مقاله با موضوع کتاب های الکترونیکی، اعضای هیات علمی، کتاب الکترونیکی، کتاب الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

همواره سرمشق تمام راههاي زندگيم گردد.
با تقدير و تشکر فراوان از:
استاد بزرگوارم جناب آقاي دکتر احمد شعباني که راهنماي من در اين مسير بودهاند و نه تنها از محضر علم ايشان بهرهمند شدم بلکه اخلاق و از خودگذشتگی ايشان سرلوحه زندگيم گرديد،
جناب آقاي دکتر سعید رجایی پور که مشاوره پاياننامه را برعهده داشتند و از محضر ايشان بسيار استفاده نمودم،
همکاران محترم کتابخانه زبان های خارجی خانمها شایسته اسدی، افسانه صالحیان، راضیه نجفی، صفورا اصغری و آقای بهنام نیکوئی که صبورانه مرا در اين راه ياري نمودند،
پدر و مادر عزيزم که در تمام دوران زندگي و طول تحصيل مهربانيهايشان همواره، تکيهگاه و پشتيبانم بوده است،
همسر عزیزم که در تمام لحظات یار و یاور، و در مسائل علمی بهترین مشوق و مشاورم بوده است.

چکيده
هدف اصلی اين پژوهش بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب های الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بوده است.
روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده است. برای نیل به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته با 30 سوال گزینه ای استفاده شد. پرسشنامه در قالب 5 مولفه روش های آگاهی و دستیابی، روش های استفاده، روش های استفاده از متن، استفاده از محتوا، و تعلیم و یادگیری طراحی گردید
جامعه مورد پژوهش 1705 نفر اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان، صنعتی اصفهان، و علوم پزشکی اصفهان بودهاند که 238 نفر به عنوان نمونه آماری از طریق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران برآورد، و از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. در نهایت 214 پاسخنامه دریافت گردید.ابتدا در مبحث تحلیل عاملی پرسشنامه، با استفاده از آزمون کمو و بارتلت کفایت حجم نمونه و توان عاملی متغیرها بررسی شد. سپس اعتبار پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ در فعالیت های آموزشی 950/0 و در فعالیت های پژوهشی952/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین، و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون های t تک نمونه ای، t مستقل، t2 هتلینگ، تحلیل واریانس یک راهه، و آزمون تعقیبی ال.اس.دی استفاده شد.
یافته های پژوهش نشان داد که براساس t مشاهده شده در فعالیت های آموزشی و پژوهشی، کلیه مولفه ها بیشتر از سطح متوسط بود. بنابراين پاسخگويان معتقدند ميزان کاربرد ” کتاب های الکترونیکی ” در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان ، بیشتر از سطح متوسط مي‌باشد. همچنین از نظر پاسخگویان ميزان کاربرد روش های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان، کمتر از سطح متوسط مي‌باشد.
نظر پاسخگویان در مورد 4 مولفه ميزان کاربرد روش های استفاده، استفاده از متن، استفاده از محتوا، و تعلیم و یادگیری کتاب الکترونیکی به این شرح می باشد. آن ها معتقدند که میزان کاربرد این 4 مولفه در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان ، بیشتر از سطح متوسط مي‌باشد.
کليدواژهها: هیات علمی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فعالیت های آموزشی، فعالیت های پژوهشی، کتاب های الکترونیکی دانشگاهی، کتاب های درسی الکترونیکی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-1- شرح و بيان مسئله پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-3- اهميت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..5
1-4- کاربرد نتايج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-5- سؤالهاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-6- تعريف اجزاء مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………….7

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
2-1- تعریف کتاب الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………9
2-2- دیدگاه های نوین درباره تعریف کتاب الکترونیکی …………………………………………………………………………………………11
2-3- پیدایش و دگرگونی های فنی کتاب الکترونیکی …………………………………………………………………………………………….14
2-4- انواع کتاب های الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-5-کاربران کتاب الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………………………….22
2-5-1- استفاده کنندگان یا کاربران ………………………………………………………………………………………………………………………22
2-5-2- کارمندان خدمات کتابداری و اطلاع رسانی ……………………………………………………………………………………………….23
2-5-3- ناشران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
2-5-4- جمع آوری کنندگان کتب الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………….24
2-5-5- نویسندگان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-6- ویژگی های کتاب های الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………………25
2-6-1- قابلیت های عمومی ……………………………………………………………………………………………………………………………….25
2-6-2- فناوری/ رابط کاربری …………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-6-3- محتوا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-6-4- ابزارها و خدمات متن …………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-6-5- گزینه های تحویل ………………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-6-6- عملکردهای استفاده ……………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-6-7- ابزارها و خدمات محتوا ………………………………………………………………………………………………………………………….29
2-6-8- قابلیت های مخصوص برای کتابخانه ها ……………………………………………………………………………………………………30
2-7- مزایای کتاب های الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………………………..30
2-8- معایب کتاب های الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………………………..31
2-8-1- فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………………31
2-8-2- هزینه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………32
2-8-3- قانون حقوق پدیدآورنده …………………………………………………………………………………………………………………………32
2-8-4- فراهم آوری و سازماندهی ………………………………………………………………………………………………………………………32
2-9- مقایسه کتاب های الکترونیکی با کتاب های چاپی ………………………………………………………………………………………….33
2-10- عوامل موثر در پیشبرد و توسعه کتاب های الکترونیکی …………………………………………………………………………………34
2-11- مشکلات کتاب های الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………………..35
2-12- فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی …………………………………………………………………………………..36
2-12-1- فعالیت های آموزشی …………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-12-2- فعالیت های پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………….37
2-13- کتاب الکترونیکی و فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی ………………………………………………………37
2-14- پیشینه پژوهش های کتاب های الکترونیکی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره جامعه شناختی، سرمایه اجتماعی، عوامل روانشناختی، تحلیل داده Next Entries مقاله با موضوع کتاب الکترونیکی، کتاب الکترونیک، کتاب های الکترونیکی، اعضای هیات علمی