منبع مقاله درباره تمرین مقاومتی، فیزیولوژی، تمرینات مقاومتی، آمادگی جسمانی

دانلود پایان نامه ارشد

مجوز بهرهبرداری از پایان نامه
بهرهبرداری از این پایان نامه در چهارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی که توسط استاد راهنما به شرح زیر تعیین میشود بلامانع است :
• بهره برداری از این پایان نامه برای همگان بلامانع است
• بهره برداری از این پایان نامه با اخذ مجوز از استاد راهنما بلامانع است
• بهره برداری از این پایان نامه تا تاریخ ………………………. ممنوع است .

استاد راهنما:
تاريخ و امضاء

تقدیر و تشکر
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گذاردن نتوانند و سلام و درود بر محمد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز……..
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، بالاتر از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان چیزی بنگاریم.
خدای بزرگ را شاکرم که این نعمت را به بنده حقیر ارزانی داشت تا بتوانم با تمام مشکلات موجود، این دوره را به اتمام برسانم بر خود لازم می دانم تا تشکر قلبی خود را از کلیه كساني که مرا در تدوین این پایان نامه یاری نموده اند ابراز نمایم. بدون مساعدت و راهنمایی این بزرگواران انجام این کار میسر نبود.
از استاد با کمالات و شایسته، جناب آقای دکتر امیرحسین حقیقی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند.
از استاد صبور و با تقوا، جناب آقای دکتر علیرضا حسینی کاخک، که زحمت مشاوره این پایان نامه را بر عهده داشتند.
و از استاد فرزانه و دلسوز آقای دکتر محمدرضا حامدی نیا که زحمت داوری این پایان نامه را متقبل شدند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
باشد که این خرد ترین بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.

در پایان تقدیر و تشکر مینمایم از:
همسر عزیزم حاجیه خانم دباغی مقدم و فرزندانم امیرمحمود عمیدیان، امیرمسعود عمیدیان و عارفه عمیدیان.
و از خداوند صحت و سلامتی شان را آرزومندم و امیدوارم در سایه الطاف الهی خوب، خوش و سربلند باشند.
درود میفرستم به روان پاک پدر بزرگوارم و پدر خانم عزیزم و آرزوی طول عمر برای مادر مهربان و مادر خانم عزیزم دارم.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات طرح تحقیق
1-1. مقدمه و بیان مسئله 3
1-2. ضرورت تحقیق 5
1-3. اهداف تحقیق 7
1-3-1. هدف اصلی 7
1-3-2. اهداف جزئی 7
1-4. فرضیههای تحقیق 7
1-5. تعاريف عملياتي واژهها 8
1-7. محدودیتهای تحقیق 8
فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه 10
2-2. مبانی نظری 10
2-2-1. تمرین مقاومتی 10
2-2-1-1. ویژگیهای اصلی تمرین مقاومتی 10
2-2-2. تمرین مقاومتی بالستیک 15
2-2-2-1. تمرین مقاومتی بالستیک و قدرت 16
2-2-2-2. تمرین مقاومتی بالستیک و توان 17
2-2-2-3. تمرین مقاومتی بالستیک و سرعت 19
2-2-2-4. مکانیسمهای تمرین مقاومتی بالستیک 19
2-3. مروری بر پیشینه تحقیق 21
2-4. جمعبندی پیشینه تحقیق 25
فصل سوم: روششناسی تحقیق
3–1. مقدمه 27
3–2. جامعه و نمونه آماري 27
3-3. روش انجام تحقیق و نحوه گردآوری اطلاعات 27
3-3-1. پروتکل تمرینی 28
3-4. متغيرهاي تحقیق 31
3-5. روش اندازهگیری متغیرها 31
3-6. روش تعيين يک تکرار بيشينه 34
3-7. اندازهگیری شاخصهای آنتروپومتریکی آزمودنیها 34
3-8. ابزار و وسايل اندازهگيري 34
3-9. روشهای آماری 35
فصل چهارم: نتایج تحقیق
4-1. مقدمه 37
4-2 یافتههای تحقیق 37
4-2-1 ویژگیهای جسمانی و فیزیولوژیکی آزمودنیها در حالت پایه 37
4-3. بررسی اثر متغیرهای مستقل 39
4-3-1. توان حداکثر 39
4-3-3. توان میانگین 40
4-3-4. شاخص خستگی 40
4-3-5. قدرت پا 40
4-3-6. سرعت 5 متر 40
4-3-7. سرعت 30 متر 41
4-3-8. چابکی 41
4-3-9. مهارت 41
4-3-10. توان انفجاری پایینتنه 41
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
5-1. مقدمه 44
5-2. خلاصه تحقیق 44
5-3. بحث 45
5-3-1. توان 45
5-3-1-1. پرش عمودی 46
5-3-1-2. توان بیهوازی 48
5-3-2. قدرت پا 51
5-3-3. سرعت 53
5-3-4. چابکی 55
5-3-5. توان انفجاری بالاتنه 56
5-3-6. وزن 57
5-4. نتیجهگیری 57
5-5. پیشنهادات 57
منابع 58
پیوست 66

فهرست جداول
جدول 3-1 برنامه تمرین مقاومتی بالستیک 28
جدول 3-2 برنامه تمرین مقاومتی 30
جدول 4-1 توصیف آماری ویژگیهای جسمانی و فیزیولوژیکی آزمودنیها 37
جدول 4-2 نتایج آزمونهای آماری بر متغیرهای تحقیق در مراحل پیشآزمون و پسآزمون 38

فهرست اشکال
شکل 2-1 پرش اسکات 16
شکل 2-2 پرش عمودی همراه با دمبل 16
شکل 3-1 سازگاری به تمرین توانی 18
شکل 3-1 حرکت پلانتارفلکشن همراه با وزنه 29
شکل 3-2 حرکت پرش اسکات 29
شکل 3-3 پرش جفت پا به بالا با حمل وزنه یک کیلوگرمی در هر دست 29
شکل 3-4 پرش جفت پا رو به جلو با حمل وزنه یک کیلوگرمی در هر دست 30
شکل 3-5 آزمون پرش عمودی سارجنت 32
شکل 3-6 پروتکل آزمون اسلالوم 33

فرم چکیده‌ی پایان‌نامه‌ی دوره‌ی تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
نام خانوادگی دانشجو: عمیدیان
نام: مصطفی
ش دانشجویی: 9113506041
استاد راهنما: دکتر امیرحسین حقیقی
استاد مشاور: دکتر علیرضا حسینی کاخک
دانشکده: تربیتبدنی و علوم ورزشی
رشته: تربیتبدنی و علوم ورزشی
گرایش: فیزیولوژی ورزش
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:
تعداد صفحات:
عنوان پایان‌نامه: مقایسه اثر تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر برخی شاخصهای آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال
کلیدواژه‌ها: تمرین مقاومتی بالستیک، تمرین مقاومتی، شاخصهای آمادگی جسمانی، بازیکنان فوتبال
چکیده
هدف: مقایسه اثر تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر برخی شاخصهای آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال بود.
مواد و روشها: 30 بازیکن فوتبال شهرستان سبزوار (با ویژگیهای جسمانی سن: 61/1 ± 76/19 سال، وزن: 96/7 ± 12/65 کیلوگرم، قد: 66/6 ± 68/173 سانتیمتر، درصد چربی بدن: 8/3 ± 7/15) به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. پس از بررسی نتایج اولیه، آزمودنیها به صورت تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی (13 نفر) و گروه تمرین مقاومتی بالستیک (12 نفر) تقسیم شدند. آزمونهای فیزیولوژیکی شامل آزمون توان بیهوازی RAST برای بررسی توان حداکثر، توان حداقل، توان میانگین و شاخص خستگی، آزمون پرش عمودی سارجنت برای ارزیابی توان انفجاری پایینتنه، آزمون دوی سرعت 5 و 30 متر برای ارزیابی عملکرد سرعت، آزمون قدرت یک تکرار بیشینه اسکات برای ارزیابی قدرت پا، آزمون اسلالوم برای ارزیابی چابکی، آزمون اسلالوم با توپ برای ارزیابی مهارت و آزمون پرتاب توپ طبی برای ارزیابی توان انفجاری بالاتنه بود. آزمودنیها برنامه تمرینی مقاومتی بالستیک و مقاومتی را به مدت 6 هفته (هر هفته سه جلسه) انجام دادند. برای تشخیص همسانی و طبیعی بودن داده‌ها از آزمون شاپیروویلک، تعیین اختلاف بین گروهی از روش تی مستقل و برای تعیین اختلاف درونگروهی از روش تی وابسته استفاده شد. کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شدند و سطح معنی‌داری در این تحقیق 05/0 P≤ در نظر گرفته شد.
یافتهها: نتایج نشان داد تمرینات مقاومتی بالستیک نسبت به تمرینات مقاومتی موجب افزایش معناداری در شاخصهای حداکثر توان (03/0 = p) حداقل توان (04/0 = p)، میانگین توان (02/0 = p)، شاخص خستگی (03/0 = p)، توان انفجاری پایینتنه (005/0 = p)، چابکی (05/0 = p) و توان انفجاری بالاتنه (0001/0 = p) شده است. اما در شاخصهای قدرت پا (44/0 = p)، سرعت 5 (34/0 = p)و 30 متر (37/0 = p) و مهارت (28/0 = p) بازیکنان فوتبال تفاوت معنادار بین دو گروه تمرین مشاهده نشده است.
نتیجهگیری: با توجه به نتایج، بازیکنان فوتبال بهتر است برای بهبود شاخصهای حداکثر توان، حداقل توان، میانگین توان، شاخص خستگی، توان انفجاری پایینتنه، چابکی و توان انفجاری بالاتنه، از تمرینات مقاومتی بالستیک استفاده کنند. همچنین، برای بهبود شاخصهای قدرت پا، سرعت (5 و 30 متر) و مهارت، میتوانند از هر دو نوع تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک سود ببرند.
امضای استاد راهنما

فصل اول
کلیات طرح تحقیق

1-1. مقدمه و بیان مسئله
در ورزش‌های سرعتی– توانی مانند فوتبال، هندبال و بسکتبال که اغلب دارای مسابقات لیگ هستند، ورزشکار مجبور است که در فصل مسابقات خود را برای حضور در چندین مسابقه آماده کند (علیجانی، ۱۳۸۴). برنامه تمرینی مؤثر، نیازمند ترکیبی از شدت و مدت، تعداد جلسهها و نوع تمرین برای اعمال اضافهبار بر دستگاههای مختلف بدن و ایجاد سازگاری است. سازگاریهای تمرینی با برنامههای تمرینی به کار گرفته شده ارتباط دارد (قهرمانلو، 1385؛ علیزاده و همکاران، 1389). تمرين موازی، تمرين چند دستگاه توليد انرژی و اجرای همزمان انواع مختلف تمرينهاست. این تمرین، برای سازگاری در آن ورزشهايي حائز اهمیت است که به بيش از يك دستگاه توليد انرژی متكی هستند. در طراحی و اجرای این نوع برنامه تمرینی، بین مربیان اختلاف نظر وجود دارد؛ ضمن اینکه برخی از کارشناسان اینگونه تمرینها را تأیید نکردهاند و اعتقاد دارند که دربارهی روشهای تمرینی آن باید بررسیهای دقیقتری را انجام داد (رحیمی و همکاران، 1388؛ علیزاده و همکاران، 1389).
ورزش فوتبال به نیازهای فیزیولوژیکی گوناگونی وابسته است. در فوتبال، تعادل بین این اجزای آمادگی به سطح عملکرد یا اجرای بازیکن فوتبال، پستی که در آن بازی می کند و روش بازی تیم بستگی دارد (کولات1 و همکاران، 1993؛ فرامرزی و همکاران، 1389). بازیکنان در سطح بالای فوتبال نیازهای متفاوت و متعددی دارند، از جمله نیاز به ظرفیت هوازی در تحمل فعالیت ورزشی به مدت 90 دقیقه و گاه 120 دقیقه، توانایی افزایش شتاب سریع در مسافتی کوتاه و کاهش شتاب یا تغییر جهت ناگهانی. علاوه بر این، باید به طور مکرر توان بیهوازی بالایی را در پریدن، تکلزدن و شوتزدن تولید کنند. بازیکنان فوتبال از این نظر که به ترکیبی از ویژگیهای فیزیولوژیکی متفاوتی نیاز دارند با سایر ورزشها متفاوتند ( اکبلوم2، 2003؛ فرامرزی و همکاران، 1389).
قدرت و توان عوامل مهم آمادگی جسمانی در موفقیت بازیکنان فوتبال هستند، زیرا فوتبال، ورزشی است که شامل سرعت، توان انفجاری و چابکی میشود (امیریخراسانی و همکاران، 2011؛ زارعزاده مهریزی و همکاران، 1392). بنابراین، توسعه قدرت و توان از مهمترین اجزای برنامههای تمرینی برای آمادگی در این نوع ورزشها است. زمانی که عملکرد را در بازیکنان فوتبال برآورد میکنیم، توان اندام تحتانی ابزاری حیاتی است (پریرا3 و همکاران، 2009؛ زارع زاده مهریزی و همکاران، 1392).
هر بازیکن در طی یک مسابقه فوتبال تقریبا چیزی در حدود 10 کیلومتر میدود، به طور متوسط در هر90 ثانیه یک دویدن حداکثری را تجربه میکند (11 درصد از فعالیت کلی) و با هر انجام وظیفه که 2 تا 4 ثانیه به طول میانجامد، 15 متر را میدود (استالن4 و همکاران، 2005). ضمنا بیان شده گرچه سرعت جزء مهمی از آمادگی یک بازیکن به حساب میآید، لیکن توان و شتاب در اولین گامها بسیار مهمتر به نظر میرسد، چون در فوتبال سرعت در مسافتهای کوتاه و با شدت بالاست که اهمیت پیدا میکند (جوانوویچ5 و همکاران، 2011). قدرت، توان و مشتقات آن مانند شتاب، سرعت و پرش سهم مهمی در عملکرد بازیکنان فوتبال دارد (هاف6 و همکاران، 2004). در طول یک بازی و در هر90 ثانیه، یک بار دویدن با حداکثر سرعت 2 تا 4 ثانیهای اتفاق میافتد. در مجموع دویدن با حداکثر سرعت، چیزی در حدود 3 درصد از زمان کلی و 11-1 درصد مسافت یک مسابقه را تشکیل میدهد (بنگسبو7، 1991). حدود 96 درصد سرعت هم در مسافتهای زیر30 متر و 49 درصد این مقدار هم در مسافتهای زیر10متر انجام میشود (استالن و همکاران،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی یادگیری تکلیف، بازخورد هنجاری مثبت، دختران نوجوان، کودکان مبتلا Next Entries منبع مقاله درباره تمرینات مقاومتی، تمرین مقاومتی، آمادگی جسمانی، ورزشکاران