منبع پایان نامه ارشد درمورد یافته های پژوهش، تحلیل اطلاعات، منابع معتبر، زبان فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

طبیعت جلوۀ پر رمز و رازی از آفرینش است که در خود نشانه و قابلیت های نهان و آشکار بسیاری دارد. طبیعت با توشه های بی نهایت خود برای شاعران زبان فارسی از روزگاران قدیم، تاکنون منبع الهام بوده است. طبیعت همیشه و در هر حال وجود دارد و در این میان، بویژه شاعران، این وجود را با تمام هستی خود احساس می کنند و در اشعار خود به شکل زیبایی به تصویر می کشند. تصاویری که شاعران ارائه می دهند، متأثر از احساسات شخصی و محیط زندگی شان است. وصف طبیعت با ذوق و قریحه شاعر حاصل لحظات زیبا و دلنشین و گاهی تیره و غمگین اوست.
خاقانی شاعری است که بی نهایت به طبیعت توجه کرده است و بدرچاچی شاعر قرن هشتم، از مقلّدان توانای خاقانی است که تاکنون شعر او در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است، وی نیز به عناصر طبیعت توجه داشته است.
پس از مطالعۀ منابع معتبر به تحلیل اشعار مربوط به طبیعت خاقانی و بدرچاچی پرداخته شده است و یافته های پژوهشی به روش توصیفی و تحلیلی ارائه شده اند.

واژگان کلیدی: خاقانی، بدرچاچی، طبیعت، کهن الگو

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات
1-1- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………4
1-2- پرسش اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3- پرسش های فرعی ………………………………………………………………………………………………………………4
1-4- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………5
1-5- شیوه جمع آوری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………5
1-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………….5
1-7- سوابق و پیشینهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..6
1-8- هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………6
1-8-1 اهداف جزیی ……………………………………………………………………………………………………………………7
1-8-2 اهداف عملی ……………………………………………………………………………………………………………………7
1-9- داشتن هدف کاربردی برای بهره وران ……………………………………………………………………………………7
فصل دوم: معرفی خاقانی و بدرچاچی
2-1-شرح حال خاقانی ……………………………………………………………………………………………………………….9
2-2- سبک و افکار …………………………………………………………………………………………………………………..12
2-3-ممدوحان و معاصران …………………………………………………………………………………………………………14
2-4-آثار خاقانی ……………………………………………………………………………………………………………………….15
2-5-دامنه تاثیر اشعار خاقانی ……………………………………………………………………………………………………..16
2-6- شرح احوال بدرچاچی ………………………………………………………………………………………………………17
2-7- سفر به هند ………………………………………………………………………………………………………………………18
2-8- دیوان اشعار ……………………………………………………………………………………………………………………. 19
2-9- مضامین شعری …………………………………………………………………………………………………………………19
2-10-شیوهی شاعری ………………………………………………………………………………………………………………..21
2-11- ممدوحان بدرچاچی ……………………………………………………………………………………………………….24
فصل سوم: بررسی و تحلیل طبیعت در اشعار خاقانی
3-1-آب عنصر سازنده و حیات بخش …………………………………………………………………………………………26
3-2-آب حیات ………………………………………………………………………………………………………………………..29
3-3-آب نیل …………………………………………………………………………………………………………………………….31
3-4-کهن الگوی چشمه …………………………………………………………………………………………………………….32
3-5-چشمه حیوان از دیدگاه خاقانی ……………………………………………………………………………………………33
3-6-گل و گیاه …………………………………………………………………………………………………………………………34
3-7-گل سرخ …………………………………………………………………………………………………………………………..34
3-8-گل و خار …………………………………………………………………………………………………………………………35
3-9- نرگس …………………………………………………………………………………………………………………………….36
3-10-سوسن ……………………………………………………………………………………………………………………………37
3-11- نیلوفر ……………………………………………………………………………………………………………………………39
3-12-رابطۀ نیلوفر و خورشید در شعر خاقانی ………………………………………………………………………………40
3-13- سنبل …………………………………………………………………………………………………………………………….41
3-14- سپرغم …………………………………………………………………………………………………………………………..42
3-15- لاله ……………………………………………………………………………………………………………………………….43
3-16- باغ و بوستان ………………………………………………………………………………………………………………….44
3-17- طبیعت و کهن الگوی درخت …………………………………………………………………………………………..46
3-17-1- سرو………………………………………………………………………………………………………………………….48
3-17-2- چنار …………………………………………………………………………………………………………………………50
3-17-3- درخت سدر ………………………………………………………………………………………………………………51
3-17-4- درخت طوبی ……………………………………………………………………………………………………………..52
3-17-5- مردم گیا ……………………………………………………………………………………………………………………53
3-17-6- درخت و برگ …………………………………………………………………………………………………………..53
3-17-7- درختک دانا ……………………………………………………………………………………………………………….54
3-18- باد ………………………………………………………………………………………………………………………………..54
3-18-1- باد تمایلات ……………………………………………………………………………………………………………….55
3-18-2- باد صبا و باد دبور ………………………………………………………………………………………………………56
3-18-3- باد سرد ……………………………………………………………………………………………………………………..57
3-18-4- باد سموم …………………………………………………………………………………………………………………..57
3-18-5- بادهای بهاری و پاییزی ……………………………………………………………………………………………….57
3-18-6- باد صرصر …………………………………………………………………………………………………………………58
3-19- کهن الگوی خورشید …………………………………………………………………………………………………….. 59
3-19-1- چگونگي تشكيل كهن الگوي خورشيد ………………………………………………………………………… 60
3-19-2- نماد زيبايي ودرخشندگي اسطورة خورشيد ………………………………………………………………….. 61
3-19-3- نماد قدرت وجنگجويي خورشيد ………………………………………………………………………………….61
3-19-4- خورشید و چشمة آب گرم ………………………………………………………………………………………….63
3-19-5- خورشید و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی پرخاشگری، خشونت و پرخاشگری، پایگاه اقتصادی، روزنامه نگاران Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد باورهای عامیانه، روانشناسی