منابع و ماخذ پایان نامه تعدد زوجات، حقوق کیفری، روابط جنسی، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند. لذا اکنون که در سایه سار بنده نوازی هایش پایان نامه حاضر به انجام رسیده است، بر خود لازم می دانم تا مراتب سپاس را از بزرگوارانی به جا آورم که اگر دست یاریگرشان نبود، هرگز این پایان نامه به انجام نمیرسید.
ابتدا از استاد گرانقدرم جناب دکتر غفاری نسب که زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشتند، کمال سپاس را دارم.
از استاد عالی قدرم جناب آقای دکتر ایمان که زحمت مشاوره این پایان نامه را متحمل شدند، صمیمانه تشکر می کنم.
سپاس آخر را به مهربانترین همراهان زندگیم پدر بزرگوارم و به خواهر و برادر عزیرم تقدیم می کنم که حضورشان در فضای زندگیم مصداق بی ریای سخاوت بوده است.

چکیده

مطالعه کیفی چند همسری در نگاه زن دوم با تاکید بر پیامدهای آن
(مورد مطالعه روستاهای منطقه زیلایی شهرستان یاسوج)

به کوشش
زهرا نارکی

پژوهش حاضر درصدد است چند همسری در نظام معنای زن دوم را مورد بررسی قرار دهد. چند زني يا تعدد زوجات واقعيتي اجتماعي است كه ابعاد گوناگون آن ميتواند مورد مطالعه و پژوهش قرار گيرد. با توجه به اینکه ساختار خانواده تک همسر تفاوت معنیداری با ساختار خانواده چند همسر دارد. از این رو، روابط خانوادگی متفاوتی در هر یک از این دو ساخت مشاهده میشود. در حالی که همه نظریات موجود، معمولا خانواده را محیطی صمیمی تعریف میکنند اما در خانوادههای چند همسر که افراد مختلفی به دنبال ایفای نقشهای همسان بر میآیند؛ اعضای خانواده به شکل آشکار یا پنهان جهت دستیابی به منابع مشترک، ارزشمند و کمیاب به رقابت میپردازند. به این ترتیب نابرابری و کشمکش در روابط قدرت، روابط عاطفی و روابط جنسی ایجاد میشود. از جمله عللی که در روستاهای مورد پژوهش سبب بروز پدیده چند همسری بود میتوان به فقر مالی و بالا رفتن سن دختران و در مواردی نازایی زنان و ارجحیت تولد و داشتن فرزند پسر و سیطره فرهنگ سنتی و مردسالاری اشاره کرد که در نظر عموم داشتن چند زن برای مردان منزلت و مزیت محسوب میشد. در پژوهش حاضر، از یکی از روشهای کیفی، یعنی روش نظریه زمینهای استفاده شده است و همچنین در این تحقیق از تکنیک مصاحبه عمیق برای گردآوری دادهها بهره گرفته شده است. مشارکت کنندگان شامل 15 نفر از زنانی بودند که همسر دوم محسوب میشدند و در منطقه روستایی زیلایی واقع در استان یاسوج زندگی میکردند. یافتههای به دست آمده شامل 23 مفهوم و 13 مقوله بود و در انتها نیز «پدرسالاری» به عنوان مقوله هسته شناسایی گردید. بر اساس یافتهها میتوان گفت ساختار قدرت در خانواده بیشتر به سود مردان و در کل افراد ذکور سنگینی میکند و این امر به نوبه خود بر تمامی ابعاد زندگی زنان به خصوص زن دوم سایه میافکند و آنان را مجبور به اقدام و کنش متقابل برای حفظ موقعیت یا به دست آوردن موقعیت بهتری مینماید، از جمله راهبردهای که زنان در این زمینه بر میگزینند تلاش برای کسب قدرت بیشتر جهت چانهزنی در مقابل همسر و تلاش برای فرزندآوری و یا اقدام به جمعآوری منابع مالی است و در مقابل زن اول به دسیسه چینی برای حذف رقیب و یا اقدام به جداسازی فضای شخصی خود دست میزنند. پیامدهای که این پدیده برای زنان به همراه داشت ترس از حذف و طرد شدن و ایجاد رقابت اقتصادی بین زنان و چشم داشتن به منابع مالی یکدیگر و بروز تنش و دودستگی و در نتیجه سبب بروز خشونت و در مقابل ایجاد اختلالهای روحی و رو آوردن زنان به خرافات و جادو بود.

واژههای کلیدی: چند همسری، زن دوم، روابط خانوادگی،کشمکش، ساختار قدرت در خانواده، مردسالاری، روش کیفی، نظریه زمینهای.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 8
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 14
1-4- اهداف پژوهش 17
1-5- پرسش های پژوهش 18

فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین
2-1- تحقیقات داخلی 21
2-2- تحقیقات خارجی 25
2-3- نقد و بررسی تحقیقات پیشین 28

فصل سوم: مبانی نظری پژوهش
3-1- مقدمه 30
3-2- رویکرد جامعه شناختی 31
3-3- نظریه کارکردگرایی (ویلیام گود) 32
3-4- تالکوت پارسنز 34
عنوان صفحه

3-5- نظریه تضاد (راندال کالینز) 35
3-6- نظریه تضاد (جرج زیمل) 36
3-7- رویکرد مردمشناختی 38
3-8- رویکرد روانشناختی 40
3-9- بررسی تاریخی اخلاق زناشویی و ازدواج در میان اقوام مختلف 41
3-10- بررسی تاریخی اخلاق زناشویی و ازدواج در ایران 44
3-10-1- نگاهی گذرا به اخلاق زناشویی ایرانیان درعصر باستان 44
3-10-1-1- عصر هخامنشیان 44
3-10-1-2- عصر اشکانیان 45
3-10-1-3- عصر ساسانیان 46
3-10-2- ازدواج در ایران از برآمدن صفویان تا ابتداي عصر قاجار 47
3-10-2-1- در زمان ناصرالدین شاه قاجار 48
3-10-2-2- ازدوجهای خویشاوندی 49
3-11- چند همسری در آفریقا 54
3-12- چند همسری در آمریکا 57
3-12-1- نقش محوری زنان در دفاع از چند زنی 61
3-13- پیشینه تاریخی تعدد زوجات 63
3-14- بررسی تاریخی تعدد زوجات در ایران 65
3-14-1- تعدد زوجات در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار 69
3-14-2- تعدد زوجات در میان برخی از اقوام ایرانی 70
3-14-3- عوامل تعدد زوجات در گذشته 74
3-15- نظام چند همسری در قانون مدنی ایران 78
3-15-1- پیش از انقلاب: پیشروی گسترده حقوق کیفری 79
عنوان صفحه

4-15-2- پس از انقلاب اسلامی: عقب نشینی نسبی حقوق کیفری 81

فصل چهارم: روش شناسی پژوهش
4-1- روش پژوهش 86
4-2- جمعیت هدف و انتخاب مشارکت کنندگان 88
4-3- نمونه گیری 89
4-4- گردآوری داده ها 91
4-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 91
4-6- قابلیت اعتماد 93

فصل پنچم: یافته های پژوهش
5-1- مقدمه 96
5-2- یافته های تحقیق 97
5-2-1- نوع رابطه زن دوم با همسرش 101
5-2-1-1- خشونت کلامی 102
5-2-1-2- خشونت فیزیکی 104
5-2-1-3- خشونت اقتصادی 105
5-2-1-4- نگرش ابزاری به زن 105
5-2-1-5- استبداد رای 108
5-2-1-6- انقیاد و فروتنی زن 110
5-2-1-7- مقوله هسته: خودکامگی و توزیع نابرابرانه جنسیتی قدرت 113
5-2-2- نوع رابطه زن دوم با زن اول 127
5-2-2-1- رقابت عاطفی 127
عنوان صفحه

5-2-2-2- رقابت اقتصادی 129
5-2-2-3- رقابت در بچه دار شدن 130
5-2-2-4- رابطه خصومت آمیز 130
5-2-2-5- تنش و بینظمی در مدیریت خانه 131
5-2-2-6- مقوله هسته: ایجاد محیط تنش زا و شکل گیری منازعه
در مناسبات بین هووها 132

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری
6-1- نتیجه گیری 141
6-2- نظریه زمینه ای 159
6-3- محدودیت های پژوهش 165
6-4- پیشنهادات پژوهش 166

منابع
منابع فارسی 167
منابع انگلیسی 171

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 5-1- اطلاعات مربوط به زن دوم 98
جدول 5-2- اطلاعات مربوط به شرایط خانوادگی پدر 99
جدول 5-3- اطلاعات مربوط به همسر 100
جدول 5-4- گزاره- مفاهیم و مقوله های مربوط به رابطه زن دوم و همسر 123
جدول 5-5-رابطه زن اول با زن دوم 136
جدول 6-1- مقوله های هسته و فرعی پژوهش 143

فهرست مدل ها

عنوان صفحه

مدل 5-1- رابطه زن دوم با همسر 126
مدل 5-2- نوع رابطه زن دوم با زن اول 139
مدل 6-1- چارچوب نظام معنایی زن دوم به عنوان مدل پارادایمی نهایی پژوهش 145
مدل 6-2- بررسی موقعیت و پایگاه زن دوم در خانواده 154
مدل 6-3- نوع نگاه و نگرشی که زن دوم نسبت به موقعیت خود دارد و راهبردی
انتخاب میکند 157

فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه

خانواده هسته مرکزی اجتماع به شمار میآید و نخستین اجتماعی است که شخصیت و هویت افراد در آن شکل میگیرد و آداب و اصول زندگی اجتماعی و اخلاقی در آن نهادینه میشود. خانواده با نهادهای چون نهادهای آموزشی و پرورشی، مذهبی و اقتصادی، حقوقی و سیاسی و برخی دیگر از نهادها ارتباط دارد و تحت تاثیر اهداف، کارکردها، وظایف، راهکارها و عملکردهای آنها است و ساختار و عملکرد و وظایف گوناگون خود را در راستای نهادهای مزبور شکل میدهد و از سوی دیگر تغییر و تحولاتی که در بافت خانواده به تدریج شکل میگیرد، در نهایت بر نهادهای جامعه تاثیر میگذارد، تا جایی که قوانین مدنی نیز خود را با تغییرات خانواده وفق میدهند. خانواده پدیدهای ایستا و بی تغییر و تحول نیست، بلکه پدیدهای است پویا و در حال تغییر و تحول و در کنش متقابل با جامعه است و از این رو در طول تاریخ در قالب الگوهای متنوع و قوانین گوناگون، در میان اقوام مختلف و در حوزههای فرهنگی گوناگون، ویژگیهای خاص خود را دارا بوده که از این باب ویژگی پویایی از جمله کلیدیترین خصوصیات خانواده محسوب میشود (مقصودی،1386). در واقع، میتوان گفت که خانواده بخشی از سیستم اجتماعی است که هم تحت تاثیر دیگر نهادهای اجتماعی قرار میگیرد و هم امکان ایجاد تغییر در آنها را فراهم می نماید (پارسونز،1998). شماری از جامعه شناسان در باب شکلگیری خانواده از دوره اختلاط جنسی در مراحل اولیه زیست بشر سخن میگویند. برای نمونه باخ اوفن میگوید:”در ابتدا انسان به شکل گروهی گلهوار، با اختلاط جنسی (هرج و مرج) زندگی میکرد”. در نگاه این گروه خانواده پس از دوره اختلاط جنسی شکل گرفت و پیش از آن روابط فرد گرفتار هرج و مرج بود. هیچ مرد و زنی همسر یکدیگر شناخته نمیشدند. مطالعات گروهی از انسان شناسان فمنیست متضمن این نکته است که ازدواج و نهاد کنونی خانواده بر عکس تصور رایج، بیولوژیک نیست. محصول تاریخ بشری است. یکی از مدافعان این دیدگاه “اولین رید1” انسان شناس و سوسیال فمنیست مشهور است. او معتقد است ازدواج به معنای واقعی همسفره و هم سکنی شدن زوجین که منجر به پیدایش خانواده مادری شد در اوان دوره بربریت و با منسوخ شدن کامل آدمخواری دوره توحش و با اختراع توتم و تابو از سوی زنان میسر شد. در برابر این گروه شماری از جامعه شناسان دوره اختلاط جنسی را باور ندارند برای نمونه ادوارد وستر مارک از مخالفان سرسخت نظریه تکامل خانواده می گوید:”خانواده همیشه وجود داشته است و بشریت هرگز در مرحله گله وار زندگی نکرده است (انگلس،1380). در این میان مورگان بیش از هر محققی علاقه داشته تا روند تکامل ساختار خانواده را مورد مطالعه قرار دهد در این خصوص بیان میکند: «روابط جنسی با چند نفر به طور همزمان ویژگی دورههای ماقبل تاریخ بوده است. در آن دوران مردان به شکل چند همسر (داشتن بیش از یک همسر) و زنان به شکل چند شوهر ( داشتن بیش از یک شوهر) زندگی میکردهاند. این الگو قدمتی به اندازهی جوامع انسانی دارد. چنین خانوادهای نه غیر طبیعی و نه چیزی خارق العاده تلقی میشده است.» مورگان میافزاید: «دشوار بتوان نشان داد که نوع دیگری از ساختار خانواده در دوره های ابتدایی وجود داشته است.» در ادامه
میگوید: « ظاهرا هیچ راه گریزی از این نتیجه گیری وجود ندارد که ازدواج با چند نفر به طور همزمان ویژگی دورههای ما قبل تاریخ بوده است. استدلال مورگان مبنی بر این که جوامع ماقبل تاریخ ازدواج گروهی را تجربه کردهاند (موقعیتی که اصطلاحاً رمهی آغازین یا همه همسری نامیده می شود) آنچنان اندیشهی داروین را تحت تاثیر قرار داد که وی نیز بیان کرد: « تقریبا مسلم است که آیین ازدواج به تدریج تحول یافته است و آمیزش با چند نفر به طور همزمان سابقا در تمام نقاط جهان به شدت مرسوم بوده است و هم اکنون هم قبایلی وجود دارند که در آنها همه مردان و زنان قبیله همسر و شوهر یکدیگر هستند.» (فیشر2، 1982). بررسی تاریخی ازدواج در جوامع گوناگون نشان میدهد که این روابط هیچ گاه منحصر به رابطه بین یک زن و یک مرد باقی نمانده است حال چه قانونمند به شکل چند همسری و چه به صورت غیر قانونمند در انتخاب آزادانه چند شریک جنسی. در واقع الگوی ازدواج و پیوند خویشاوندی از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. قانونهای ازدواج از تنوع و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بین النهرین، ایزومتریک، نمای ساختمان، دوران باستان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه نیروی انسانی، زندگی خوب، امنیت اجتماعی، روابط اجتماعی