پایان نامه ارشد درباره بحران مالی، ورشکستگی، رگرسیون، رگرسیون گام به گام

دانلود پایان نامه ارشد

استاد راهنما
دکتر حسن قدرتی

نگارنده
بهمن حيدري سورشجانی

تير ماه 1394
تشکر و قدر دانی
خداوند را سپاس می گویم که به من فرصت داد تا عمر خود رادر راه تحصیل علم ودانش سپری کنم و همواره استادانی دلسوز و فرزانه بر سر راهم قرار داد تا در این راه دراز و بی پایان علم جویی ، راهنمایی را هم و تسکین آتش سیری نا پذیر باشند . به امید ان که به یاد خورشید تابان راهم ، شمع کوچکی بر سر راه تشنگان دیگر باشم .
با تشکر از راهنمای دلسوز و فرزانه ، مشوق واقعی راه علم ،
جناب آقای دکتر حسن قدرتی

تقدیم به
ماه پر فروغ زندگی ام مادرم
خورشید تابان زندگیم پدرم

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بيان مسئله 3
1-3-اهميت و ضرورت پژوهش: 5
1-4- اهداف پژوهش 6
1-5-پرسش ‌هاي پژوهش 7
1-7-فرضيه‌هاي پژوهش 7
1-8- تعریف عملیاتی واژه ها 8
1-9-روش کلی پژوهش 9
1-10-قلمرو پژوهش 10
1-11- ساختار گزارش تحقیق 11
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه 53
3-2-روش کلی پژوهش 54
3-3- جامعه آماري پژوهش 54
3-4- تعیین حجم نمونه و کفایت آن: 55
3-5-روش نمونه گیری: 56
3-6-روش های گردآوری داده ها: 56
3-7-ابزار گردآوری داده ها: 57
3-8-پایایی و اعتبار ابزار تحقیق: 58
3-9-روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها: 58
فصل چهارم:یافته های تحقیق
4-1- مقدمه 66
4-2- توصیف جامعه آماری 66
4-3-توصیف نمونه آماری: 68
4-4-غربال گری معیارهای پیش بینی: 70
4-5-توصیف داده‌ها 74
4-7- تحلیل پیش فرض ها: 75
4-7- پیش بینی بحران مالی به روش رگرسیون گام به گام: 84
4-8- پیش بینی بحران مالي با رگرسيون لجستيك: 92
4-9- پیش بینی بحران مالي با استفاده از شبكه عصبي: 94
4-10-مقایسه نتایج و جمع بندي: 99
نمودار شماره 4-1: ارزيابي درجه انطباق رگرسیون گام به گام 100
نمودار شماره 4-2 ارزيابي درجه انطباق رگرسيون لجستيك 100
نمودار شماره 4-3: ارزيابي درجه انطباق روش شبكه مصنوعي عصبي 101
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهاد ها
5-1- مقدمه 103
5-2-خلاصه یافته ها: 103
5-3-نتیجه گیری: 110
5-4-پیشنهاد های تحقیق: 115
5-5-محدودیت های تحقیق: 117

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول (2-1) دلایل ورشکستگی 16
جدول: (2-2) مدل های پیش بینی ورشکستگی 23
جدول (3-2): نتايج حاصل از آزمون آلتمن 25
جدول (4-2)جمع بندي تحقيقات انجام شده قبلي 48
جدول شماره3-1:تعريف متغیرهای مستقل 62
جدول شماره 4-2: توزیع نمونه تصادفی بر مبنای نوع فعالیت 69
جدول4-3:تحلیل همبستگی معیارهای تعیین بحران مالی 71
جدول شماره 4-4: موثرترین عوامل بر تعیین بحران مالی 73
جدول 4-6- توصیف یافته های تحقیق 74
جدول 4-6- ضرایب چولگی و کشیدگی متغیرهای تحقیق 76
جدول شماره 4-7 : نتايج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته 77
جدول شماره8-4 نتايج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته تعدیلی 77
جدول شماره 4-9: آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل 77
جدول شماره 4-10: آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل تعدیل شده 78
جدول4-11 آزمون استقلال خطاها 79
جدول4-12پارامترهای خطای در رابطه برآوردی 80
جدول شماره 4-13: نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 80
جدول شماره 4-14 :رزيابي استقلال خطي بين متغيرهاي مستقل بر مبناي تولرانس 81
جدول شماره 4-15: آزمون همسانی واریانس ها(وایت) 83
جدول 4-16 خلاصه نتایج آزمون چاو 83
جدول شماره4-17: آزمون هاسمن براي مدل‌ رگرسیونی تحقیق 84
جدول شماره 4-18: حلاصه نتايج برآورد پارامترهاي رگرسيوني 86
جدول شماره 4-19: اعتبار سنجي رابطه خطي سنجش بحران مالي 90
جدول4-20تحلیل واریانس 92
جدول شماره 4-21: برآورد پارامترهاي رگرسيون لجستيك 93
جدول شماره 4-22: اعتبار سنجي تابع نشخيص لجستيك 94
جدول شماره 4-23: الگوريتم هاي شبيه سازي 96
جدول شماره 4-24: برآورد وزن هريك از متغيرهاي مستقل در شبيه سازي 98
جدول 4-25: اعتبار سنجي مدل های برآوردي با شاخص های خطا و ضریب تعيين 98

فهرست نمودار
عنوان صفحه

نمودار شماره 4-1: ارزيابي درجه انطباق رگرسیون گام به گام 100
نمودار شماره 4-2 ارزيابي درجه انطباق رگرسيون لجستيك 100
نمودار شماره 4-3: ارزيابي درجه انطباق روش شبكه مصنوعي عصبي 101
چکیده
اين پژوهش با هدف مقايسه دقت پيش بيني بحران مالي بر مبناي استفاده از سه روش رگرسيون خطي مركي گام به گام، رگرسيون لجستيك و الگوريتم شبكه هاي عصبي مصنوعي به انجام رسيده است. در اين راستا 105 شركت از بين شركت هاي منتخب بورسي با سال مالي يكسان و غير واسطه گري مالي و فعال در محدوده بررسي به روش تصادفي ساده انتخاب و داده هاي عملكردي آن ها در بازه زماني 5 ستاله مكنهي به 29/12/1392مورد مطالعه قرار گرفت.
در اينم تحقيق از بين بيش اط سي نسبت مالي نقدينگي، اهرمي، فعاليت، سودآوري و بازار با روش غربال گري مبتني بر اقلا ضريب تاثير 5/0 معيارهاي 5 گانه اهرم مالي، حريان نقد عملياتي به فروش، سرمايه در گردش به دارايي ها، بازده عملياتي سهام و گردش دارايي هاي جاري به عنوان سنجه هاي پيش بيني انتخاب گرديد.
نتايج تحقيق نشان داد كه الگوريتم شبكه عصبي به جهت ضريب تعيين بالاتري، درجه انطباق بيشتر موارد پيش بيني شده بر واقعي، وايسته نبودن به نرمال بودن توزيغ متغيرها، وابسته نبودن به استقلال خزي سنجه هاي پيش بيني از يك ديگر، وابسته نبودن به پيش فرض شكل تابع پيش بيني بحران مالي از نتايج دقيق تر و قابل اتكاتري نسيت به روش هاي رگرسيوني برخوردار بوده است.در روش هاي رگرسيوني، سنجه اهرم مالي رابطه معكوس با سنجه بحران مالي داشته، جريان نقد عملياتي در اين برآورد بي اثر و ساير سنجه رابطه مستقيم با نرخ كيو توبين به عنوان سنجه بحران مالي داشته اند.
واژه های کلیدی: رگرسيون گام به گام، رگرسيون لجستيك، شبكه عصبي، بحران مالي

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
کسب سود و از این طریق به حد اکثر رسانیدن ثروت سهام داران فلسفه وجودی شرکت های انتفاعی است. بنابراین در این شرکت ها تصمیم گیری های اساسی در زمینه هایی چون شروع فعالیت های جدید یا عرضه محصولاتی تازه، توسعه فعالیت های تولید و فروش، تحدید ظرفیت ها، تعیین ترکیب مطلوب فعالیت ها، توقف یا تعطیل کردن فعالیت ها متاثر از معیار سود و منفعت طلبی است.
از الزامات كسب سود و به حداكثر رسانيدن ثروت سهام داران، تداوم منطقي فعاليت هاي توليدي و بازرگاني واحدهاي انتفاعي است. تداوم فعاليت ها يا بقاي هر شركتي به مانند هر موجود زنده اي مستلزم كنترل علايم حياتي در هر مرحله از عمر شركت و به تناسب آن پيش بيني تمهيدات لازم جهت تضمين بقاي آن شركت و در صورت لزوم انجام تعديلات لازم در هدف گذاري ها يا اقدامات اصلاحي است.
از جمله تهديدهاي اساسي كه تداوم حيات و بقاي سازمان هاي انتفاعي مشتمل بر شركت هاي توليدي يا بازرگاني را به مخاطره مي اندازد، بحران هاي مالي است كه مي تواند بي توجهي بدان افول و حتي سقوط شركت را در قالب ورشكستگي و تعطيلي به همراه داشته باشد. به رغم اينكه در ادبيات مالي و تحقيقات انجام شده در ايران غالا بحران مالي و ورشكستگي را يكسان تعريف كرده و ملاك تشخيص آن را هم ماده 141 قانون تجارت تلقي كرده اند، اين دو يكي نيستند ولي ميتواند يك بحران مالي به ورشكستگي شركت هم منجر شود.
ماده 141 قانون تجارت ايران به ورشكستگي اشارتي نداشته و صرفا حاكي از اين است كه در صورت رسيدن زيان انباشته به 50 درصد سرمايه اسمي، شركت مربوطه بايد مبادرت به افزايش سرمايه جهت پوشش آن يا كاهش مبلغ اسمي به منظور اقلا رفع ظاهري آن است. در حالي كه ورشكستگي ناتواني و در نتيجه استنكاف يك شركت از پرداخت بدهي ها و در نتيجه با تشريفات قانوني به صورت ارادي اعلام ورشكستگي كرده يا مبتني بر شكايت بستانكاران و الزامات قانوني اجبارا و قانونا توسط مراجع قانوني ورشكسته اعلام شده و اموال و دارايي هاي آن ها پلمپ شده و از طريق حراج نسبت به تسويه بدهي هاي آن ها اقدام مي گردد.
بررسی پیشینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نشان می دهد که تحقیقات متعددی در زمینه کمک به مديران و سياست گذارن در پيش بيني بحران مالي، عوامل موثر بر آن و روش ها و سياست هاي موثر بر مهار بحران مالي يا كاستن از تبعات آن، در ایران و دیگر کشورها به انجام رسیده است. محور این تحقیقات عموماً پیش بینی بحران مالي و معیارهای موثر یا مربوط به آن نظیر زيان دهي يا كاهش سودآوري، نقدینگی و دیگر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است. در بخشی از این تحقیقات به پیش بینی بحران مالي يا ورشكستگي مبتنی بر معیارهایی چون نسبت هاي مالي، سود و زيان و روند آن، نقدينگي و عوامل ديگر پرداخته شده و از روش هایی چون رگرسیون خطی یا غیر خطی، شبکه های عصبی، مدل سازي ریاضی، شبیه سازی مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. در این تحقیقات با استفاده از یک یا ترکیبی از این روش ها نسبت به پیش بینی بحران مالي در شركت ها و اعتبار سنجي روش هاي مورد استفاده مبادرت شده است.
هدف از این تحقیق به کارگیری هم زمان رگرسيون گام به گام؛ رگرسيون لجستيك و شبكه عصبي جهت پيش بيني بحران مالي در شرکت های منتخب بورس تهران بوده است. در این راستا به اتكاي پيشينه تحقيق سنجه هاي موثر در پيش بيني بحران مالي در قلمرو تحقيق انتخاب و با استفاده از هر يك از روش هاي سه گانه نسبت به پيش بيني بحران مالي در قلمرو تحقيق مبادرت شده است. در راستاي اعتبار سنجي روش هاي سه گانه مورد استفاده نتايج پيش بيني و نهايتا درجه انطباق بر واقعيت نتايج پيش بيني در قياس با واقعيت هاي عملكردي با يك ديگر با هم مقايسه شده است.

1-2- بيان مسئله
بحران مالی و ورشکستگی واژه های دیر آشنایی برای همه هستند و گاهی با یک دیگر اشتباه گرفته می شودند. بر مبنای قانون تجارت ایران و در ادبیات مالی بسیاری از کشورها، ورشکستگی به فقدان توان شرکت ها در زمینه پرداخت بدهی ها و ایفای تعهدات، تلقی می شود. در حالی که بحران مالی با نشانه هایی چون زیان دهی متوالی، کمبود نقدینگی، توقف یا محدود شدن فعالیت های بازرگانی یا فروش نمود عینی می یابد. در اغلب تحقیقات انجام شده در ایران، ملاک تشخیص ورشکستگی ماده 141 قنون تجارت مبنی بر الزام شرکت هایی که زیان انباشته آن ها به نیمی از سرمایه اسمی آن ها می رسد، به کاهش سرمایه اسمی یا آورده جدید است. علت این امر شاید سختی در اندازه گیری بحران مالی و ساده بودن تشخیص ورشکستگی بر مبنای ماده قانونی فوق باشد.
بحران های مالی طی سالیان اخیر حتی مرزهای سازمانی را درنوردیده و ملی، قاره ای و حتی جهانی شده اند. در مواردی این بحران ها به صورت طوفان یا زنجیره ای وضعیت مالی شرکت های متعددی را خواسته یا ناخواسته متاثر می سازد.
بروز بحران مالی در هر سازمانی خصوصا در یک فضای پیچیده رقابتی میتواند موجبات نگرانی صاحبان سرمایه و دیگر ذی نفعان را فراهم آورد. صاحبان سرمایه، مشتریان حقیقی و حقوقی شرکت های

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع تنظیم هیجان، حساسیت اضطرابی، کنترل تکانه، تنظیم هیجانی Next Entries پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، بحران مالی، رگرسیون لجستیک، پیش بینی بحران مالی