پایان نامه با واژه های کلیدی تحلیل واریانس، گروه کنترل، انگیزش درونی، یادگیری حرکتی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

عنوان فصل اول صفحه
1-1.مقدمه 2
1-2. بیان مسئله 4
3-3. ضرورت و اهمیت پژوهش 7
1-4. اهداف پژوهش 9
1-4-1. هدف کلی 9
1-4-2. اهداف جزئی 9
1-5. فرضیه‏های پژوهش 9
1-6. قلمرو پژوهش 10
1-7. محدودیت‎های پژوهش 10
1-8. متغیر‌های پژوهش 10
1-8-1. متغیر مستقل 10
1-8-2. متغیر وابسته 10
1-9. تعریف واژهها و اصطلاحات 11
1-9-1. تعریف مفهومی 11
1-9-2. تعریف عملیاتی 11

فصل دوم
2-1. مقدمه 14
2-2. مباني نظري 14
2-2-1. يادگيري 14
2-2-2. يادگيري حركتي 15
2-2-3. بازخورد 15
2-2-4. اهمیت بازخورد 15
2-2-4-1. طبقهبندی بازخورد 16
2-2-5. نقشهاي بازخورد افزوده در يادگيري حركتي 18
2-2-5-1. نقش انگيزشي 18
2-2-5-2. نقش تقويتي بازخورد 19
2-2-5-3. نقش اطلاعاتی بازخورد 19
2-2-5-4. نقش وابستگي آور بازخورد 19
2-2-6. انواع بازخورد افزوده 19
2-2-6-1. آگاهی ازنتیجه (KR) 19
2-2-6-2. آگاهی از اجرا (KP) 20
2-2-7. فراوانی ارائة بازخورد افزوده 24
2-2-8. تواتر مطلق و تواتر نسبي بازخورد 24
2-2-8-1. فرضیه هدایت: 24
2-2-9. روش بازخورد حذفی 25
2-2-10. روش بازخورد دامنهاي 25
2-2-11. روش بازخورد خودکنترل 26
2-2-12. روش بازخورد خلاصه 26
2-2-12-1. فواید بازخورد خلاصه برای یادگیری 27
2-2-13. روش بازخورد ميانگين 27
2-2-14. بازخورد تجویزی 27
2-2-15. بازخورد هنجاری 28
2-3. تعریف انگیزش 29
2-4. انگیزش در روان‌شناسی تربیتی 30
2-5. انواع انگیزش 31
2-5-1. انگیزه‌های درونی و انواع آن 31
2-6. اهمیت و نقش انگیزه‌های درونی 32
2-7. تفاوتهای فردی در انگیزه‌های درونی 32
2-8. انگیزش پیشرفت 33
2-9. کاربرد انگیزه‌های درونی 33
2-10. آموزش و پرورش و کاربرد انگیزه‌های درونی 34
2-11. معایب و مزایای کاربرد انگیزش درونی 34
2-12. تشویق‌‌های بیرونی 35
2-13. تشویقهای درونی 35
2-14. تحلیل رفتن انگیزش درونی 36
2-15. نیازهای ورزشکاران و انگیزش 36
2-15-1. نیاز به تهییج 37
2-15-2. نیاز تعلق به گروه 37
2-15-3. نیاز به احساس با ارزش بودن 38
2-16. پژوهش‌ها انجام شده در داخل کشور 39
2-17. تحقيقات انجام شده در خارج از كشور 43
2-18. نتیجهگیری 57

فصل سوم
3-1. مقدمه 60
3-2. جامعه آماری 60
3-3. نمونه آماری 60
3-4. روش پژوهش 60
3-5. ابزار جمعآوری داده‌ها 60
‌‌3-5-1. آزمون سرویس کوتاه بدمینتون فرانسوی 60
‌‌3-5-2. پرسش‌نامه انگیزش درونی (IMI) 61
3-6. روش اجرایی 62
3-6-1. روش آموزش مهارت 62
3-6-2. روش اجرای پیش‌‌‌آزمون 63
3-6-3. روش اجرای تمرینات طی دوره اکتساب 63
3-6-4. روش اجرای ‌‌آزمون انتقال 63
3-7. نحوه ارائة بازخورد 64
3-8. روش تجزیه و تحلیل آماری 64

فصل چهارم
4-1. مقدمه 66
4-2. بخش اول: توصیف آماری داده‌های پژوهش 66
4-3. بخش دوم: ‌‌آزمونهای آماری استنباطی 67
‌‌4-4. آزمون فرضیهها 70
4-4-1. فرضیة اول 70
4-4-2. فرضیة دوم 72
4-4-3. فرضیة سوم 73
4-4-4. فرضیة چهارم 74
4-4-5. فرضیة پنجم 76
4-4-6. فرضیة ششم 77
4-4-7. فرضیة هفتم 79
4-4-8. فرضیة هشتم 81
4-4-9. فرضیة نهم 82
4-4-10. فرضیة دهم 84

فصل پنجم
5-1. مقدمه 88
5-2. خلاصه پژوهش‌ 88
5-3. یافتههای پژوهش 89
5-4. بحث و نتیجهگیری 91
5-6. پیشنهادات 91
5-6-1. پیشنهادات مبتنی بر یافتههای پژوهش‌ 97
5-6-2. پیشنهادات پژوهشی برای پژوهش‌ها آینده 97

منابع
منابع فارسی 99
منابع انگلیسی 101
پیوست
پرسشنامه انگیزه درونی 107
جداول
جدول 3-1 طرحی از مناطق امتيازگذاری در ‌‌آزمون سرویس کوتاه بدمینتون 61
جدول 4-1 ویژگی‎های جمعیت شناختی بازیکنان بدمینتون 66
جدول 4-2 آمار توصیفی عملکرد گروههای تحقبق 67
جدول 4-3 آمار توصیفی ‌‌‌‌پرسش‌نامه انگیزش و خرده مقیاس‌های آن 67
جدول 4-4 ‌‌آزمون کلموگروف اسمیرنوف‌‌ (K-S) مربوط به عملکرد 68
جدول 4-5 آزمون لوین مربوط به عملکرد 68
جدول 4-6 ‌‌آزمون کلموگروف اسمیرنوف‌‌ (KS) مربوط به انگیزه درونی 68
جدول 4-7 ‌‌آزمون لوین مربوط به انگیزه درونی 69
جدول 4-8 ‌‌آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در مرحله پیش‌آزمون مربوط به عملکرد 69
جدول 4-9 ‌‌آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در مرحله پیش‌آزمون مربوط به انگیزة درونی 70
جدول 4-10 میانگین نمرات گروه خودکنترل در پیش‌آزمون، اکتساب و انتقال 70
جدول 4-11 نتایج ‌‌آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر برای گروه خودکنترل 71
جدول 4-12 میانگین نمرات گروه جفتشده در پیش‌آزمون، اکتساب و انتقال 72
جدول 4-13 نتایج ‌‌آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر برای گروه جفتشده 72
جدول 4-14 میانگین نمرات گروه جفتشده در پیش‌آزمون، اکتساب و انتقال 73
جدول 4-15 نتایج ‌‌آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر برای گروه ‌‌آزمونگر کنترل 74
جدول 4-16 میانگین نمرات گروه کنترل در پیش‌آزمون، اکتساب و انتقال 74
جدول 4-17 نتایج ‌‌آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر برای گروه کنترل 75
جدول 4-18 میانگین نمرات عملکرد گروهها در اجرای دوره اکتساب 76
جدول 4-19 آزمون لوین عملکرد 4 گروه پژوهش‌ در اجرای دوره اکتساب 76
جدول 4-20 ‌‌آزمون تحلیل واریانس یکطرف در مرحله اکتساب مربوط به عملکرد 77
جدول 4-21 مقایسة جفتی عملکرد گروه‎ها در اجرای دوره اکتساب 77
جدول 4-22 میانگین نمرات عملکرد گروهها در ‌‌آزمون انتقال 78
جدول 4-23 ‌‌آزمون لوین عملکرد چهار گروه پژوهش‌ در ‌‌آزمون انتقال 78
جدول 4-24 ‌‌آزمون تحلیل واریانس یکطرف در ‌‌آزمون انتقال مربوط به عملکرد 78
جدول 4-25 مقایسة جفتی عملکرد گروه‎ها در ‌‌آزمون انتقال 79
جدول 4-26 میانگین نمرات علاقه/لذت گروهها بعد از اعمال بازخورد 79
جدول 4-27 ‌‌آزمون لوین علاقه/لذت گروههای پژوهش‌ بعد از اعمال بازخورد 80
جدول 4-28 ‌‌آزمون تحلیل واریانس یکطرف مربوط به نمرات علاقه/لذت بعد از اعمال بازخورد 80
جدول 4-29 میانگین نمرات شایستگی ادراک شده گروهها بعد از اعمال بازخورد 81
جدول 4-30. ‌‌آزمون لوین شایستگی ادراک شده گروههای پژوهش‌ بعد از اعمال بازخورد 81
جداول 4-31. ‌‌آزمون تحلیل واریانس یکطرف مربوط به نمرات شایستگی ادراک شده بعد از اعمال بازخورد 82
جدول 4-32. مقایسة جفتی میانگین نمره شایستگی ادراک شده گروه‎ها بعد از اعمال بازخورد 82
جدول 4-33. میانگین نمرات تلاش/اهمیت گروهها بعد از اعمال بازخورد 83
جدول 4-34. ‌‌آزمون لوین تلاش/اهمیت گروههای پژوهش‌ بعد از اعمال بازخورد 83
جداول 4-35. ‌‌آزمون تحلیل واریانس یکطرفه مربوط به نمرات تلاش/اهمیت بعد از اعمال بازخورد 83
جدول 4-36. مقایسة جفتی گروهها مربوط به نمرات تلاش/اهمیت بعد از اعمال بازخورد 84
جدول 4-37. میانگین نمرات انگیزه درونی گروهها بعد از اعمال بازخورد 84
جدول 4-38. ‌‌آزمون لوین انگیزة درونی گروههای پژوهش‌ بعد از اعمال بازخورد 85
جداول 4-39. ‌‌آزمون تحلیل واریانس یکطرف مربوط به نمرات انگیزة درونی بعد از اعمال بازخورد 85
جدول 4-40 مقایسة جفتی مربوط به نمرات انگیزة درونی بعد از اعمال بازخورد 86

نمودارها
نمودار 4-1 میانگین نمره عملکرد در گروه خودکنترل در سه مرحلة پیش‌‌آزمون، اکتساب و انتقال 71
نمودار 4-2 میانگین نمره عملکرد در گروه جفتشده در سه مرحلة پیش‌‌آزمون، اکتساب و انتقال 72
نمودار 4-3 میانگین نمره عملکرد در گروه ‌‌آزمونگر کنترل در سه مرحلة پیش‌‌آزمون، اکتساب و انتقال 73
نمودار 4-4 میانگین نمره عملکرد در گروه کنترل در سه مرحلة پیش‌‌آزمون، اکتساب و انتقال 75
نمودار 4-5 میانگین نمرات عملکرد گروهها در دوره اکتساب 76
نمودار 4-6 میانگین نمرات عملکرد گروهها در ‌‌آزمون انتقال 78
نمودار 4-7 میانگین نمرات علاقه/لذت گروهها بعد از اعمال بازخورد 80
نمودار 4-8 میانگین نمرات شایستگی ادراک شده گروهها بعد از اعمال بازخورد 81
نمودار 4-9 میانگین نمرات تلاش/اهمیت گروهها پژوهش‌ بعد از اعمال بازخورد 83
نمودار 4-10 میانگین نمرات انگیزة درونی گروهها بعد از اعمال بازخورد 85

مقدمه
در خلال سال‌های گذشته پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی موجب افزایش روزافزون علاقه‌مندان به فعالیت‌های ورزشی گشته است. بطوری که نمود این علاقه فزاینده و رو به رشد را هم در یادگیری و اکتساب مهارت‌های حرکتی و هم در علاقه دانشمندان به طراحی پژوهش‌هایی در راستای ارتقاء و درک هر چه بهتر رفتارهای حرکتی می‌توان مشاهده کرد. پژوهش در زمینة نظریه‌ها و مدل‌های یادگیری، سرعت قابل ملاحظه‌ای یافته‌اند، که اطلاعات مفید و کاربردی زیادی فراهم کرده است. توانایی یادگیری برای موجود زنده دارای اهمیت است و در زندگی همین بس است که نیاز به تطبیق‌پذیری و سازگاری با شرایط گوناگون محیط‌زیست، انسان را از بدو تولد در شرایط یادگیری دائم قرار داده است و به طور یقین یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر یادگیری، بازخورد1 است که نقش بسیار مهمی را در اکتساب و کنترل مهارت حرکتی ایفا می‌کند. مطالعات علمی نشان داده است که پس از تمرین، بازخورد مهم‌ترین عاملی است که نحوة اجرای مهارت‌ها و یادگیری را کنترل می‌کند‌‌ (اشمیت2 و همکاران، 1989).
يادگيري عبارت است از اثراتي كه محيط از طريق حواس‌‌ (بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و بساوايي) بر ذهن انسان مي‌گذارد. اين اثرات كه به صورت تغييراتي كم و بيش دائمي در رفتار بالقوة يادگيرنده به وجود مي‌آيد، نتيجه عوامل موقعيتي و زودگذر مانند خستگي، دارو، عوامل انگيزشي و تغييرات ناشي از رشد يا بلوغ نيست. يادگيري فقط آن چيزي نيست كه به صورت تغييرات رفتار تجلي مي‌كند، بلكه آن چيزي است كه جزئي از يادگيرنده مي‌شود. براي اينكه يادگيري اتفاق بيفتد نياز به استفاده از فرآيندي به نام آموزش است كه عبارت است از فعاليت‌هاي‌‌ (رسمي يا غيررسمي) مربي براي ايجاد تغييراتي كم و بيش دائمي در رفتار بالقوه فرد، كه به صورت كنش يا عمل متقابلي بين حداقل دو نفر‌‌ (مربي و يادگيرنده) جريان دارد‌‌ (شهرآرای، 1372). در واقع بازخورد افزوده از مهمترین متغیرهای درگیر در یادگیری حرکتی است‌‌ (اشمیت و لی3، 1991). بازخورد آگاهی از نتیجه4‌‌ (KR) بازخورد پایانی اجراست که پس از انجام تکلیف یا حرکت در مورد برونداد حرکتی خطا یا زمان در مورد هدف فراهم میشود‌‌ (مگیل5، 2011).
برای فردی که در حال یادگیری عملی است، دو نوع اطلاعات وجود دارد؛ اطلاعات ذاتی که به طور طبیعی در دسترس هستند یا نتایجی هستند که از حرکت حاصل می‌شوند و اطلاعات افزوده که به طور طبیعی در دسترس نیستند؛ اما می‌توانند به محیط اجرا اضافه شوند‌‌ (ریچاردسون و لی6، 1999). یکی از اطلاعات افزوده که در اختیار یادگیرنده قرار می‌گیرد، بازخورد است‌‌ (بازخورد بیرونی که گاهی به آن بازخورد افزوده7 نیز می‌گویند) که شامل اطلاعاتی است که در نتیجه اجرا حاصل می‌شود. این نوع بازخورد از طریق فرد یا ابزاری در محیط، ارائه و به بازخورد درونی تکلیف اضافه می‌شود‌‌ (مگیل، 2011). تصور میشود که یادگیری حرکتی مؤثر در درجه اول بر پارامترهای عمل مانند شرایط بازخورد در طول یادگیری بستگی دارد‌‌ (اشمیت و لی، 2011). به کلیه اطلاعاتی که فرد در مورد انجام مهارت خود در حین یا پس از خاتمه حرکت دریافت می‌کند، بازخورد گفته می‌شود‌‌ (اشمیت و ریسبرگ8، 2000). در سالهای اخیر تلاش برای روشن شدن نقش بازخورد افزوده و استفاده از مزایای بالقوه آن با هدف کاهش آثار منفی در مقیاس وسیع مورد مطالعه قرار گرفته است. اما وجود نتایج متفاوت در این زمینه، تعیین شیوهای مناسب برای ارائة بازخورد را مشکل ساخته است. در این میان نقش فراوانی نسبی بازخورد افزوده بر یادگیری مهارتهای حرکتی یکی از چالشهایی بوده که همواره ذهن اندیشمندان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان سند رسمی، اشخاص ثالث، ثبت اسناد، اموال غیر منقول Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی یادگیری حرکتی، افراد مبتلا، سرعت راه رفتن، ورزشکاران