منابع پایان نامه ارشد درمورد اختلالات اضطرابی، کمال گرایی، فرزند پروری، علائم اضطراب

دانلود پایان نامه ارشد

فراست مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس داده ها ی دو گروه بر اساس آزمون مانوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که مادران کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی به طور معنادار اضطراب صفت-حالت بالاتر، سبک های والد گری تعارض و سردر گمی بیشتر ،و پاسخ دهی و حساسیت کمتر ،و خود کارآمدی پایینتر از خود نشان دادند.همچنین این قبیل مادران ابعاد کمال گرایی ناسازگارانه ای چون انتظارات والدینی ، انتقاد والدینی ومعیار های شخصی ،نگرانی درباره اشتباه ومیزان شک و تردید والدینی بالاتری در مقایسه با مادران کودکان بهنجار داشتند،.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داده که ویژگی های اضطرابی کودکان در توازی با برخی از مولفه های والدینی چون کمالگرایی، سبک وخودکارآمدی والدینی ،در کنار اضطراب والدین است.بنابراین می توان از نقش خانواده در شرایط فرهنگی ایران ،به خصوص ویژگی های مادران ، در شکل گیری یا استمرار اختلالات اضطرابی سخن گفت.پس شایسته است به متغیر های یاد شده در تهیه برنامه های آموزشی و پیشگیرانه و در درمان کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی توجه داشت.

کلید واژه: اضطراب، اضطراب صفت-حالت، سبک های والد گری، کمال گرایی، خود کار آمدی والدینی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
تقديم ‌أ
تشکر و ‌ب
چکيده: ت‌
فهرست مطالب ث‌
فهرست جدول‌ها د‌
فصل 1- کلیات پژوهش 9
1-1- بیان مساله: 2
1-2- ضرورت نظری و عملی تحقیق 6
1-3- اهداف پژوهش 8
1-4- فرضیه های پژوهش: 8
1-4-1- اضطراب والدین : 9
1-4-2- اضطراب کودکان: 10
1-4-3- سبک والد گری 10
1-4-4- کمال گرایی 10
1-4-5- خودکارامدی والدینی 11
1-4-6- کودکان بهنجار: 11
فصل 2- مروری بر پیشینه های نظری و عملی پژوهش تحقیق 12
2-1- مقدمه: 13
2-2- اضطراب: 13
2-2-1- اضطراب طبیعی 14
2-2-2- اضطراب صفت و اضطراب حالت: 16
2-3- شکل گیری اضطراب در جریان تحول: 16
2-4- ويژگي‌هاي اختلال‌هاي اضطرابي 17
2-4-1- آشفتگي‌هاي شناختي 17
2-4-2- نشانه‌هاي جسماني 19
2-4-3- نقص‌ در مهارتهای اجتماعي و هيجاني 19
2-5- اختلالات اضطرابی بر اساس DSM -V 20
2-5-1- اختلال اضطراب جدایی 20
2-5-1-1- ویژگیهای تشخیصی 20
شیوع و اختلالهای همراه 22
سن شروع، سیر و پیامدها 23
2-6- اختلال اضطراب فراگیر 24
2-6-1- ویژگیهای تشخیصی 24
2-6-2- شيوع و اختلال‌‌هاي همراه 28
2-6-3- سن شروع ، سير و پيامد‌ها 28
2-7- اختلال اضطراب اجتماعي 29
2-7-1- ویژگیهای تشخیصی 29
2-7-2- شيوع، اختلال‌هاي همراه و سير 31
2-8- عوامل سبب شناختی 32
2-8-1- دیدگاه روان تحلیل گری 32
2-8-2- دیدگاه رفتاری 34
2-8-3- دیدگاه یادگیری اجتماعی 35
2-8-4- نظریه دلبستگی 36
2-8-5- دیدگاه وجودی(اگزیستانسیال) 36
2-8-6- دیدگاه علوم زیستی 36
2-8-6-1- دستگاه عصبی خودکار: 36
2-8-6-2- مطالعات انجام شده با تصویر برداری از مغز 37
2-8-6-3- مطالعات خانواده و دوقلوها: 38
2-8-7- عامل خلق و خو و مزاج 38
2-9- کمال گرایی 40
2-9-1- سیر تاریخی و تعاریف موجود از کمال گرایی 40
2-9-2- کمال گرایی و آسیب شناسی روانی: 43
2-9-3- علل کمال گرایی: 44
2-10- خود کارامدی 46
2-10-1- خود کارامدی والدینی 47
2-10-2- نقش خود کارامدی والدینی: 48
2-10-3- عوامل موثر بر خود کارامدی والدین 49
2-10-3-1- خصوصیات مادر: 50
حمایت اجتماعی 50
تحصیلات 51
جنسیت 51
سن 51
2-10-4- خصوصیات کودک 52
خلق و خوی کودک 52
مشکلات رشدی کودک 52
سن کودک 53
2-10-5- نقش خود کارامدی والدینی در رفتار کودک 54
2-10-6- خود کارامدی والدینی و رابطه مادر- کودک 57
2-11- سبک های والدگری 57
2-11-1- دیدگاه های نظری در رابطه با سبک های فرزند پروری 57
2-11-2- سبک های فرزند پروری: 59
2-11-2-1- فرزند پروری مقتدرانه 59
2-11-2-2- فرزند پروری مستبدانه: 60
2-11-2-3- فرزند پروری آسان گیرانه 61
2-11-2-4- فرزند پروری بی اعتنا . 61
2-11-3- سبک های والدگری و اضطراب کودکی 62
2-12- پژوهش های انجام شده در خارج 63
2-13- پژوهش های انجام شده در ایران 67
2-14- نتیجه گیری: 68
فصل 3- فرایند روش شناختی پژوهش 70
3-1- نوع پژوهش: 71
3-2- آزمودنی ها: 71
3-3- نمونه تحقیق: 71
3-3-1- نمونه تحقیق حاضردر بر گیرنده دو گروه از آزمودنی هاست: 71
3-3-2- حجم نمونه: 72
3-4- ابزارهای پژوهش 73
3-4-1- فرم والد فهرست رفتاری کودک: 73
3-4-2- سیاهه حالت-صفت اضطراب: 74
3-4-3- مقیاس خودکارآمدی والدگری: 74
3-4-4- پرسشنامه ارتباط والد کودک(پیانتا،1992): 75
3-4-5- پرسشنامه چند بعدی کمال گرایی فراست: 76
3-5- شیوه انجام تحقیق: 77
3-6- شیوه تحلیل داده ها: 77
فصل 4- یافته های پژوهشی 78
4-1- مقدمه: 79
4-2- نتایج توصیفی 79
4-2-1- نتایج توصیفی مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی 79
4-2-2- شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق 87
4-3- بررسی فرضیات تحقیق 91
4-3-1- بررسی فرضیه اول(اصلی و فرعی) تحقیق: 93
4-3-2- بررسی فرضیه دوم(اصلی و فرعی) تحقیق 94
4-3-4- بررسی فرضیه سوم(اصلی و فرعی) تحقیق: 96
4-3-5- بررسی فرضیه چهارم تحقیق: 98
فصل 5- بحث و نتیجه گیری 99
5-1- مقدمه: 100
5-2- خلاصه نتایج: 103
5-3- بحث و نتیجه گیری: 104
5-4- محدودیت های پژوهش: 113
5-5- پیشنهادهای پژوهش : 114
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و مرور محدودیت ها، پیشنهادات ذیل ارائه می شود 114
فهرست منابع 116
ضميمه ‌أ – ابزارها 131

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ‏41: فراوانی درصد مربوط به کودکان مورد مطالعه 80
جدول ‏42: شاخصهای توصیفی مربوط به سن کودکان مضطب و بهنجار و مقایسه آنها با یکدیگر 80
جدول ‏43: فراوانی و درصد مربوط به تحصیلات والدین آزمودنیهای تحقیق 81
جدول ‏44: فراوانی و درصد مربوط به وضعیت شغلی والدین 83
جدول ‏45: شاخص های توصیفی مربوط به سن والدین مربوط به دوگروه 84
جدول ‏46: فراوانی و درصد مربوط به تعداد فرزندان خانوادههای آزمودنیهای دو گروه 85
جدول ‏47: نتایج توصیفی آزمودنی ها بر اساس ترتیب تولد 86
جدول ‏49 : شاخص های توصیفی مربوط به مقیاس های اضطراب صفت – حالت 87
جدول ‏410: شاخص های توصیفی مربوط به مقیاس سبک های والدگری در گروه های دو گانه 88
جدول ‏411: شاخص های توصیفی مربوط به مقیاس خود کارآمدی والدینی در گرو های دو گانه 89
جدول ‏412: شاخص های توصیفی مربوط به مقیاس کمال گرایی 90
جدول ‏413: آزمون برابری ماترکس کو واریانس ها 92
جدول ‏414: آزمون کرویت بارتلت 92
جدول ‏415: آزمون های چند متغیره 93
جدول ‏416: آزمون اثر بین آزمودنی در مورد متغیر اضطراب 94
جدول ‏417: آزمون اثر بین آزمودنی سبک های والد گری 95
جدول ‏418: آزمون اثر بین آزمودنی در مورد متغیر کمال گرایی والدین 97
جدول ‏419: آزمون اثر بین آزمودنی خود کارامدی والدینی 98

فصل 1-
فصل 1- کلیات پژوهش

1-1- بیان مساله:
امروزه علاقه فزاینده ای برای درک اختلالات کودکی به خصوص اختلالات درونی سازی شده از قبیل اضطراب و افسردگی به وجود آمده است(یاکوبسن و همکاران،2012).چرا که اختلالات اضطرابی شایعترین مشکل روانشناختی در جمعیت عمومی و در مجموع تا 18درصد افراد در سن معینی و 25درصد افراد در طول زندگی یکی از این اختلالات را تجربه می کنند که عموما شروع آن در دوره کودکی باز می گردد(کیسلر و همکاران،2005). برای درک بهتر سبب شناسی اختلالات اضطرابی پژوهش های اخیر بر نقش عوامل والدینی در شکل گیری و تداوم اختلالات اضطرابی های تاکید می کنند(برت ،2009؛واترز و همکاران،2013) و معتقدند که وجود اضطراب والدینی یکی از عوامل خطرساز مهمی برای اضطراب کودکی محسوب می شود(راپی و اسپنس ،2004، هرون و همکاران،2013)همچنین اشاره شده که هم شیوع اضطراب در والدین کودکان مضطرب در مقایسه با جمعیت عادی دارای نرخ بالاتری است(لاست ، همکاران،1991به نقل از واترز و همکاران،2012) و هم والدین کودکان مبتلابه اختلالات اضطرابی، دارای شیوع بالایی از اختلالات اضطرابی در مقایسه با جمعیت عادی هستند(بوگلس و برچمن ،2006). نرخ اختلالات اضطرابی در این والدین نه تنها در مقایسه با گروهای عادی بالاتر می رود، بلکه در مقایسه با دیگر اختلالات روانپزشکی، به نظر می رسد که سرایت یا انتقال این ویژگی یعنی اضطراب به کودکان خیلی پر اهمیت است، بدین خاطر باید گفت که اضطراب والدین به عنوان یک عامل خطر جدی برای اختلالات اضطرابی کودکی است. با توجه به نتایج مطالعات انجام شده اضطراب صفت مادران بیشتر با علائم اضطرابی در کودکان همراه است(واترز و همکاران،2012 و ذوالفقاری و همکاران،1386). در ادبیات پژوهش تنها یک مطالعه منتشر شده که ارتباط بین صفت اضطراب با علائم اضطرابی در کودکانشان را نشان داده اند. در پژوهش واترز و همکاران(2012) نشان داده اند که اضطراب صفت مادران با علائم اضطرابی در کودکانشان همراه است. البته هنوز نقش اضطراب صفت و حالت مادران در علائم اضطرابی کودکان مبهم باقیمانده و ما دراین زمینه با کمبود پژوهش مواجه هستیم. در ایران تنها یک مطالعه به بررسی نقش اضطراب صفت و حالت گزارش شده است . سلطانی فر و همکاران(1388) نشان دادند که اضطراب صفت مادران کودکان مضطرب به طور معناداری بالاتر از مادران کودکان بهنجار است. البته هنوز نقش اضطراب حالت به درستی مشخص نشده و ما دراین زمینه با کمبود ادبیات پژوهش روبه رو هستیم. اگرچه مکانیزمی که از طریق آن والدین آمادگی اضطراب خودشان را به کودکان انتقال می دهند به طور دقیق شناخته نشده(بوگلس وبرچمن،2006) اما حدسهایی برای این امر در نظر گرفته شده است. اگر بخواهیم به مکانیزمهای تبیین کننده این امر اشاره کنیم، میتوانیم از موارد زیر صحبت کنیم: مکانیزم اولی که می تواند همپوشی بین اختلال اضطرابی والد و کودک را تبیین کند انتقال ژنتیکی است. مطالعات ژنتیک رفتاری اشاره میکنند که تا 50در صد آمادگی اضطراب را، مثل بازداری رفتاری، حساسیت اضطرابی یا ترس از ارزیابی را، مردم به ارث می برند(استین و همکاران،2002به نقل از بوگلس و برچمن،2006). این امر نشان می دهد که آسیب شناسی والدین از طریق فرایند یادگیری اجتماعی، به علت سرمشق گیری راهبرهای مقابله ای ناسازگار(گرول و راپی،2002به نقل از واترز،2012) از طریق از طریق تقویت اضطراب و پاسخ اجتنابی درکودکان(راپی و اسپنس2004) و با انتقال تهدید وابسته به اطلاعات و محیط(فیلد ولاوسون ،2003) می تواند رخ بدهد. مکانیزم دومی که در اضطراب کودکان می تواند تاثیر گذار باشد سبک های والد گری است. مدل های نظری اختلال اضطرابی کودکی بر سبکهای والد گری تاکید دارند(واترز وهمکاران،2012؛ هودسان و راپی،2004). سبک والد گری را می توان به عنوان نگرش های والدین در ارتباط با فرزندان بیان کرد که بنا کننده فضای هیجانی و روانی است که در آن رفتار های والدین ابراز می شود این رفتار ها از طریق هر کدام از والدین برای انجام وظایف والدینی خود اعمال می شود(دارلینگ و استینبرگ ،1993). مطالعات نشان داده اند که سبک های والد گری نا کارآمد، ممکن است بیانگر اضطراب والدین باشند(هودسان و راپی،2002). به دیگر سخن، یک والد مضطرب به خاطر سوگیری شناختی خاص خود، افزایش ادراک تهدید شدگی و حساسیت فزون یافته نسبت به پریشانی کودک دارد و ازکودک خود به صورت افراطی مراقبت می کند(هودسان و راپی،2004؛ به نقل از گار و هودسن،2008). علاوه بر این والدینی با سطوح بالای اضطراب، به خاطر احساس کنترل کمی که نسبت به رفتار های اضطرابی کودکشان دارند، رفتارهای منفی از خود نشان می دهند(ویتکارفت و کرسویل ،2007). گینسبورگ و همکاران(2006) نشان دادند که سطوح بالای اضطراب در والدین ممکن است منجر به افزایش اضطراب در رفتار های والد گری شود(مثل دلمشغولی زیاد و انتقاد)که آسیب پذیری و آمادگی کودک را برای ایجاد اضطراب تقویت می کند و بدین طریق هم والد و هم کودک در یک رابطه ای متقابل درگیر می

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره سبک های والدگری، انحراف معیار، ترتیب تولد Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کمال گرایی، اختلالات اضطرابی، اضطراب کودکان، کودکان مبتلا