژه‌های کلیدی 8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 11
2-2- ترکیب بدن 11
2-3- سوماتوتایپ 15
2-3-1- تعاریف اجزاء سوماتوتایپ 16
2-3-2- ارزیابی سوماتوتایپ 18
2-3-3- دلایل استفاده از سوماتوتایپ 18
2-4- بیومکانیک 19
2-4-1- متغیرهای بیومکانیکی 20
2-4-2- تعریف متغیرهای بیومکانیکی 20
2-5- روانشناسی 22
2-5-1- روانشناسی ورزش 22
2-5-2- مهارت‌های روانی 23
2-5-3- تعریف مؤلفه‌های مهارت‌های روانی 24
2-6- معرفی رشته‌های ورزشی 36
2-6-1- تاریخچه ووشو 36
2-6-2- تاریخچه کیک‌بوکسینگ 37
2-7- پیشینه تحقیق 38
2-7-1- پژوهشهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی 38
2-7-2- پژوهشهای روانشناختی 43
2-8- جمع‌بندی 45
فصل سوم: روش‌شناسی
3-1- مقدمه 47
3-2- روش تحقیق 47
3-3- جامعه آماری و نمونه تحقیق، روش و نحوه گزینش نمونه‌ها 47
3-4- متغیرهای تحقیق 47
3-4-1- متغیر مستقل 47
3-4-2- متغیر وابسته 47
3-5- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 47
3-6- اعتبار و روایی ابزار 48
3-7- روش اجرایی 48
3-8- ملاحظات اخلاقی 49
3-9- ارزیابی متغیرهای آنتروپومتریکی 49
3-9-1- ارزیابی ترکیب بدن 49
3-9-2- تعیین سوماتوتایپ 50
3-10- ارزیابی متغیرهای بیومکانیکی 55
3-11- ارزیابی مهارتهای روانی 59
3-12- روش تجزیه و تحلیل آماری و نوع آزمون‌های مورد استفاده 60
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
4-1- مقدمه 62
4-2- آمار توصیفی 62
4-3- آمار استنباطی 62
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- مقدمه 83
5-2- خلاصه تحقیق 83
5-3- بحث و بررسی 85
5-4- نتیجه‌گیری نهایی 92
5-5- پیشنهادات برخاسته از تحقیق 93
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 93
منابع و مآخذ 94
پیوست 101

جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای فردی، متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی 63
جدول 4-2: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای روانشناختی 63
جدول 4-3: آزمون کلموگروف- اسمیرونوف 64
جدول 4-4: آزمون برابری واریانسها 65
جدول 4-5: مقایسه متغیر درصد چربی بدن توسط آزمون آنوا 65
جدول 4-6: مقایسه متغیر درصد چربی بدن در چهار گروه توسط آزمون کروسکال- والیس 65
جدول 4-7: مقایسه متغیر درصد چربی بدن در دو گروه توسط آزمون U من- ویتنی 66
جدول 4-8: مقایسه متغیر درصد چربی بدن در دو گروه توسط آزمون U من- ویتنی 66
جدول 4-9: مقایسه متغیر درصد چربی بدن در دو گروه توسط آزمون U من- ویتنی 66
جدول 4-10: آزمون برابری واریانسها 67
جدول 4-11: مقایسه متغیر اندومورفی توسط آزمون آنوا 67
جدول 4-13: آزمون برابری واریانسها 68
جدول 4-14: مقایسه متغیر مزومورفی توسط آزمون آنوا 68
جدول 4-15: مقایسه متغیر مزومورفی در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی 68
جدول 4-16: آزمون برابری واریانسها 69
جدول 4-17: مقایسه متغیر اکتومورفی توسط آزمون آنوا 69
جدول 4-18: مقایسه متغیر اکتومورفی در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی 69
جدول 4-19: آزمون کلموگروف- اسمیرونوف 70
جدول 4-20: آزمون برابری واریانسها 71
جدول 4-21: مقایسه متغیر دراز و نشست توسط آزمون آنوا 71
جدول 4-22: مقایسه متغیر دراز و نشست در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی 71
جدول 4-23: آزمون برابری واریانسها 72
جدول 4-24: مقایسه متغیر قدرت پنجه دست راست توسط آزمون آنوا 72
جدول 4-25: آزمون برابری واریانسها 73
جدول 4-26: مقایسه متغیر قدرت پنجه دست چپ توسط آزمون آنوا 73
جدول 4-27: مقایسه متغیر قدرت پنجه چپ در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی 73
جدول 4-28: آزمون برابری واریانسها 74
جدول 4-29: مقایسه متغیر چابکی توسط آزمون آنوا 74
جدول 4-30: مقایسه متغیر چابکی در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی 74
جدول 4-31: آزمون برابری واریانسها 75
جدول 4-32: مقایسه متغیر انعطافپذیری توسط آزمون آنوا 75
جدول 4-33: مقایسه متغیر انعطافپذیری در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی 75
جدول 4-34: آزمون برابری واریانسها 76
جدول 4-35: مقایسه متغیر تعادل توسط آزمون آنوا 76
جدول 4-36: مقایسه متغیر تعادل در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی 76
جدول 4-37: آزمون برابری واریانسها 77
جدول 4-38: مقایسه متغیر پرش عمودی توسط آزمون آنوا 77
جدول 4-39: آزمون کلموگروف- اسمیرونوف 78
جدول 4-40: آزمون برابری واریانسها 78
جدول 4-41: مقایسه متغیرهای روانی توسط آزمون مانوا 79
جدول 4-42: مقایسه مهارتهای روانتنی در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی 79
جدول 4-43: مقایسه مهارتهای شناختی در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی 80
جدول 4-44: مقایسه متغیر آرمیدگی در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی 80
جدول 4-45: مقایسه متغیر تمرکز در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی 81

تصویر 3-1: اندازهگیری محیط بازو 51
تصویر 3-2: اندازهگیری محیط ساق پا 51
تصویر 3-3: اندازهگیری پهنای آرنج 52
تصویر 3-4: اندازهگیری پهنای زانو 52
تصویر 3-5: چربی زیرپوستی ناحیه سهسر بازویی 53
تصویر 3-6: چربی زیرپوستی تحتکتفی 53
تصویر 3-7: چربی زیرپوستی فوقخاصرهای 54
تصویر 3-8: چربی زیرپوستی ساق پا 54
تصویر 3-9: ارزیابی استقامت عضلانی 56
تصویر 3-10: ارزیابی قدرت عضلات دست 56
تصویر 3-11: ارزیابی چابکی 57
تصویر 3-12: ارزیابی انعطافپذیری 57
تصویر 3-13: ارزیابی تعادل 58
تصویر 3-14: ارزیابی توان انفجاری 59

فصل اول
طرح تحقیق

1-1- مقدمه
پیشرفت از سطوح ابتدایی به سطح نخبگی در ورزش فرآیندی پیچیده دارد. این فرآیند نیازمند شناسایی و انتخاب افراد با استعدادی است که شرایط لازم جسمانی، مهارتی و رفتاری برای موفقیت در ورزشی خاص را داشته باشند. فرآیند کشف ورزشکاران با استعداد برای شرکت در یک برنامه تمرینی سازماندهیشده یکی از موضوعاتی است که امروزه در ورزش مطرح است. یکی از جنبههای مهم شناسایی افراد، سنجش متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روانشناختی آنان است که ارتباط تنگاتنگی با عملکرد و موفقیت ورزشکار دارد. امروزه رقابت و مبارزه بین ملتها بر سر کسب مدال در مسابقات مهم بینالمللی، مانند بازیهای المپیک و بازیهای جهانی افزایش یافته است (1). اکثر کشورهای جهان در تلاش برای توسعهی ساختارهای شناسایی ورزشکاران با استعداد در سنین پایین هستند. آنها بر قابلیتهای موجود در افراد خاص و مستعد متمرکز شدهاند تا میزان پیشرفت آنها را در ورزشی خاص افزایش دهند (2). از این رو در بسیاری از تحقیقات؛ متغیرهای آنتروپومتریکی، فیزیولوریکی، روانشناختی و مهارتهای حرکتی ورزشکاران مورد ارزشیابی قرار گرفته است (3). از جمله ورزشهایی که در سراسر جهان و بخصوص در ایران طرفداران بسیاری دارند ورزشهای رزمی میباشند، که از میان آنها میتوان به ووشو (4) و کیکبوکسینگ (5،6) اشاره نمود.
در این تحقیق تلاش میشود که متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روانشناختی ورزشکاران رشتههای کیکبوکسینگ و ووشو مورد مطالعه قرار گیرد.
1-2- بیان مسئله
برخی از محققان تأکید دارند که ترکیبی از فاکتورهای بیشمار (ژنتیکی و محیطی) در ایجاد یک ورزشکار نخبه مؤثر است (7،8،9). بر همین اساس تحقیقات زیادی به بررسی تأثیر متغیرهای فیزیکی و آنتروپومتریکی (3)، عوامل ژنتیکی و محیطی (9)، عوامل فیزیولوژیکی، اجتماعی و روانی (10)، در استعدادیابی پرداختهاند. آنتروپومتری با سنجش ساختار و ویژگیهای فیزیکی افراد یکی از عوامل مؤثر در کسب موفقیت ورزشکاران در رشتههای مختلف ورزشی بهشمار میرود. بر همین اساس هر رشته ورزشی به دلیل شرایط ویژه خود، شکل و ترکیب بدنی خاصی از ورزشکاران را طلب میکند، که این امر میتواند بهعنوان ملاکی برای انتخاب ورزشکار برای حضور در عرصه رشتهی ورزشی ویژهای مد نظر قرار گیرد (11). سطح عملکرد ورزشکاران تابعی از فیزیک بدنی آنهاست (12)، بعبارت دیگر ساختار بدنی میتواند روی عملکرد یا روی رکورد ورزشکاران تأثیر بگذارد. بنابراین، هدف اصلی ارزیابی آنتروپومتری کمک به فرآیند استعدادیابی و کشف ورزشکارانی است که بیشترین توانایی را برای یک رشته خاص دارا میباشند. تیپبدنی یا فیزیک بدن یک قابلیت جسمانی عمومی است که میتواند به منزله نشانهای مفید در تخمین آینده عملکرد عالی ورزشی بهشمار رود. با این همه، تحقیقات آنتروپومتریکی (4،13) و بیومکانیکی (6) روی ورزشکاران رزمی محدود میباشد. علاوه بر این، تجارب کسب شده حاکی از آن است که وقتی در میدانهای ورزشی قهرمانانی همسطح از لحاظ جسمانی به رقابت میپردازند، آمادگی روانی سرانجام پیروزی را به نفع یکی از طرفین رقم خواهد زد (14). در واقع عملکرد مطلوب ورزشکاران حاصل ترکیب عوامل مختلف شامل آمادگی جسمانی و روانی میباشد (15). امروزه متغیرهای روانشناختی1 بهعنوان یکی از مهمترین عوامل دستیابی به موفقیت در اجرای ورزشی پذیرفته شدهاند (16). بدون تردید، بهدست آوردن اوج عملکرد ورزشی بدون برخورداری از مهارتهای روانی2 رویایی بیش نخواهد بود (17). بر اساس نتایج تحقیقات، از جمله مهمترین متغیرهای روانی لازم برای رزمیکاران عبارتند از: تمرکز3، آرمیدگی4، کنترل5، هدفگزینی6، تصویرسازی ذهنی7، خودگویشی8، انگیزش9، اعتماد به نفس10، خودتنظیمی11(18،19). از کنار عوامل روانشناختی مذکور، سرسختی ذهنی12 نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که در دستیابی به موفقیت ورزشی نقش کلیدی دارد (20). ماهیت رشتههای رزمی بهعنوان یک رشتهی تماسی شرایطی را ایجاد میکند که ورزشکاران رشتههای رزمی بسیار سختکوش و رقابتجو باشند تا در برابر فشارهای جسمانی و روانی موجود در رقابت و تمرین تسلیم نشوند و با حس برتری جویی بیشتر نسبت به سایر رشتههای تماسی اهداف خود را دنبال کنند. ورزشهای تماسی به دلیل ماهیت خاص آن و فشارهای روانی و جسمانی بیشتر نسبت به ورزشهای غیرتماسی، به ورزشکارانی با سطوح بالاتری از سرسختی ذهنی نیازمند میباشند (19،21). تحقیقات اندکی به بررسی نقش عوامل تأثیرگذار بر سرسختی ذهنی مانند سطح مهارت، جنسیت، سن، تجربهی ورزشی و نوع ورزش پرداختهاند (22،23). حال این سئوال مطرح میشود که شاخصهای روانی ورزشکاران موفق در رشتههای رزمی کیکبوکسینگ و ووشو چیست؟ ووشو یک ورزش رزمی است که ترکیبی از تکنیکهای «گلاویز شدن13»، «ضربه زدن14» و «پرتاب کردن15» میباشد و خاستگاه آن کشور چین است (4). اما کیکبوکسینگ یک ورزش رزمی است که تنها شامل تکنیکهای «ضربه زدن» میباشد (24). پیشینه تحقیقات ورزشهای مبارزهای گزارش کردهاند که؛ ورزشهایی که شامل تکنیکهای «گلاویز شدن» هستند (مانند کشتی و جودو)، ورزشکارانشان به طور برجستهای ظرفیت بیهوازی و قدرت بالا، توان هوازی بالای متوسط، و تودهی چربی پایینی دارند (25،26،27،28،29،30،31). در مقابل، ورزشهایی که شامل تکنیکهای «ضربه زدن» هستند (مانند کاراته و تکواندو)، ورزشکارانشان به طور برجستهای ظرفیت هوازی و انعطافپذیری بالا، و توان بیهوازی و ظرفیت بیهوازی بالای متوسط دارند (32،33،34). بنابراین بر اساس توضیحات فوق درمییابیم که دو رشته رزمی کیکبوکسینگ و ووشو بهرغم شباهتهای بسیارشان؛ تفاوتها و اختلافات فاحشی نیز دارند، که این تفاوتها میتواند در متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روانشناختی ورزشکاران دو رشته اثرگذار باشد. بر این اساس این چالش مطرح است که آیا تفاوتهای تأیید شده در دو رشته میتواند منجر به تفاوت در نیمرخهای آنتروپومتری، بیومکانیکی و روانشناختی بشود، با توجه به اینکه این متغیرها پیشگوهای اساسی موفقیت در ورزش هستند. با این وجود، اطلاعات مستند و قابل قبولی در مورد متغیرهای آنتروپومتریکی ووشوکاران در پیشینه تحقیقات در دسترس نیست (4) و نیز تحقیقات محدودی بر روی متغیرهای بیومکانیکی ورزشکاران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع مسایل اجتماعی، ابوالعلاء معری، شاعران معاصر، ناسیونالیسم Next Entries منبع مقاله درمورد ورزشکاران، بیومکانیک، آنتروپومتریک، مبانی نظری