منبع تحقیق درمورد آزادی بیان، فقه امامیه، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………….24
2-6- ماهیت آزادی ازديدگاه فقه امامیه ونظام اسلامي 25
2-7- ماهیت آزادی در نظام حقوقی ایران 26
2-8- حقوق وآزادی هادرقانون اساسی ایران 31
2-9- ماهیت آزادی از دیدگاه غرب 39
2-10-معیارهای تحدید آزادی درفقه امامیه و نظام اسلامی 40
2-11- معیارهای تحدید آزادی در نظام حقوقی ایران 41
2-12- مقایسه و نتیجه گیری 42
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………47
فصل سوم آزادي بيان………………………………………………………………………………………………………………48
3-1-مفهوم لغوی بیان 49
3-2- مفهوم اصطلاحی بيان………………………………………………………………………………………………………49
3-3 -ضرورت بحث آزادی بیان در فقه امامیه 50
3-4- ضرورت بحث آزادی بیان در نظام حقوقی ایران…………………………………………………………………. 51
3-5- مصادیق آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………. 53
3-6-ماهیت آزادی بیان در نظام حقوقی ایران 68
3-7- ماهیت آزادی بیان از دیدگاه فقه امامیه………………………………………………………………………………69
3-8- مقایسه و نتیجه گیری آزادی بیان در اسلام و غرب 73
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………80
فصل چهارم تحديدآزادي بيان 81
4-1- مفهوم لغوی تحدید 82
4-2- مفهوم اصطلاحی تحديد 82
4- 3- ماهیت تحدید آزادی بیان در فقه امامیه و اسلام 82
4-4- ماهیت تحدید آزادی بیان در غرب 95
4-5- تحديدآزادي بيان درقوانين دول غربي…………………………………………………………………………….101
4-6- محدودیت آزادی بیان در نظام حقوقی ایران……………………………………………………………………102
4-7- اهم قلمرومحدوديت هاي آزادی بیان در فقه امامیه و اسلام………………………………………………….104
4-8- مبانی تحدید آزادی بیان………………………………………………………………………………………………..112
4-9- مقایسه و نتیجهگیری 117
فصل پنجم تحديدآزادي بيان درقوانين موضوعه…………………………………………………………………………123
5-1- معيارياملاك تعيين تحديدآزادي بيان ازديدگاه اسلام………………………………………………………….124
5-2- برخي ازاصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران…………………………………………………………….127
5-3- محدوديت هاي حق آزادي بيان……………………………………………………………………………………..136
5-4- مواردامكان اضرارآزادي بيان به جامعه………………………………………………………………………………137
5-5- موادقانون اساسي درخصوص مطبوعات…………………………………………………………………………….138
5-6- قوانين ومجازات اسلامي درخصوص آزادي بيان…………………………………………………………………143
5-7- قوانين ومجازات اسلامي درموردمطبوعات………………………………………………………………………….143
5-8- قوانين ومجازات اسلامي درموردعقيده وفكر……………………………………………………………………….144
5-9- نظرات موافقين ومخالفين ………………………………………………………………………………………………145
نتیجه گیری 148
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..149

فصل اول

کلیـات

مقدمه
مهمترین مباحثی که در اسلام وجود داشته و دارد، مبحث اصل آزادی بیان است، که نقش مهم و اساسی در نظام فردی و اجتماعی دارد و این بحث آزادی ، از دیدگاه فقه امامیه و حقوق بشر را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم، تا جایگاه ویژه ی آن در احکام فقهی و حقوقی واضح و روشن گردد. در اکثر موارد استعمال آزادی بیان به نبود قانون حکومتی که محدویت بیانی را واضح و روشن می کند، اشاره شده است.بیان در مفهوم عام مشتمل بر بیان های زبانی و غیر زبانی است.
مثل بیان تصویری، اشارهای، نوشتاری و غیر نوشتاری فلاسفه در تعریف (بیان) دقت میکنند تا گفتاری مثل (سوگند دروغ در دادگاه) را که زبانی است از حیطهی بحث خارج کنند.موارد حدود آزادی بیان، پذیرش و قبول مفهوم آزادی بیان در جوامع امروزی وسیع و گسترده بوده چنانچه در اعلامیههای حقو ق بشر و قوانین اساسی گنجانده شده است.
قانون کامل و جامع قانونی است که از جانب خداوند تبارک و تعالی نازل شده است که به نفع تمام بندگان است اما ایالات متحده ی آمریکا که خود را مدافع حقوق بشر میداند، قانون در این کشور جامع و کلی نیست بلکه یک جانبه بوده و فقط به نفع گروه خاصی است.

اهداف تحقیق
الف :هدف اصلي
تبيين حدودومرزهاي اين وا‍ژه مقدس ازمنظر فقهاي شيعه با استناد به مباني محكم ازجمله آيات وروايات مستند
ونظام حقوقي ايران است كه قطعا پذيرش عقلي وتأمين منفعت زندگي مادي ومعنوي انسان رابه دنبال دارد.

ب: اهداف فرعي
آياواقعا در اسلام آزادي بيان وجود دارد؟
آيا دروغ ،غيبت،كلام فتنه انگيز ،كلام منحرف كننده وتحقيرآميز و……از محدوديت هاي بيان است ؟

بيان مسأله
آزادي بيان عليرغم گذشت بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي ايران وتحقق ابعاد وسيعي از آن در سطوح
مختلف جامعه به نظر مي رسد اين واژه ازجهاتي دچار ابهام بوده و موجب برداشت هاي متضادونادرست و
كاربردهاي مخالف با فلسفه و ضرورت آن مي شود.
– محدودیتهای آزادی بیان برطبق کدام مصلحتها و معیارها میباشد؟
– در زمینه سیاسی: تا جایی که به منا فع ملی و تمامیت ارضی خدشهای وارد نشود.
– در زمینه ا قتصادی: تا جایی که به خطوط اصلی، اصول و مبانی دین خدشه وارد نشود.
– در زمینه اجتماعی: در خصوص آسیب شناسی تا جایی که به آزادی دیگران لطمه وصدمهای وارد نشود.
– در زمینه علمی و تخصصی: انرژی هسته ای، ارتباطات، سیاست تا جایی که هیچ مانعی برای پیشرفت و اختراعات علمی و جود نداشته باشد.

ضرورت تحقیق
با توجه به نیاز جامعه و به روز بودن آن، آشنایی با موضوع آزادی بیان، جایگاه آن ازدیدگاه اسلام چیست و اینکه انسان کلام خود را چگونه، به چه نحو، با چه شرایطی بیان کند که مورد پسند و مقبول واقع گردد.
آیا در آیات قرآن کریم و روایات نیز به آن اشاره شده است. حد و مرز آن در نظا م حقوقی ودرغرب به چه صورت می باشد.

جنبه نوآوري وجديدبودن تحقيق
با توجه به شرايط خاص كشور به عنوان او القراي اسلام و توطئه ي دشمنان اسلام وكشوروافكارعمومي در
موردفرهنگ شيعه.

روش گردآوري اطلاعات
استفاده از كتب ،مجلات ، نوشتارها وسايت ها

روش تجزيه وتحليل وبررسي
به صورت كتابخانه اي وتوصيفي

سؤالات
آزادی چیست؟
منظور از آزادی بیان چه میباشد؟
معیا ر تحدید آزادی بیان در فقه امامیه چیست؟
دیدگاه اسلام با غرب در مورد آزادی بیان چگونه است؟
آیا معیار تحدید آزادی بیان در اسلام با غرب یکی است؟

تاریخچه :
در طول تاریخ حکام جائر و ستمگر از دین، استفادههای ناروایی کردند و استبداد دینی را به خدمت مقاصد شوم خود در آوردند.
در تاریخ مسیحیت سرد مداران کلیسا به نام دفاع از دین، چه بسیاری از، زبانها را بریدند و چه قلمهایی را شکستند و در تاریخ اسلام هم، با آن همه تو صیهها، سیره و روش آشکار پیشوایان صدر اسلام، به آزادی بیان در زمان تسلط و نفوذ بنیامیه و بنیعباس، از دین سوء استفادههای زیادی کردند و به اسم دین به قلع و قمع بسیاری از، زبان آوران و بزرگان دین پرداختند.
این حرکت زشت و پلید در، دوران حکومتهای مستبدی مثل معاویه را سردمدار پایان آزادی ابراز عقیده قلمداد کردند مثل تهدید حجاج به قتل عبدالهبنعمر در پاسخ اعتراض او به طولانی شدن خطبهی نماز جمعه و مانند این موارد، در مقابل، همواره استعمارگران از دموکراسی و آزادی عقیده و بیان، سوء استفاده نموده و به نام آزادی بیان و عقیده شدیدترین ضربهها را وارد کردند و در کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی به ایجاد تفرقه پرداختند و ارزشهای والای دینی و انسانی را به بازی گرفتند.
جدیدترین ترفند دشمنان آزادی در دفاع همه جانبهی آنان از سلمان رشدی است که در لوای آزادی بیان و عقیده، به مقدسات میلیونها انسان توهین کرد، در حالی که به اسم دفاع از قانون، مانع آزادیهای مشروع مسلمانان در انجام واجبات در بسیاری از سرزمینهای مدعی دموکراسی میشوند.
بیشتر صاحب نظران اسلامی، اصل آزادی بیان را قبول دارند اما در ابعادش دچار اختلاف شدند. اصل آزادی بیان، امری عقلایی است که مورد پذیرش همگان است.

مقدمه

آزادي يكي از عالي ترين وافتخارآميزترين موهبت هاي الهي است كه به انسان داده شده وبه عنوان يكي از
مهمترين مقوله هاي انديشه و تفكر بشري است .
تاريخ گواه آن است كه از آغاز ترويج آزادي در اصلاح طلبي اروپا ، اين واژه به عنوان حربه فريب توده ها
به كار رفته است .

فصل دو م

آزادي

2-1- مفهوم معانی لغوی آزادی
در فرهنگ عمید ، آزادي را چنين معني كرده اند:
آزاد بودن- رهایی- ضد بندگی- رها- یله- رسته وارسته- بیقید و بند – نقض بند ه
در فرهنگ جامع آزادي راچنين معني كردند:
آزادی – آزاد مردی- زمین نرم و پررنگ ، يكي از معاني كه توجه انسان رابه خودجلب مي كند
زمين نرم وپررنگ يعني زميني كه نرم باشدونتواند درمقابل فشار ريگهاايستادگي كند، يعني ريگهابه
آن اندازه كه سنگين هستندمي توانند درخاك فروروند.
2-2- مفهوم آزادي در اصطلاح:
اینکه انسان هر کاری را که ا نجام میدهد مانعی برای او وجود نداشته باشد. یا عدم مانع بر سر راه
اندیشهی صحیح و اعمال شایسته که طبیعی ترین حق آدمی است که همواره این حق با بیرحمانهترین وجه مورد تجاوز صاحبان زر و زور قرار داشته و در تمام اعصار افرادی بودند که از این حق حمایت جدی کردند.
2-3- ضرورت بحث آزادی :
واژهی آزادی از، زمانهای خیلی دور در فکر و اندیشهی بشر وجود داشته و در افق آرزوهایش میدرخشیده آزادی از یک اصل تکوینی و فطری به نام اراده که ودیعه الهی است که همین عامل باعث میشود و وادار میکند که انسان به تکاپو و عمل بیفتد سرچشمه گرفته است .
آزادی همزاد انسان است و انسان فطرتا آزاد است و خداوند او را آزاد آفریده است. آزادی یک ارزش انسانی است و از بزرگترین نعمات زندگی و از گرانبهاترین سرمایههای مادی و معنوی انسان محسوب میشود.
میل به آزادی با سرشت بشر آمیخته شده است، آزادی در انسان اصالت دارد و محدود کردن آن یک استثناء است که نیازمند دلیل و توجیه عقلانی و وحیانی است.
انسان اجتماعی است که در میان اجتماع زندگی میکند او اراده و آزادی خودش را در کنار ارادهی دیگران و اجتماع میبیند. به همین دلیل موظف است که در مقابل قانون سرتسلیم فرود آورد. آزادی حق طبیعی و فطری هر انسانی است.
گرچه این حق طبیعی همواره مورد بیرحمانه ترین حملات (زر و زور و تزویر) قرار داشته در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات Next Entries منبع تحقیق درمورد امام صادق، امام حسین(ع)، نفس اماره، امام حسین