پایان نامه رایگان با موضوع اخوان ثالث، مهدی اخوان ثالث، ادبیات فارسی، شورهای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

3 – دکتر استاد داور

مراتب فوق مورد تایید است . مدیر/معاونت پژوهشی
مهر و امضاء

تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه

اینجانب یوسف صدیق زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته زبان و ادبیات فارسی شماره دانشجویی 923851834 که در تاریخ از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان « مقایسه مضامین اجتماعی اشعار مهدی اخوان ثالث و محمد مهدی جواهری» کسب نمره و درجه دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1-این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورودیه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ، امضا، اثر انگشت:
یوسف صدیق زاده.

تقدیم به :
به روح پاک سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان امام حسین (ع)
و به تمام کسانیکه داشته های خود را مدیون آنان هستم .
روح پاک پدرم که مشوق اصلی من در زندگی بود.
زحمات دلسوزانه مادرم
که درمسیر پرپیچ وخم زندگیم، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند. ویاری سبز شان همواره و بی منت،امید بخش ویاری دهنده درتمام زندگیم بوده است .
و برادران و خواهرانم که در تمام مراحل تحصیلی حامی و پشتیبان بنده بوده اند.
باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبت هایشان را سپاس گفته باشم.

سپاس گزاری:
سپاس و ستایش، ذات پاک بخشنده و بخشاینده ای راست که قرآن کریم را بر بندگان خویش نازل فرمود تا مایه هدایت و نجات همه انسان ها باشد و قرآن را یاد داد تا بتوانم بوسیله آن موهبت الهی، در راه کسب علم و دانش گامی فراتر نهم.
بر خود لازم می دانم از استادان ارجمند دانشگاه که در تعلیم و تربیت ما دانشجویان رنج های فراوان بر خود نهادند تشکر و قدر دانی نمایم، به ویژه از استاد راهنما دکتر عادل سواعدی که با سعه صدر خود از هرگونه ارشاد و راهنمایی علی رغم مشغولیت های علمی دریغ نورزیدند تشکر ویژه داشته باشم. همچنین از استاد مشاور دکتر مهدی کدخدای طراحی به خاطر کمک های بی دریغ ایشان تشکر ویژه ای دارم واز کلیه استادان و مسئولان محترم دانشگاه پیام نور رامهرمز که در طول مدت تحصیل زحمات زیادی را متحمل شده اند سپاسگزاری می کنم.
در پایان از همه عزیزانی که مرا در تدوین این پژوهش یاری نمودند صمیمانه سپاسگزاری می کنم.
دعای خیر همیشه بدرقه راهشان وزندگی و ایام به کامشان باد.
یوسف صدیق زاده
15/ 6/1394

چکیده
تحقیق کنونی، پژوهشی است تحلیلی ـ توصیفی و به روش کتابخانه ای با عنوان « مقایسه مضامین اجتماعی اشعار مهدی اخوان ثالث و محمد مهدی جواهری» که در آن تلاش شده است انواع مضامین اجتماعی از قبیل فقر، محرومیت، اختلاف طبقاتي، آزادی بیان، دینداری، مبارزه با استبداد و… که در اشعار این دو شاعر معاصر ایرانی و عراقی نمود بیشتری داشته مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. هر دو شاعر در جریان مبارزاتی خود علیه حکومت وقت تلاش نمودند که نارضایتی خود را به صورت نقداجتماعی و سپس نقد سیاسی ابراز کنند. در مقایسه اشعار اجتماعی مهدی اخوان ثالث و محمد مهدی جواهری می توان گفت که مهم ترین وجه مشترک این دو شاعر این است که هر دو دارای بار اجتماعی یا همان جهت گیری اجتماعی هستند. در بنیاد، اعتبار جواهری و اخوان بیشتر به دیدگاه اجتماعی آن هاست، البته جواهری گرایش های اجتماعی ـ سیاسی نیز در شعر خود ابراز نموده است. اما زود آشکار می شود که مسئله آن ها یک مسئله جمعی و احساس آن ها یک احساس مشترک است.
کلید واژه ها: مهدی اخوان ثالث، محمد مهدي جواهری، شعر، نقد اجتماعی، مضامین.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
ـ مقدمه 1
فصل اول: کلیات تحقیق 3
1 ـ 1 ـ بیان مسئله 4
1 ـ 2 ـ پیشینه تحقیق و ضرورت انجام تحقیق 4
1 ـ 3 ـ اهمیت موضوع 5
1 ـ 4 ـ جنبه های جدید و نوآوری تحقیق 6
1 ـ 5 ـ اهداف تحقیق 6
1 ـ 6 ـ سؤالات تحقیق 7
1 ـ 7 ـ فرضیه های تحقیق 8
1 ـ 8 ـ چارچوب تحقیق 8
1 ـ 9 ـ معانی مفردات و مفاهیم تحقیق 9
1 ـ 9 ـ 1 ـ وطن پرستی 9
1 ـ 9 ـ 2 ـ میهن‌دوستی 9
1 ـ 9 ـ 3 ـ وطن دوستی 9
1 ـ 9 ـ 4 ـ متن جمله «حُبّ الوطن مِن الایمان» 10
1 ـ 9 ـ 5 ـ ارزیابی معنای وطن 10
1 ـ 9 ـ 6 ـ وطن دوستی از دیدگاه آیات و روایات 11
1 ـ 9 ـ 7 ـ نبود تلازم میان وطن‌دوستی با ایمان به خدا 12
فصل دوم: مضامین اجتماعی شعر مهدی اخوان ثالث 13
2 ـ 1 ـ تاریخچه زندگانی مهدی اخوان ثالث 14
2 ـ 1 ـ 1 ـ مهدي اخوان ثالث 14
2 ـ 1 ـ 2 ـ رفتن مهدی اخوان ثالث به زندان 15
2 ـ 1 ـ 3 ـ شوق موسیقی 15
2 ـ 1 ـ 4 ـ کار سوهان کشی و ارّه کشی 16
2 ـ 1 ـ 5 ـ نبرد های اجتماعی 16
2 ـ 1 ـ 6 ـ زندان قصر 17
2 ـ 1 ـ 7 ـ فرزندان اخوان 17
2 ـ 1 ـ 8 ـ ثبت وقایع در شعر 17
2 ـ 1 ـ 9 ـ سفر به کشورهای اروپایی 18
2 ـ 1 ـ 10 ـ شعر حماسی 18
2 ـ 2 ـ علل گرایش مهدی اخوان به شعر 19
2 ـ 2 ـ 1ـ حس اجتماعی اخوان 19
2 ـ 2 ـ 2ـ تأثیر شکست سیاسی اجتماعی بر شعر اخوان 20
2 ـ 2 ـ 3ـ اخوان از دیدگاه دیگران 20
2 ـ 3 ـ ویژگی های شعر اخوان: 21
2 ـ 3 ـ 1 ـ نخستین اشعار اخوان 21
2 ـ 3 ـ 2 ـ دوره های مختلف شعر اخوان 22
2 ـ 3 ـ 3 ـ دوره دوم فعالیت های ادبی اخوان 23
2 ـ 3 ـ 4 ـ دوره سوم فعالیت های ادبی اخوان 23
2 ـ 3 ـ 5 ـ تسلط اخوان بر زبان و ادبیات فارسی 24
2 ـ 3 ـ 6 ـ پشتوانه فرهنگی در شعر اخوان ثالث 25
2 ـ 3 ـ 7 ـ دامنه مخاطب در شعر اخوان 25
2 ـ 4 ـ تحلیل و تفسیر شعر «کتیبه» سروده مهدی اخوان ثالث 26
2 ـ 4 ـ 1 ـ كتیبه صدایی‌ترین نو‌سروده‌های روزگار 27
2 ـ 4 ـ 2 ـ انفعال، درماندگی و دل‌مردگی آدمیان 27
2 ـ 4 ـ 3 ـ اوج و آهنگی دراماتیك 29
2 ـ 4 ـ 4 ـ توالی هجاها و موسیقی واژگان 30
2 ـ 4 ـ 5 ـ توالی موسیقی درونی قافیه‌های داخلی 31
2 ـ 4 ـ 6 ـ كتیبه مظهر تلاش و تكاپوی 32
2 ـ 4 ـ 7 ـ ساختار كلامی «كتیبه» 33
2 ـ 4 ـ 8 ـ نقاشی و نمایش دقیق 33
2 ـ 4 ـ 9 ـ اسلوب «روایت و مكالمه» 33
2 ـ 4 ـ 10 ـ عنصر مكالمه 33
2 ـ 4 ـ 11 ـ كتیبه تندیس هنرمندانه 34
2 ـ 5 ـ خوشا اقلیم خوزستان (1351 ـ آبادان) 35
2 ـ 6 ـ کنون بنگر به خوزستان (1360 ـ تهران) 36
فصل سوم: مضامين اجتماعي اشعار جواهري 38
3 ـ 1 ـ محمّد مهدی جواهری 39
3 ـ 1 ـ 1 ـ اصل و نسب جواهری 39
3 ـ 1 ـ 2 ـ خانواده جواهری 39
3 ـ 1 ـ 3 ـ دوران تحصیل و تعلیم جواهری 39
3 ـ 1 ـ 4 ـ علاقه جواهری به شعر 39
3 ـ 1 ـ 5 ـ تحصیلات حوزوی جواهری و دوری وی از حوزه علمیه 40
3 ـ 1 ـ 6 ـ تألیفات جواهری 40
3 ـ 1 ـ 7 ـ فعالیت های سیاسی اجتماعی جواهری 40
3 ـ 1 ـ 8 ـ موضع گیری های جواهری 40
3 ـ 1 ـ 9 ـ نخستین شعر جواهری 40
3 ـ 1 ـ 10 ـ شغل معلمی جواهری 40
3 ـ 1 ـ 11 ـ فعالیت های فرهنگی و مطبوعاتی جواهری 41
3 ـ 1 ـ 12 ـ به زندان رفتن جواهری و ورود وی به مجلس 41
3 ـ 1 ـ 13 ـ کشته شدن جعفر برادر جواهری 41
3 ـ 1 ـ 14 ـ سفر جواهری به فرانسه و مصر 41
3 ـ 1 ـ 15 ـ پناهندگی در سوریه و حمایت عبد الکریم قاسم از جواهری 42
3 ـ 1 ـ 16 ـ مخالفت با قاسم و رفتن به چکسلواکی 42
3 ـ 1 ـ 17 ـ مخالفت جواهری با حکومت بعثی عراق و رفتن به پراگ 42
3 ـ 1 ـ 18 ـ مسافرت جواهری به کشور ایران 42
3 ـ 1 ـ 19 ـ وفات جواهری 42
3 ـ 1 ـ 20 ـ حافظه قوی جواهری 42
3 ـ 2 ـ مظالم اجتماعی طبقه کشاورز در شعر جواهری 44
3 ـ 3 ـ طبقه کارگر 46
3 ـ 4 ـ فاصله طبقاتی 48
3 ـ 5 ـ موضعگیری های جواهری 49
3 ـ 6 ـ نقد گزنده جواهری (طنز) 49
3 ـ 7 ـ دیدگاه های حماسی سیاسی ـ اجتماعی جواهری 53
3 ـ 8 ـ گرایش های سیاسی جواهری 53
3 ـ 9 ـ جواهری شاعر مناسبات 53
3 ـ 10 ـ ساختار شعری جواهری 54
3 ـ 11 ـ شعر سیاسی جواهری و انتقاد گزنده وی از رهبران 54
3 ـ 12 ـ تأثیر جواهری بر دیگر شاعران 55
3 ـ 13 ـ میهن دوستی جواهری 55
3 ـ 14 ـ توجه به دین و مذهب 56
3 ـ 15 ـ عشق به وطن و دیگر کشورهای اسلامی 57
3 ـ 16 ـ بیان مشکلات جامعه اسلام 61
3 ـ 17 ـ تجلیل از شخصیت های ادبی و ملی جهان اسلام 64
3 ـ 18 ـ نمونه هایی از شعر های دینی مذهبی جواهری: 65
3 ـ 19 ـ سروده های دینی و مذهبی جواهری 66
3 ـ 20 ـ قصیده جواهری در حق آیت الله خامنه ای 68
فصل چهارم دیدگاه های اجتماعی مهدی اخوان ثالث و محمد مهدی جواهری 69
4 ـ 1 ـ شعر معاصر و تعهد اجتماعی 70
4 ـ 2 ـ مقایسه دو شاعر 72
4 ـ 2 ـ 1 ـ تفاوت در مضمون پردازی 73
4 ـ 2 ـ 2 ـ تبدیل من فردی به من اجتماعی 74
4 ـ 2 ـ 3 ـ گرایش های سیاسی 74
4 ـ 2 ـ 4 ـ دفاع از توده های مردم 76
4 ـ 3 ـ جواهری و اخوان و تجربه و شعر اجتماعی 76
4 ـ 3 ـ 1 ـ دردمندی هردو شاعر 77
4 ـ 3 ـ 2 ـ موضعگیری های جواهری 78
4 ـ 3 ـ 3 ـ غم خوارگی جواهری 79
4 ـ 3 ـ 4 ـ دردمندی اخوان ثالث 80
4 ـ 4ـ تصویر اجتماع 81
4 ـ 5 ـ توصیه به وحدت ملی 81
4 ـ 6 ـ انعکاس نابسامانی های اجتماعی در اشعار دو شاعر 83
4 ـ 7ـ نکوهش جهل از منظر دو شاعر 84
4 ـ 8 ـ مبارزه برای رهایی 85
4 ـ 9 ـ تحریک و تشویق مردم به مبارزه 85
4 ـ 10 ـ دلسوزی و گریه بر مصیبت های وطن 91
4 ـ 11 ـ اهتمام به سرنوشت سایر ملل 91
4 ـ 12 ـ نگرش به فقردر جامعه 92
4 ـ 13 ـ موضع گیر های سیاسی در برابر حاکمان 95
4 ـ 14 ـ شهر، نماد تمدن جدید 96
4 ـ 15 ـ شعر زيبای مهدی اخوان ثالث در وصف امام رضا(ع) 97
4 ـ 16 ـ شعر اخوان در رثای امام رضا (ع) 98
فصل پنجم نتایج تحقیق 100
ـ نتیجه گیری 101
ـ منابع تحقیق 105
ـ چکیده انگلیسی 109

مقدمه
سپاس مخصوص خداوندی است که انسان ها را متفاوت آفرید و برای بهبود معیشت آنها سنن و قوانینی نیز قرار داد و انسان ها را به پیروی از آن آیین ها فراخوانده و از مؤمنان خواسته است که از دشمنان درونی و بیرونی برحذر باشند.
خدا را سپاس می گویم که پس از تلاش فراوان و با همت و ارشاد استادان، پایان نامه کنونی به مرحله نهایی خود رسید و اذعان و اعتراف می کنم که اگر تلاش بی دریغ استادان محترم نبود هرگز این پژوهش به شکل فعلی خود نمی رسید. بنابر این شایسته است که از زحمات و تلاش های این عزیزان نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشم.
در عصر كنوني ادبيات با گرایشهای متعدد خود هیچگاه از بیان مضامین اجتماعی که با زندگی انسان ها گره خورده است خالی نیست. بیشتر شاعران دوره معاصر با توجه به وسعت اطلاعات و قدرت نقدی که دارند تلاش نمودند واقعیت های ملموس جامعه را در سروده های خود بیان نمایند. برخی از این شاعران علاوه بر تبیین واقعیت ها موضع گیری های سیاسی خود را در برابر حکومت زمان خود ابراز نمودند. از جمله این شاعران، مهدی اخوان ثالث

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سود سهام، ارزش بازار، بازده مورد انتظار، انتشار سهام Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، اجتماعی و سیاسی