منبع پایان نامه ارشد با موضوع فورس ماژور، قوه قاهره، اصل لزوم قراردادها، تغییر اوضاع و احوال

دانلود پایان نامه ارشد

مبحث دوم: موضوع تحقیق 4
مبحث سوم: اهداف و اهمیت پژوهش 5
گفتار اول: هدف اصلی 5
گفتار دوم: اهداف فرعی 6
مبحث چهارم: سؤالات تحقیق 6
گفتار اول: سؤال اصلی 6
گفتار دوم: سؤالات فرعي 6
مبحث پنجم: فرضیه‌های تحقیق 6
گفتار اول: فرضيه اصلی 6
گفتار دوم: فرضيه فرعي 7
مبحث ششم: سوابق و پیشینه تحقیقات صورت گرفته 7
مبحث هفتم: شیوه و روش انجام تحقیق 8
مبحث هشتم: جديد بودن و نوآوري در تحقيق 8
مبحث نهم: شرح کلي ساختار تحقیق 8
مبحث دهم: برخي از مهمترين منابع تحقيق 9
مبحث یازدهم: واژه‌شناسی در تحقیق 9
گفتار اول: فورس ماژور 9
گفتار دوم: تحريم 9
گفتار سوم: معاذير قرارداد 9
گفتار چهارم: قرارداد…………………………………………………………………………….10

فهرست مطالب
عنوان ______________________________________________________ صفحه
مبحث یازدهم: تاریخچه و مفاهیم تحقیق 10
مبحث دوازدهم: مفاهيم تحقيق 10
گفتار اول: تعريف قرارداد 11
گفتار دوم: تعريف قانون مدني از عقد 12
گفتار سوم: تعريف پيشنهادي 12
گفتار چهارم: مفهوم اجتماعي قرارداد 13
مبحث سیزدهم: تعريف و مفهوم (معاذير و عذر در قرارداد) 13
گفتار اول: مفهوم خیار تعذر 14
گفتار دوم: انحلال قهری قرارداد طرفين در صورت حدوث تعذر قراردادي 17
گفتار سوم: اﺷﻜﺎل ﺗﻌﺬر و آﺛﺎر آن 17
بند اول: ﺗﻌﺬر اﺻﻠﻲ و ﻃﺎري 18
بند دوم: ﺗﻌﺬر داﺋﻤﻲ و ﻣﻮﻗﺘﻲ 18
بند سوم: ﺗﻌﺬر ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﺋﻲ 19
بند چهارم: ﺗﻌﺬر ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ 19
بند پنجم: تعدر واقعي و اعتباري 19

فصل دوم 🙁 معاذير قراردادي)
مبحث اول: تعریف معاذیر قرارداد (عذرهاي قراردادي)موارد ایجادآن 23
گفتار اول: شرایط تعذر اجرای قرارداد در حقوق ایران 24
گفتار دوم: عدم دخالت متعهد یا خارجی بودن حادثه (موانع خارجی) 24
بند اول:فعل دولت 25
بند دوم: فعل شخص ثالث 26
مبحث دوم: فورس ماژور (قوه قاهره) و فراستریشن 27
گفتار اول: قوانین مربوط به فورس ماژور در حقوق ایران 28
گفتار دوم: فورس ماژور در حقوق فرانسه 30
گفتار سوم: فورس ماژور در حقوق انگليس 32
گفتار پنجم: فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی……………………………34
مبحث سوم:اوصاف فورس ماژور 35
گفتار اول: خارجی بودن 35
گفتار دوم: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد (اجتناب ناپذیر) 36
گفتار سوم: حادثه غیرقابل پیش بینی باشد 37
مبحث چهارم: نظریه های دیگر مشابه فورس ماژور در ديگر نظام هاي حقوقي 39
مبحث پنجم: نظریه تغییر اوضاع و احوال 39
مبحث ششم: اثر قوه قاهره 40
گفتار اول: تعدیل توسط قاضی 40
گفتار دوم: تعلیق اجرای تعهد 41
گفتار سوم: انحلال قرارداد 43
گفتار چهارم: فسخ قرارداد 43
مبحث هفتم: تعذر، تعسر، ضرری شدن اجرای تعهد 44
گفتار اول: تعذر اجرای قراداد 44
گفتار دوم: تعسر در اجرای قرارداد 45
گفتار سوم:مستندات قاعده نفی عسر و حرج 46
مبحث هشتم: ضرری شدن اجرای تعهد (معنا و مفهوم ضرر ) 48
گفتار اول: مستندات قاعده 49
گفتار دوم: دلالت قاعده 49
مبحث نهم: عدم توازن و تعادل طاری و ضرری شدن اجرای تعهد 52
گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی 52
گفتار دوم: جبران ضرر ناروا 54

فصل سوم: تحریم و عذر قراردادی
مبحث اول: تعريف و مفاهيم نظري 61
مبحث اول: تعریف تحریم (sanction) 61
مبحث دوم: تعریف تحریم (Embargo) 61
مبحث سوم: تعريف تحريم (Boycott) 62
مبحث چهارم: مفهوم نظري تحريم 62
مبحث پنجم: هدف تحريم و انواع تحریمات و پیشینه آن علیه ایران 63
گفتار اول: هدف اعمال تحريم هاي بين المللي 64
گفتار دوم: طبقه بندي انواع تحريم ها 64
بند اول: تحريم ها ی فرهنگي و ارتباطي 65
بند دوم: تحريم هاي اقتصادي 65
گفتار سوم: تحريمات و تاريخچه آن عليه ايران 66
بند اول: پیشینه 66
بند دوم: تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل تاكنون 67
مبحث ششم: انواع تحريمات به طور كلي 69
مبحث هفتم : تحريم و ساير معاذير قراردادي 70
مبحث هشتم:نظریه انتفای قرارداد و هدف آن در حقوق انگلیس و تحریم از منظر فورس ماژور 71
گفتار اول: انتفای (خود) قرارداد 71
گفتار دوم: دکترین انتفای (اهداف) قرارداد 72
گفتار سوم: تفاوت عقیم شدن قرارداد و تحریم از منظر فورس ماژور 73
مبحث نهم: بررسی نظریه تغییر اوضاع و احوال با تحریم از منظر فورس ماژور 74
مبحث دهم: آثار تحریم بر اجرای قرارداد 76
گفتار اول: آثار تحریم قبل از انعقاد قرارداد (زمان برگزاری مناقصات‌) 76
گفتار دوم: تاثیر تحریم بر ارکان صحت قرارداد 76
بند اول: بررسی قصد طرفین معامله 77
بند دوم: بررسی اهلیت طرفین معامله‌ 78
الف) آغاز وجود شخص حقوقی 78
ب) اهلیت شخص حقوقی‌ 79
گفتار سوم: مورد  معامله 81
گفتار چهارم: جهت عقد 82
مبحث یازدهم:اثرات تحریم در اجرای قراردادهای بازرگانی بطور کلی 83
گفتار اول: تأثیر در افزایش هزینه (Cost) 83
گفتار دوم: تأثیر در طولانی شدن اجرای پروژه ها (Time) 84
گفتار سوم: کاهش کیفیت کار و خدمات (Quality) 84
گفتار چهارم: امکان عدم حصول کمیت‌های ناشی از کار (Quantity) 84
گفتار پنجم: عدم تحقق اهداف پروژه قرار داد (Objectives) 84
مبحث دوازدهم: تاثیر تحریم بر اجرای قرارداد در فرض شمول فورس ماژور 85
گفتار اول: سقوط تعهد و انحلال قرارداد 85
گفتار دوم: تعلیق قرارداد 86
گفتار سوم: اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی 87
گفتار چهارم: در فرض عدم شمول فورس ماژور 87
مبحث سیزدهم: رويكرد فعال مقابله با تحريم ها 88
مبحث سیزدهم: مقابله با پیامد های تحریم قبل از قرار داد 88
گفتار اول: تئوری بازی ها 88
گفتار دوم: تخصیص خطرپذیری قراردادی يا (تئوري بهترين پذيرنده ريسك) 90
مبحث چهاردهم: مقابله با پیامدهای تحریم در قرارداد 92
گفتار اول: شروط مرتبط با فورس ماژور 92
گفتار دوم:استثنا کردن صریح تحریم های اقتصادی 93
گفتار سوم:تاکید بر مطلق بودن عدم قابلیت پیش بینی 93
مبحث پانزدهم: ساير شروط 94
گفتار اول: تضمین اجرای قرارداد 94
گفتار دوم: مذاکره مجدد يا پيش بيني تعديل قراردادي 95
نتيجه گيري 97
پيشنهادات 100
منابع 102

ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺟﻨﮓ ، داﻣﻨﻪي ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺤﺎﻓـﻞ؛ دﻫﻪي ﻧﻮد را دﻫﻪي ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد، ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﻻﯾﻞ اﻋﻤﺎل، در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
در خصوص قراردادها بايد گفت كه پس از انعقاد عقد حوادثي رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد،ايفاي تعهدات قراردادي را با مشكلات و موانعي روبرو سازد. بايد پيشامدهاي طبيعي و يا غیرطبیعی را در صورت وجود شرايط عذر براي عدم اجراي تعهد آن را استثناي بر اصل لزوم قراردادها دانست در اینجا ﺗﺤﺮﯾﻢ داراي آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادي است و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮاتي ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ ﻗﺮاردادﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺬر ﻗﺮاردادي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود، ضرورت بحث ايجاب مي كند كه آثار تحريم بر روابط قراردادي بررسي و راه حلي براي توجيه آثارش بر قراردادها ارائه دهيم به آن دليل كه بحث قراردادها از جنبه هاي مختلف مالي و حقوقي و حتي بعضا مباحث كيفري را شامل مي شود، اﻣا اﺻﻞ لزوم قراردادي ايجاب مي كند، ﻗﺮارداد ثبات داشته و طرفين ﭘﺎيﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎشند؛ در اين خصوص بايد ديد كه آيا بايد تحريم را به عنوان فورس ماژور در قراردادها دانست يا ريسك قراردادي در نظر گرفته شود و در هر صورت چه آثاري بر قرارداد دارد؟ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺻـﺪد ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اين مهم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﻣﻄﺮح در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادي ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﺬر ﻗﺮاردادي محسوب گشته و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود؛ ﻟـﯿﮑﻦ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ، ﻣﺼـﺪاق ﻣﻌـﺎذﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اما بايد گفت در صورتي فورس ماژور محسوب مي گردد كه كشور متعهد در شرايط تحريمي يا بالقوه تحريمي قرار نداشته باشد در صورتي كه در آينده مورد تحريم قرار گيرد تحريم مصاديقي از فورس ماژور بوده اما اگر در شرايط تحريمي بوده بايد در زمره ريسك قراردادي در نظر گرفته شود و تحريم در فرض فورس ماژور مي تواند باعث تعليق،انحلال و يا تعديل قرارداد گردد.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادي، ﺗﻌﺬر اﺟﺮاي ﻗﺮارداد، دﺷﻮاري.

فصل اول
كليات تحقيق

طرح مسئله و تبیین موضوع :
دنیای امروز دنیای تحولات سریع و شگفت ‌انگیز است.در خصوص قراردادها بايد گفت كه ستون فقرات حقوق مدني هر كشوري را تشكيل می‌دهند و بخش مهمي از آن هستند گاهي اتفاق می‌افتد كه پس از انعقاد عقد قرارداد به نحوه صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشي از قرارداد حوادثي رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد،ايفاي تعهدات قراردادي را با مشكلات و موانعي روبرو سازد. فطرت عدالت جوي بشر تصديق می‌کند كه تحميل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفين قرارداد با انصاف و حسن نيت سازگار نيست. بايد پيشامدهاي طبيعي و يا غیرطبیعی را در صورت وجود شرايط عذر براي عدم اجراي تعهد آن را استثناي بر اصل لزوم قراردادها دانست اين حوادث كه با درجاتي متفاوت اجراي تعهدرا سخت يا ناممكن می‌سازند «معاذير قراردادي» خوانده می‌شوند1. در حقوق مدني درمواد 227 و229 قانون مدني به معاذير قراردادي پرداخته و شروطي را براي تحقق عنوان تعذر اجراي قرارداد در نظر گرفته است كه در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدين ازانجام تعهد بري خواهند گرديد.
پيشامدها و موانعي كه در هنگام اجراي قرارداد ممكن است رخ دهد ناشي از قواي قهريه يا قوه قاهره می‌باشد كه اصطلاحاً «فورس ماژور» می‌نامند؛ اين واژه براي اولين بار در قوانين كشور فرانسه بكار گرفته شد و عبارت است از علتي كه قابل پیش‌بینی و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراي تعهد خويش قراردهدواجراي قرارداد را در هر مرحله‌ای كه باشد را به‌طور كل ناممكن و يا معلق بسازد به حالتي كه فورس ماژور رفع شود ؛ اين اصطلاح در قوانين كشورهاي ديگر به همين معنا ولي در لفظ‌های مختلف بكار رفته شده است2. فورس ماژور بايد داراي شرايطي بوده تا متعهد را از اجراي تعهد معاف نمايد و او ملزم به جبران خسارت نشود ازجمله اين شرايط می‌توان به موارد مشروحه ذیل اشاره نمود:
1.خارجي بودن حادثه
2.غیرقابل‌اجتناب بودن حادثه
3. غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آن اشاره كرد كه به تفضل بررسي خواهد شد.
و اما در رابطه با اینکه تحريم چه می‌باشد و چه رابطه‌ای با معاذير قراردادي می تواند داشته باشد دیدگاه‌های مختلفي از تحريم توسط دانشمندان مختلف علوم اجتماعي ارائه گرديده اما اتفاق‌ نظر حاصل نگرديده به ‌اختصار می‌توان گفت : عبارت است از امتناعي نظام‌یافته براي برقراري روابط اجتماعي و اقتصادي و سياسي يك دولت يا گروهي خاص از دولت‌ها براي تنبيه يا ايجاد رفتار موردقبول با این ‌وجود كاربرد آن بيشتر در روابط اقتصادي بین‌المللی رايج است به اين روش كه كالا و خدمات مورداحتیاج يك دولت از آن استثنا می‌گردد؛ كه ممكن است به صورت عام شامل همه كالا و خدمات شود يا خاص محدود به كالا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تحول شناختی، سلسله مراتبی، رگرسیون، سلسله مراتب Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع فورس ماژور، نقض قرارداد، قوه قاهره، استفاده از اینترنت