پایان نامه رایگان با موضوع منطقه گرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسی ارشد، قدرت منطقه ای

دانلود پایان نامه ارشد

هیأت داوران: دکتر
مدیر گروه یا رئیس تحصیلات تکمیلی واحد : دکتر

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت

)اطلاعات این قسمت حتما توسط کارشناس پژوهشی تکمیل گردد)
نمره حاصل از ارزشیابی مقاله دوم و بیشتر(دستاورد پژوهشی)، دانشجو طبق بخشنامه شماره 311567/73 مورخه 18/9/92 ( ازسقف 1نمره ) …….. محاسبه و نمره نهایی پایان نامه ( مجموع نمره دفاع و مقاله ) با درجه .………………….. و نمره به عدد ……………… به حروف ……………………………………. به تصویب رسید.

تأیید کارشناس حوزه پژوهشی تأیید معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت

*************** توجه : این فرم بدون امضای مسئولین ذیربط و مهر دانشگاه فاقد اعتبار است. ***************

باسمه تعالی
«تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه»
اینجانب………………………………………………دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکتری حرفه ای / دکتری تخصصی در رشته…………………………………..که در تاریخ………………………….از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….با کسب نمره………………. و درجه……………… دفاع نمودهام، بدینوسیله متعهد می شوم:
1) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاورد های علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و … ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.

2) این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

4) چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت./

نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضاء

سپاسگزاري
سپاس خداوند منان را که عشق آموختن در دل انسانها بر افروخت.
بدین وسیله از استاد گرامی و ارجمندم جناب اقای دکتر عمران علیزاده که در مقام استاد راهنما از مرحله انتخاب موضوع تا اتمام پایان نامه همواره از تجارب ارزنده و راهنماییهای اندیشمندانه به موقع شان بهره مند بوده ام تشکر و قدردانی می نمایم
از جناب آقایان دکتر زین العابدین و دکتر رضایی درمقام داور که در طی مدت انجام تحقیق با بذل عنایت و بیان نظرات ارزشمند خود مرا راهنمایی نموده اند قدردانی می نمایم.

تقدیم به :

همسر فداكار
و
فرزندان
نازنينم
وهمه مردان وزنانی که برای اعتلای نام ایران عزیز ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فداکاری نموده ومی نمایند.

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..
1
فصل اول. کلیات تحقیق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….
3
1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….
4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………
7
1-4- سوال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………
7
1-5- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….
8
1-6 – اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………
8
1-7- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..
8
1-7-1-قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………….
8
1-7-2- -قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………..
9
1-7-3- قلمرو مو ضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………….
9
1-8- پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………
9
1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………….
10
1-10- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….
10
1-11- محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….
11
1-12- تعاریف واژگان تحقیق………………………………………………………………………………………………
11
1-12-1-منطقه گرایی………………………………………………………………………………………………………….
11
1-12-2- جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………………………………………….
11
1-12-3- غرب اسیا……………………………………………………………………………………………………………
12
1-12-4- عوامل ژئوپولیتیک………………………………………………………………………………………………..
12
فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1- مفهوم منطقه………………………………………………………………………………………………………………
14
2-1-1- معیار جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………….
14
2-1-2- معیار نظامی سیاسی………………………………………………………………………………………………..
14
2-1-3- معیار اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………
14
2-1-4- معیار مبادلات…………………………………………………………………………………………………………
15
2-2- دیدگاههای مختلف درمورد امنیت منطقه ای………………………………………………………………….
15
2-3- نگرش نوواقع گرایی…………………………………………………………………………………………………..
16
2-4- منطقه گرايي Regionalism ………………………………………………………………………………………..
17
2-5- تاریخچه منطقه گرایی…………………………………………………………………………………………………
19
2 – 5 – 1 منطقه گرایی به سه صورت تجلی می یابد………………………………………………………………
20
2-6- مفهوم قدرت منطقه ای………………………………………………………………………………………………..
22
2-6-1- نظم هژمونيك ……………………………………………………………………………………………………….
26
2-6-2- نظم موازنه اي ……………………………………………………………………………………………………….
26
2-6-3-نظم كنسرتي……………………………………………………………………………………………………………
26
2-6-4- نظم امنيت دسته جمعي……………………………………………………………………………………………
26
2-6-5- نظم جامعه امنيتي تكثرگرا………………………………………………………………………………………..
26
2-7- مفهوم منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن……………………………………………………………………….
27
2-8- مفهوم ژئوکالچر(geo culture)………………………………………………………………………………..
30
2-9-مفهوم ژئوپولتیک……………………………………………………………………………………………………….
31
2-10-مفهوم ژئواکونومی……………………………………………………………………………………………………..
32
2-11-مفهوم قدرت و روابط بين‏ الملل در قرن بيست و يكم……………………………………………………
33
2-12- همگرایی و واگرایی………………………………………………………………………………………………….
34
2-13- همگرایی منطقه ای……………………………………………………………………………………………………
35
2-14- درجات همگرایی……………………………………………………………………………………………………..
37
2-14-1- مشترک المنافع……………………………………………………………………………………………………..
37
2-14-2- کنفدراسیون…………………………………………………………………………………………………………
37
2-14-3-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مصرف کننده، سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تغییر نگرش Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ژئوپلیتیک، سازمان ملل، نظام بین الملل، روابط بین الملل