منابع پایان نامه با موضوع سبک تفکر، رضایتمندی، رضایت شغل، رضایت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

جناب آقای دکتر حمید شفیع زاده:
شما روشنايي بخش تاريكي جان هستي و ظلمت انديشه را نور مي بخشي. چگونه سپاس گويم مهرباني و لطف شما را كه سرشار از عشق و يقين است. چگونه سپاس گويم تأثير علم آموزي شما را كه چراغ روشن هدايت را بر كلبه ي محقر وجودم فروزان ساخته است. آري در مقابل اين همه عظمت و شكوه تو مرا نه توان سپاس است و نه كلام وصف.

معاونت پژوهش و فناوری
فرم منشور اخلاق پژوهش

اینجانب نسرین سلیمانی فرد دانشجوی رشته مدیریت آموزش تعهد می نمایم که اصول زیر را در انجام پایان نامه مدنظر قرار داده ام.
1-اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان، نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظرداشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
5- رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع دراختیار.
6-اصل راز داری: تعهد به صیانت از اسرار واطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.

محل امضاء و تاریخ

بسمه تعالي
تعهد نامه اصالت پايان نامه كارشناسي ارشد

اينجانب نسرین سلیمانی فرد دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی 911109401 در رشته مدیریت آموزش از پایان نامه خود تحت عنوان: مقایسه تاثیر انواع سبک تفکر بر رضایت مندی شغلی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
با کسب نمره 75/17 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدین وسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و … ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول:کلیات
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهداف تحقیق 4
1-4- فرضیه های تحقیق 5
1-5 سؤالات تحقیق 5
1-6 قلمرو تحقیق 5
1-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق 5
1-6-2 قلمرو مکانی تحقیق 5
1-6-3 قلمرو زمانی تحقیق 5
1-7 تعاریف نظری و عملیاتی 6
1-7-1 تعاریف نظری 6
1-7-2 تعاریف عملیاتی 6
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 8
2-2 مباحث نظری مربوط به سبک تفکر 8
2-2-1 مفهوم تفکر و سبک تفکر 8
2-2-2 بررسی سبک تفکر در افراد 10
2-2-3 نظریه خود مدیریتی ذهنی و ابعاد آن 11
2-2-4 سبک های تفکر 13
2-2-5- کارکردهای سبکهای تفکر 14
2-2-6 ضرورت شناخت سبک های تفکر توسط کارکنان 17
2-3 مباحث نظری مربوط به رضایت شغلی 18
2-3-1 مفاهيم و تعاريف رضایت شغلي 18
2-3-2 رضایت شغلی کارکنان از دیدگاه صاحبنظران 19
2-3-3 نظریه‌های رضایت شغلی 20
2-3-3-1 نظریه امید و انتظار 21
2-3-3-2 نظریه ارزش 21
2-3-3-3 نظریه بریل 21
2-3-3-4 نظریه نقشی 22
2-3-3-5 نظریه نیازها 22
2-3-3-6 نظریه هرزبرگ 23
2-3-3-7 نظریه هالند 24
2-3-4 راههاي ايجاد رضايت شغلي 24
2-3-5 پيامدهاي رضايت شغلي 25
2-3-6 عوامل مؤثر بر رضايت شغلي 26
2-3-6-1 عوامل سازماني 27
2-3-6-2 عوامل محيطي 28
2-3-6-3 عوامل شغلي 28
2-4 سوابق تحقیق 29
2-4-1 سوابق داخلی 29
2-4-2 سوابق خارجی 33
2-5 مدل مفهومی تحقیق 34
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 36
3-3 روش پژوهش 36
3-4 جامعه آماری 37
3-5 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 37
3-6 روش‌ها و ابزار جمع‌آوري اطلاعات 37
3-7 روايي و پايايي ابزار سنجش 38
3-7-1- اعتبار يا روایی تحقيق 38
3-7-2- پایایی تحقيق 38
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 39
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 41
4-2 توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها (آمار توصیفی) 41
4-2-1 سن 42
4-2-2 تحصيلات 43
4-2-3 سابقه خدمت 44
4-3 شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق 45
4-4 سطح معناداری آزمون نرمال بودن 45
4-5 آزمون فرضيات تحقيق 46
4-5-1 آزمون فرضيه اول تحقیق 46
4-5-2 آزمون فرضيه دوم 47
4-5-3 آزمون فرضيه سوم 48
4-5-4 آزمون فرضیه چهارم 49
5-5-5 يافته هاي جانبي تحقیق 51
4-6-رتبه بندی متغییرهای تحقیق 51
4-7 جدول کلی فرضیات 52
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 54
5-2 خلاصه تحقیق 54
5-3 بحث و تفسیر 55
5-3-1 فرضیه اول تحقیق 55
5-3-2 فرضیه دوم تحقیق 55
5-3-3 فرضیه سوم تحقیق 55
5-3-4 فرضیه چهارم تحقیق 55
5-3-5 چه سبک تفکر در سازمان اجرا می شود؟ 55
5-3-6 سطح رضایتمندی در سازمان به چه صورت است؟ 56
5-4 پیشنهادات تحقیق حاضر 56
5-5 پیشنهادات تحقیقات آتی 57
5-6 محدودیت های تحقیق 57
منابع فارسی 59
پیوست ها 64

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول 1: خلاصه سبک های تفکر استرنبرگ 16
جدول 3-2 توزیع سؤالات پرسشنامه‌ها 39
جدول 4-1 سن پاسخ دهندگان 42
جدول 4-2: توزيع فراواني سطح تحصيلات پاسخگويان 43
جدول 4-3: توزيع فراواني سابقه خدمت پاسخگويان 44
جدول 4-4 شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق 45
جدول 4-5 سطح معناداری آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق 45
جدول 4-6 نتايج حاصل از آزمون همبستگي پیرسون براي فرضيه فرعی اول 46
جدول 4-7 نتايج حاصل از آزمون همبستگي پیرسون براي فرضيه فرعی دوم 47
جدول 4-8 نتايج حاصل از آزمون همبستگي پیرسون براي فرضيه فرعی سوم 48
جدول 4-9: خلاصه تحلیل آماری مربوط به فرضيه اصلی اول 49
جدول 4-10: سطح معنی داری آزمون 49
جدول 4-11: نتایج اصلی رگرسیون برای فرضیه چهارم 50
جدول 4-12: نتايج حاصل از آزمون t براي فرضيه‌ي جانبي 51
جدول 4-13: نتايج حاصل از آزمون فريدمن براي رتبه‌بندي متغيرهاي فرضيات 51

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4- 1 سن پاسخ دهندگان 42
نمودار 4-2: نمودار توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات 43
نمودار 4-3: نمودارتوزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه خدمت 44

چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسي رابطه بین سبک های تفکر و رضایتمندی شغلی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز انجام گرفته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش در دسته روش مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان بخش آموزش دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز است که تعداد آنها 185 نفر می باشند. به منظور انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. همچنین جهت برآورد حجم نمونه از جدول تهیه شده به وسیله کرجسی و مورگان استفاده شده است که تعداد 125 نفر می باشند. برای اطمینان از برگشت پرسشنامه 140 پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین کارکنان توزیع گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بود. همچنین روایی تحقیق توسط استاد راهنما و مشاور تایید گردید و پایایی تحقیق، به وسیله آزمون آلفای کرونباخ برای سبک تفکر (سبک قانون گذار 0.973، سبک اجرایی 0.758، سبک قضاوتگر 0.844) و برای رضایتمندی کارکنان 0.812 بدست آمده و مورد تایید قرار گرفت. داده ها توسط آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت. داده ها حاکی از وجود رابطه بین سبک های تفکر و رضایتمندی شغلی کارکنان در دانشگاه آزاد واحد مرکز می باشد. در این راستا، 3 فرضیه تحقیق حاضر تایید شدند که نشان دهنده این است که بین هر سه سبک تفکر و رضایتمندی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد و در انتها پیشنهاداتی برای تحقیق حاضر ارائه گردید.

واژگان کلیدی: سبک اجرایی. سبک قضاوتی. سبک قضایی. رضایت شغلی

فصل اول:
کلیات

1-1- مقدمه
پژوهش در هر زمینه ای بدون برنامه ریزی و آماده سازی زمینه های نظری و ابزاری آن غیر ممکن است یا سرانجام مناسبی نخواهد داشت. قبل از آغاز فرایند اصلی پژوهش، محقق باید بداند به دنبال پاسخ به چه سوال هایی است و در واقع بر اساس سوال هایی که در ذهن خود دارد نقشه راه را مشخص کرده و خود را به ابزارهای لازم برای یافتن پاسخ سوال ها مجهز نماید. شناخت مسئله تحقیق، دانستن اهمیت پرداختن به آن، آشنایی با حوزه های مختلف موضوع مورد بررسی به محقق کمک می کند موضوع و حوزه تحقیق خود را مشخص کرده و متناسب با آن برنامه ریزی لازم را برای استفاده از ابزارها و روش های بهینه جهت جمع آوری و تحلیل اطلاعات انجام دهد و در نهایت به نتایج معتبر و قابل استناد دست یابد. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های تفکر و رضایتمندی کارکنان در گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز پرداخته شده است. در راستای این تحقیق به بررسی رابطه بین سبک های تفکر با رضایتمندی کارکنان پرداخته می شود و در انتها به پیش بینی رضایتمندی کارکنان از طریق سبک های تفکر پرداخته می شود.

1-2- بیان مسأله
انسان ها در ابعاد مختلف، دارای تفاوت هایی هستند که در توانایی ها، استعداد و رغبت ها و سرانجام در سبک تفکر آنها نمود پیدا می کند. توجه به این تفاوت ها، باعث می شود که افراد در سیر های موفقیت مناسب هدایت شوند. شاید مهم ترین مسأله ای که باید نسبت به آن آگاه و هوشیار بود، وجود سبک های تفکر افراد است. استرنبرگ1 (1997) سبک تفکر را به عنوان طریقی که فرد می اندیشد، تعریف کرده است. او در این باره گفته است: «سبک تفکر یک توانایی نیست، بلکه به چگونگی استفاده ما از توانایی هایمان اشاره می کند» افراد ممکن است عملاً در توانایی ها مشابه هم اما در سبک های تفکر، متفاوت باشند (استرنبرگ ، 1380).
استرنبرگ در چهارچوب نظریه خودگردانی ذهنی2، سیزده سبک تفکر اصلی یعنی قانون گذار، مجری، قضایی، کلی نگر، جزئی نگر، آزادی خواه محافظه کار، مونارشی، آنارشی، الیگارشی، سلسله مراتبی، درونی و بیرونی را شناسایی کرده است که هر یک ویژگی و تعریف خاص خود را دارد (استرنبرگ، 1997؛ کاستلز، 1380).
نگرش فرد نسبت به شغل خود، برآورده ساختن نیازهای شغلی وی مطابق با توانایی ها و تمایلاتش را در بر می گیرد و رابطه مستقیمی با رضایت شغلی وی دارد. رضایت شغلی به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از چالش

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره سیاست جنایی، قانونی بودن تعقیب، نظام حقوقی، جرم انگاری Next Entries منابع پایان نامه با موضوع سبک تفکر، رضایتمندی، دانشگاه آزاد اسلامی، پردازش اطلاعات