منبع پایان نامه با موضوع انرژي، β-، ایلیدهای، الكترون‌ها

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست
صفحه
فصل اول( مقدمه‌ای بر شیمی محاسباتی)…………………………………………………..

1-1) شیمی محاسباتی………………………………………………………………………
2
1-2) روش‌های محاسباتی شیمی کوانتومی………………………………………………………………
2
1-3) روش‌هاي تابعی دانسیته……………………………………………………………………………………
3
1-4) مجموعه پایه………………………………………………………………………………………………………
5
1-5) توابع قطبی‌ شونده……………………………………………………………………..
6
1-6) توابع پخشیده………………………………………………………………………………………………………
1-7) خطای برهم نهی مجموعه پایه………………………………………………………………………………
1-8) روش ضد موازنه……………………………………………………………………………………………………..
1-9) روش اوربیتال‌ پیوندی طبیعی……………………………………………………………………………..
1-10) دقت مجموعه‌هاي پايه……………………………………………………………………………………….
7
7
8
10
11
فصل دوم( فسفر ایلیدها و پیشینه تحقیق)………………………………………………………..

2-1) فسفر………………………………………………………………………………………………………………….
13
2-2) فسفرايليدها……………………………………………………………………………………………………….
14
2-3) تاريخچه‌ فسفرايليدها………………………………………………………………………………………..
15
2-4) نامگذاري فسفرايليدها……………………………………………………………………………………….
16
2-5) تهیه ايليدهاي فسفر………………………………………………………………………………………….
17
2-5-1) تهیه از نمك‌هاي فسفونيوم………………………………………………………………………….
17
2-6) تقسيم‌بندي فسفرايليدهاي پايدار كربونيلي……………………………………………………..
19
2-6-1)α- فسفرايليدها………………………………………………………………………………………………
19
2-6-2) β- كتوفسفرايليدها……………………………………………………………………………………….
20
2-6-3) دي‌كتوفسفرايليدها……………………………………………………………………………………….
20
فصل سوم (بررسی محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار)……………….

3-1) فسفر ایلیدهای مطالعه شده………………………………………………………………………………
23
3-2) جزئیات محاسبات……………………………………………………………………………………………..
24
3-3) نتایج محاسبات………………………………………………………………………………………………….
3-3-1) بررسی ساختارهای فسفر ایلیدهای مطالعه شده در فاز گازی……………………
3-3-2) بررسی اثر حلال در انرژی پایداری فسفر ایلید‌های مطالعه شده در فاز مایع
25
25
36
فصل چهارم( بحث‌ و نتیجه گیری)………………………………………………………………………

4-1) مقایسه نتایج…………………………………………………………………………………………………….
39

فهرست جدول‌ها
جدول (3-1) انرژی پایداری، بار و چندگانکی محصولات واکنش شکل (3-1) وشکل (3-2)
صفحه
26
جدول (3-2) انرژی پایداری محصولات شکل (3-1) وشکل (3-2) برحسب هارتری
27
جدول(3-3) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) α- فسفرايليد………………………………………….
29
جدول(3-4) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) β- كتوفسفرايليد ترانس………………………..
جدول(3-5) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) β- كتوفسفرايليد سیس
31
33
جدول(3-6) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) دی کتو فسفر ایلید……………………..
35
جدول(3-7) انرژی فسفر ایلیدهای مورد مطالعه با روش تابعی دانسیته……………………
36
جدول(3-8) اثر حلال بر فسفرایلیدهای مورد مطالعه با روش تابعی دانسیته………..
37
جدول (4-1) جمعیت الکترونی، درصد خصلت Sو P پیوندی فسفر ایلید‌های
مطالعه شده…………………………………………………………………………………………………………………

41

فهرست شکل ها
صفحه
شکل(1-1) انواع روش‌های محاسباتی………………………………………………………………………
3
شکل (2-1) ساختار رزنانسي فسفرايليدها………………………………………………………………
14
شکل (2-2) فرآيند تشكيل متيلن دي‌فنيل فسفين با استفاده از ايليدهاي ناپايدار
14
شکل (2-3) فرآيند تشكيل 1 و 1- دي‌فنيل اتيلن و تري‌فنيل فسفين اكسيد با
واكنش تري‌فنيل فسفونيوم متيليد با بنزوفنون…………………………………………………………

15
شکل(2-4) ساختار استاندارد ایلین و ایلید برای توصیف ایلیدهای فسفر…………..
17
شکل(2-5) سنتز فسفرايليدها با استفاده از انتقال ايليد………………………………
18
شکل (2-6) تهیه فسفرايليدها توسط انتقال ايليد……………………………………………………
18
شکل(2-7) فرآيند تهيه‌ α- فسفرايليدها با استفاده از آلكيل هاليد………………………..
20
شکل (2-8) فرآيند تهيه‌ β- كتوفسفرايليدها…………………………………………..
20
شکل (2-9) فرآيند تهيه‌ دي‌كتوفسفرايليدها با استفاده از هاليد اسيدها………………
21
شکل (2-10) فرآيند تهيه‌ دي‌كتوفسفرايليدها با استفاده از اسيد انيدريدها………..
21
شکل(3-1)واکنش فسفر ایلیدهای بدون گروه الکترون کشنده……………………………..
23
شکل(3-2) واکنش فسفر ایلیدهای دارای گروه الکترون کشنده…………………………….
23
شکل (3-3) فسفر ایلیدهای مورد مطالعه……………………………………………………………….
25
شکل(3-4) کنفورمر S سیس و S ترانس ساختار β- كتوفسفرايليد………………………
25
شکل(3-5) ساختار بهینه شده α- فسفرايليد PhCHPPh3………………………..
شکل(3-6) مراحل بهینه شده α- فسفرايليد ..PhCHPPh3………………………………….
28
28
شکل(3-7)ساختار بهینه شده s-trans β- كتوفسفرايليد……………………………………………
شکل(3-8) مراحل بهینه شدن s-trans، β- كتوفسفرايليد………………………………………..
شکل(3-9) ساختار بهینه شده s-cis، β- كتو فسفرايليد……………………………………………
شکل(3-10) مراحل بهینه شدنs-cis – β- كتو فسفرايليد………………………………………
30
30
32
32
شکل(3-11)ساختار بهینه شده دی کتو فسفر ایلید…………………………………………………..
شکل(3-12) مراحل بهینه شدن دی کتو فسفر ایلید………………………………………………..
34
34

فصل اول

مقدمه‌ای بر شیمی محاسباتی

1-1)شیمی محاسباتی1
شيمی محاسباتی شاخه‌ای از دانش شيمی می‌باشد که مسائل شيمی را بـا کمک رايانه حل می‌کند. در اين رشته، از رايانه برای پيش‌بينی ساختار و خواص مولکولی و واکنش‌های شیمیایی استفاده می‌شود]1[.
شیمی محاسباتی شامل مطالعاتی نظیر بررسي‌‌هاي ساختاري، شبيه‌‌سازي، بهينه‌سازي، حداقل‌‌سازي و ساير روش‌هايي است كه جهت درك و پيش‌بيني رفتار سيستم‌هاي مولكولي به كار مي‌روند.شیمی محاسباتی نه تنها برای مدل‌کردن مولکولهای پایدار به‌کار می‌رود بلکه برای حد واسط هایی با عمر کم، ناپایدار و حتی حالات بر انگیخته هم استفاده می‌شود‌]3و2.[
عدم استفاده از مواد شیمیایی مخاطره آمیز ، بهبود در فهم آسانتر مسائل علم شیمی، صرفه جویی در استفاده از مواد شیمیایی، پیش‌بینی انجام واکنش‌های شیمیایی و طرح مکانیسم های جدید از فواید استفاده از روش‌های محاسباتی می‌باشند]4‌[.
1-2) روش‌های محاسباتی شیمی کوانتومی
دو مبحث عمده و متفاوت در شيمي محاسباتي جهت انجام محاسبات، نظريه مكانيك مولكولي2 و نظريه ساختار الكتروني3 مي‌باشند. روش‌هاي مكانيك مولكولي از قوانين فيزيك كلاسيك براي پيش‌بيني ساختار و خواص مولكول‌ها بهره مي‌برند در حالي كه روش‌هاي ساختار الكتروني بر مبناي روابط فيزيك كوانتومي بنا نهاده شده‌اند. در علم مكانيك كوانتومي، خواص مولكولي به بر هم‌كنش‌هاي ميان الكترون‌ها و هسته‌ها و حركت الكترون‌ها مربوط مي‌شود. در اين جا، از نتـــايج شيمی محض که در قالب برنامه‌های موثر کامپيوتری درآمده‌اند، برای ساختار و خواص مولکول‌ها وجامدات استفاده می‌‌شود، در حالی که نتــايج آن معمولا کامـــل کننده اطلاعــــات به دست آمده از آزمايش‌های شيميايی هسـتند. ازاين رشتــه، به طور‌گسترده‌ای برای طراحــی داروها و مواد جدید با هزینه کمتری استفـــاده می‌شود]5[.

شکل(1-1) انواع روش‌های محاسباتی

1-3) روش‌هاي تابعی دانسیته
تابع موج در برگیرنده اطلاعات کلی برای یک سیستم است. از آنجا که برای یک سیستم N الکترونی 3N مختصات فضایی وجود دارد روش DFT4 بيان مي‌دارد که انرژي يك سيستم N الكتروني مي‌تواند بر اساس چگالي احتمال الكترون بيان شود يعني انرژي به صورت نوشته‌ شود و در عين حال چگالي هم به صورت نوشته مي‌شود يعني چگالي تابعي از مختصات فضائي مي‌باشد. در روشDFT انرژي الكتروني يك سيستم، بر اساس معادله كوهن- شام5 ، به صورت زير نوشته مي‌شود.

عبارت مربوط به انرژي سينتيكي است كه با حركت الكترون‌ها بزرگ مي‌شود، عبارت انرژي پتانسيل است كه برهم‌كنش‌هاي هسته-‌الكترون و هسته-‌هسته را در بر مي‌گيرد. عبارت انرژي دافعة الكترون- الكترون است و در نهايت عبارت مربوط به انرژي همبستگي و تبادل الكترون‌ها مي‌باشد. همه اين عبارت‌ها به جز دافعه هسته- هسته، توابعي از دانسيتة الكترون مي‌باشند.
عبارت در رابطة كوهن- شام دو نوع انرژي را در بر مي‌گيرد كه عبارتند از:
1- انرژي تبادل مكانيك كوانتومي مربوط به اسپين الكترون‌ها
2- انرژي همبستگي ديناميكي مربوط به حركت الكترون‌ها
براي سهولت، ، به يك قسمت تبادلي و يك قسمت همبستگي تقسيم مي‌شود و به اين ترتيب تقريب‌هاي جداگانه‌اي براي و مطرح مي‌شود.

در روش‌هاي مختلف تابعی دانسیته، با تلفيق انواع توابع تبادل با توابع همبستگي به دست مي‌آيد.
مثلاً در روشB3LYP، تابع تبادلي تصحيح گراديان بك6با تابع همبستگي تصحيح

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه روزنامه نگاران، کنترل اجتماعی، تلفن همراه، تعدد زوجات Next Entries منبع پایان نامه با موضوع انعطاف پذیری