منبع تحقیق با موضوع ضریب همبستگی، پتروگرافی، زمین ساخت، نمونه برداری

دانلود پایان نامه ارشد

‌ چکیده:
منطقه معدنی انارک یکی از بهترین نمونه های کانی سازی در محل تقاطع خطواره های مهم بزرگ مقیاس است. این خطواره ها عبارتنداز گسل بزرگ کویر- درونه با امتداد شمال شرق- جنوب غرب و کمربند ماگمایی ارومیه دختر با روند شمال غرب- جنوب شرق.
کانسار نیکل، کبالت، آرسنيك‌و مس گود مراد در زون ايران‌مركزي در فاصله 20 كيلومتري شمال غرب انارک قرار دارد، علاوه بر این کانسار چندین کانسار و نشانه معدنی دیگر از عناصر نیکل، کبالت و مس در این منطقه وجود دارد که از مهمترین آنها میتوان به تالمسی، مسکنی، گود مراد و سبرز اشاره کرد.
گسل گود مراد با روندی تقریبا شرقی- غربی با شیبی حدود 56 درجه به سمت جنوب کنترل کننده کانه زایی است که منطقه کانه زائی طولی حدود 250متر در امتداد این گسل و احتمالا تا عمق 100 متری کانه زایی ادامه دارد.
قدیمی ترین سنگهای موجود در منطقه شیست‌های چاه گربه به سن پروتروزوئیک بالائی هستندکه شامل شیست های سیلیسی، ترمولیت اکتینولیت شیست، کوارتز مسکویت کلریت شیست هستند و از دیگر سنگهای این منطقه به سرپانتینیت، پریدوتیت، لرزولیت، متابازیت، لیستونیت، دولومیت، مرمر و کنگلومرا می توان اشاره کرد، که سنگ درونگیر ماده معدنی شیست‌های برشی شده و متابازیت‌ها است. کانه زائی به صورت آرسنيدهای نیکل، کبالت و كانه هاي مس است که در مرحله اول کانه های نیکلین، راملزبرگیت، کبالتیت و در مرحله بعدی پیریت، آنابرژیت، مائوچریت و در مرحله آخر آزوریت، مالاکیت و اکسید‌های آهن و… تشکیل شده اند.
مطالعات ژئوشیمیایی در این کانسار نشان دهنده همبستگی بالایی از عناصر نیکل،کبالت و آرسنیک است، که میتواند دلیلی بر منشاء و سازوکار مشترک در حمل این عناصر باشد. منشاء این عناصر از سنگ های اولترامافیک منطقه و حمل بیشتر به صورت کمپلکس های کربناته، آرسنیدی و سولفیدی است.
با مطالعه مقاطع دوبر صیقل کانسار گود مراد، سیالات درگیر از دمای همگن شدن و شوری نسبتاً پائینی برخوردارند که این نشان دهنده عدم دخالت سیستم های آتشفشانی در تشکیل این کانسار و یا دور بودن از سیستم های آتشفشانی است. چگالي سيالات درگير در محدوده‌ 1 – 9/0 قرار ميگيرد و با توجه به شوری و دمای همگن شدن سیالات درگیر پیشنهاد می شود آبهای حوضه ای و جوی نقش مهمتری در حمل، تمرکز و نهشت عناصر این کانسار ایفا می کنند.
با توجه به محدوده دمایی تشکیل این کانسار و مطالعات ژئوشیمیایی و کانه نگاری می توان نتیجه گرفت که از نوع پنج عنصری و همچنین اپی ترمال دما پایین و کانه زایی فقط در یک فاز انجام گرفته است.
کلمات کلیدی : نیکل، کبالت، ژئوشیمی، سیالات درگیر، گود مراد، انارک.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات
مقدمه 1
اهداف پژوهش 2
موقعیت جغرافیائی و راه های ارتباطی منطقه 3
شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی منطقه 4
توان معدني منطقه انارک……………………………………………………………………………………………………….. 5
روشهاي مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………. 7
پیشینۀ تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 7
فصل دوم: زمین شناسی
2-1- موقعیت زمین ساختی ایران در کمربند کوهزایی آلپ- هیمالیا 12
2-2- موقعیت میکروپلیت ایران مرکزی در تقسیمات زمین شناسی ایران 13
2-3- خرد قاره شرق ايران مرکزي 15
2-3-1- تکتونیک خرد قاره شرق ايران مرکزی 15
2-4- زمین شناسی عمومی انارک 18
2-4-1- زیر زون انارک – خور 20
2-4-2- ساختارهای زمین ساختی منطقه 21
‌‌‌2 – 4- 2 -1- چین های منطقه انارک 21
2 – 4- 2- 2- گسل های منطقه انارک 23
‌2 – 5 – چینه شناسی انارک 26

‌‌‌‌‌‌عنوان صفحه

2-5- 1- سنگ های افیولیتی انارک 26
2 – 5- 2- ‌مجموعه های دگرگونی انارک 27
‌‌‌‌‌‌‌2 – 5– 2- 1- مجموعه دگرگونی های چاه گربه 27
2 – 5 – 2 – 2- واحد مرمر لاک (لاخ) 27
‌‌‌‌‌‌2 – 5 – 2 – 3- واحد پتیار 28
2– 5 – 2 – 4- واحد مرغاب 28
2‌‌‌‌‌‌ – 5 – 3- سنگ های رسوبی دگرگون نشده 28
2- 6 زمین شناسی محلی 30
2-7- تکتونیک و کنترل کنندههای ساختاری کانهزایی در منطقه گود مراد 31
فصل سوم: سنگ نگاری و کانه نگاری
3-1- مقدمه 33
3- 2- افیولیت انارک 33
3-3- مجموعه های دگرگونی انارک 35
3-4-‌ بررسی های صحرایی و پتروگرافی منطقه گود مراد 35
3- 4- 1- پتروگرافی سنگ های مافیک والترامافیک 37
3- 4- 2- پتروگرافی سنگ های دگرگونی 38
3- 4- 3- پتروگرافی لیستونیت ها 39
3 – 5- کانه نگاری 42
فصل چهارم: ژئوشیمی
4-1- مقدمه 49
4-2- ‌ نمونه برداری‌ و تجزیه ژئوشیمیایی نمونه ها 50
4-3- مطالعات آماری تک متغیره 51
عنوان صفحه

4-3-1- تخمین داده های سنسورد 51
4-3-2- بررسی داده های پرت 52
4-3-3- مطالعات آماری پایه 52
4-3-3-1- آزمون نرمال بودن داده ها 53
4-3-3-2- تبدیل لگاریتمی یا توزیع لاگ نرمال 54
4-3-4- ترسیم نقشه های ژئوشیمیایی 56
4-4- مطالعات آماری چند متغیره 57
4-4-1- مقدمه 57
4- 4- 2- ضریب همبستگی عناصر 57
4-4-2-1- بررسی ضریب همبستگی عناصر به روش پیرسون‌ 57
4-4-3- تجزیه و تحلیل گروهی (آنالیز خوشه ای) 59
4-4-4- رسم هاله های مرکب 60
4-4-5- آنالیز فاکتوری و رسم هاله های مربوطه 61
فصل پنجم : سیالات درگیر
5-1- مقدمه 63
5-2- نمونهبرداري و آمادهسازي جهت مطالعات ميکروترمومتري سيالات درگير 64
5-2-1- طریقه نمونه برداری از سنگ های مختلف 65
5-2-2- آماده سازی و تهیه مقاطع نازک دوبر صیقل برای مطالعه سیالات درگیر 66
5-3- طبقه بندي سيالات درگير 66
5-3-1- طبقه بندي ژنتيکي سيالات درگير 66
5-3-2- اندازه و مورفولوژي سيالات درگير 68

عنوان صفحه

5-3-3- طبقهبندي سيالات درگير براساس فازهاي دروني 68
5-4- آشنایی با مطالعات ميکروسکوپي و ميکروترمومتري سيالات درگير 69
5-4-1- مطالعات ميکروسکوپي 69
5-4-2- مطالعات میکروترمومتری 70
5-5- مطالعات ميکروسکوپي و ميکروترمومتري در کانسار گود مراد 71
5-5-1- ميکروترمومتري سيالات درگير 71
5-6- تعیین چگالی سیال 73
5-7- تعیین منشاء سیال کانه ساز 74 
فصل ششم : نتیجه گیری
6-1- نقش محلولهای کربناته در دگرسانی سنگهای اولترابازیک و رها شدن Co و Ni 76
6-2- مشخصات کانسارهای (رگههای) تیپ پنج عنصری Ag-Ni-Co-As±(Bi,U) 78
6-2-1- ویژگیهای زمینشناسی کانسارهای تیپ پنج عنصری 78
6-3- تیپ و ژنز کانسار 81
6-4-نتیجهگیری 83
6-5-پیشنهادات 84
پیوست 85
منابع و مآخذ 100

فهرست شکل ها
عنوان صفحه

شکل 1-1- نقشه موقعیت و راه های دسترسی به منطقه مورد مطالعه 3
شکل 1-2- موقعیت منطقه از لحاظ زون بندی و وضعیت گسلش‌و خطوارهها 4
شکل1- 3 – نقشه منطقه بندی فلز زایی انارک 6
شکل 2-1- موقعیت زمین ساختی ایران در کمربند کوهزائی آلپ- هیمالیا 13
شکل2-2- تقسیم بندی زونهای ساختاری ایران 14
شکل 2- 3- تحرک میکرو پلیت ایران مرکزی از ژوراسیک تا به حال 16
شکل 2-4 -‌ میزان جابجایی گسل ها در مرکز تا شرق ایران 17
شکل2-5 – نقشه زمین شناسی انارک 19
شکل 2-6- نقشه شمال گسل های شمال انارک 23
شکل 2-7- جايگاه سامانه گسل درونه در شمال ايران مرکزي 24
شکل2- 8- تصاویر پانوراما از منطقه معدنی گود مراد 30
شکل 2-9- نقشه 5000/1 ساختارهای منطقه به همراه برش های عرضی 32
شكل 3-1- نقشه افيوليت هاي اصلي ايران و موقعيت افيوليت انارک در آن 34
شکل شکل 3-2- نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه 36
شکل 3 – 3- مقاطع میکروسکپی سرپانتینیت های منطقه 37
شکل 3 – 4- مقاطع میکروسکپی شیست های ‌منطقه 38
شکل3- 5- موقعیت کمربندهای افیولیتی ایران مرکزی 39 39
شکل 3-6- مدل ژنتیکی تشکیل و نهشت طلا در سنگ های لیستونیتی 41
شکل 3- 7 تصویر رگه های آرسنیدی نیکل و کانه زایی در منطقه 42
شکل 3-8- تصاوير ماكروسكپي و ميكروسكپي از کانه زایی 43

عنوان صفحه

شکل 3-9- تصاوير ميكروسكپي از مقاطع صيقلي 44
شکل 3-10- تبدیل کالکوسیت به دایژنیت 46
شکل 3-11- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی نیکلین 46
شکل 3-12- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی راملزیرگیت 47
شکل 3-13- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی مائوچریت 47
شکل 3-14- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی آنابرژیت 48
شکل 3-15- تصویر SEM از مقطع صیقلی و تغییرات میزان عناصر در امتداد پروفیل مشخص شده 48
شکل 4-1- نقشه نقاط نمونهبرداري لیتوژئوشیمیایی در منطقه گود مرا 51
شکل4-2- هیستوگرام عناصر معرف برای نمونههای منطقه مورد مطالعه 55
شکل 4- 3 – نقشه پراکندگی عناصر اصلی در کانسار گود مراد 56
شکل 4-4- ضریب همبستگی عناصر (Ni, As, Co, Cu, Zn) در کانسار گود مراد 59
شکل 4-5- آنالیز خوشه ای عناصر معرف در کانسار گود مراد 60
شکل 4-6- نقشه پراکندگی هاله مرکب (Ni +Co +As ) در منطقه گودمراد 61
شكل 4-7-نقشه پراکندگی امتیاز فاکتوری 2 و 3 62
شکل 5-1– تصاویر میکروسکپی از میانبارهای سیال 68
شکل 5-2- دياگرام دما در برابر درصد وزنی NaCl 71
شکل 5-3- تعیین تیپ کانسار گود مراد 73
شکل 5-4- چگالي ميانبارهاي مورد مطالعه 73
شکل 5-5- تعیین نوع سیال کانی ساز 74
شکل 5-6- نمودار فراوانی دمای همگن شدن سیالات درگیر 75
شکل 5-7- مدلی شماتیک برای نشان دادن تغییرات احتمالی سیالات درگیر 75

عنوان صفحه

شکل 6-1- تصویر ETM با نسبت باندی 5 به 7 برای نمایش دگرسانی کربناته 77
شکل 6-2- دگرسانی در اطراف رگه های معدنی در کانسار گود مراد 79
شکل 6-3- مکانیسم ژنتیکی فرضی برای رگههای پنج عنصری 81

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول 1- 1- گروه بندی زایشی کانسارها و رخدادهای منطقه فلززائی انارک 6
جدول 2- 1- ماگماتیسم و کانه زایی های عمده در انارک 20
جدول 3-1- کانی شناسی لیستونیت ها 40
جدول 3-2- جدول پاراژنتیکی کانیهای موجود در کانسار گود مراد انارک 45
جدول 4-1- پارامترهای آماری دادههای خام عناصر در منطقه گود مراد 53
جدول 4-2- ضریب همبستگی عناصر در کانسار گود مراد 58
جدول 4-3- نتایج آنالیز فاکتوری بر روی نمونه های منطقه گود مراد 62
جدول

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره مشارکت اجتماعی، ابزارهای خودکار، اصول همکاری، صاحب نظران Next Entries منبع تحقیق با موضوع شرایط آب و هوایی، انقلاب اسلامی ایران، انقلاب اسلامی، آب و هوای خشک