منبع پایان نامه با موضوع منابع خاکستری، ارزش اطلاعات، کتابداران، ارزش اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

2-1-5-4 خبرنامه 24
2-1-5-5 وب‌سایت 24
2-1-5-6 گروه‌هایبحثالکترونیکی 25
2-1-5-7 نامه‌هایالکترونیکی 26
2-1-5-8 یادداشت 26
2-1-5-9 کتابشناسی 26
2-1-5-10 عکس 27
2-1-5-11 اسناد 27
2-1-5-12 پوستر 27
2-1-5-13 نقشه 28
2-1-5-14 مجموعهمقالاتوبرنامهگردهمایی‌‎ها 29
2-1-5-16 استاندارد 29
2-1-5-17 جزوه 30
2-1-5-18 بروشور 30
2-1-5-19 اسلاید 31
2-1-6 مدیریتمنابعخاکستری 31
2-2 سازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی 39
2-2-1 وظایفسازمان 39
2-2-2 کتابخانه‌هایوابستهبهسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی 40
2-3 پیشینهپژوهش 41
2-3-1 پیشینهپژوهشدرایران 41
2-3-1-1 منابعخاکستری 41
2-3-1-2 مدیریتمنابعخاکستری 42
2-3-2 پیشینه‌پژوهشدرخارج 45
2-3-2-1 منابعخاکستری 45
2-3-2-2 مدیریتمنابعخاکستری 49
2-3-3 جمع‌بندیپیشینه‌ها 50
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 53
3-2 نوعوروشپژوهش 53
3-3 ابزارگردآوریداده‌ها 53
3-3-2 رواییوپایاییابزارگردآوریداده‌ها 55
3-4 جامعهپژوهش 55
3-5 روشتجزیهوتحلیلداده‌ها 56
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش
4-1 مقدمه 58
4-2 توصیفجمعیت‌شناختیپاسخ‌دهندگان 58
4-2-1 رشتهتحصیلیپاسخ‌دهندگان 59
4-2-2 مقطعتحصیلیپاسخ‌دهندگان 59
4-3 آمارتوصیفیمربوطبهیافته‌هایپژوهش 60
4-3-1 کاربرداصطلاحمنابعخاکستری 60
4-3-1-1 استفادهازاصطلاحمنابعخاکستری 61
4-3-1-2 مصادیقاصطلاحمنابعخاکستری 61
4-3-2 انواعمنابعخاکستریموجوددرکتابخانه‌ها 62
4-3-2-1 انواعمنابعخاکستری 63
4-3-2-2 سایرانواعمنابعخاکستری 66
4-3-3 وضعیتمجموعه‌سازیمنابعخاکستری 67
4-3-3-1 وجوددستورالعملمکتوببرایتهیهمنابعخاکستری 67
4-3-3-2 وجودمعیارهاییبرایتهیهمنابعخاکستری 67
4-3-3-3 وجودکمیتهانتخابمنابعخاکستری 68
4-3-3-4 وجودمنبعیبرایذکرفهرستیازمنابعخاکستری 69
4-3-3-5 امکاندسترسیبهمنابعخاکستریازطریقامانتبین‌کتابخانه‌ایویااشتراکدرخریدمنابعخاکستری 71
4-3-3-6 وجینمنابعخاکستری 72
4-3-3-7 نحوهتهیهوسفارشمنابعخاکستری 72
4-3-4 وضعیتسازماندهیمنابعخاکستری 74
4-3-4-1 سازماندهیمنابعخاکستری 74
4-3-4-2 روشسازماندهیمنابعخاکستری 74
4-3-4-3 شیوه‌هایسازماندهیمنابعخاکستری 75
4-3-4-4 نرم‌افزارمورداستفادهبرایسازماندهیمنابعخاکستری 76
4-3-4-5 نقشکتابداراندرسازماندهیمنابعخاکستری 77
4-3-4-6 دیجیتالیکردنمنابعخاکستری 77
4-3-5 وضعیتاشاعهمنابعخاکستری 79
4-3-5-1 نحوهدسترسیبهمنابعخاکستری 79
4-3-5-2 عمدهاستفاده‌کنندگانازمنابعخاکستری 80
4-3-5-3 سایراستفاده‌کنندگانازمنابعخاکستری 81
4-3-5-4 شیوه‌هایاطلاع‌رسانیمنابعخاکستری 82
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1 مقدمه 86
5-2 پاسخبهپرسش‌هایپژوهشوبحثونتیجه‌گیری 86
5-3 پیشنهادهایبرگرفتهازیافته‌هایپژوهش 99
5-4 پیشنهادهاییبرایپژوهش‌هایآینده 101
– منابعفارسی 104
– منابعانگلیسی 106
پیوست1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
پیوست2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116

جدول 2- 1. انواعمنابعخاکستری 21
جدول 3- 1گویه‌هاوپرسش‌هایمطرحدرپرسشنامه…………………………………………………. ……57
جدول 3- 2. فراوانیجامعهپژوهش 59
جدول 4- 1. فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌دهندگانبهتفکیکرشتهتحصیلی………………………… ……60
جدول 4- 2. فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌دهندگانبهتفکیکمقطعتحصیلی 60
جدول 4- 3. فراوانیودرصدفراوانیاستفادهازاصطلاحمنابعخاکستریدرکتابخانه‌ها 61
جدول 4- 4. فراوانیودرصدفراوانیمصادیقاصطلاحمنابعخاکستری 62
جدول 4- 5. فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌هایمربوطبهانواعمنابعخاکستریدرکتابخانه‌ها 64
جدول 4- 6. فراوانیودرصدفراوانیسایرمنابعخاکستریدرکتابخانه‌ها 66
جدول 4- 7. فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌هایمربوطبهوجوددستورالعملمکتوببرایتهیهمنابعخاکستری 67
جدول 4- 8. فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌هایمربوطبهوجودمعیارهاییبرایتهیهمنابعخاکستری 68
جدول 4- 9.فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌هایمربوطبهوجودکمیتهانتخابمنابعخاکستری 68
جدول 4- 10. فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌هایمربوطبهوجودمنبعیبرایذکرفهرستیازمنابعخاکستریدرکتابخانه 69
جدول 4- 11. فراوانیودرصدفراوانیناممنبعبرایذکرفهرستیازمنابعخاکستری 70
جدول 4- 12. فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌هایمربوطبهامکاندسترسیبهمنابعخاکستریازطریقامانتبین‌کتابخانه‌ایویااشتراکدرخریدمنابعخاکستری 71
جدول 4- 13. فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌هایمربوطبهوجینمنابعخاکستری 72
جدول 4- 14. فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌هایمربوطبهنحوهتهیهوسفارشمنابعخاکستری 73
جدول 4- 15. فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌هایمربوطبهسازماندهیمنابعخاکستریدرکتابخانه‌ها 74
جدول 4- 16. فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌هایمربوطبهروش‌هایسازماندهیمنابعخاکستری 75
جدول 4- 17. فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌هایمربوطبهشیوه‌هایسازماندهیمنابعخاکستری 75
جدول 4- 18. فراوانیودرصدفراوانینرم‌افزارمورداستفادهبرایسازماندهیمنابعخاکستری 76
جدول 4- 19. فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌هایمربوطبهدیجیتالیکردنمنابعخاکستری 78
جدول 4- 20. فراوانیودرصدفراوانیپراکندگینحوهدسترسیبهمنابعخاکستری 79

نمودار 4- 1. نقشکتابداراندرسازماندهیمنابعخاکستری 77
نمودار 4- 2. عمدهاستفادهکنندگانازمنابعخاکستریدرکتابخانه‌هایموردبررسی 81
نمودار 4- 3. شیوه‌هایاطلاع‌رسانیازمنابعخاکستری 83

فصل اول:
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
امروزه کتابخانه‌هابا مجموعه‌ای از منابع خاکستری مواجه هستند که نیاز به مدیریت دارند. فنون مختلف مجموعه‌سازی، سازماندهی و اشاعه است که دستیابی به اطلاعات این منابع را فراهم می‌آورد. روز به روز به اهمیت منابع خاکستری در کتابخانه‌ها مخصوصا کتابخانه‌های تخصصی افزوده می‌شود و این مجموعه به عنوان یک آرشیو مرجع برای پژوهش و مطالعه درباره موضوعات مختلف به‌کار می‌روند.
اطلاعات یک منبع راهبردی و حیاتی برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است که زمین، کارگر و سرمایه را به‌عنوان عوامل اصلی تولید به هم متصل می‌کند. منابع خاکستری، راهی برای اشاعه اطلاعات و دانش و تخصص است که از فرایندهای پژوهشی حمایت کرده، و اطلاعاتی را ارائه می‌کند که در بیشتر منابع متعارف یافت نمی‌شوند. این منابع، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ملل و حرکت بی‌وقفه به سوی جامعه علمی را تقویت می‌کند. با این حال بسیاری از افراد، منابع خاکستری را موضوعی فرعی می‌دانند. برخلاف این تصور که هنوز هم برخی به آن اعتقاد دارند، منابع خاکستری به هیچ وجه موضوعی فرعی نیست. در واقع این منابع اهمیتی حیاتی در روند پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور یا منطقه دارد و اذعان به اهمیت این موضوع هر روز بیشتر می‌شود. در حقیقت این منابع به اندازة دانشی که منتشر می‌شود – اگر نگوییم بیشتر از آن – حائز اهمیت است چرا که این دو، مکمل یکدیگر هستند (دکارواهو، 1383،ص. 348).
هر منبع اطلاعاتیِ چاپی یا الکترونیکی – اعم از کتاب، نشریه، پایان‌نامه یا خبرنامه – که پس از تدوین و تولید وارد بازار نشر نشود، جزء انتشارات خاکستری1محسوب می‌شود. بر این اساس، انتشارات خاکستری منابع اطلاعاتی خاصی هستند که با هدفی خاص و مخاطبی ویژه تولید می‌شوند، اما به دلیل تکثیر در سطح محدود و هدف غیرتجاری امکان دسترسی به آن‌ها در بازار نشر وجود ندارد. انتشارات خاکستری معمولاً از طریق پدیدآور حقیقی یا حقوقی در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرند. مثلا گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی و برخی از خبرنامه‌ها و دستنامه‌های داخلی سازمان‌ها از جمله این آثارند.منابع خاکستری از نظر تنوع موضوعی و ارزش اطلاعاتی بسیار متنوع هستند به نحوی که برخی از آن‌ها ارزش اطلاعاتی چندانی ندارند و در مقابل برخی دیگر حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی هستند. در همه رشته‌ها نیز منابع خاکستری وجود دارند. بنابراین، «خاکستری» بودن یک منبع اطلاعاتی معیاری برای ارزیابی، یا دلیلی بر ارزش یا بی‌ارزشی آن نیست. بلکه خاکستری بودن این منابع فقط انعکاسی از سطح محدود انتشار آن‌هاست. به سخنی دیگر، منابع خاکستری در هر زمینه موضوعی که باشند، همگی در ویژگی عدم عرضه در بازار نشر مشترکند. زیرا تمام این آثار در شمارگان بسیار محدود تکثیر می‌شوند و در نتیجه دسترسی آسان و فراگیر به آن‌ها میسر نیست. در نتیجه یکی از رسالت‌های کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی فراهم آوردن امکان دسترسی به این آثار است. مثلاً انتظار می‌رود یک کتابخانه تخصصی در حوزه پتروشیمی طیف وسیعی از انتشارات خاکستری را در این زمینه گردآوری کند و در دسترس کاربران خود قرار دهد(منصوريان، 30 آبان 1390).
در چهارمین کنفرانس بینالمللی متون خاکستری در واشنگتن2 (1999)، منابع خاکستری به این صورت تعریف شده است: منابعی که در همه سطوح دولتی، دانشگاهی، تجاری و صنعت به شکل چاپی و الکترونیکی تولید میشوند، اما تحت نظارت انتشارات تجاری نیستند. دباچر3 (1995) عقیده دارد که در کل، اصطلاح منابع خاکستری طیف گستردهای از منابع که نمیتوان به آسانی از طریق مجراهای متداول مثلاً ناشران، منتشر شوند را پوشش میدهد. به طور کلی، انتشارات منابع خاکستری غیرمتداول، بی‌دوام و بعضی اوقات انتشارات زودگذر هستند. منابع خاکستری فقط محدود به گزارشها نیستند (پروژههای ابتدایی4، گزارشهای پیشرفته5، گزارشهای فنی6، گزارشهای آماری7، یادداشتها8، حوزه گزارشهای هنری9، گزارشهای پژوهشی تجاری10 و غیره)، پایان‌نامهها11، مجموعه مقالات همایشها12، استانداردها، ترجمه غیر تجاری13، کتابشناسیها14، اسناد تجاری و فنی15، و اسناد اداری16 که به صورت تجاری منتشر نمیشوند و غیره را نیز شامل می‌شوند.منابع خاکستری، چون به صورت نیمه منتشر شده هستند و به سختی میتوان آن‌ها را مکان‌یابی کرد، پژوهشگران ترجیح میدهند آن‌ها را متون و منابع بیدوام بنامند و معمولاً به عنوان موادی سؤال برانگیز و مبهم، تلقی میشوند. بیشتر منابع خاکستری از بخشهای دولتی، دانشگاهی، واحدهای تجاری، بنیادهای پژوهشی، کلیساها، مؤسسهها و غیره سرچشمه میگیرند. منابع خاکستری معمولاً از طریق مسیر اصلی متداول ناشران منتشر نمیشوند (به دلیل فقدان شماره استاندارد بین المللی پیایندها17/ شماره استاندارد بینالمللی کتاب18) و معمولاً در شکل و در دامنه محدودی منتشر میشوند (گوکهیل19، 1999، نقل در اسایانده20 و آکپبور21، 2012، ص. 1).نکته اصلی این است که منابع خاکستری از طریق مجرا‌های تجاری متداول انتشار کتاب به خوبی پوشش داده نمی‌شوند (اصنافی، 1392، ص. 18). بنابراین جستجو، شناسایی و دسترسی به منابع خاکستری دشوار است. تولید منابع خاکستری یکی از مسائل حائز اهمیت است. چون بسیاری از متخصصان فنی، تولیدات علمی خود را حداقل به صورت رسمی ثبت نمیکنند تا دیگران نیز بتوانند از تجربیات آنان استفاده کنند زیرا قالب استاندارد پذیرفته و یکدستی ندارند و برای آن‌ها یک استاندارد کنترل کتابشناختی وجود ندارد. منابع خاکستری شماره مانندشابک22 یا شاپا23 ندارند. بنابراین شناسایی این منابع مشکل است. افزون براین، محدودیت‌های دسترسی به لحاظ امنیتی برای این منابع وجود دارد (دکارواهو، 1383، ص. 336).
1-2 بیان مسئله
از آن‌جا که منابع خاکستری در کتابخانه‌های تخصصی بیشتر از سایر کتابخانه‌ها در حال رشد هستند و این امر به‌دلیل این است که پژوهشگران و متخصصان موضوعی در زمینه‌های خاص منابع خاکستری را تولید می‌کنند و در اختیار سازمان مربوطه می‌گذارند، در این پژوهش کتابخانه‌های تخصصی برای جامعه مورد پژوهش انتخاب شده‌اند و کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی که یکی از قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین سازمان‌های تحقیقاتی و آموزشی کشور است و این

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره سینماهای، 1356، موسساتی، 1306 Next Entries منبع پایان نامه با موضوع منابع خاکستری، ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی