منابع و ماخذ مقاله استان کرمانشاه، استان کرمان، پوشش گیاهی، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات صفحه
1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-3- طرح سؤالات……………………………………………………………………………………………………………………………. 17
1-4- فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
1-5- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 18
1-6-روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 18
1-7- محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 18
فصل دوم: مطالعه زیست‌محیطی دشت چمچمال
2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-2- زاگرس مرکزی………………………………………………………………………………………………………………………. 21
2-3- دشت چمچمال………………………………………………………………………………………………………………………. 21
2-3-1 – موقعیت بوم‌شناسی دشت چمچمال……………………………………………………………………………….. 22
2-4- زمین‌شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 23
2-4-1- کمربندهای زلزله………………………………………………………………………………………………………………… 24
2-4-2- گسل اصلی متأخر زاگرس در منطقه دینور- نهاوند……………………………………………………………. 25
2-4-3- زمین‌لرزه‌ی حدود1600-1650 ق.م در گودین تپه………………………………………………………… 26
2-4-4- زمین‌لرزه‌ی حدود 459-224م در معبد آناهیتای کنگاور………………………………………………… 26
2-4-5-زمین‌لرزه‌های سال1008 و 1107 در دینور………………………………………………………………………. 27
2-4-6- برخی از گسل‌های فعال در استان کرمانشاه…………………………………………………………………………. 28
2-5- خاک………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-6-کوه و ارتفاعات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-6-1- ارتفاعات پرآو و بیستون………………………………………………………………………………………………………… 31
2-6-2- ارتفاعات حدفاصل صحنه- کنگاور و سنقر…………………………………………………………………………. 31
2-7- آب‌وهوا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
2-8- بارندگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………32
2-9- دیرین آب‌وهوا شناسی منطقه……………………………………………………………………………………………………..35
2-10- منابع آب ……………………………………………………………………………………………………………………………… 38
2-10-1- حوضه آبگیر گاماسیاب……………………………………………………………………………………………………. 38
2-10-2- حوضه آبریز رودخانه گاماسیاب……………………………………………………………………………………….. 39
2-10-3- نهر قره ولی………………………………………………………………………………………………………………………… 43
2-10-4- نهر سمگان”سمنگان”……………………………………………………………………………………………………….. 43
2-10-5- رودخانه دینور آب……………………………………………………………………………………………………………….. 43
2-10-6- نهر آزان وازان……………………………………………………………………………………………………………………. 44
2-10-7- نهر کاشانتو………………………………………………………………………………………………………………………… 44
2-10-8- رودخانه برناج…………………………………………………………………………………………………………………………44
2-10-9- سراب‌ها و چشمه‌ها………………………………………………………………………………………………………………46
2-11- پوشش گیاهی و جانوری…………………………………………………………………………………………………………..48
2-11-1-گونه‌های گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………….48
2-11-2-گونه‌های جانوری……………………………………………………………………………………………………………………….49
2-12-شیوه معیشت…………………………………………………………………………………………………………………………………..49
2-13- راه‌های ارتباطی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
فصل سوم: باستان‌شناسی دوره‌ی مفرغ و آهن زاگرس مرکزی
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
3-2-پیشینه مطالعات باستان‌شناسی دشت چمچمال…………………………………………………………………………….. 54
3-3-گاهنگاری دوره‌های مفرغ و آهن(شرق زاگرس مرکزی)………………………………………………………………….. 55
3-4-دوره مفرغ………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-4-1دوره مفرغ قدیم:گودینIV(یانیق)………………………………………………………………………………………………………..56
3-4-2-دوره مفرغ میانی و جدید گودینIII…………………………………………………………………………………………………..58
3-4-3-گودینIII6……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
3-4-4-گودینIII5………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
3-4-5-گودینIII4…………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-4-6-گودین III3…………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
3-4-7-گودینIII2……………………………………………………………………………………………………………………………………………60
3-4-8-گودینIII1…………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
3-5-دوره‌ی آهن(گودینII)………………………………………………………………………………………………………………………………61
فصل چهارم: مطالعه مبانی نظری در مطالعه الگوهای استقراری و مطالعه محوطه‌های عصر مفرغ و آهن دشت چمچمال
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
4-2-تحلیل الگوی استقرار……………………………………………………………………………………………………………………. 64
4-3- نوع برهم‌کنش انسان و محیط بر یکدیگر …………………………………………………………………………………….65
4-4- باستان‌شناسی زیستی و استقراری و انگاره‌های آن……………………………………………………………………. 66
4-5- دستیابی به الگوی استقرار از طرق تحلیل خوشه‌ای……………………………………………………………………….66
4-6- معرفی محوطه‌های عصر مفرغ در دشت چمچمال………………………………………………………………….. 68
4-7- معرفی محوطه‌های عصر آهن در دشت چمچمال……………………………………………………………………. 76
فصل پنجم: تحلیل الگوهای استقراری دوره مفرغ و آهن دشت چمچمال
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
5-2- معرفی متغیرهای اصلی و

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره حمایت کیفری، حریم خصوصی، آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری Next Entries منابع و ماخذ مقاله تحلیل داده، تغییرات جمعیت، سلسله‌مراتب، تغییرات جمعیتی