پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی خدمات، روش پژوهش، اثربخشی تبلیغات، ارتباطات بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

واژگان کلیدی : شاخص های اثربخشی کیفی تبلیغات، رسانه های تبلیغاتی، مدل آیدا، بانک سپه، بانک تجارت

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-1 تعریف مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………13
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………..15
1-3 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….16
1-4 سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………17
1-5 تعریف واژه های عملیاتی پژوهش ………………………………………………………………………………………18
1-6 قلمرو زمانی ، مکانی و موضوعی پژوهش …………………………………………………………………………..21
1-7 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….26
1-8 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………22
1-9 روش تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………22
1-10 کاربرد پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………23
1-11 محدودیت ها و موانع پژوهش ……………………………………………………………………………………..23
1-12 جمع بندی فصل اول ……………………………………………………………………………………………………23
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………25
2-1 خدمت ……………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-1-1 تعریف خدمت ……………………………………………………………………………………………………………….26
2-1-2 ماهیت و طبقه بندی خدمات ………………………………………………………………………………………26
2-1-3 تقسیم بندی خدمات …………………………………………………………………………………………………..27
2-1-4 ارکان تشکیل دهنده یک سازمان خدماتی …………………………………………………………………28
2-1-5 ویژگی های خدمات و خدمات بانکی ………………………………………………………………………….29
2-1-6 آمیخته بازاریابی خدمات …………………………………………………………………………………………….31
2-1-7 اجزای خدمت ……………………………………………………………………………………………………………..32
2-1-8 ساختاری برای تصمیم گیری های مدیریت خدمات …………………………………………………33
2-2 بازاریابی بانک……………………………………………………………………………………………………………………36
2-2-1 تعریف بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………..36
2-2-2 بازاریابی خدمات بانکی …………………………………………………………………………………………….36
2-2-3 ارکان بازاریابی خدمات بانکی ………………………………………………………………………………….37
2-2-4 فرآیند بازاریابی بانکی ……………………………………………………………………………………………..38
2-3 مشتری و نقش آن در نظام بانکی………………………………………………………………………………..38
2-3-1 انواع مشتری…………………………………………………………………………………………………………….40
2-3-2 وفادارسازی ، رضایتمندی و خلق ارزش برای مشتری ………………………………………….41
2-4 ارتباطات بازاریابی جامع ……………………………………………………………………………………………..43
2-4-1 عناصر آمیخته بازاریابی جامع ………………………………………………………………………………..43
2-4-2 مدل برنامه ریزی جامع ارتباطات بازاریابی ……………………………………………………………46
2-5 تبلیغات ……………………………………………………………………………………………………………………….49
2-5-1 تعریف تبلیغات ………………………………………………………………………………………………………49
2-5-2 تبلیغات خدمات …………………………………………………………………………………………………….50
2-5-3 انواع تبلیغات ………………………………………………………………………………………………………….51
2-5-4 تعریف و طبقه بندی متغیرهای تبلیغات ……………………………………………………………….52
2-5-5 اهداف تبلیغات ………………………………………………………………………………………………………..53
2-5-6 اهداف تبلیغات در بازاریابی بانکی …………………………………………………………………………..54
2-5-7 عوامل موثر بر افزایش اثربخشی تبلیغات ………………………………………………………………..57
2-6 رسانه …………………………………………………………………………………………………………………………….58
2-7 مدل های ارزیابی اثربخشی تبلیغات ……………………………………………………………………………61
2-7-1 مدل سلسله مراتب واکنش ……………………………………………………………………………………..61
2-7-1-1 مدل آیدا ……………………………………………………………………………………………………………..61
2-7-1-2 مدل سلسله مراتب تاثیرات …………………………………………………………………………………62
2-7-1-3 مدل پذیرش ابداع ………………………………………………………………………………………………..63
2-7-1-4 مدل پردازش اطلاعات ………………………………………………………………………………………….63
2-7-2 رویکرد داگمار ……………………………………………………………………………………………………………64
2-7-3 تکنیک کریسپ …………………………………………………………………………………………………………65
2-7-4 مدل دبیلو.بلی ……………………………………………………………………………………………………………65
2-7-5 مدل احتمال گسترش اطلاعات …………………………………………………………………………………66
2-7-6 الگوی چهار پی …………………………………………………………………………………………………………..67
2-7-7 مدل ای.تی.آر.ان ………………………………………………………………………………………………………68
2-7-8 مدل پی.اس.آی.پی …………………………………………………………………………………………………..68
2-7-9 مدل آر.پی.جی …………………………………………………………………………………………………………69
2-7-10 مدل اثرخالص ………………………………………………………………………………………………………..70
2-7-11 مدل امبلر ………………………………………………………………………………………………………………70
2-7-12 مدل مکینز و جاروسکی ……………………………………………………………………………………….70
2-7-13 مدل درک/تجربه/حافظه ………………………………………………………………………………………70
2-7-14 مدل ون ………………………………………………………………………………………………………………..72
2-7-15 مدل واکراست و امبلر ……………………………………………………………………………………………73
2-8 آزمون های آثار ارتباطاتی تبلیغات ……………………………………………………………………………..75
2-9 مدل مفهومی و پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………77
2-10 مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………78
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….82
1-3 هدف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..82
2-3 سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….83
3-3 قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی پژوهش ………………………………………………………………….84
4-3 روش پژوهش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تحلیل داده، تحلیل اطلاعات، آزمون فرضیه، مدل مفهومی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های اثربخشی تبلیغات، بانک تجارت، منابع مالی، صنعت بانکداری