پایان نامه با کلمات کلیدی پرخاشگری، تحلیل داده، تربیت بدنی، خشونت و پرخاشگری

دانلود پایان نامه ارشد

اه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی در نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهاد های مرتبط با تحقیق
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به، همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرج
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پایان نامه برای دریافت درجه
کارشناسی ارشد (A.M)
رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
(گرایش روانشناسی ورزشی)
عنوان:
مقایسه علل پرخاشگری تماشاگران فوتبال در شهرآورد بزرگ تهران در سال 1386 و سال 1392 ( از دیدگاه تماشاگران )
استاد راهنما:
دکتر سعید صادقی بروجردی
استاد مشاور:
دکتر محمد ملکی
نگارش:
شاهو زمانی دادانه

تابستان 1393

فهرست
عنوان صفحه
1-1مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2 بیان مسأله:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-4-1- هدف کلی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-4-2- اهداف ویژه:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-7 محدوده تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-8 تعریف واژه های کلیدی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
فصل دوم:پیشینه و ادبیات تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-1مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
2-2 تعریف خشونت و پرخاشگری:…………………………………………………………………………………………………………………………………..9
2-1-1تئوری:وندال”:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
2-1-2 نظریه دیگر این است که فوتبال، ذاتا ورزش خنثی است:…………………………………………………………………………….12
2-1-3 نظریه خرده فرهنگ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-1-4 سیاسی شدن فوتبال :………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-2نظریه های مرتبط با خشونت و پرخاشگری:………………………………………………………………………………………………………….15
2-2-1 نظریه خشونت زدایی برای اصلاح جامعه ورزشی:………………………………………………………………………………………….15
2-2-2 تئوری رفتار غریزی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-2-3 تئوری زیست شناسی اجتماعی:………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-2-4 نظریه پالایش روانی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-2-5 دیدگاه های فیزیولوژیکی و بیولوژِکی:……………………………………………………………………………………………………………….19
2-2-6 تئوری ناکامی-پرخاشگری:…………………………………………………………………………………………………………………………………..20
2-2-7 نظریه یادگیری اجتماعی:…………………………………………………………………………………………………………………………………….22
2-2-8 نظریه کنترل اجتماعی:…………………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-2-9 نظریه برچسپ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
2-2-10 نظریه رفتارگرایی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-2-11 نظریه انسان شناختی:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-3 پیشینه تحقیقات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-3-1 پیشینه تحقیقات ایرانی:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-3- 2 پیشینه تحقیقات خارجی:……………………………………………………………………………………………………………………………………..30
2-4 جمع بندی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31
فصل سوم: روش و اجرای تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………………….32
3-1 روش تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33
3-2 جامعه آماری:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33
3-3 روش، حجم و نحوه گزینش نمونه:…………………………………………………………………………………………………………………………….33
3-4 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………35
3-5 ابزار گردآوری داده ها:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
3-6 روایی و پایایی پرسشنامه ها:……………………………………………………………………………………………………………………………………….37
3-7 روش جمع آوری داده ها:……………………………………………………………………………………………………………………………………………39
3-8 روش های تجزیه و تحلیل داده ها و روش های آماری:……………………………………………………………………………………….39 ..
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها:……………………………………………………………………………………………………………………………….40
4-1توصيف ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی:…………………………………………………………………………………………………..41
4-2 توصیف نمرات رفتار خشونت آمیز:…………………………………………………………………………………………………………………………46
4-3 توصیف نمرات گرایش به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه روایی سازه، تحلیل داده، کارکرد اجتماعی، تحلیل واریانس Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی پرخاشگری، وضعیت تأهل، جامعه آماری، سطح تحصیلات