منبع پایان نامه درباره فراشناختی، وسواس فکری، باورهای فراشناختی، افراد مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

با تشکر از ؛
خانواده ام، خصوصاً پدر و مادرم که با حمایت ها و دلجویی های خویش، مسیر تحصیل را بر من هموار کردند و یاد آنها چراغی برای روشنی راهم بوده است؛
تمامی اساتیدی که در طول زندگی مرا از دریای علم و معرفت و اخلاق سیراب نمودند؛
و دوستانی که همواره یاریگر و موجب دلگرمی من بودند.

و با تقدیر از ؛
استاد والا مرتبه جناب آقای دکتر شعیری، که افتخار داشتم به عنوان استاد راهنما در خدمت ایشان باشم و ظرافت های علمی، عملی و اخلاقی کار پژوهشی را در قالب پایان نامه از ایشان بیاموزم.
جناب آقای دکتر قائدی و سرکار خانم دکتر شمس که ضمن استفاده از راهنمایی های علمی ایشان، مسیر اجرایی کار پژوهشی را بر من هموار ساختند.

چکيده
هدف از پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی و باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی با بینش پایین و بالا و همچنین گروه سالم بوده است. بدین خاطر 22 بیمار مبتلا به وسواس با بینش بالا و 5 بیمار مبتلا به وسواس با بینش پایین و 23 آزمودنی غیربیمار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها با دو گروه از ابزارهای بالینی و نوروپسیکولوژیک مورد سنجش قرار گرفتند. ابزارهای بالینی عبارت بودند از آزمون ییل براون، پرسشنامه BDI-II، و پرسشنامه باورهای فراشناختی. کارکردهای اجرایی با آزمونهای برج لندن، استروپ و مرتب سازی کارت های ویسکانسین مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بین بیماران مبتلا به وسواس و افراد غیربیمار در برخی از متغیر های کارکردهای اجرایی و باورهای فراشناختی تفاوت معنادار وجود دارد. اما مقایسه بیماران وسواسی با بینش بالا و پایین نشان داد که در هیچ یک از متغیر های کارکردهای اجرایی و باورهای فراشناختی در این دو گروه تفاوتی وجود نداشت.

کليد واژه: وسواس فکری – عملی، بینش، کارکردهای اجرایی، باورهای فراشناختی.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
تقديم ‌ألف
تشکر و قدرداني ب
چکيده ت‌
فهرست مطالب ث‌
فهرست جدول‌ها ذ‌
فهرست شکل‌‌ها ر‌
فصل 1- کلیات پژوهش 1
1-1- بیان مسئله 2
1-2- ضرورت تحقیق 7
1-3- اهداف تحقیق 8
1-4- فرضیه های پژوهش 8
1-5- تعاریف نظری و عملی متغیرها 9
1-5-1- اختلال وسواس فکری عملی: 9
1-5-2- بینش : 9
1-5-3- فراشناخت: 9
1-5-4- کارکردهای اجرایی: 10
فصل 2- مروری بر پیشینه های نظری و عملی پژوهش تحقیق 11
2-1- مبانی نظری 12
2-1-1- طبقه بندی و تشخیص اختلال وسواس فکری عملی 12
2-1-1-1- تاریخچه 12
2-1-1-2- طبقه بندی اختلال وسواس فکری – عملی 16
الف) طبقه بندی بر اساس(DSM-IV-TR) 16
ب)طبقه بندی جدید اختلال وسواس فکری عملی در DSM-5 17
2-1-2- دیدگاه های نظری در مورد وسواس 18
2-1-2-1- مدلهای روانپویشی 18
2-1-2-1-1- برخی نظریات روانپویشی وسواس 18
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-2-1-2 نظریه و درمان روانپویشی مالان 20
الف) تبیین روانپویشی و نقش بینش 20
ب) دو مثلث 20
2-1-2-2- مدل های شناختی رفتاری 21
2-1-2-2-1- هدف مدل های شناختی رفتاری 21
2-1-2-2-2- مدل رفتاری اختلال وسواس فکری – عملی: پیش شرط رویکردهای معاصر 22
2-1-2-2-3- مدل های شناختی رفتاری 24
الف) مدل رفتاری شناختی سالکوویسکیس برای اختلال وسواس فکری- عملی 24
ریشه مسئولیت پذیری افراطی 27
ب) نظریه شناختی راچمن برای وسواس های فکری 29
ج) نظریه شناختی پوردون و کلارک با تاکید بر اهمیت کنترل افکار 31
د) نظریه شناختی – رفتاری با تاکید بر انتظار خطر 32
ه) نظریه شناختی رفتارهای اجباری چک کردن 33
2-1-2-3- مدل فراشناختی اختلال وسواس فکری عملی 34
الف) مدل فراشناختی اختلالات روانشناختی 34
ب) مدل فراشناختی اختلال وسواس فکری- عملی 38
ج)كاركردهاي فراشناختي درگير در اختلال وسواس فكري – عمل 41
د) تاثير بدكاركردي فراشناخت ها 41
ه( ابعاد آسيب شناسي فراشناختي و MCQ 42
2-1-2-4- مدل نوروسایکولوژیک 42
2-1-2-4-1- اهمیت دیدگاه تحولی 43
2-1-2-4-2 محدودیت های مدل نوروسایکولوژیک 44
الف) پایه های نظری 44
ب) ارتباط با نشانه های وسواسی جبری 45
2-1-2-4-3- مدل نقائص دیداری فضایی در وسواس 45
2-1-2-4-4- مدل کاستی های حافظه در وسواس 50
الف) حافظه برای عمل 52
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-2-4-5- مدل کاستیهای کارکرد های اجرایی در وسواس 54
الف) برنامه ریزی 55
ب) سیالیت 55
ج) آمایه تغییر 56
د) بازداری حرکتی و سرکوب پاسخ 58
2-1-2-4-6- تصویربرداری عصبی ساختاری و کارکردی 61
الف) آناتومی و کارکرد جسم مخطط در وسواس 62
ب) آناتومی و کارکرد قشر پیش حدقه ای در وسواس 63
ج) تصویر برداری عصبی و نوروسایکولوژی در وسواس 63
2-1-3- ارتباط کارکردهای اجرایی و باورهای فراشناختی 65
2-1-4- بینش 69
2-1-4-1- تعاریف 69
2-1-4-2- تمایز بینش از قضاوت، دانش و فراشناخت 70
2-1-4-3- سطوح مختلف بینش 73
2-2- ادبیات تحقیق 79
2-2-1- پژوهش های خارج از کشور 79
الف) تابلوی بالینی اختلال وسواس فکری عملی با بینش پایین و بالا 79
ب) مقایسه کارکردهای نوروپسیکولوژیک در بیماران مبتلا به وسواس و افراد سالم 82
ج) رابطه جنبه های نوروپسیکولوژی با بینش در بیماران وسواس 84
د) باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به وسواس فکری عملی و افراد سالم 85
ه) رابطه باورهای فراشناختی و بینش در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی 86
2-2-2- پژوهشهای داخلی 87
فصل 3- فرایند روش شناختی پژوهش 92
3-1- نوع تحقیق 93
3-2- آزمودنی ها 93
3-3- ابزار های تحقیق 94
3-3-1- پرسشنامه جمعیت شناختی و بالینی: 94
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-3-2- مقیاس وسواس فکری عملی ییل براون: 94
3-3-3- پرسشنامه افسردگی بک(BDI-II): 96
3-3-4- پرسشنامه سلامت عمومی 12 گویه ای(GHQ-12): 96
3-3-5- مقیاس باورهای فراشناختی -30(MCQ-30): 96
3-3-6- آزمون استروپ: 97
3-3-7- برج لندن: 99
3-3-8- آزمون کارت های ویسکانسین: 100
3-4- روش تحلیل داده ها 102
فصل 4- یافته های پژوهشی 104
4-1- نتایج توصیفی 105
4-1-1- شاخصهای توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی در گروههای سه گانه 105
4-1-2- شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق در گروههای سه گانه 110
4-2- بررسی فرضیههای پژوهش 117
4-2-1- بررسی فرضیه اول تحقیق 117
4-2-2- بررسی فرضیه دوم تحقیق 120
4-2-3- بررسی فرضیه سوم تحقیق 122
4-2-5- بررسی فرضیه چهارم تحقیق 125
فصل 5- بحث و نتیجه گیری 126
5-1- مقدمه 127
5-2- خلاصه نتایج 129
5-3- بحث و نتیجه گیری 130
5-3-1- بررسی همسویی یا ناهمسویی یافته ها با پیشینه پژوهشی 130
5-3-2- همسویی با پیشینه نظری 132
5-3-3- دیگر حدسهای علمی در تبیین یافتهها 138
5-4- محدودیت های پژوهش 141
5-5- پیشنهادهای پژوهشی 142
5-5-1- پیشنهاد های پژوهشی 142
5-5-2- پیشنهاد کاربردی 142
فهرست منابع 144
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ضميمه ‌ألف – نتایج تکمیلی 162
أ-1) مقایسه کارکردهای اجرایی و باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به وسواس با بینش بالا و پایین با افراد غیر مبتلا 162
أ-2) مقایسه کارکردهای اجرایی و باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به وسواس با و بدون افسردگی 165
ضميمه ‌ب – ابزارها 168

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ‏41: شاخصهای توصیفی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت 106
جدول ‏42: شاخص های توصیفی آزمودنی ها بر اساس وضعیت تأهل 107
جدول ‏43: شاخص های توصیفی آزمودنی ها به تفکیک میزان تحصیلات 108
جدول ‏44: شاخص های توصیفی آزمودنی ها بر اساس سن 109
جدول ‏45 : شاخص های توصیفی مربوط به مقیاس های Y-BOCS، GHQ-12، BDI-II 110
جدول ‏46: شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای آزمون برج لندن 111
جدول ‏47: شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای آزمون کارتهای ویسکانسین 112
جدول ‏48: شاخص های توصیفی مربوط به واژه های همخوان آزمون استروپ 113
جدول ‏49: شاخص های توصیفی مربوط به واژه های ناهمخوان آزمون استروپ 114
جدول ‏410: شاخص های توصیفی مربوط به نتیجه کلی آزمون استروپ 115
جدول ‏411: شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای مقیاس MCQ-30 116
جدول ‏412: مقایسه نتایج آزمون برج لندن در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 117
جدول ‏413: مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 118
جدول ‏414: مقایسه نتایج آزمون استروپ در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 118
جدول ‏415: مقایسه باورهای فراشناختی در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 120
جدول ‏416: مقایسه نتایج آزمون برج لندن در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 122
جدول ‏417: مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 123
جدول ‏418: مقایسه نتایج آزمون استروپ در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 123
جدول ‏419: مقایسه باورهای فراشناختی در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 125
جدول أ1: مقایسه نتایج آزمون برج لندن گروه های سه گانه 162
جدول أ2: مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین گروه های سه گانه 163
جدول ‏أ3: مقایسه نتایج آزمون استروپ گروه های سه گانه 163
جدول أ4: مقایسه باورهای فراشناختی در گروه های سه گانه 164
جدول ‏أ5: مقایسه نتایج آزمون برج لندن در افراد مبتلا به وسواس با و بدون افسردگی 165
جدول أ6: مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 166
جدول ‏أ7: مقایسه نتایج آزمون استروپ در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 166
جدول ‏أ8: مقایسه باورهای فراشناختی در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 167

فهرست شکل‌‌ها
عنوان صفحه
شکل ‏21:مدل فراشناختی (نلسون ونرنس، 1994) مدل توجه اجرایی (نورمن و شالیش، 1986) 68
شکل ‏31: تصویر نمونه مرحله اول آزمون استروپ 98
شکل ‏32: تصویر نمونه مرحله دوم آزمون استروپ 98
شکل ‏33: تصویر نمونه آزمون برج لندن 100
شکل ‏34: تصویری از موقعیت قرار گرفتن کارت ها روی صفحه مانیتور 101
شکل ‏51: مدل نوروپسکولوژیک بینش(کشیاپ، 2012) 137

فصل 1-
فصل 1- کلیات پژوهش

1-1- بیان مسئله
اختلال وسواس فکری عملی1 چهارمین اختلال شایع در میان اختلالات روانپزشکی به حساب میآید(سادوک و سادوک،2007). این اختلال با افکار، تصاویر و رفتارهای تکراری مشخص می شود که باعث آشفتگی و ناتوانی فرد می شوند(اندرسون2،2004؛ منیزس3 و همکاران، 2007؛ ویسواناس4 و همکاران، 2010؛ کشیاپ5 و همکاران ،2013؛ انجمن روانپزشکی امریکا، 2013). پژوهش ها در مورد این نوع بیماران، گاه به وارسی رابطه برخی متغیر های در درون این گروه ، و گاه به مقایسه رابطه این متغیرها در مقایسه با دیگران بیماران پرداخته اند. یکی از این متغیرها بینش6 است. در این میان بینش متغیری است که توانایی برقراری تمایز در بین بیماران وسواسی را دارد. هر چند باید خاطر نشان کرد که وسواس به طور سنتی، یک بیماری با بینش خوب نسبت به نشانه ها در نظر گرفته شده است (بریوس7، 1985؛ کشیاپ،2012). اما نسخه بازنگری شده چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانپزشکی8 نشان داده است که حدود یک چهارم از بیماران وسواسی در مورد غیر منطقی یا افراطی بودن نشانه هایشان اطمینان ندارند(فوآ9 و کوزاک10، 1995؛ چریان11، 2012؛ کشیاپ، 2012). به همین جهت بررسی همبسته های بالینی بینش از اهمیت بسزایی برخوردار است و توجه فزاینده پژوهشگران را به خود جلب کرده است. بر این اساس و با توجه به نتایج مطالعات انجام شده، سطوح بینش، می تواند شاخص مهمی از پیش آگهی و پاسخ به درمان در بیماران وسواسی تلقی شود (فانتنل12 و همکاران، 2010؛ چریان، 2012).
بینش به عنوان توانایی تشخیص علت و معنای موقعیت یک فرد و همچنین آگاهی از بیماری تعریف می شود(کاپلان و سادوک، 2003؛ اونن13، 2013).البته در اینکه بینش در اختلال وسواس متوجه نشانه ها، نیاز به درمان و یا یک آگاهی کلی است

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سبک های والدگری، انحراف معیار، ترتیب تولد Next Entries منبع پایان نامه درباره فراشناختی، روان شناختی، باورهای فراشناختی، کارکردهای اجرایی