پایان نامه با موضوع هوش معنوی، تحلیل واریانس، دانشگاه آزاد اسلامی، چند متغیره

دانلود پایان نامه ارشد

(مورد مطالعه):دبیرستان دخترانه شهرستان اسلامشهر

نگارش:
اکرم فتحی

زمستان 1393

1- دکتر هوشنگ جدیدی امضاء
هیات داوران: 2- دکتر اصغر مینایی امضاء
3- دکتر آذر پاکدامن ساوجی امضاء

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه
(فرم تعهد)
دراجرای بخشنامه شماره75384/87 مورخ 22/3/86 به منظور حفظ حقوق مادی و معنوی دانشگاه آزاد اسلامی، اینجانبان (امضا کنندگان ذیل)، متهد می شویم که مطالب و نتایج تحقیقاتی مندرج در این پایان نامه با عنوان ” مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت روئی در دانشآموزان ایرانی واتباعافغانی(موردمطالعه):دبیرستان دخترانه شهرستان اسلامشهر” که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به تصویب رسیده است، چنانچه به صورت مقاله، اختراع، کتاب و …. منتشر شود، نام واحد ساوه در کنار نویسندگان و ارائه کنندگان این تولیدات علمی، به نحوی که تعلق آن اثر به واحد ساوه را کاملا مسجل نماید، ذکر خواهد شد و در صورت عدم رعایت مورد فوق، برابر مقررات اقدام خواهد شد.

استاد راهنما دکتر هوشنگ جدیدی امضاء
استاد مشاور دکتر اصغر مینایی امضاء
دانشجو اکرم فتحی امضاء

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد ساوه
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه

اینجانب اکرم فتحی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته روان شناسی تربیتی که در تاریخ 09/11/1393 از پایان نامه خود تحت عنوان ” مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت روئی در دانش آموزان ایرانی و اتباع افغانی (موردمطالعه): دبیرستان دخترانه شهرستان اسلامشهر” با کسب نمره 50/17 و درجه بسیارخوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1- این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پایینتر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد فراغت از تحصیل، قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نماییم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت./ت
نام ونام خانوادگی: اکرم فتحی
تاریخ و امضاء:

معاونت پژوهش وفن آوری واحد ساوه
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه دراعتلای فرهنگ وتمدن بشری ، مادانشجویان واعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را درانجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرارداده وازآن تخطی نکنیم :
1- اصل حقیقت جویی : تلاش درراستای پی جویی حقیقت و و فاداری به آن ودوری ازهرگونه پنهان سازی حقیقت
2- اصل رعایت حقوق : التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان ، حیوان ونبات ) وسایرصاحبان حق .
3- اصل مالکیت مادی ومعنوی : تعهد به رعایت مصالح ملی ودرنظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور درکلیه مراحل پژوهش
4- اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و درنظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور درکلیه مراحل پژوهش
5- اصل رعایت انصاف وامانت : تعهد به اجتناب ازهرگونه جانبداری غیرعلمی وحفاظت ازاموال ، تجهیزات ومنابع دراختیار
6- اصل راز داری : تعهد به صیانت ازاسرار واطلاعات محرمانه افراد ، سازمان ها وکشوروکلیه افراد ونهادهای مرتبط با تحقیق .
7- اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها وحرمت ها درانجام تحقیقات ورعایت جانب نقد وخودداری ازهرگونه حرمت شکنی .
8- اصل ترویج : تعهد به رواج دانش واشاعه نتایج تحقیقات وانتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر ازمواردی که منع قانونی دارد .
9- اصل برائت : التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای واعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم وپژوهش ر ابه شائبه های غیرعلمی می آلایند .

نام و نام خانوادگی: اکرم فتحی
تاریخ و امضاء:

سپاسگزاری:
شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت تا اين پايان نامه را به پايان برسانم. از استاد فاضل و اندیشمند آقای دکتر هوشنگ جدیدی به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داه اند‌، کمال تشکر را دارم .
همچنین از استاد ارجمند و مهربانم جناب آقای دکتر اصغر مینایی که مسئولیت استاد مشاور این رساله را به عهده گرفتند و با حوصله ی بسیار و باریک بینی ژرف مرا در این رساله یاری رساندند صمیمانه تشکر مینمایم و برایشان توفیقات روز افزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو میکنم.
و با تشکر از دکتر آذر پاکدامن ساوجی که داوری این پژوهش را به عهده گرفتند.

تقدیم به :
پدرم به استواری کوه
مادرم به زلالی چشمه
همسرم به صمیمیت باران
پسـرم به مهـربانـی آسمان
دخترم به طراوت و لطافت شبنم

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسأله 4
1-3- اهداف تحقيق 8
1-4- فرضیات تحقیق 9
1-5- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 9
1-6- روش تحقیق 11
1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق 11
1-8- تعاریف نظری و عملیاتی 12
1-8-1- سبک‌های اسنادی: 12
1-8-2- هوش معنوی: 12
1-8-3- سخت رویی 13
فصل دوم: بررسی منابع
2-1- مقدمه 15
2-2- نظریه‌های اسناد 16
2-3- پیش‌آیندهای اسناد 18
2-3-1- عوامل محیطی 18
2-3-2- عوامل شخصی 19
2-4- پیامدهای اسنادها 23
2-5- ابعاد انگیزشی اسنادها 24
2-5-1- بعد مکان کنترل 24
2-5-2- بعد ثبات 24
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
2-5-3- بعد کنترل پذیری 25
2-6- ارتباط ابعاد اسناد در عقاید انتظاری 26
2-6-1- اصل انتظار 26
2-6-1-1 اصل تبعی یک: 26
2-6-1-2 اصل تبعی دو: 27
2-6-1-3 اصل تبعی سه: 27
2-7- ارتباط ابعاد اسناد و هیجان‌ها 27
2-8- نقش ارزیابی مسئولیت 29
2-9- تفاوت‌های گروهی و رشدی در اسنادها 30
2-10- تفاوت‌های رشدی 30
2-11- کاربرد تئوری اسناد در کلاس درس 33
2-11-1- در مورد رفتار دانش آموز اطلاعات کافی داشته باشید 33
2-11-2- اجتناب از سوگیری‌های اسنادی 33
2-11-3- نقش مهم بازخورد 34
2-11-4- نقش بازآموزی اسنادی 34
2-12- نظریات اسناد 34
2-12-1- نظریه روان‌شناسی ساده هایدر(1958) 34
2-12-2- نظریه استنباط جونز و دیویس(1965) 37
2-12-3- نظریه تغییر همگام هارولد کلی(1980) 37
2-12-4- نظریه ترکیبی شیور(1975) 37
2-12-5- نظریه سه بعدی واینر(1985) 38
2-13- اسناد و سازمان 38
2-13-1- تفاوت قائل شدن/تمایز/اختصاص 39
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
2-13-2- اجماع و توافق 39
2-13-3- ثبات رویه در رفتار 40
2-13-4- تئوری اسناد رهبری 41
2-14- اسناد و سوگیری‌ها 41
2-15 هوش معنوی 42
2-15-1- نظریه هوش چندگانه هوارد گاردنر 43
2-15-2- نظریه هوش سه گانه دانا زوهار و یان مارشال 43
2-16- رابطه هوش‌ها (سیندی ویگلورث) 45
2-17- هوش معنوی و مدیریت 48
2-18- جايگاه هوش‌معنوي در سازمان 54
2-19- بررسي الگوهاي رايج هوش‌ معنوي 57
2-19-1- الگوي ايمونز 57
2-19-2- الگوي امرام و دراير 57
2-19-3- الگوي سيسك و تورنس 58
2-19-4- الگوي زوهار (2004)(بر گرفته از رجایی، 1388) 59
2-20- سخت رویی 62
2-20-1- فواید آموزش سخت رویی 63
2-21- نظریه‌های مهاجرت 69
2-21-1- نظریه‌های سطح کلان 69
2-21-1-1- نظریه نوسازی و اقتصاد دوگانه 70
2-21-1-2- دیدگاه مارکس و نظریه وابستگی 71
2-21-1-3- دیدگاه‌های اکولوژیک 71
2-21-2- نظریه‌های در سطح خرد 72
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
2-21-3- نظریه‌های در سطح میانه 74
2-22- پیشینه تحقیق 77
2-22-1- پژوهش‌های داخلی 77
2-22-2- پژوهش‌های خارجی 83
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 95
3-2- نوع پژوهش 95
3-3- جامعه آماري پژوهش 95
3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری 96
3-5- ابزارهاي گردآوري اطلاعات 96
3-5-1. پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ): 96
3-5-2. پرسشنامه سخت رویی دیدگاه‌های شخصی کوباسا: 99
3-5-3. پرسشنامه هوش معنوی جامع (ISIS): 100
3-6- روایی و پایایی آزمون 101
3-6-1. روایی: 101
3-6-2. اعتبار: 102
3-7- روش‌های آماري 103
3-8- قلمرو تحقيق 104
3-8-1- قلمرو زماني پژوهش 104
3-8-2- قلمرو مکاني پژوهش 104
3-8-3- قلمرو موضوعي پژوهش 104
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 106
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
4-2- توصيف داده‌ها 106
4-2-1. هوش معنوی 107
4-2-2- سبک‌های اسنادی 108
4-2-3- سخت رویی 109
4-3- تحليل نتايج 109
4-3-1- همگنی ماتریس کوواریانس 110
4-3-2- همگنی واریانس گروه‌ها 110
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 118
5-2- خلاصه پژوهش 118
5-3- بحث و نتيجه گيري 124
5-4- پيشنهادات پژوهشي 126
5-5- پيشنهاداتي براي پژوهشگران آينده 128
5-6- محدودیت های پژوهش 128
فهرست منابع
منابع فارسی 131
منابع لاتین 135

فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 3-1- اعتبار پرسشنامه سبک‌های اسنادی 102
جدول 3-2- اعتبار پرسشنامه هوش معنوی 103
جدول 4-1- میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه‌های هوش معنوی بر اساس قومیت 107
جدول 4-2- میانگین و انحراف استاندارد سبک‌های اسنادی بر اساس قومیت 108
جدول 4-3- میانگین و انحراف استاندارد سخت رویی بر اساس قومیت 109
جدول 4-4- خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس گروه‌ها در سبک‌های اسنادی 110
جدول 4-5. خلاصه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان ایرانی و افغانی 111
جدول4-6-آزمون واریانس یک راهه پس ازMANOVA برای مقایسه سبک‌های اسنادی گروه‌ها 112
جدول4-7-خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس گروه‌هادرمؤلفه‌های هوش معنوی 113
جدول 4-8.- خلاصه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه هوش معنوی دانش‌آموزان ایرانی و افغانی 113
جدول4-9- آزمون واریانس یک راهه پس از MANOVA برای مقایسه مؤلفه‌های هوش معنوی 114
جدول4-10-خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس گروهادرمؤلفه‌های سخت رویی 115
جدول 4-11- خلاصه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه سخت رویی دانش‌آموزان ایرانی و افغانی 115
جدول4-12- آزمون کواریانس یک راهه درمتن MANOVA برای مقایسه مؤلفه‌های سخت کوشی 116

فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
نمودار 2-1- چارچوب نظریه اسناد 39
نمودار 2-2- دیدگاه اسنادی

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی Next Entries پایان نامه با موضوع هوش معنوی، سبک اسنادی، دانش‌آموزان دختر، مقطع متوسطه