دانلود پایان نامه درباره جامعه شناسی، سینمای ایران، جامعه شناسی هنر، مکتب فرانکفورت

دانلود پایان نامه ارشد

با تشکر از اساتید گرامی به خصوص جناب آقای دکتر علیرضا کلدی که با راهنمایی هایشان من را مورد حمایت قرار دادند، و تشکر ویژه از جناب آقای دکتر حسین آقاجانی که با مهربانی به من کمک کردند .
و با تشکر از آقای مهدی امیری مطلق که در تمامی مسیر همراه و همگام با من بوده است .

تقدیم به :
پدر عزیزم که روشنایی وجودش در همه ی مراحل زندگیم ، تکیه گاه و امید راهم بوده است .
به مادر فهمیده و مهربانم که وجودش معنای زندگی من است .
و تقدیم به خواهر خوب و عزیزم صفا .

این پایان نامه را تقدیم می کنم به تمامی معلّمان ، مربیان و اساتیدی که از ابتدای زندگیم داشته ام .

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1 – 1 ) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 2
2 – 1 ) طرح و بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………… 4
3 – 1 ) اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………. 7
4 – 1 ) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 8
1 – 4 – 1 ) اهداف کلی ……………………………………………………………………………………………………….. 9
2 – 4 – 1 ) اهداف جزیی ……………………………………………………………………………………………………… 9
5 – 1 ) قلمرو مطالعاتی………………………………………………………………………………………………………… 10
1 – 5 – 1 ) قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………. 10
2 – 5 – 1 ) قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم : مباحث و چهارچوب نظری .
1 – 2 ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 12
2 – 2 ) پیشینه تاریخی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 12
3– 2 ) مباحث نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 23
1 – 3 – 2 ) فصل مشترک جامعه شناسی و سینما ………………………………………………………………… 23
2 – 3 – 2 ) هنر در مکاتب مختلف جامعه شناسی ……………………………………………………… 27
3 – 3 – 2 ) جامعه شناسی هنر و نظریه های کلاسیک ………………………………………………….. 32
4 – 3 – 2 ) ساختار اجتماعی و آفرینش هنری ……………………………………………………………. 34
5 – 3 – 2 ) ماهیت اصلی جایگاه هنرمند …………………………………………………………………….. 35
6 – 3 – 2 ) هنر به مثابه ی کار تولیدی یا صنعت ……………………………………………………….. 35
7 – 3 – 2 ) نظریه ی هنر مارکس …………………………………………………………………………….. 36
8 – 3 – 2 ) نقش نهادهای اجتماعی در تولید هنر ………………………………………………………. 36
9 – 3 – 2 ) نقش عوامل اقتصادی در ایجاد هنر ………………………………………………………… 38
10– 3 – 2 ) مکتب فرانکفورت و پارادایم انتقادی …………………………………………………….. 38
11 – 3 – 2 ) رویکرد انتقادی …………………………………………………………………………………. 38
12 – 3 – 2 ) رویکرد ساختارگرا در سینما ………………………………………………………………. 40
13 – 3 – 2 ) رویکرد کارکرد گرا در سینما ………………………………………………………………. 40
14 – 3 – 2 ) جامعه شناسی هنر در ایران ……………………………………………………………….. 44
4 – 2 ) سینما چیست ؟ ……………………………………………………………………………………………. 45
1 – 4 – 2 ) سینما در جهان ………………………………………………………………………………………… 46
2- 4 – 2 ) سینما در ایران ………………………………………………………………………………………… 47
3 – 4 – 2 ) سینمای پس از انقلاب ……………………………………………………………………………….. 50
4 – 4 – 2 ) ساختارسینمای ایران …………………………………………………………………………….. 51
5 – 4 – 2 ) سایه جامعه ایرانی برسینما ……………………………………………………………………. 52
5 – 2 ) سینمای ملی ……………………………………………………………………………………………… 54
1 – 5 – 2 ) سینمای ملی ایران ………………………………………………………………………………. 55
2 – 5 – 2 ) اقتصاد سینمای ملی …………………………………………………………………………… 56
3 – 5 – 2 ) تقاضای سینما …………………………………………………………………………………… 59
4 – 5 – 2 ) سینمای ایران بعد از انقلاب ……………………………………………………………….. 62
5 – 5 – 2 ) آمار تماشاگر در سینمای بعد از انقلاب ………………………………………. 69
6 – 5 – 2 ) سانسور در سینمای ایران ………………………………………………………………….. 76
7 – 5 – 2 ) مدیریت سالن های سینماهای تهران …………………………………………………… 79
8 – 5 – 2 ) مدیریت سالن های سینما در شهرستانها ………………………………………. 84
9 – 5 – 2 ) چه کسی ؟ کجا ؟ چه چیزی می بیند ؟ ……………………………………………… 86
6– 2 ) مخاطب خانگی ……………………………………………………………………………. 90
1 – 6 – 2 ) نمایش خانگی ………………………………………………………………………………….91
2 – 6 – 2 ) ویدئو در ایران …………………………………………………………………………………. 96
3 – 6 – 2 ) تنهایی تماشاگر سینما …………………………………………………………………………………… 98
4 – 6 – 2 ) در طی این سه دهه چه کسانی به تماشای فیلم رفته اند؟ ………………………………………. 100
5 – 6 – 2 ) تلویزیون ………………………………………………………………………………………………………….. 101
6 – 6 – 2 ) اثرات مختلف تلویزیون ……………………………………………………………………………………. 104
7 – 2 ) مدل نظری تحقیق « دیاگرام» روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته ………………………………. 105
فصل سوم : روش شناسی پژوهش .
1 – 3 ) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 107
2 – 3 ) جامعۀ آماری ……………………………………………………………………………………………………. 108
3 – 3 ) حجم نمونه و شیوۀ نمونه گیری ………………………………………………………………………… 108
4 – 3 ) فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………… 111
5 – 3 ) تعاریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………. 112
6 – 3 ) متغیر های پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 115
7 – 3 ) نحوه جمع آوری داده ها ( با ذکر چگونگی تعیین اعتبار و پایائی ابزار جمع آوری )………………. 115
8 – 3 ) روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………. 116
فصل چهارم : یافته های پژوهش .
1 – 4 ) آمار و نتایج توصیفی ………………………………………………………………………………………………….. 118
2 – 4 ) نتایج استنباطی ………………………………………………………………………………………………………… 169
فصل پنجم : جمع بندی و نتایج پژوهش .
1 – 5 ) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 179
2 – 5 ) در آمد و صرفه اقتصادی سینما رفتن ……………………………………………………………….. 180
3 – 5 ) شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای ………………………………………………………………….. 182
4 – 5 ) جابجایی سریع مدیران …………………………………………………………………………………….. 184
5 – 5 ) گرانی بلیط : قیمت شناور ، سدی برای ریزش مخاطب ………………………………………… 185
6 – 5 ) پخش سریع و ارزان قیمت سی دی فیلم های اکران ……………………………………………….. 187
7 – 5 ) تعداد و کیفیت پایین سالنها………………………………………………………………………………………. 189
8 – 5 ) جنبه های آسیب شناختی در خانه فیلم دیدن ………………………………………………………………. 191
9 – 5 ) پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 193
10 – 5 ) منابع ……………………………………………………………………………………………………………………… 195
11 – 5 ) پیوست ها

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله غرب ایران، مکان گزینی، زیست محیطی، میان رشته Next Entries دانلود پایان نامه درباره توزیع فراوانی، رگرسیون، محل سکونت، برنامه های تلویزیون