منابع و ماخذ مقاله ورزشکاران، آمادگی جسمانی، تمرینات مقاومتی، تمرین مقاومتی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- ضرورت و اهمیت 4
1-4- اهداف تحقیق 5
1-4-1- هدف کلی 5
1-4-2- اهداف توصیفی 5
1-4-3- اهداف اختصاصی 5
1-5- فرضیه‌های تحقیق 6
1-6- محدودیت‌های تحقیق 6
1-6-1- محدودیت‌های قابل کنترل 6
1-6-2- محدودیت‌های غیر قابل کنترل 7
1-7- متغیرهای تحقیق 7
1-7-1- متغیر مستقل 7
1-7-2- متغیرهای وابسته 7
1-8- تعریف واژه ها 7
1-8-1- تمرينات پلايومتريك 7
1-8-2- تمرينات با وزنه 7
1-8-3- تمرينات تركيبي پلايومتريك- با وزنه 8
1-8-4- توان انفجاري 8
1-8-5- چابكي 8
1-8-6- ورزشكار پرورش‌اندام 8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 9
2-2-مبانی نظری 9
2-2-1- قدرت عضلانی و اهمیت آن‌ 9
2-2-2- انواع قدرت 10
2-2-2-1- قدرت عمومی 10
2-2-2-2- قدرت ویژه 11
2-2-2-3- قدرت بیشینه 11
2-2-2-4- قدرت انفجاری (توان) 11
2-2-2-5- قدرت استقامتی 11
2-2-2-6- قدرت مطلق 11
2-2-2-7- قدرت نسیی 12
2-2-2-8- قدرت ذخیره 12
2-2-2-9- قدرت ایستا 12
2-2-2-10- قدرت پویا 12
2-2-3- عوامل موثر در افزایش قدرت 12
2-2-3-1- اندازه عضله 12
2-2-3-2- اهرم و زاویه مفصل 13
2-2-3-3- عوامل عصبی 13
2-2-3-4- نوع تار عضلانی 13
2-2-3-5- طول عضله 13
2-2-3-6- جنس 13
2-2-3-7- سن 14
2-2-3-8- حرارت 14
2-2-4- انواع تمرین مقاومتی با توجه به نوع انقباض 14
2-2-4-1- روش تمرین ایزومتریک (هم طول) 14
2-2-4-2- تمرن ایزوتونیک (هم تنش) 14
2-2-4-3- روش ایزوکنتیک (هم جنبش) 15
2-2-4-4- روش تمرینی اکسنتریک (برون گرا) 15
2-2-5- تاریخه تمرینات پلایومتریک 16
2-2-6- تعریف تمرینات پلایومتریک 16
2-2-7- مبانی نوروفیزیولوژیکی تمرینات پلایومتریک 17
2-2-7-1- بازتاب کشی در تمرینات پلایومتریک 18
2-2-7-2- واکنش های حسی عمقی 18
2-2-8- ویژگی‌های مکانیکی عضله و تمرینات پلایومتریک 19
2-2-9- پارامترهای مورد نیاز برای شروع تمرینات پلایومتریک 19
2-2-10- اصول تمرینات پلایومتریک 19
2-2-10-1- گرم کردن و سرد کردن 19
2-2-10-2- شدت بالا 20
2-2-10-3- اضافه با فزاینده 20
2-2-10-4- حداکثر نیرو، حداقل زمان 20
2-2-10-5- تواتر 20
2-2-10-6- حجم 20
2-2-10-7- بازیافت 20
2-2-10-8- آمادگی جسمانی 21
2-2-10-9- ویژگی تمرین 21
2-2-10-10- تفاوت‌های فردی 21
2-2-11- معایب و خطرات تمرینات پلایومتریک 21
2-2-12- ملاحضات کلی حاکم بر تمرینات پلایومتریک 21
2-2-13- توان بی‌هوازی 22
2-2-14- عوامل مؤثر بر توان بي‌هوازي 24
2-2-14-1- سن، جنس و توده عضلاني 24
2-2-14-2- دماي عضله 24
2-2-14-3- تمرين 25
2-2-14-4- وراثت 25
2-2-14-5- نوع انقباض عضلاني 25
2-2-14-6- درصد توزيع تارهاي عضلاني 26
2-2-14-7- دامنه حرکت مفصل 26
2-2-15- روش‌هاي ارزيابي عملکرد بي‌هوازي 26
2-2-15-1- سنجش عملکرد بي‌هوازي بر اساس سيستم انرژي درگير 26
2-2-15-2- استفاده از آزمون‌هايي جهت محاسبه ميزان کمبود اکسيژن 28
2-2-15-3- استفاده از آزمون‌هاي متناوب جهت اندازه‌گیری ميزان لاکتات خون 28
2-3- مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی 28
2-3-1- پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور 28
2-3-2- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 34
2-4- جمع بندی 42
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 43
3-2- روش و طرح تحقیق 43
3-3- آزمودني‌هاي تحقيق 43
3-4- جامعه آماری 44
3-5- نمونه آماری 44
3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات 44
3-7- روش جمع‌آوری داده‌ها و مراحل انجام کار 45
3-7-1- شیوه اندازه‌گیری توان بی‌هوازی 45
3-7-2-اندازه‌گيري چابكي 46
3-7-3- تمرين تركيبي پلايومتريك- مقاومتي با وزنه 48
3-8- تجزیه و تحلیل آماری 50
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق
4-1- مقدمه 51
4-2- نتایج تحقیق 51
4-2-1- توزیع متغیرهای تعادل 53
4-3- آزمون فرضیه‌های پژوهش 53
4-3-1- فرضیه اول 53
4-3-2- فرض دوم 54
4-3-3- فرض سوم 54
4-3-4- فرضیه چهارم 55
4-3-5- فرضیه پنجم 56
4-3-6- فرضیه ششم 56
4-3-7- فرضیه هفتم 57
4-3-8- فرضیه هشتم 57
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 59
5-2- خلاصه پژوهش 59
5-3- بحث و نتیجه گیری 60
5-4- جمع بندی 66
5-5- پیشنهادهای برخواسته از تحقیق 66
5-5-1- پیشنهادهای کاربردی 66
5-5-2- پیشنهادهای برای تحقیقات بیشتر 66
فهرست منابع 67
Abstract 72

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1. برنامه تمرینی پلایومتریک 46
جدول 3-2. برنامه تمرینی مقاومتی با وزنه 47
جدول 3-3. برنامه تمرینی ترکیبی پلایومتریک و مقاومتی با وزنه 48
جدول 4-1. میانگین و انحراف استاندارد ویژگی‌های فردی آزمودنی‌های دو گروه 52
جدول4-2. نتایج به دست آمده در پیش‌آزمون و پس‌آزمون توان بی‌هوازی بر حسب پرش سارجنت 52
جدول4-3. نتایج به دست آمده در پیش‌آزمون و پس‌آزمون چابکی 53
جدول 4-4. نتایج آزمون کلموگراف اسمیرنوف 53
جدول 4-5. نتایج آزمون t زوجی برای بررسی تاثیر تمرینات پلایومتریک بر توان بی‌هوازی آزمودنی‌ها 53
جدول 4-6. نتایج آزمون t زوجی برای بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر توان بی‌هوازی آزمودنی‌ها 54
جدول 4-7. نتایج آزمون t زوجی برای بررسی تاثیر تمرینات ترکیبی بر توان بی‌هوازی آزمودنی‌ها 54
جدول4-8. نتایج آزمون ANOVA برای مقایسه توان بی‌هوازی بین گروه‌ها 55
جدول 4-9. نتایج آزمون t زوجی برای بررسی تاثیر تمرینات پلایومتریک بر چابکی آزمودنی‌ها 56
جدول 4-10. نتایج آزمون t زوجی برای بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر چابکی آزمودنی‌ها 56
جدول 4-11. نتایج آزمون t زوجی برای بررسی تاثیر تمرینات ترکیبی بر چابکی آزمودنی‌ها 57
جدول4-12. نتایج آزمون ANOVA برای مقایسه چابکی بین گروه‌ها 57

فهرست اشکال
عنوان صفحه
نمودار 4-1. مقایسه پیش آزمون و پس آزمون توان هوازی سه گروه 55
نمودار4-2. مقایسه پیش آزمون و پس آزمون توان هوازی سه گروه 58

چکیده
هدف اصلي اين پژوهش بررسي و مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرینی پلایومتریک، مقاومتی با وزنه و ترکیبی پلایومتریک – با وزنه بر توان بی‌هوازی و چابکی ورزشکاران پرورش‌اندام شهر گرگان بود. بدين منظور29 نفر از ورزشکاران پرورش‌اندام شهر گرگان (با میانگین سنی 6/2±8/24 سال، قد 1/3±2/177 سانتیمتر و وزن 54/3±5/86 کیلوگرم) بطور داوطلبانه در اين تحقيق شرکت کردند. این افراد به صورت تصادفی به سه گروه پلایومتریک (15=n)، مقاومتی با وزنه (15=n) و ترکیبی پلایومتریک- باوزنه (14=n) تقسيم شدند. گروه‌ها به مدت 6 هفته، هفته اي 3 جلسه تمرینات مربوط به خود را انجام دادند. توان بی‌هوازی بوسیله آزمون سارجنت و چابکی بوسیله آزمون 9×4 قبل و بعد از برنامه تمرینی ارزیابی شد. از آزمون آماری t وابسته و تجزیه تحلیل واریانس یکطرفه برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتايج نشان داد که دو گروه تمرینی پلایومتریک و ترکیبی بر متغیرهای توان انفجاری و چابکی تاثیر معنی‌داری داشته است. با این وجود بین سه شیوه تمرینی در هیچ یک از متغیرها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. از نتایج چنین نتیجه گیری می‌شود که تمرینات پلایومتریک و ترکیبی ممکن لست بر توان بی‌هوازی و چابکی تاثیر داشته باشد.

کلمات کلیدی: تمرین پلایومتریک، تمرین مقاومتی، توان بی‌هوازی، چابکی

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
امروزه پیشرفت و بهبود در رکوردها، مهارت‌ها، تکنیک‌ها و تاکتیک‌های ورزشی در یک صد سال اخیر نشانه‌ی گسترش و بسط زیربنای علمی و دانش محققین و مربیان ورزش بوده است. یافته‌های علمی در این زمینه در تنظیم و اجرای برنامه‌های تمرینی قهرمانان ورزش نقش مهمی را بر عهده داشته‌اند. موفقیت‌های ورزشی مرهون یشرفت‌های علمی هستند که در عمل به کار بسته و رهنمودهای متخصصان و دانشمندان علوم ورزشی را چراغ راه خود قرار داده‌اند. یکی از علوم تاثیرگذار در بهبود نتایج و عملکردهای ورزشی، علم تمرین‌ باشد که امروزه به خوبی گسترش یافته و دست یابی به موفقیت بدون تکیه بر آن تقریبا غیر ممکن است. انجام تمرینات خاص برای رسیدن به آمادگی مطلوب در رشته‌های ورزشی و همچنین تندرستی عمومی اهمیت ویژه ای دارد (کردی، 1383). تلاش برای بهبود اجرا، به سرمایه‌گذاری زیادی برای بیشتر ورزشکاران، تمرین کنندگان و مربیان دارد. از جمله مسائل مربوط به ورزش قهرمانی، موضوع آمادگی جسمانی و فیزیولوژیک در بهره برداری بیشتر از توانایی‌های حرکتی و مهارت‌های ورزشکاران در رشته‌های مختلف باشد. پیشرفتهای علوم ورزشی در سال‌های اخیر بسار چشمگیر بوده و آمادگی جسمانی نیز بعنوان بخشی مهمی از این پیشرفت‌ها، از تغییر و توسعه دور نبوده است. انجام تمرینات خاص برای رسیدن به آمادگی مطلوب در رشته‌های ورزشی اهمیت ویژه ای دارد(طالب پور، 1379).
قدرت یکی از عوامل اصلی آمادگی جسمانی است که زیر بنای بسیاری از عوامل دیگر از جمله سرعت و توان می‌باشد. علاوه براین، در بسیاری از ورزش‌ها، قدرت به شکل‌های مختلف اهمیت زیادی دارد که رشته پرورش‌اندام نمونه بارزی از آنهاست. ماهیت رشته پرورش‌اندام قدرت است و ورزشکاران این رشته سعی در کسب هر چه بیشتر آن دارند. تمرینات مقاومتی با وزنه که به روش‌های مختلف اجرا می‌شود راهبرد اصلی ورزشکاران پرورش‌اندام برای کسب قدرت است. تمرین مقاومتی به عنوان انقباض‌های تکراری اختیاری عضله در مقابل مقاومتی تعریف می‌شود که بزرگتر از مقاومت‌هایی است که بطور طبیعی در فعالیت‌های زندگی روزمره با آن مواجه می‌شود. معروف است که این نوع تمرین قدرت را از طریق سازگاری در هر دو سیستم عضلانی عصبی افزایش می‌دهد(گایینی و رجبی، 1383).
حرکات مقاومتی سبکتر پلایومتریک، توسعه نیروی برونگرا را افزایش دهند. تمرین پلایومتریک نوعی از تکنیک‌های تمرینی است که بوسیله ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی به منظور افزایش قدرت و توان انجاری انجام می‌گردد. این نوع تمرینات شامل کشش سریع در یک عضله بلافاصله بعد از انقباض کوتاه شونده یا کانسنتریک همان عضله و بافت پیوندی انجام می‌گردد (دانشمندی، 1382).

1-2- بیان مسئله
کسب موفقیت در بسیاری از ورزش‌ها به توان انفجاری و قدرت عضلانی ورزشکاران بستگی دارد. در پرش‌ها، پرتاب‌ها، دومیدانی و دیگر فعالیت‌ها ورزشکاران باید قادر باشند که از قدرت و سرعت به صورت مؤثری استفاده کنند، چرا که افزایش توان در بین ورزشکاران احتمالاً عملکرد ورزشی آنان را بهبود می‌دهد. توان انفجاری پا به صورت کلی و اجرای پرش عمودی به صورت ویژه به عنوان عناصر مهمی در اجرای ورشکاران و همچنین در انجام فعالیت‌های روزانه آنان محسوب گردد (چو1، 1993). از طرفی در بسیاری از ورزش‌ها، به ویژه ورزش‌های تیمی و راکتی، توانایی تغییر سریع جهت و پاسخ به محرک‌های مختلف یکی از عوامل موفقیت در اجرا است.
پروش اندام رشته‌ای است که در آن ویژگی‌های حرکتی تنوع زیادی ندارد و قدرت بعنوان فاکتور اصلی در نظر گرفته می‌شود. ورزشکاران این رشته برتری بارزی در کاهش آسیب و پایداری عمومی دارند زیرا در بحث قدرت تقریبا سرعت وجود ندارد و اهمیتی ندارد که وزنه با چه سرعتی جابه‌جا می‌شود. ورزشکاران پرورش‌اندام سعی می‌کنند با افزایش حجم عضلانی که ناشی از افزایش سطح مقطع تارچه‌های انقباضی است به قدرت بیشتر نایل شوند. تمرینات مربوط به قدرت با وزنه‌های خیلی سنگین و تکرار کم بهتر اجرا می‌شوند بطوریکه مقدار وزنه باید به اندازه کافی سنگین باشد تا باعث سازگاری شود. تمرینات مقاومتی با وزنه‌ توان برونده نیروی عضلانی را با افزایش سطح مقطع عضلانی و فراخوانی واحدهای حرکتی بالاببرد. بعضی ورزشکاران انواع تمرینات قدرتی را با بعضی روش‌های تمرینی دیگر ترکیب می‌کنند. از جمله این تمرینات، تمرینات پلایومتریک است. تمرینات پلایومتریک، تسهل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع حافظه کاری Next Entries منابع و ماخذ مقاله ورزشکاران، آمادگی جسمانی، قدرت عضلانی، تمرین قدرتی