مقاله درمورد دانلود مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر، توزیع فراوانی، مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………………………………صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………3
1-2.بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………..3
1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………..4
1-4.اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………………5
1-5.فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………6
1-6.قلمرو پژوهشی…………………………………………………………………………………………………..6
1-7.تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………7
1-8.تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………..8
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش
2-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………13
2-2.تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر…………………………………………………………………………….13
2-3.تعاریف کیفیت………………………………………………………………………………………………….14
2-4.تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………..15
2-5.پیشینه و تاریخچه کیفیت…………………………………………………………………………………….17
2-6.سیر مراحل تکامل کیفیت…………………………………………………………………………………….18
2-7.اصول مشترک در اجرای مدیریت کیفیت فراگیر……………………………………………………….19
2-8 .سیستم های مدیریت کیفیت…………………………………………………………………………………20
2-9.سازمان بین المللی استاندارد…………………………………………………………………………………21
2-10.فلسفه ی دمینگ………………………………………………………………………………………………..22
2-11.چهار مفهوم اصلی مدیریت کیفیت فراگیر در پژوهش……………………………………………..27
2-11-1.رضایت مندی………………………………………………………………………………………………27
2-11-2.مشارکت…………………………………………………………………………………………………….28
2-11-3.بهبود مستمر فرآیند………………………………………………………………………………………29
2-11-4.تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………31
2-12.مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش……………………………………………………………………..31
2-13.زبان نا آشنای مدیریت کیفیت فراگیر………………………………………………………………….32
2-14.کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………………….33
2-15.اصول بنیادی مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه ها……………………………………………….33
2-15-1.تقسیم بندی اصول بنیادی مدیریت کیفیت فراگیر………………………………………………33
2-16.آینده و روشهای به کارگیری مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش………………………………35
2-17. جنبه های متصور در استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مراکز آموزشی……………………35
2-18.مدیریت کیفیت و اثربخشی آن………………………………………………………………………….36
2-19.مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی……………………………………………………………..37
2-20.معیارهای آموزشی برای عملکرد متعالی……………………………………………………………..37
2-21.مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………38
2-22.مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………40

فصل سوم:روش شناسی پژوهش
3-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….43
3-2.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………43
3-3.متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………..45
3-4.جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………………..47
3-5.نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………..47
3-6.ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………..47
3-6-1.روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………..48
3-6-1-1.پایایی………………………………………………………………………………………………………48
3-6-1-2.روایی………………………………………………………………………………………………………49
3-7.روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………..50
3-7-1.آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………50
3-7-2.آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………..50
3-8 .بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………51
3-9.ساختار پرسشنامه……………………………………………………………………………………………….51
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….53
4-2.آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………..54
4-3.آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………….59
4-3-1.آزمون t مستقل………………………………………………………………………………………………59
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1.بحث……………………………………………………………………………………………………………….68
5-2.نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….69
5-3.پیشنهادات کاربردی مبتنی بر هریک از فرضیه ها……………………………………………………..70
5-4.محدودیت ها و پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………….71

فهرست جداول پژوهش
جدول متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………46
جدول ضریب پایایی پرسشنامه مربوط به اساتید…………………………………………………………48
جدول ضریب پایایی پرسشنامه مربوط به دانشجویان…………………………………………………..48
جدول آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه دانشجویان…………………………………………………49
جدول آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه اساتید………………………………………………………49
جدول بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………51
جدول ساختار پرسشنامه……………………………………………………………………………………….51
جدول آماره های توصیفی دانشجویان و اساتید(فرضیه:بهبود مستمر)…………………………….60
جدول آزمون t مستقل(بهبود مستمر)………………………………………………………………………61
جدول آماره های توصیفی دانشجویان و اساتید(فرضیه:تصمیم گیری)…………………………..62
جدول آزمون t مستقل(تصمیم گیری)……………………………………………………………………62
جدول اماره های توصیفی دانشجویان و اساتید(فرضیه:رضایت مندی)………………………….63
جدول آزمون t مستقل(رضایت مندی)……………………………………………………………………64
جدول آماره های توصیفی دانشجویان و اساتید(فرضیه:مشارکت)………………………………..65
جدول t مستقل(مشارکت)……………………………………………………………………………………65
خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………..66

فهرست نمودارهای پژوهش
نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت دانشجویان………………………………………..53
نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن دانشجویان……………………………………………..54
نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات دانشجویان…………………………………….54
نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب رشته تحصیلی دانشجویان……………………………….55
نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، بحران مالی، شرکتهای پذیرفته شده Next Entries مقاله درمورد دانلود مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر، بهبود مستمر، توزیع فراوانی