پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، ارزش شرکت، حقوق صاحبان سهام، ارزش سهام

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کليات تحقيق
مقدمه 1
بيان مسأله تحقيق 3
اهميت تحقيق 11
هدف تحقيق 14
روش تحقيق 14
فرضيه تحقيق 15
1-7-1- فرضH_0 و H_1 فرضيه 16
1-8- جامعه و قلمرو آماري تحقيق 16
1-9 -روش تجزيه و تحليل داده بيان مدل تحقيق 17
1-10- واژه ها و کلمات کليدي 19
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
بخش اول : ادبيات تحقيق
2-1-1- مقدمه 22
2-1-2- تاريخچه مدل هاي ارزشيابي 24
2-1-3- مدل هاي ارزشيابي 28
2-1-4- واژه شناسي مدل هاي ارزشيابي سود باقيمانده و جريان نقدي آزاد 29
2-1-5- تعاريف و مفاهيم مدل هاي ارزش گذاري سود باقيمانده و جريان نقدي آزاد 30
2-1-6- ديدگاه هاي مدل هاي ارزش گذاري 32
2-1-7- هدف مدل هاي ارزش گذاري 32
2-1-8- مباني نظري مدل هاي ارزش گذاري سود باقيمانده و جريان نقدي آزاد 32
2-1-8-1 تئوري ارزش 33
2-1-8-2 تئوري قيمت گذاري آربيتراژ 34
2-1-8-3 تئوري نمايندگي 36
2-1-9-ديدگاه هاي مختلف درباره ارزش 40
2-1-9-1 ارزش ذاتي 41
2-1-9-2 ارزش داير 42
2-1-9-3 ارزش انحلال 42
2-1-9-4 ارزش منصفانه 42
2-1-10- انواع مدل هاي ارزش گذاري 42
2-1-10-1 مدل هاي مطلق ارزش گذاري 43
2-1-10-1-1 مدل سود باقيمانده 44
2-1-10-1-2 مدل جريان نقدي آزاد 53
2-1-10-1-3 مدل تنزيل جريان نقدي مورد انتظار 56
2-1-11- مدل هاي نسبي ارزش گذاري 57
2-1-12- شکل رسمي مدل سودباقيمانده 58
2-1-13- شکل رسمي مدل جريان نقدي آزاد 59
2-1-13-1 اجزاي مدل جريان نقدي آزاد 6
بخش دوم : پيشينه تحقيق
2-2-1 پژوهش هاي خارجي 78
2-2-2 پژوهش هاي داخلي 81
فصل سوم : روش تحقيق
3-1 مقدمه 91
3-2 قلمرو تحقيق 92
3-3 جامعه آماري تحقيق 92
3-4 جامعه آماري در دسترس 94
3-5 نحوه گردآوري داده هاي تحقيق 96
3-6 نحوه مقايسه ي سود باقيمانده و جريان نقدي آزاد 97
3-6-1 تعريف فرضيه ي آماري H_0 و H_1 99
3-7 روش تحقيق 100
3-8 توصیف آزمون فرضيه 101
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه
4-1 مقدمه 104
4-2 توصيف و ماهيت سود باقيمانده و جريان نقدي آزاد 105
4-3 مراحل عمومي آزمون فرضيه آماري 105
4-4 آزمون رتبه ي علامت دار (Wilcoxon) 107
4-5 تجزيه و تحليل آماري 108
4-6 خلاصه تجزيه و تحليل آماري 109
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1 مقدمه 111
5-2 خلاصه فصل ها 111
5-3 نتايج تحقيق 114
5-4 محدوديت ها و تنگناها 118
5-5 پيشنهادات کاربردي 119
5-6 ساير پيشنهادات 121
5-7 پيشنهادات براي تحقيقآتي 122

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (3-1) ، فهرست شرکت هاي مورد بررسي 95
جدول (4-6-1) ،آزمون فرض آماری فرضیه 108
جدول (4-6-2) ، خلاصه تجزيه و تحليل ها 109

1-1- مقدمه
ارزش گذاري شرکت هااز مهم ترين و در عين حال پيچيده ترين مفاهيم اقتصادي در هر کشور به شمار مي رود به طوريکه در کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته که بازار سرمايه مترقي و نظام يافته دارندارزش شرکت را بانک هاي سرمايه گذاري، مشاوران سرمايه گذاري و استاندارد ها و قوانين خاص هر صنعت تعيين مي کنند. در ايران به دليل کارايي پايين بازار سرمايه و فعاليت محدود بانک هاي سرمايه گذاري که به تازگي تأسيس شده اند و تا به حال فعاليتي از خود نشان نداده اند، ارزش گذاري شرکت ها، غير کارشناسانه و با آزمون خطا پيگيري مي شود(دارابی وکابلی 1389).
هر دارايي اعم از مالي1 يا واقعي2 ارزشی دارد. عامل کليدي در سرمايه گذاري و مديريت دارایي ها درک ارزش و منابع اثر گذار بر ارزش آن دارايي است. تمام دارايي را مي توان ارزش گذاري کرد اما بعضي دارايي ها ممکن است ساده تر ارزشيابي شوند و بعضي ديگر ممکن است پيچيده تر باشند. اسکار وايد مي گويد “قيمت هر چيز را مي دانيم اما ارزش آن را نمي دانيم”.
همچنين بايد در نظر داشت که مهمترين عواملي که در اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار فرا روي سرمايه گذاران قرار مي گيرد عامل قيمت است که به تبع آن مقوله ي ارزشيابي و برآورد ارزش واقعي سهام مطرح مي شود. طي سال هاي مختلف ، پژوهشگران مدل ها و روش هاي متعددي را براي تعيين ارزش واقعي سهام مطرح کرده اند. مدل سود باقيمانده و جريان نقدي آزاد همان مدل هاي مهم و شناخته شده در فرايند ارزش گذاري شرکت هستند. مدل جريان نقدي آزاد ارزش شرکت را برابر ارزش فعلي جريان هاي نقدي آزاد ، وجوه نقد اضافي ، اوراق بهادار قابل داد و ستدفرض می کندو وابسته به انتظارات آينده است. بنابراين مدل جريان نقدي آزاد با ورودي هاي مختلف آسيب پذير است طبق مشاهدات فرانسيس. و همکاران (2000) به طور ميانگين 82 درصد از ارزش شرکت به وسيله ارزش نهايي قابل تعيين است. مدل سود باقيمانده ارزش شرکت را برابر ارزش دفتري سرمايه گذاري شده و ارزش فعلي سودهاي غير عادي مورد انتظار اندازه گيري مي کند. فلزم و اولسون (1995) مدل سود باقيمانده را به عنوان تفاوت بين بازده واقعي (سود خالص عملياتي بعد از کسر ماليات) و بازده مورد انتظار سرمايه ي سرمايه گذاري شده مشخص کرده اند. اين مدل بر ارزش دفتري متمرکز است يعني قسمتي از ارزش براساس ارزش دفتري است که در واقع قسمت عمده اي از ارزش شرکت را تشکيل مي دهد.
اين تحقيق در رابطه با مدل ارزش گذاري شرکت ها است و در آن به مقايسه ي مدل سود باقيمانده و جريان نقدي آزاد در فرايند ارزش گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
در اين فصل از تحقيق به بيان مسئله ي تحقيق ، اهميت تحقيق ، اهداف تحقيق ، روش انجام تحقيق ، فرض H_0 و H_1 تحقيق ، فرضيه تحقيق ، جامعه و قلمرو آماري ، روش تجزيه و تحليل داده ها ، پرداخته مي شود.

1-2 بيان مسئله تحقيق
در شرايط موجود ايران با توجه به اصل 44 قانون اساسي که در ارتباط با واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي به منظور کاهش تصدي گري دولت است فرايند ارزش گذاري شرکت ها يک امر بسيار مهم تلقي می شود. علاوه بر اين با توجه به نوسانات قيمت سهام در بازار سرمايه ، سرمايه گذاران در هنگام ارزشيابي سهام دچار سردرگمي قابل ملاحظه اي مي شوند که بايد برطرف شود.
دقت پيش بيني تحليل گران عامل اصلي موفقيت سرمايه گذاري است. براي مديريت يک استراتژی فعال مديريت پرتفوي ، پيش بيني يک مدير پرتفوي بايد به طور متوسط درست بوده و با پيش بيني هاي مورد توافق بازار متفاوت باشد. تنها با در دست داشتن پيش بيني دقيق و به کار بردن مدل های ارزش گذاری مناسب تحلیلگرمی تواند ارزش ذاتی راپیش بینی کند.ارزش ذاتی يک دارايي برابر با ارزش آن با فرض داشتن تمام مشخصات سرمايه اي آن دارايياست (بخشياني و راعي 1387).
اين تحقيق به مقايسه ي دو مدل سود باقيمانده و جريان نقدي آزاد در فرايند ارزش گذاري شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران پرداخته است.
دقت مدل هاي ارزش گذاري براي سهامداران ، مديران ، تجزيه و تحليل گران مالي ، شرکت هاي سرمايه گذاري و مؤسسات تأمين مالي از اهميت بسياري برخوردار است.
مدل ارزشگذاري سود باقيمانده (درآمد پسماند، سودهاي غيرعادي) موضوع پژوهشهاي بسياري بوده و به طور گسترده در مديريت سرمايه گذاري براي محاسبه ي ارزش سهام واحد تجاري و ارزش شاخص سهام به کار رفته است. درآمدپسماند برابراست با سود خالص شرکت منهاي هزينه ي فرصت سرمايه به کار رفته، براي توليد سود است.
ازآنجا که هزينه حقوق صاحبان سهام در صورت سود و زياني درج نميشود ممکن است سود خالص شرکت عددي مثبت باشد، اما اين براي پوشش هزينه ي فرصت حقوق صاحبان سهام کافي نباشد. در اين صورت در حقيقت سهامداران از سرمايه گذاري در شرکت زيان ديده اند. درآمد پسماند ( سود اقتصادي، سودهاي غيرعادي) با در نظر گرفتن هزينه ي حقوق صاحبان سهام اين مشکل را برطرف ميکند. (مهراني، 1389).
در صورت هاي مالي به طور مشخص سود قابل تخصيصي به مالکان شرکت نشان داده ميشود. در نتيجه بهره ي پرداختي به وام دهندگان به عنوان هزينه در صورتهاي مالي قيد ميشود، اما از آنجا که هزينه فرصت حقوق صاحبان سهام در صورتهاي مالي درج نميشود سهامداران بايد تصميم بگيرند که آيا سود خالص شرکت براي پوشش هزينه فرصت سرمايه ي آنان کافي است يا خير؟ در محاسبه ي درآمد پسماند (سود غيرعادي، سوداقتصادي) هزينه حقوق صاحبان سهام به طور صريح بيان شده است.
در بلند مدت شرکتهايي با بازده دارايي بالاتر از هزينه ي سرمايه، دارای ارزش بالاتر از ارزش دفتري، و شرکت با بازده دارايي کمتر از هزينه ي سرمايه، داراي ارزش پايين تراز ارزش دفتري، خواهند بود. مدل ارزش گذاري درآمد پسماند (سوداقتصادي،سودغيرعادي) ارزش سهام را به دو بخش تقسيم ميکند:
1. ارزش دفتري سهام شرکت.
2. ارزش فعلي درآمد پسماند مورد انتظار.
در مدل ارزش فعلي جريانهاي نقدي و جريانهاي نقدي آزاد، ارزش هر سهم به صورت مجموع ارزش فعلي سري جريانهاي نقدي و يک ارزش پاياني محاسبه مي شود و در عمل ارزش پاياني در اين مدل، بخش عمده اي از ارزش سهام را تشکيل مي دهد، اما از آنجا که ارزش پاياني به آينده اي دور تعلق دارد عدم اطمينان در تخمين آن بالاست. در مقابل در مدل درآمد پسماند (سوداقتصادي،بازده غيرعادي) ، بخش بزرگي از ارزش سهام در ابتدا به صورت ارزش دفتري شناخته م يشود (داموداران، 1388).
در تئوري اقتصاد، سود به عنوان تفاوت بين ارزش واحد تجاري در آخر دوره

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره مصالح مرسله Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ارزش سهام، ارزش شرکت، وجوه نقد، سود مورد انتظار