دانلود پایان نامه با موضوع اضافه وزن، کودکان چاق، مبانی نظری، عملکرد خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

1-4-2- اهداف اختصاصي 8
1-5- فرضيههاي پژوهش 9
1-6- محدوديتهاي پژوهش 10
1-6-1- محدوديت قابل کنترل 10
1-6-2- محدوديتهاي غيرقابل کنترل 10
1-7- تعريف واژهها و اصلاحات 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 14
2-2- مبانی نظری 16
2-2-1- تعريف چاقي 16
2-2-2- علل و عوامل چاقي کودکان 17
2-2-3- عوارض ناشي از چاقي 20
2-2-4- درمان چاقي 22
2-2-5- چاقي در دختران و پسران 24
2-2-6- چاقي در بزرگسالان 25
2-2-7- ارتباط چاقي کودکان با بزرگسالان 26
2-2-8- پيشگيري 26
2-2-9- فعاليت بدني در کودکان 27
2-2-10- آمادگي هوازي 30
2-3- ادبيات پيشينه پژوهش 31
2-3-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور 31
2-3-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور 36
2-4- جمع بندي 40

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 42
3-2- جامعه آماري 42
3-2-1-نمونه آماري 42
3-3-متغيرهاي پژوهش 43
3-4- روش پژوهش 43
3-5- ابزارها و روشهاي اندازهگيري 44
3-5-1-اندازهگيري قد 44
3-5-2- اندازهگيري وزن 45
3-5-4-اندازهگيري دور کمر 47
3-5-5-دور لگن 47
3-5-3- تعيين نسبت دور کمر به دور لگن 48
3-5-6- اندازهگيري درصد چربي بدن در آزمودنيها 48
3-5-6-1-اندازهگيري ضخامت لايه چربي زير پوستي سه سر بازو 49
3-5-6-2- اندازهگيري ضخامت لايه چربي زير پوستي ساق پا 49
3-5-7- تعيين BMI 50
3-5-8- سن تقويمي 50
3-5-9- سطح فعاليت بدني 50
3-5-10- آزمون YO-YO 50
3-7- روش آماري 51

فصل چهارم: یافتهها
4-1- مقدمه 53
4-2- تجزيه و تحليل دادهها 53
4-2- 1-اطلاعات و ويژگيهاي توصيفي آزمودنيها 53
4-3- آزمون فرضيهها 64
4-3-1- فرضيه اول 64
4-3- 2- فرضيه دوم 71
4-3-3- فرضيه سوم 83

فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتیجهگیری
5-1- مقدمه 96
5-2- خلاصه پژوهش 96
5-3- بحث 97
5-3-1- بررسي شيوع چاقي در دختران 7- 12 سال 97
5-3-2- ارتباط بين سطح فعاليت بدني و ردههاي وزني (لاغر، وزن نرمال، داراي اضافه وزن و چاق) 99
5-3-3- ارتباط بين ترکيب بدن با سطح فعاليت بدني 101
5-3-3- 1- ارتباط بين BMI با سطح فعاليت بدني 101
5-3-3-2- ارتباط بين درصد چربي بدن با سطح فعاليت بدني 102
5-3-4- ارتباط بين سطح فعاليت بدني و نسبت دور کمر به دور لگن 104
5-3-5- ارتباط سن و سطح فعاليت بدني 107
5-3-6- ارتباط نسبت دور کمر به دور لگن با آزمون YO-YO 108
5-3-7- ارتباط بين درصد چربي بدن با آزمون YO-YO 109
5-3-8-ارتباط بين سن با آزمون YO-YO 110
5-3-9- ارتباط بين BMI با آزمون YO-YO 110
5-3-10- ارتباط بين وزن با آزمون YO-YO 111
5-4- نتيجهگيري 112
5-5- پيشنهادات پژوهشي 113
5-5-1- پيشنهادات برخاسته از پژوهش 113
5-5-2- پيشنهاداتي براي مطالعه بيشتر 113
منابع 114

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1- تعیین ردههای وزنی (لاغر،نرمال، دارای اضافه وزن و چاق) بر اساس BMI در دختران 7-12 سال 46
جدول 4-1- ويژگيهاي عمومي آزمودنيها 53
جدول 4-2-ميانگين متغيرهاي مورد مطالعه (به صورت انحراف معيار± ميانگين) 54
جدول 4-3- ميانگين آزمون YO-YO و سطح فعاليت بدني در دختران 7-12 سال 55
جدول 4-4- ردههاي وزني (لاغر، نرمال، اضافه وزن و چاق) و سطح فعاليت بدني در دختران 7 سال 56
جدول 4-5- ردههاي وزني (لاغر، نرمال، اضافه وزن و چاق) و سطح فعاليت بدني در دختران 8 سال 56
جدول 4-6- ردههاي وزني (لاغر، نرمال، اضافه وزن و چاق) و سطح فعاليت بدني در دختران 9 سال 57
جدول 4-7- ردههاي وزني (لاغر، نرمال، اضافه وزن و چاق) و سطح فعاليت بدني در دختران 10 سال 57
جدول 4-8- ردههاي وزني (لاغر، نرمال، اضافه وزن و چاق) و سطح فعاليت بدني در دختران 11 سال 58
جدول 4-9- ردههاي وزني (لاغر، نرمال، اضافه وزن و چاق) و سطح فعاليت بدني در دختران 12 سال 58
جدول 4-10- ارتباط بين ردههاي وزني و سطح فعاليت بدني در دختران 7 سال 65
جدول 4-11- ارتباط بين ردههاي وزني و سطح فعاليت بدني در دختران 8 سال 66
جدول 4-12- ارتباط بين ردههاي وزني و سطح فعاليت بدني در دختران 9 سال 67
جدول 4-8- ارتباط بين ردههاي وزني و سطح فعاليت بدني در دختران 10سال 68
جدول 4-9- ارتباط بين ردههاي وزني و سطح فعاليت بدني در دختران 11 سال 69
جدول 4-10- ارتباط بين ردههاي وزني و سطح فعاليت بدني در دختران 12 سال 70

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1- نحوهی اندازهگیری قد (سانتیمتر) 44
شکل 2- نحوهی اندازهگیری وزن (کیلوگرم) 45
شکل 3- نحوهی اندازهگیری دور کمر (سانتیمتر) 47
شکل 4- نحوهی اندازهگیری دور لگن (سانتیمتر) 47
شکل 5- نحوهی اندازهگیری ضخامت لایه چربی زیر پوستی سه سر بازو 49
شکل 6- نحوهی اندازهگیری ضخامت لایه چربی زیر پوستی ساق پا 49
شکل 7- نحوهی اجرای آزمون YO-YO 51

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 4-1– ميانگين قد دختران 7-12 سال شهرستان جوانرود 59
نمودار 4-2- ميانگين وزن دختران 7-12 سال شهرستان جوانرود 59
نمودار 4-3- ميانگين BMI در دختران 7-12 سال شهرستان جوانرود 60
نمودار 4-4- ميانگين نسبت دور کمر به دور لگن در دختران 7-12 سال شهرستان جوانرود 60
نمودار 4-5- ميانگين درصد چربي در دختران 7-12 سال شهرستان جوانرود 61
نمودار 4-6- ميانگين سطح فعاليت بدني در دختران 7- 12 سال شهرستان جوانرود 61
نمودار 4-7- ميانگين آزمون YO-YO در دختران 7-12 سال شهرستان جوانرود 62
نمودار 4-8- تعيين ميزان لاغري، وزن نرمال، اضافه وزن و چاقي در دختران 7-12 سال شهرستان جوانرود 62
نمودار 4-9- نمودار قد، وزن، BMI و درصد چربي دختران 7-12 نسبت به 7 سالها 63
نمودار 4-10- ارتباط بين ردههاي وزني با سطح فعاليت بدني در دختران 7 سال 65
نمودار 4-11- ارتباط بين ردههاي وزني و سطح فعاليت بدني در دختران 8 سال 66
نمودار 4-12- ارتباط بين ردههاي وزني و سطح فعاليت بدني در دختران 9 سال 67
نمودار 4-13- ارتباط بين ردههاي وزني و سطح فعاليت بدني در دختران 10 سال 68
نمودار 4-14- ارتباط بين ردههاي وزني و سطح فعاليت بدني در دختران 11 سال 69
نمودار 4-15- ارتباط بين ردههاي وزني و سطح فعاليت بدني در دختران 12 سال 70
نمودار 4-16- ارتباط بين BMI با سطح فعاليت بدني در دختران 7 سال 71
نمودار 4-17- ارتباط بين BMI با سطح فعاليت بدني در دختران 8 سال 72
نمودار 4-18- ارتباط بين BMI با سطح فعاليت بدني در دختران 9 سال 73
نمودار 4-19- ارتباط بين BMI با سطح فعاليت بدني در دختران 10 سال 74
نمودار 4-20- ارتباط بين BMI با سطح فعاليت بدني در دختران 11 سال 75
نمودار 4-21- ارتباط بين BMI با سطح فعاليت بدني در دختران 12 سال 76
نمودار 4-22- ارتباط بين درصد چربي با سطح فعاليت بدني در دختران 7 سال 77
نمودار 4-23- ارتباط بين درصد چربي بدن با سطح فعاليت بدني در دختران 8 سال 78
نمودار 4-24- ارتباط بين درصد چربي بدن با سطح فعاليت بدني در دختران 9 سال 79
نمودار 4-25-ارتباط بين درصد چربي بدن با سطح فعاليت بدني در دختران 10 سال 80
نمودار 4-26- ارتباط بين درصد چربي بدن با سطح فعاليت بدني در دختران 11 سال 81
نمودار 4-27- ارتباط بين درصد چربي بدن با سطح فعاليت بدني در دختران 12 سال 82
نمودار 4-28- رابطه بين نسبت دور کمر به دور لگن با سطح فعاليت بدني در دختران 7 سال 83
نمودار 4-29- ارتباط بين نسبت دور کمر به دور لگن با سطح فعاليت بدني در دختران 8 سال 84
نمودار 4-30- ارتباط بين نسبت دور کمر به دور لگن و سطح فعاليت بدني در دختران 9 سال 85
نمودار 4-31- ارتباط بين نسبت دور کمر به دور لگن و سطح فعاليت بدني در دختران 10 سال 86
نمودار 4-32- ارتباط بين نسبت دور کمر به دور لگن و سطح فعاليت بدني در دختران 11 سال 87
نمودار 4-33- ارتباط بين نسبت دور کمر به دور لگن و سطح فعاليت بدني در دختران 12 سال 88
نمودار 4-34- ارتباط بين سن با سطح فعاليت بدني در دختران 7-12 سال 89
نمودار 4-35- ارتباط بين آزمون YO-YO با نسبت دور کمر به دور لگن در دختران 7-12 سال 90
نمودار 4-36- ارتباط بين آزمون YO-YO با درصد چربي بدن در دختران 7-12 سال 91
نمودار 4-37- ارتباط بين آزمون YO-YO با سن در دختران 7-12 سال 92
نمودار 4-38- ارتباط بين آزمون YO-YO و BMI دختران 7-12 سال 93
نمودار 4-39- ارتباط بين آزمون YO-YO با وزن در دختران 7-12 سال 94

فصل اول
طرح پژوهش

1-1- مقدمه
امروزه، مردم سراسر جهان با مشکل چاقي مواجه هستند و چاقي در همه کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه شيوع يافته است. چاقي موجب بسياري از بيماريها ميشود و سلامت افراد با چاقي به مخاطره ميافتد. مسئله ديگر که امروزه افراد چاق با آن مواجه هستند مشکل تناسب اندام است که چاقي را به يک معضل تبديل کرده است. چاقي مختص به جنس خاصي نيست و افراد هر دو جنس و در تمامي سنين ميتوانند چاق باشند. با توجه به اينکه، پيشگيري بهتر از درمان است؛ ضروري است که همه افراد، اعم از کودک، جوان، پير، دختر و پسر از چاقی جلوگيري کنند. از آنجايي که چاقي دوران کودکي خود دليلي براي چاقي بزرگسالي است، پس بهتر است ميزان چاقي در کودکان را کنترل کرد.
عدم فعاليت بدني و نيز عوامل محيطي و ژنتيکي نيز نقش مهمي در توسعه چاقي دارد. به طور کلي، افزايش بروز چاقي در سطح جهان ممکن است در نتيجه مشکلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايجاد شود. از نگرانيهاي خاص، افزايش چاقي در ميان کودکان است که به افزايش مرگ و مير در ميان بزرگسالان جوان منجر ميشود و همچنین چاقي کودکان پيش بيني کننده قوی براي چاقي بزرگسالي است.
1-2- بيان مساله
بديهي است شواهد روشني وجود دارد که اضافه وزن و چاقي با طيف وسيعي از مشکلات بهداشتي در ارتباط است. نتايج بسيار رايج چاقي در دوران کودکي و نوجواني با اختلال رواني- اجتماعي و انزواي اجتماعي همراه است. عوارض ارتوپدي در کودکان چاق به خوبي شناخته شده است. براي مثال کودکان چاق به طورگستردهاي، پاهاي صاف دارند که فشار استاتيک و ديناميک بر روی کف پا افزايش مییابد (1). عوارض کبدي ناشي از چاقي نيز ممکن است وجود داشته باشد، به خصوص استيتوهپاتوزيس1 در غير الکليها، همچنین افزايش رفلکس معدهای – رودهاي و اختلالات تخليه در نتيجه فشار داخل شکمي به دليل افزايش چربي شکمي و چاقي دليل عمده سنگهاي صفراوي در کودکان است، خفگي مانع خواب نیز از ديگر عوارض پيشروندهي شناخته شده چاقي در دوران کودکي است (1). چاقي در دنياي جديد را ميتوان به عنوان یک سندرم تعریف کرد که شيوع آن صرف نظر از سن يا جنس در ميان همه کشورها به طور مداوم در حال افزايش است. در حقيقت، چاقي يک بيماري چند عاملي است که در ايجاد آن هم عوامل ژنتيکي و هم عوامل محيطي از قبيل عوامل فيزيولوژيکي، بيوشيميايي، متابوليکي، رواني و اجتماعي دخالت دارد (2،3،4). يکي از عوامل ايجاد کننده چاقي انتقال ژن چاقي از والدين به فرزندان است (5). همچنين چاقي کودکان با شاخص توده بدن (BMI)2 والدين مرتبط است و چاقي والدين پيش بيني کننده قوي براي چاقي کودکان است (6). عواملي ديگري که ميتواند موجب چاقي شود، زندگي داخل رحمي و نوزاداني است. محيط زندگي نیز نقش مهمي در آمادگي ابتلا به چاقي در زندگي آينده دارد (7)؛ مثلا تک والديني شدن با چاقي دوران کودکي در ارتباط است (8). اين امر ممکن است با فاکتورهاي رواني اجتماعي در ارتباط باشد، مثلا اختلال در عملکرد خانواده، اختلالات رواني مادر و غفلت والدين ميتواند خطر ابتلا به چاقي در کودکان را افزايش دهد. شروع چاقي را ميتوان با انواع عوامل از جمله مسائل مربوط به خانواده نسبت داد که موجب جهش در طي دوران رشد میشود (8). از مشخصههای چاقي، بيش از حد بودن چربي بدن است که بيشتر مواقع، اما نه هميشه، با افزايش وزن بدن همراه است و اين زماني رخ ميدهد که BMI بالاتر از 30 واحد در بالغين باشد (7).
تاثير قابل توجه اضافه وزن و چاقي بر سلامت جسمي و رواني شناخته شده است (9). اضافه وزن و چاقي، از عوامل خطرناک مستقل براي افزايش مرگ و مير در سراسر طول

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، انزوای اجتماعی، احساس تنهایی، تعاملات اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع اضافه وزن، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، دختران نوجوان