پایان نامه ارشد درباره مشارکت اجتماعی، تحلیل واریانس، توزیع فراوانی، رسانه های جمعی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………58
نمودار ستونی 4- 1مربوط به متغیر سن نمونه تحقیق……………………………………………………………………………64
نمودار ستونی4- 2- مربوط به متغیر جنسیت افراد نمونه………………………………………………………………………65
نمودار ستونی 4 -3 مربوط به متغیر تحصیلات افراد نمونه تحقیق………………………………………………………….66
نمودار ستونی 4- 4 مربوط به متغیر وضعیت تاهل افراد حاضر در نمونه تحقیق………………………………………67
نمودار ستونی 4- 5 مربوط به متغیر میزان درآمد افراد حاضر در نمونه تحقیق……………………………………….68
نمودار ستونی 4-6 مربوط به متغیر نوع خانواده افراد حاضر در نمونه تحقیق…………………………………………69
نمودار ستونی 4-7 مربوط به متغیر دسترسی به رسانه افراد حاضر در نمونه تحقیق…………………………………70

فهرست جداول
جدول 3- 1- سطح سنجش متغير ها در پژوهش حاضر……………………………………………………………………..55
جدول4-1 مربوط به متغیر سن افراد حاضر در نمونه تحقیق………………………………………………………………….64
جدول4- 2 توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت……………………………………………………………………65
جدول 4- 3 مربوط به متغیر تحصیلات افراد حاضر در نمونه تحقیق……………………………………………………..66
جدول 4- 4 مربوط به متغیر وضعیت تاهل افراد نمونه تحقیق………………………………………………………………..67
جدول 4- 5 مربوط به متغیر میزان درآمد افراد نمونه تحقیق…………………………………………………………………..68
جدول 4- 6 مربوط به متغیر نوع خانواده افراد حاضر در نمونه تحقیق…………………………………………………….69
جدول 4- 7 مربوط به متغیر دسترسی به رسانه(ماهواره، تلویزیون و رادیو، اینترنت و مطبوعات……………….70
جدول 4- 8 آزمون نرمالیتی برای متغیر اصلی تحقیق……………………………………………………………………………71
جدول شماره 4- 9. تحلیل واریانس یک عاملی ارزیابی مشارکت اجتماعی جوانان بر حسب سن……………..72
جدول 4- 10 سن جوانان و مشارکت اجتماعی…………………………………………………………………………………..72
جدول4- 11- مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر مشارکت اجتماعی و سن……………………………………….73
جدول 4- 12 تحلیل واریانس یک عاملی ارزیابی مشارکت اجتماعی جوانان بر حسب وضعیت تاهل………..73
جدول 4- 13 تحلیل واریانس یک عاملی ارزیابی مشارکت اجتماعی جوانان بر حسب جنسیت………………..74
جدول 4- 14…………………………………………………………………………………………………………………………………74
جدول 4-15 آزمون مقایسه میانگین دو جامعه……………………………………………………………………………………75
جدول 4- 16………………………………………………………………………………………………………………………………..76
جدول 4- 17………………………………………………………………………………………………………………………………..76
جدول 4-18…………………………………………………………………………………………………………………………………..77
جدول 4-19 آزمون آنوا برای بررسی تاثیر درآمد افراد بر مشارکت اجتماعی…………………………………………..78
جدول 4-20- آزمون همبستگی بین دسترسی به رسانه های جمعی و مشارکت اجتماعی…………………………79
جدول 4-21 تحلیل واریانس یک عاملی ارزیابی میزان مشارکت اجتماعی بر حسب نوع خانواده………………79
جدول 4- 22 نوع خانواده و میزان مشارکت افراد………………………………………………………………………………80

تقدیر:
پس از پایان این پژوهش و در واقع پایان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد برنامه ريزي و رفاه اجتماعي ابتدا بر خود واجب می دانم مراتب حمد و سپاس خود را به درگاه یزدان پاک ابراز دارم چرا که صحت جسمی و روانی عطا فرموده تا بخوانم و بنویسم سپس کمال تقدیر و تشکر دارم از خانواده ام که در طول تحصیل از هیچ کوشش وتلاشی دریغ ننمودند. و در عرصه محیط های علمی و آموزشی از زحمات و تلاش های عارفانه و فرزانه تمامی آموزگارانم و استادانم از اول ابتدایی تا پایان مقطع فوق ليسانس مخصوصاً جناب آقای عزت اله سام آرا در این تحقیق، که به من آموختند که چگونه فکر کنم، چگونه بخوانم و چگونه بنویسم، کمال تشکر و قدردانی را دارم و سلامتی و سعادت همه این معلمان عزیزم را از درگاه ایزد منان خواستارم.

تقدیم:
و اینک اولین ثمره کوچک دستانم را تقدیم می کنم:
به پدرو مادرم، که مهربانیشان مرهم زخم من است،
خستگی ام در گرمی دستانشان می میرد،
وجود نازنینشان مایه آسایش من است
به گرمی وجودشان می بالم و برای ماندگاریشان دعا می کنم
به همسر مهربانم كه در اين مدت زمان مرا همياري نموده از زحمات بي شائبه اش تشكر فراوان دارم.

چكيده:
اين پژوهش به بررسي عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود مي پردازد. جامعه شامل تمام افراد 18تا 44 ساله ساكن شهر جوانرود مي باشد كه تعداد آنان براساس فرمول نمونه گيري کوکران ، تعداد كل نمونه ها برابر با 384 نفر است با توجه به ماهيت موضوع پژوهش و جامعه آماري مورد مطالعه از روش نمونه گيري تصادفی ساده استفاده شده است. با توجه به اینکه در این پژوهش از مطالعه اسناد، مدارک، مقالات، پایاننامه ها و کتابهای مختلف استفاده شده و همچنین از روش میدانی و پرسشنامه بهره گرفته شده، بنابراین این پژوهش توصیفی- پیمایشی است.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهایی که در آمار توصیفی به کار برده می شود، توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار، استفاده گردیده است و در بخش آمار استنباطی از آزمونهای آماری که شامل آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی، کای اسکوئر و… جهت بررسی فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین سن و میزان مشارکت افراد رابطه معناداری وجود دارد و افراد در گروه سنی 26 تا 35 سال دارای بیشترین میانگین بودند. همچین مشخص شد که بین درآمد افراد و مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد. و نیز نوع خانواده در میزان مشارکت افراد اثر داشته است. با توجه به یافتههای این فرض خانواده های در حال گذر بیشترین اثر را بر میزان مشارکت اجتماعی داشته اند.

كليد واژگان: مشاركت اجتماعي– جوانان- شهر جوانرود

1-1 مقدمه:
یکی از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ، روﺣﻴـﻪي ﺟﻤﻌﻲ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮدن اوﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﻧﻴﺎز اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ ﻫﻤﻜـﺎري و ﻣﻌﺎﺿﺪت ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و در ﺷﺒﻜﻪي رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲﻛﻨﺪ. او ﺑﺎ ﻛﻤﻚ همنوعانش ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﭼﻴﺮه ﺷﻮد اما، ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﻛـﻪ روز ﺑـﻪ روز ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻴﺎزﻫﺎیش اﻓﺰوده گردد. زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن از اﺑﺘﺪاي ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ مشارکت ﻫﻤـﺮاه بوده است و ﺑﺪون آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻔﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷـﻜﻞ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد. روﺣﻴﻪ اﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪون روحیهي ﻫﻤﻜـﺎري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻨﺒﻪي ﻋﻤﻠﻲ ﭘﻴﺪا نمیکند. در ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎري و تعاون ﺗﺄﻛﻴﺪ و از ﺗﻚ روي ﻧﻬﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در شبکهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪون روﺣﻴﻪي ﻣﺸﺎرﻛﺖ غیر ممکن ﺑﻮده، ﺑـﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ رواﺑﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ. ﺣﻀـﻮر و ﺷـﺮﻛﺖ اﻓـﺮاد در اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺴـﺎس ﻳﮕـﺎﻧﮕﻲ، ﺳـﻌﻪي ﺻﺪر و ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺗﺴﺎﻫﻞ ﮔﺮدﻳﺪ، در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻣﺪﻧﻲ و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ. ﻣﺸـﺎرﻛﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻛﺎﻫﺶ روحیه ﻗﻮﻣﻴﺖﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﺎمﮔﺮاﻳﻲ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺴﻴﺎري از اﻣﻮر از ﺳﻮي ﺧﻮد ﻣﺮدم اداره ﻣـﻲﺷـﻮد و در ﻋﻤـﻞ ﺣﺠـﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي دوﻟﺖ ﻛﺎﻫﺶ میﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴـﺰان ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ را ﻧﺸﺎن میدﻫﺪ. تنوع ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﮔﺮو ﺑﺴﻂ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي، ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴـﻚ و ﻛﺜـﺮت ﮔﺮاﺳـﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ در ﻋﺮﺻـﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮ دﻣوکراتیک ﺣﻀـﻮر ﻋﺎﻣﻪ در ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﺎرﺳﺎﺳﺖ. از آنجا که یکی از عوامل مهم در ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ، ﻟﺬا اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ(رز، 1999؛ 78).
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻬـﺎﺟﺮت از روﺳـﺘﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷـﺘﻪ ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺷﻬﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛـﺮده اﺳـﺖ. ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﻮرد ﻣﺴـﻜﻦ، ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و. .. به ﺷﻨﺎﺧﺖ علمی ﻧﻴـﺎز دارد ﺗـﺎ زﻣﻴﻨـﻪي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎد ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎن ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان و ﺧــﻮد ﺷــﻬﺮوﻧﺪان را ﻓــﺮاﻫﻢ ﺳــﺎزد و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي و ﺷﻬﺮوﻧﺪان را تقویت ﻛﻨﺪ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮي ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﺎﻫﺶ هزینه ﺧﺪﻣﺎت، اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐها و ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮي و اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑﺎﺷﺪ. مشارکت در كشورهاي جهان سوم پديدهاي نوپاست و تلاش چنداني براي اينگونه مطالعات در كشور ما مبذول نشده است. در نوشتار حاضر به بررسي عوامل موثر بر مشاركت اجتماعی جامعه در بین جوانان شهر جوانرود و تجزيه و تحليل آنها پرداختهايم.
1-2 بیان مسئله:
يكي از مهمترين عواملي كه به تداوم حيات بشر كمك كرده همكاري و مشاركت ميان انسانهاست. از منظر جامعهشناسي مشاركت به عنوان فرايند تعاملي چندسويه مطرح ميشود كه مداخله و نظارت مردم و قابليت سياسي- اجتماعي نظام را در دستيابي به توسعه، همراه با عدالت اجتماعي در پي خواهد داشت. بنياديترين انديشه زيرساز مشاركت، پذيرش اصل برابري مردم است و هدف از آن همفكري، همكاري و تشريك مساعي افراد در جهت بهبود كميت و كيفيت زندگي در تمام زمينههاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي است. مشاركت در فراگرد توانمندسازي افراد جامعه، بر سه ارزش بنيادي سهيم كردن مردم در قدرت، راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خويش و بازگشودن فرصتهاي پيشرفت به روي مردم تاكيد دارد(طوسي، 5: 1370).
ﻫﻤﻴﺎري و ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴـﺠﺎم ﻛـﺎر ﮔﺮوﻫﻲ و ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣـﺮدم در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷﺖ. در ﺳـﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘـﻪاي ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد زﻧـﺪﮔﻲ، وﻓـﺎق ﺟﻤﻌﻲ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ اﻣﻮر، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ، و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد مسئوﻻن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧـﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ اﺣﺴـﺎس ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻬﺮي و ﻫﻤﻴﺎري و ﻫﻤﻔﻜـﺮي در رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ شد. ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان دﺳﺖآوردﻫـﺎي ﻣﺸـﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ را در ﺗﻮزﻳﻊ ﺳـﺮﻳﻊ و ﻫﻤﮕــﺎﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت، ﺟﻬﺎﻧﻲﺷـﺪن، اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺻﺮفﻧﻈـﺮ از ﻧﻮع، ﻧﮋاد، ﺟﻨﺲ، رﻧﮓ، ﻋﻘﻴﺪه و ﻟﺰوم ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل و ﭘﺮﺷﺘﺎب ﻣﻠﻲ و ﺟﻬـﺎﻧﻲ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻨﻲ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در اﻓﺮاد، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﮔﺮوﻫـﻲ و ﺳﻴﺎﺳـﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ زﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ارزشهای اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲدانند. اﻟﺒﺘﻪ، رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و کسب ﻋﻠﻢ و رﻓﺎه اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ به ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣـﺮي ﻣﺜﺒـﺖ

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع اضافه وزن، روش پژوهش، روش شناسی پژوهش، آموزش و پرورش Next Entries پایان نامه ارشد درباره مشارکت اجتماعی، توسعه اجتماعی، نظام اجتماعی، افزایش مشارکت