پایان نامه رایگان با موضوع متادون، مواد مخدر، مصرف مواد، سوء مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

خوبی هایتان را سپاس و بزرگواریتان را تعظیم

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی با بررسی نقش تعدیل کننده دوز مصرفی است. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسهای است. جامعه آماری این مطالعه شامل 156 نفر از سوءمصرف کنندگان مواد مخدر است که در هشت مرکز درمان سوءمصرف مواد در شهر سمنان در سال 93 -92 دوره درمان نگهدارنده با داروهای متادون و بوپرنورفین را سپری می کردند. ملاک های ورود شامل سابقه سوء مصرف مواد مخدر تریاک و شیره، مرد بودن، نداشتن اختلالات روان پزشکی جدی، سن 50-18سال، نداشتن بهره هوشی کمتر از 85 در خرده آزمون های کلامی وکسلر بزرگسالان بودند. شرکت کنندگان در گروه درمان متادون (95 نفر) و بوپرنورفین (61 نفر) آزمون های حافظه کاری، حافظه کلامی، حافظه دیداری و آزمون توجه (برو/ نرو) را انجام دادند. دادهها با مدل تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شدند. یافتهها نشان داد که گروه تحت درمان بوپرنورفین در حافظه کاری و حافظه کلامی بر گروه تحت درمان متادون برتری دارد. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت داروی بوپرنورفین در مقایسه با متادون اثربخشی بیشتری بر عملکردهای شناختی دارد.
کلمات کلیدی: متادون، بوپرنورفین، عملکردهای شناختی.

فهرست مطالب
—————————————————
عنوان صفحه

فصل یکم : کلیات پژوهش
1-1- مقدمه ….2
2-1- بیان مساّله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
3-1- ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………10
4-1- هدفهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………11
5-1- سوال های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..12
6-1- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………13
7-1- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………….13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
1-2- مقدمه 17
2-2- درمان دارویی 19
3-2- درمان نگهدارنده با متادون 19
4-2- درمان نگهدارنده با بوپرنورفین 21
5-2- فرایندهای شناختی 23
6-2- توجه 23
7-2- حافظه 25
8-2- تقسیم بندی حافظه 26
9-2- عملکردهای شناختی در بیماران تحت درمان نگهدارنده 28
10-2- مرور پژوهش های تجربی 30
1-10-2- اثر درمان نگهدارنده با متادون بر عملکردهای شناختی 30
2-10-2- اثر درمانهای نگهدارنده با بوپرنورفین و متادون بر عملکردهای شناختی 34
3-10-2- مطالعات مدیریت دارو 39
11-2- خلاصه 40

فصل سوم: روش پژوهش
1- 3- مقدمه 45
2-3-طرح پژوهش 45
3-3- جامعه آماری 45
4-3- حجم نمونه و روش نمونه گيري 46
5-3- ابزارهای پژوهش 46
1- 5-3- پرسشنامة ويژگيهاي جمعيت شناختي 46
2-5-3- آزمون حافظه وکسلر ( فرم الف) 47
3-5-3- آزمون توجه ( آزمون برو/ نرو) 47
4-5-3-آزمون یادداری – دیداری بنتون 48
5-5-3-آزمون هوش کلامی وکسلر 49
6-5-3- چک لیست استاندارد شده مصاحبه روانپزشکی بر اساسDSM-IV 49
6-3- روش اجرا و گردآوری داده ها 50
1-6-3- آزمون حافظه کاری 50
2- 6-3- آزمون حافظه کلامی 51
3- 6- 3- آزمون حافظه دیداری 51
4-6-3-آزمون توجه 52
7- 3- روش تجزیه تحلیل داده ها 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4- مقدمه 55
1-4-یافته های توصیفی 55
2-4- یافته های استنباطی 57
3-4- خلاصه 64

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5- تبیین یافته های پژوهش 66
2-5- محدودیت های پژوهش 72
3-5- پیشنهادهای پژوهش 73
منابع
منابع فارسی 74
منابع انگلیسی 76

فهرست جدول ها
—————————————————
عنوان صفحه

1-4 توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی افراد نمونه به تفکیک گروهها 56
2-4- فراوانی افراد سوءمصرف کننده مواد به تفکیک نوع آخرین ماده مصرفی درگروههای درمان 57
3-4- آماره های سن،هوشبهر کلامی، سابقه سوءمصرف و دفعات عود دو گروه 57
4-4- جدول میانگین و انحراف استاندارد گروههای درمان متادون و بوپرنورفین بر حسب دوز 59
5-4- اثرات بین آزمودنی ها در مبحث تفاوت گروههای درمان 62

پیوست ها
—————————————————
عنوان صفحه

آزمون حافظه کاری وکسلر 83
آزمون حافظه کلامی وکسلر 83
آزمون یادداری- دیداری بنتون 84
چکیده انگلیسی 88

فصل یکم
مقدمه

1-1- مقدمه
اعتياد بيماري مزمن و پيشرونده ايست كه با ويژگي هايي هم چون رفتارهاي اجبارگونه، وسوسه‏هاي غيرقابل كنترل، رفتارهاي جستجوگرانه مواد و مصرف مداوم آن با وجود پيامدهاي زيانبار اجتماعي، رواني، جسمي، خانوادگي و اقتصادي كه به همراه دارد، مشخص مي شود. امروزه موضوع سوء مصرف مواد و اعتياد از نگراني هاي جدي جوامع مختلف به ويژه كشورهاي در حال توسعه است كه در آن ها اقدامات چنداني در اين خصوص صورت نگرفته است. تمامي صاحب نظران و متخصصان اعتياد در اين نكته اتفاق نظر دارند كه سوء مصرف مواد را نمي توان تنها يك مشكل فردي، جسماني يا اجتماعي صرف دانست بلكه آن را بايستي يكي از بارزترين مشكلات زيستي-رواني –اجتماعي دانست كه مي تواند به راحتي بنيان زندگي فردي، خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي يك فرد و جامعه را سست نموده و در معرض فروپاشي قرار دهد (رابينسون1 و بريج2،2003). با توجه به رشد روز افزون اعتياد در كشورهاي مختلف، لزوم درمان مناسب تر اين بيماري بيشتر احساس ميشود. بزرگسالانی که مواد مصرف می کنند اکثراً توانایی تفکر، حافظه و توجه شان ضعیف است. در نتیجه سوء مصرف مواد رفتارهای اجتماعی نامناسبی دارند و کارایی شغلی و ارتباطات فردی شان ضعیف است (ممتازی، جعفری، خسروی ونیک فرجام، 1391 ). درمان اعتياد از جمله حوزه هايي است كه از ديرباز مورد توجه پژوهشگران و بالينگران قرار گرفته است و از آن جائي كه اين اختلال پيوند مهمي با بسياري از اختلال هاي متفاوت روان پزشكي و روان شناسي دارد، ارائه درمان هاي اختصاصي علاوه بر كمك به كاهش ميزان ابتلاء و تداوم اين اختلال مي توانند به درمان ساير اختلال ها نيز كمك كنند. در همين مورد، مرور پژوهش هاي انجام شده، نشان مي دهند كه مداخلات به كار برده شده در درمان اعتياد نه تنها بر درمان اين بيماري بلكه در مورد ساير اختلال هاي مزمن شبيه به اعتياد هم مؤثر بوده است مثل بيماري هاي قلبي – عروقي و ديابت به ويژه آن كه اين درمان ها به صورت موردي، مورد استفاده قرار گرفته اند به اين ترتيب كه بر روي علايم بيمارگوني كه بيمار در جريان مصاحبه اوليه مطرح مي كند، تمركز مي كنند (لشنر، 1999؛ نقل ازحدادی، رستمی، رحیمی نژاد و اکبری،1390 ). لذا درسال های اخیر روش درمان دارویی مانند درمان جایگزینی متادون3و بوپرنورفین4در سطح کشور و به طور مدون در حال اجرا می باشد. درمان جایگزینی مواد مخدر برای افراد وابسته به مواد مخدر باعث حفظ بیماران در درمان و کاهش سوء مصرف مواد غیر قانونی و جرم و جنایت می شود. در نتیجه سازمان بهداشت جهانی ذکر کرده است که این درمان باید در سراسر جهان در دسترس بیماران سوءمصرف کننده مواد مخدر قرار گیرد (رپیلی، فابریتوس، کالسکا و الهو، 2009).

2-1- بیان مسأله
در بسیاری از کشورها در روش های درمان و ساختار مراقبت از معتادان به مواد مخدر در طول دهه گذشته تغییرات قابل توجهی رخ داده است. بعلاوه در برنامه های گذشته برای قطع مواد مخدر در معتادان تأکید بر روی بستری شدن بیماران وجود داشت. ولی درحال حاضر تأکید بر روی درمان جایگزینی و به صورت سرپایی است (مک للان، آرندت ومتزگر،1993؛ ولمر وکوروت،2001؛ ویچن، سابین، اپلت، بکموند، گولز و همکاران، 2005). در درمان جایگزینی هدف قطع مواد مخدر در درجه اول نیست بلکه کاهش خطرات و آسیب هایی است که در ارتباط با وابستگی به مواد مخدر وجود دارد. هم چنین قطع چرخه ی معیوب مصرف مواد و اعمال مجرمانه مربوط به مواد مخدر است. که شامل درمان پزشکی مداوم است و پزشکان هم فرصت های بهتری برای درمان بیماری های روانی و جسمانی مانند هپاتیت و ایدز و غیره خواهند داشت. هدف دراز مدت ترک استفاده از مواد مخدر در بیماران به طور کامل است (ویچن و همکاران ، 2005). در حال حاضر دو نوع اصلی از داروهای در دسترس در درمان جایگزینی وجود دارد. درمان با متادون5 و بوپرنورفین6 از روش های درمان دارویی می باشد که به افراد معتاد در کنترل وابستگی شان به مواد مخدر کمک مین ماید (لینگ، چاروسترا، کیم و کلت،1976؛ لیسون- ولف،گودی و اسمال، 2002؛ ماتیک، برین، کیمبر وداویولی، 2004؛ پوسر، پوسر ومیدیکامنت، 1996؛ سان،کیمی، پری، ماتا و پرتا،1990؛ سویکا، بنزر، بوچبرگر، ولکی و نابار، 1997؛ وال و هاگا، 2003). متادون ماده ی افیونی مصنوعی و آگونیست گیرنده ی مو (µ) است با طول عمر طولانی تر از دیگر افیون ها (مانند هرویین) که یک دوز دهانی آن روزانه از شروع نشانه های ترک مواد افیونی به مدت 24 ساعت یا بیشترجلوگیری می کند. در آزمایشگاه تولید شده و به عنوان نوعی درمان برای وابستگی به مواد افیونی تجویز می شود. متادون اثرات وجدآور ديگر افيون ها را، بی آنکه لزوماً باعث سرخوشی، تسکين يا فقدان حس درد شود، کاهش مي دهد (کان ناک، جوارز-گارسیا، جویت، فریو، لیو و همکاران،2007؛ پتیچن، استوهلر، دگلون، لیوتی، والدوگرو همکاران، 2001).
به عبارت ديگر، با مصرف متادون، احساس وجد و سرخوشي نخواهد شد و احتمال استفاده از افيون های غيرمجاز يا افزايش دوز مصرفی توسط مراجعان کاهش می يابد. درمطالعات متعدد اثر بخشی این درمان با درجات مختلف در ارتباط با حمایت روانی و درمان روانی بیماران وابسته به مواد مخدرنشان داده شده است (لینگ و همکاران،1976؛ سان و همکاران،1990؛ پوسر و همکاران، 1996؛ سویکا و همکاران، 1997؛ لیسون- ولف و همکاران،2002؛ وال و هاگا، 2003؛ ماتیک و همکاران، 2004؛ ویچن و همکاران، 2005). درمان نگهدارنده با متادون7 در بهبود سلامت روانی و جسماني، عملکرد اجتماعی، ارتقاء کيفيت زندگی مؤثر است (مستشاری، 1380؛روحانی، سالاریه، عابدی و خیرخواه، 1391؛ دیمایر، وندرپلاپجن لامرتین، ون نیوهیوزن، سابی و همکاران، 2011). افراد وابسته به مواد افيوني، از طريق درمان نگهدارنده با متادون به جايگزينی ثابت از يك ماده مجاز، دسترسی پيدا می کنند. در نتيجه افرادی که تحت درمان هستند، به طور موقتی، از استرس دائمی مصرف مواد افيوني غير مجازکه اغلب با فعاليت های مجرمانه و فعاليت های جنسی و تزريقی خطرناك همراه است رها می شوند. با استفاده از اين نوع درمان، فرد به جای تجربه چرخه دائمی نوسانات خلقي، به حالات خلقي نسبتاً، ثابتي دست مي يابد (کان ناک و همکاران، 2007).
به طورکلی، پژوهش ها حاکی از آن است

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع تفکر استراتژیک، روایی محتوا، سبک تفکر، روش پژوهش Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع متادون، تحت درمان، مواد مخدر، حافظه کاری