منبع پایان نامه درباره مدارس هوشمند، سابقه خدمت، آموزش و پرورش، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

فرصتها، تهديدها،هوشمندسازي مدارس،مدل سوات

فهرست مطالب
چکيده ه
فصل اول:کليات تحقيق
1-1. مقدمه 2
1-2. بيان مسأله 3
1-3. اهميت و ضرورت انجام تحقيق 5
1-4. اهداف تحقيق 7
1-4-1. هدف کلي 7
1-4-2. اهداف جزئي 7
1-5. سؤالات يا فرضيههاي تحقيق 8
1-5-1.سوالات تحقيق 8
1–6. تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات 9
1-6-1. تعاريف مفهومي اصطلاحات 9
1-6-2. تعاريف عملياتي مفاهيم 10
فصل دوم:مباني نظري و پيشينهي تحقيق
2-1. مباني نظري 12
2-1-1.تاريخچه اينترنت در ايران 12
2-1-2. يادگيري الکترونيکي 13
2-1-2-1. شيوههاي آموزش الکترونيکي 15
2-1-2-2. انواع تعامل در يادگيري الکترونيکي 16
2-1-2-3. چالشهاي نظام آموزش الکترونيکي 17
2-1-2-4. رويارويي با چالشها 20
2-1-3. آموزش مجازي 23
2-1-4-1. فناوري اطلاعات و آموزش و پرورش 28
2-1-4-2. فناوري اطلاعات و سواد رايانه اي 29
2-1-5. مدرسه هوشمند 31
2-1-5-1. اهداف و مؤلفه هاي کليدي مدارس هوشمند 32
2-1-5-1-1. مديريت و آموزش ـ يادگيري 33
2-1-5-1-2. مديريت و امور اداري 34
2-1-5-1-3. افراد، مهارتها و مسئوليتها 35
2-1-5-1-4. فناوري 35
2-1-5-5. فرآيند 35
2-1-5-1-6. سياستها 36
2-1- 5-2.اهميت و ضرورت مدارس هوشمند 36
2-1-5-3. ارکان مدرسه هوشمند: 37
2-1-5-4. راهبردها و سياستهاي توسعه مدارس هوشمند 38
2-1-5-5.دسته بندي مدارس هوشمند 39
2-1-5-6. مشکلات اجراي طرح مدارس هوشمند 40
2-1-5-7. تجهيزات هوشمندسازي مدارس 42
2-1-5-8. تفاوت مدارس سنتي و هوشمند 46
2-2. مدل سوات 48
2- 2-1. قواعد حاکم بر مدل سوات و ماتريس تحليلي آن 49
2-3. تحقيقات انجام شده در ايران و خارج از ايران 49
2-3-1. چکيده تحقيقات داخلي 49
2-3-2. تحقيقات انجام شده در خارج از ايران 58
2- 4. خلاصه وجمعبندي 72
فصل سوم:روش تحقيق
3-1. روش پژوهش 74
3-2. جامعه آماري 74
3-3. حجم نمونه و روش نمونهگيري: 74
3-4. شيوه گردآوري داده‌ها 75
3-5. ابزار گرداوري داده‌ها 75
3-6. روايي پرسشنامه 76
3-7. پايايي پرسشنامه 76
3-8. روش تجزيه و تحليل داده‌ها 77
فصل چهارم:روش تجزيه وتحليل دادهها
مقدمه 79
4 – 1 توصيف ويژگي‌هاي جمعيت شناختي پاسخگويان: 80
4-1-1- توزيع فراواني معلمان بر حسب جنسيت 80
4-1-2- توزيع فراواني معلمان بر حسب سابقه خدمت 81
4-1-3- توزيع فراواني معلمان بر حسب ميزان تحصيلات 82
4-1-4- توزيع فراواني معلمان بر حسب داشتن رايانه در منزل 83
4-1-5- توزيع فراواني معلمان بر حسب ساعات استفاده از رايانه در کلاس 84
4-1-6- توزيع فراواني معلمان بر حسب موارد مختلف استفاده از رايانه در مدرسه 86
4-1-7- توزيع فراواني رضايت معلمان از سطح سواد رايانه‌اي مسئول تکنولوژي مدرسه 87
4-1-8- توزيع فراواني معلمان بر حسب ميزان موافقت آنها با هوشمندسازي مدارس ابتدائي 88
4-2- توصيف متغيرهاي پژوهش 89
4-2-1- نقاط قوت هوشمندسازي مدارس ازديدگاه معلمان 89
4-2-2- فرصتهاي هوشمندسازي مدارس ازديدگاه معلمان 92
4-2-3- نقاط ضعف هوشمندسازي مدار س ازديدگاه معلمان 96
4-2-4- تهديدهاي هوشمندسازي مدارس ازديدگاه معلمان 98
4-3- بررسي سؤالهاي پژوهش 101
4-3-1 بررسي توزيع متغيرهاي پژوهش 101
4-3-2- بررسي سؤالهاي پژوهش 101
4-4. محاسبه ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي چهار متغير اصلي پژوهش با توجه به مدل SWOT 109
4-4-1- محاسبه ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي نقاط قوت هوشمندسازي مدارس با توجه به مدل SWOT 109
4-4-2- محاسبه ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي فرصت هاي فرارو در هوشمندسازي مدارس با توجه به مدل SWOT 110
4-4-3- محاسبه ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي نقاط ضعف هوشمندسازي مدارس با توجه به مدل SWOT 111
4-4-4- محاسبه ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي تهديدهاي فرارو در هوشمندسازي مدارس با توجه به مدل SWOT 113
4-5-5- نقاط قوت هوشمندسازي مدارس از ديدگاه معلمان ابتدائي شهر کرمان، بر اساس اولويت چيست؟ 114
4-5-6- فرصتهاي فرارو در هوشمندسازي مدارس از ديدگاه معلمان ابتدائي شهر کرمان، بر اساس اولويت چيست؟ 116
4-5-7- نقاط ضعف هوشمندسازي مدارس از ديدگاه معلمان ابتدائي شهر کرمان، بر اساس اولويت چيست؟ 117
4-5-8- تهديدهاي فرارو در هوشمندسازي مدارس از ديدگاه معلمان ابتدائي شهر کرمان، بر اساس اولويت چيست؟ 119
4-6.بر اساس مدل سوات، چه استراتژي(راهبردي) را مي توان براي هوشمندسازي مدارس، پيشنهاد داد؟ 120

فصل پنجم:خلاصه ونتيجهگيري
5-1. بحث و نتيجه گيري ازيافته ها 127
5-1-1.ويژگيهاي جمعيت شناختي پاسخگويان 127
5-1-1-1.جنسيت 127
5-1-1-2.سابقه خدمت 127
5-1-1-3.ميزان تحصيلات 127
5-1-1-4.برخورداري ازرايانه درمنزل 128
5-1-1-5. ساعات استفاده از رايانه درکلاس 128
5-1-1-6. موارد مختلف استفاده از رايانه در مدرسه 128
5-1-1-7.رضايت ازسطح سواد رايانه اي مسئول تکنولوژي 129
5-1-1-8.ميزان موافقت با هوشمندسازي مدارس 129
5-1-2.پرسشهاي پژوهش 129
5-1-2-1. پرسش اول 129
5-1-2-2. پرسش دوم 131
5-1-2-3.پرسش سوم 132
5-1-2-4 .پرسش چهارم 133
5-1-2-5.پرسش پنجم 134
5-1-2-7.پرسش هفتم 135
5-1-2-8. پرسش هشتم 135
5-2.راهبردها 136
5-4. نتيجه گيري کلي 139
5-5.پيشنهاد پژوهشي 140
5-6.پيشنهاد کاربردي 141
5-7.محدوديتها 142
منابع فارسي 143
پيوست شماره 1 (پرسشنامه) 149
پيوست شماره 2 (پايايي) 159
2-2. پايايي نقاط قوت 162
2-3. پايايي فرصت ها 164
2-4. پايايي نقاط ضعف 165
2-5.پايايي تهديدها 166

فهرست جداول
جدول2-1 راهبردها و سياستهاي توسعه مدارس هوشمند بر اساس مدل سوات…37
جدول 2-3. خلاصه تحقيقات انجام شده در داخل کشور……………………………….68
جدول2-4. خلاصه تحقيقات انجام شده در خارج ازکشور……………………………..70
جدول 3-1. پايايي متغيرهاي پژوهش به روش آلفاي کرونباخ ……………………….77
جدول 4-1 توزيع فراواني معلمان بر حسب جنس…………………………………………81
جدول 4-2 توزيع فراواني سابقه خدمت پاسخگويان…………………………………….82
جدول 4-3 توزيع فراواني سطح تحصيلات پاسخگويان………………………………..83
جدول 4-4 توزيع فراواني معلمان بر حسب داشتن رايانه در منزل……………………84
جدول 4-5 توزيع فراواني معلمان بر حسب ساعات استفاده از رايانه در هفته در کلاس ………………………………………………………………………………………………..85
جدول 4-6 توزيع فراواني موارد محتلف استفاده از رايانه در مدرسه در بين معلمان………………………………………………………………………………………………..87
جدول 4-7 توزيع فراواني رضايت معلمان از سطح سواد رايانه‌اي مسئول تکنولوژي مدرسه خود………………………………………………………………………………………….88
جدول 4-8 توزيع فراواني ميزان موافقت معلمان با هوشمندسازي مدارس ابتدائي89
جدول 4-9 فراواني و درصد عبارات مربوط به نقاط قوت……………………………..91
جدول 4-10 آماره‌هاي توصيفي عبارات مربوط به نقاط قوت………………………..93
جدول 4-11 فراواني و درصد عبارات مربوط به نقاط فرصتها……………………..94
جدول 4-12 آماره‌هاي توصيفي عبارات مربوط به فرصتها…………………………96
جدول 4-13 فراواني و درصد عبارات مربوط به نقاط ضعف………………………..97
جدول 4-14 آمارهاي توصيفي عبارات مربوط به نقاط ضعف……………………….99
جدول 4-15 فراواني و درصد عبارات مربوط به تهديدها……………………………..100
جدول 4-16 آمارههاي توصيفي عبارات مربوط به تهديدها…………………………..101
جدول 4-17 آزمون کولموگروف – اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي اصلي پژوهش…………………………………………………………………………102
جدول 4- 18 آزمون تي مستقل براي مقايسه ارزيابي معلمان مرد و زن در مورد نقاط قوت هوشمندسازي مدارس…………………………………………………………………….103
جدول 4- 19 آزمون تي مستقل براي مقايسه ارزيابي معلمان مرد و زن در مورد فرصت هاي فرارو در هوشمندسازي مدارس……………………………………………….103
جدول 4- 20 آزمون تي مستقل براي مقايسه ارزيابي معلمان مرد و زن در مورد نقاط ضعف هوشمندسازي مدارس…………………………………………………………………..104
جدول 4- 21 آزمون تي مستقل براي مقايسه ارزيابي معلمان مرد و زن در مورد تهديد هاي فرارو در هوشمندسازي مدارس……………………………………………….105
جدول 4-22 ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي نقاط قوت هوشمندسازي مدارس…….105
جدول 4-23 ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي فرصتهاي فرارو در هوشمندسازي مدارس……………………………………………………………………………………………….106
جدول 4-24 ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي نقاط ضعف هوشمندسازي مدارس…..106
جدول 4-25 ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي تهديدهاي فرارو در هوشمندسازي مدارس………………………………………………………………………………………………..106
جدول 4- 26 آزمون T تک نمونه اي براي مقايسه ميانگين نمونه و مبنا با توجه به ميزان نقاط قوت هوشمندسازي مدارس ………………………………………………. 106
جدول 4- 27 آزمون T تک نمونه اي براي مقايسه ميانگين نمونه و مبنا با توجه به
ميزان فرصتهاي فرارو در هوشمندسازي مدارس ……………………………………..107
جدول 4- 28 آزمون T تک نمونه اي براي مقايسه ميانگين نمونه و مبنا با توجه به ميزان نقاط ضعف هوشمندسازي مدارس…………………………………………………..108
جدول 4- 29 آزمون T تک نمونه اي براي مقايسه ميانگين نمونه و مبنا با توجه به ميزان تهديدهاي فرارو در هوشمندسازي مدارس ………………………………………..109
جدول 4-30 اولويت بندي نقاط قوت هوشمندسازي مدارس بر اساس ضرايب اوليه……………………………………………………………………………………………………117
جدول 4-31اولويت بندي فرصتهاي فرارو در هوشمندسازي مدارس بر اساس ضرايب اوليه…………………………………………………………………………………………118
جدول 4-32 اولويت بندي نقاط ضعف هوشمندسازي مدارس بر اساس ضرايب اوليه……………………………………………………………………………………………………120
جدول 4-33 اولويت بندي تهديدهاي فرارو در هوشمندسازي مدارس بر اساس ضرايب اوليه…………………………………………………………………………………………121
جدول4-34 ماتريس SWOT در حالت کلي…………………………………………..121
جدول4-35 ماتريس SWOT براي هوشمندسازي مدارس…………………………122
جدول 4-36.اولويت بندي نقاط قوت هوشمند سازي مدارس درمصاحبه براساس فراواني………………………………………………………………………………………………..123
جدول 4-37.اولوي بندي نقاط ضعف هوشمندسازي مدارس براساس

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره انتقال معنا، صاحب نظران Next Entries منبع پایان نامه درباره مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، سابقه خدمت، حوزه آموزش