مقاله درمورد دانلود ریسک عملیاتی، بازده سهام، صورتهای مالی، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

4-4-1- آزمون فرضیه اول 58
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-4-2- آزمون فرضیه دوم 60
فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادهای پژوهش
5-1- مقدمه 65
5-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیهها .65
5-3- تحلیل نتایج آزمون مدل‌ها 65
5-4- نتیجه گیری کلی .66
5-5- پیشنهاد پژوهش .67
5-6- پیشنهاد برای پژوهشهای آتی .67
5-7- محدودیتهای پژوهش 68
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………69
پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………77

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 استفاده از جدول فیلترینگ .48
جدول 3-2 استفاده از جدول آنالیز رگرسیون………………………………………………………………………….51
جدول 4-1 آزمون كلموگروف- اسميرنف جهت نرمال سنجي دادههاي متغيرها 54
جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 54
جدول4-3 خلاصه مدل رگرسيون فرضیه اول 59
جدول4-4 ضرايب رگرسيون فرضیه اول 60
جدول4-5 خلاصه مدل رگرسيون فرضیه دوم 62
جدول4-6 ضرايب رگرسيون فرضیه دوم 62

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
شكل 4-6 نمودار بررسي نرمال بودن توزیع خطاها 58
شكل 4-7 نمودار بررسي نرمال بودن باقي مانده‌ها 59
شكل 4-8 نمودار بررسي نرمال بودن توزیع خطاها 61
شكل 4-9 نمودار بررسي نرمال بودن باقي مانده‌ها 61

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 باکس پلات متغیر محافظه‌کاری 55
نمودار 4-2 باکس پلات متغیر تغییرات بازده 56
نمودار 4-3 باکس پلات متغیر تغییرات حقوق به دارایی 56
نمودار 4-4 باکس پلات متغیر اهرم مالی 57
نمودار 4-5 باکس پلات متغیر اندازه شرکت 57

چکیده
محافظهکاري در گزارشگري مالی در انتخاب و کاربرد اصول و رویه‌های حسابداري نقشی تاریخی داشته است. مدیریت به منظور استفاده از مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارائه اطلاعات داخلی در زمینه ارزش شرکت، راهبردهای اطلاعاتی گوناگونی را بر می‌گزیند. صورتهای مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می‌دهد. هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقهبندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است که بر طیف گستردهای از استفادهکنندگان صورتهای مالی مفید واقع گردد. در پژوهش حاضر برای ریسک عملیاتی دو متغیر نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها در نظر گرفته شده است و رابطه آنها با محافظه‌کاری سنجیده شده است. این پژوهش از منظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و در زمره پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهایی است که حداقل از اول سال 1388 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده بودند و تعداد 138 شرکت به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب گردیدهاند. در اين پژوهش به منظور آزمون فرضيههاي پژوهش از رگرسیون استفاده شده است و در فرضیه اول سطح معناداري آزمون ضريب محافظه‌کاری کمتر از 1 درصد ميباشد بنابراين این متغیر توانایی تاثیرگذاری بر تغییرات قیمت بازده سهام را دارد و بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. و در فرضیه دوم سطح معناداري آزمون ضريب محافظه‌کاری بیشتر از 5 درصد مي‌باشد بنابراين این متغیر توانایی تاثیرگذاری بر نسبت تغییرات حقوق صاحبان سهم به دارییها را ندارد. و رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها رد میشود.
کلمات کلیدی: محافظه‌کاری، تغییرات نرخ بازده سهام، تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها.

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
محافظهکاري در گزارشگري مالی در انتخاب و کاربرد اصول و رویه‌های حسابداري نقشی تاریخی داشته است. مدیریت به منظور استفاده از مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارائه اطلاعات داخلی در زمینه ارزش شرکت، راهبردهای اطلاعاتی گوناگونی را بر می‌گزیند. با توجه به نقش اطلاعاتی حسابداری در انعکاس زیان‌های آتی، مدیران در صورت آگاهی از اطلاعاتی در مورد عایدات آتی شرکت می‌توانند از حسابداری محافظهکارانه استفاده کنند (بیور و رایان1،2005).
این امکان وجود دارد که مدیریت دچار انگیزه‌های فرصتطلبانه گردد تا داراییها و سود را بیش از مقدار واقعی و در مقابل آن بدهیها و هزینهها را کمتر از مقدار واقعی نشان دهد و در نتیجه پاداش و ثروت خود را بیفزاید و یا وضعیت و چشم انداز مالی شرکت را بهتر نمایان سازد. در نتیجه محافظه‌کاری ابزاری برای جلوگیری از رفتارهای فرصتطلبانه مدیریت است(واتز2،2003). بنابراین حسابداری محافظهکارانه بر ریسک عملیاتی شرکت تأثیر دارد و باعث کاهش این ریسک می‌شود که حال این ریسک خود شامل نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها می‌شود که سهامداران به دنبال بدست آوردن درصد مناسبی از این نسبتها هستند تا ضرر نکنند و محافظه‌کاری باعث کاهش ریسک آنها می‌شود.

1-2 بیان مسئله
صورتهای مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می‌دهد. هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقهبندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است که بر طیف گستردهای از استفادهکنندگان صورتهای مالی مفید واقع گردد(استانداردهای حسابداری، 1391).
اهداف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می‌کند اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم میآورد از ویژگی‌های معینی برخوردار باشد(استانداردهای حسابداری،1392). از جمله این ویژگی‌ها که از آنها به عنوان خصوصیات کیفی یاد می‌شود محافظه‌کاری(احتیاط) است.
محافظه‌کاری از ویژگی‌های بارز گزارشگری مالی است که از مدتها قبل با تئوری و عمل حسابداری درهم آمیخته است (کیم و جانگ3، 2007). محافظه‌کاری از ابتدای قرن بیستم تاکنون ویژگی برجسته و غالب در عرصهی حسابداری و گزارشگری مالی بوده است(واتز، 2003).
در اغلب چارچوب‌های نظری، محافظه‌کاری به عنوان واکنش احتیاطآمیز به عدم اطمینان توصیف می‌شود. در مفاهیم گزارشگری مالی، محافظه‌کاری بر عدم شناسایی بیش از واقع دارایی یا درآمد و عدم شناسایی کمتر از واقع بدهی یا هزینه دلالت دارد(استانداردهای حسابداری،1391). محافظه‌کاری یکی از ویژگی‌های مطلوب حسابداری است و در رابطه با ضرورت آن گفته می‌شود، نگاه خوشبینانه مدیریت در گزارش‌های مالی شرکت منعکس می‌شود. زیان‌های احتمالی ناشی از این نگاه خوشبینانه می‌تواند با اهمیت باشد. در نتیجه حسابداری با نگاهی محافظهکارانه به رویدادهای مالی، ابعاد این زیان‌های بالقوه را کاهش می‌دهد(لاینگر و زامپلی4،2010).
محافظه‌کاری در حسابداری از دو دیدگاه مطرح شده است: نخست، محافظه‌کاری شرطی یا به وقوع پیوسته(دیدگاه سود و زیانی محافظه‌کاری) که در دوره‌های پس از شناسایی اولیه هر دارایی و بدهی استفاده می‌شود. در محافظه‌کاری شرطی ارزش دفتری خالص داراییها در رضایت نامساعد کاهش می‌یابد اما در رضایت مساعد افزایش نمییابد. نمونههایی از محافظه‌کاری شرطی شامل قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار برای موجودیها است. شکل دیگر، محافظه‌کاری غیرشرطی یا پیشبینی شده(دیدگاه ترازنامهای محافظه‌کاری) است که منعکس کننده ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دفتری داراییها است. نمونه‌های این نوع محافظه‌کاری شامل هزینه نمودن بی درنگ مخارج تحقیق و توسعه است(بیور و رایان،2005).
امروزه موسسات و نهاد‌های مالی در سراسر دنیا در طی فرایند‌های کاری و فعالیت‌های روزمره با چالشها و مخاطراتی روبرو گردیده و شمولیت این ریسکها کم و بیش در تمامی این موسسات و نهاد‌های مالی به طور ضعیف و یا حاد توانسته تأثیر عمیقی بر کاهش دامنه فعالیت‌ها، کاهش اعتبار و اطمینان بین ذینفعان و مشتریان، کاهش بهرهوری و… داشته باشد. به همین منظور تلاشها و پژوهشهای زمینهیابی مختلفی به منظور ایجاد راهکار‌های رفع این چالش و ایجاد یک محیط با فعالیت‌های روشن و با ایجاد حداقل ریسک صورت پذیرفته است (کلور5،2011). ریسک‌های متوجه شرکت‌های بورسی نظیر بانک‌ها، خود مشتمل بر انواع ریسک‌های عملیاتی، ریسک‌های اعتباری و ریسکهای بازار می‌باشد و دامنه مخاطرات آن برای مدیران و مجموعه ذینفعان بانکها در شرایط بازار رقابتی کنونی و تلاش به منظور افزایش سهم بازار و سودآوری بیشتر، سبب شده است که روزنه‌های نمود آنها بیش از گذشته مورد توجه باشد.
ریسک عملیاتی عموماً از ریسک‌های داخلی بانکها بوده و ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می‌شود(اجینگتون6،2009). این ریسک شامل تقلب(موقعیتی که معامله‌گرها اطلاعات غلط می‌دهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می‌شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستم‌های جابه‌جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان روی می‌دهد، باشد (سینسا7،2005).
حال از آنجایی که اصل محافظه‌کاری سبب می‌شود طرف با احتیاط بیشتری در شناسایی عناصر حسابداری عمل کند بر ریسک عملیاتی شرکت تاثیر دارد.
در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است که:
بین محافظه‌کاری و ریسک عملیاتی چه رابطهای وجود دارد؟

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
در مورد محافظه‌کاری و اثر آن بر ریسک عملیاتی پژوهش‌های اندکی انجام شده است. ولی نتایج پژوهش ریچارد8(2013) اهمیت این موضوع را مشخص می‌کند زیرا محافظه‌کاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه و ریسک می‌شود. همچنین پژوهش ریچارد یک پژوهش تجربی بود تا علمی. و موضوع ما در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران می‌باشد.
از آنجایی که محافظه‌کاری با ارائه اطلاعات مالی با کیفیت بالا موجب کاراتر شدن بازار و تصمیمگیری بهتر استفادهکنندگان از صورتهای مالی می‌شود و در نتیجه ریسک عملیاتی در شرکتها کاهش خواهد داده شد، اهمیت این موضوع مشخص می‌شود. و حال در پژوهش قبلی برای ریسک عملیاتی هیچ متغیری در نظر گرفته نشده بود. در حالی که در پژوهش حاضر برای ریسک عملیاتی دو متغیر نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها در نظر گرفته شده است و رابطه آنها با محافظه‌کاری سنجیده می‌شود. پس از آنجایی که در پژوهش قبلی برای ریسک عملیاتی هیچ متغیری در نظر گرفته نشده است و در پژوهش حاضر از این دو متغیر استفاده شده است، پس این پژوهش سودمند میباشد زیرا باید ریسک عملیاتی دارای متغیرهای مشخصی باشد تا بتوان نتیجهگیری درست کرد.

1-4 اهداف پژوهش
هدف اصلی: تعیین رابطه بین محافظه‌کاری و ریسک عملیاتی
اهداف ویژه:
– تعیین رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام
– تعیین رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها
اهداف کاربردی:
– سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران؛ با توجه به نتیجه این پژوهش، در بورس اوراق بهادار تهران راجع به ریسک خرید سهام شرکت، از سوی سرمایهگذاران تصمیم گرفته خواهد شد.
– مدیران شرکتها؛ مدیران شرکت‌ها راجع به اینکه سود آنها چقدر تحت تاثیر محافظه‌کاری قرار گرفته خواهد شد و بر روی ریسک عملیاتی شرکت اثر خواهد داشت به دنبال نتایج این پژوهش می‌باشند.
– مؤسسات آموزشی و دانشگاهها؛ این پژوهش به این گروه با توجه به اینکه مطالعاتی در این زمینه در اختیار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع ریبونوکلئیک، دزاکسی، میشر، Next Entries مقاله درمورد دانلود حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ریسک عملیاتی، بازده سهام