دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، پایگاه اجتماعی، میزان استفاده، منزلت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

تشکر و قدرانی:
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز…

بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم.
اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب ” من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ” :ازپدر و مادر، همسر و فرزند عزیزم که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند؛از استاد با کمالات و شایسته؛ سرکار خانم دکترلیلا یزدان پناه که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛از استاد صبور و مهربان سرکارخانم دکتر سوده مقصودی ،که زحمت مشاوره این رساله را متقبل شدند؛و از اساتید فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکترمحمد اکبری و سرکار خانم دکتر سعیده گروسی که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم.
باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید .

چکیده
بررسی میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن هدف اصلی این پژوهش می باشد. حریم خصوصی به مفهوم کنترل روابط بین فرد و دیگران می باشد. اگر فرد بتواند بخوبی روابط خود با دیگران را کنترل کند به سطح مطلوب حریم خصوصی دست می یابد. درصورتی که به حریم خصوصی فرد تجاوز شود وی حریمی کمتر از میزان مطلوب کسب می کند و احساس ازدحام را تجربه می کند. چنانچه فرد حریمی بیشتر از میزان مطلوب کسب کند احساس انزوا را تجربه می کند. متغیر های زمینه ایی (سن، جنس، وضعیت تاهل)، عوامل فیزیکی (تراکم، نوع مسکن، مساحت مسکن)، عوامل فرهنگی(بومی بودن، نوع پوشش)، عوامل اجتماعی(پایگاه اجتماعی، تحصیلات، شغل، درامد و منزلت شغلی)، توانایی استفاده از مکانیزمها و نوع مکانیزم به عنوان عوامل موثر در کسب سطح مطلوب حریم خصوصی، در نظر گرفته شده اند. بدین منظور 400 نفر از ساکنان بالای 18 سال شهر کرمان با نمونه گیری خوشه ای بر اساس حجم نمونه انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفتند.پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته و جهت بررسی ارتباط بین متغیر ها وشدت و ضعف آنها از آزمون اسپیرمن،پیرسون،آنوا و تی تست استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که درصد کمی از افراد (8/1%) به سطح مطلوب دست می یابندو سایر افراد در روابط خود احساس ازدحام یا انزوا را تجربه می کنند. نتایج رگرسیون نشان داد از میان متغیر های مستقل که بصورت همزمان وارد معادله شده اند، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، میزان درامد و نوع مکانیزم مورد استفاده به میزان 58 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده اند.
کلمات کلیدی: حریم خصوصی، انزوا، ازدحام، سطح مطلوب حریم خصوصی،مکانیزم تنظیم حریم خصوصی

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1مقدمه 2
1-2- بیان مساله 5
1-3- تعاریف 8
1-3-1- حریم خصوصی 8
1-3-2- سطح مطلوب حریم خصوصی 8
1-4- اهداف پژوهش 8
1 -4-1- اهدف کلی 8
1 -4-2- اهداف جزئی 8
1-5-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 9
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش
2-1- پیشینه نظری و تجربی 12
2-1-1- نظریه های مربوط به موضوع 12
2-1-1-1- نظریه کنش متقابل نمادین 12
2-1-1-2- جرج زیمل 13
2-1-1-3- رابرت ازرا پارک 15
2-1-1-4- جرج هربرت مید 15
2 -1-1-5- اروین گافمن 16
2-1-1-6- روش شناسی مردمنگارانه 18
2-1-1-7- نظریه کنش پارسونز 18
2-1-1-8- فمینیست ها 19
2-1-1-9- آلن وستین 19
2-1-1-10- ادوارد هال 20 2-1-1-10-1- عوامل موثر برفضای شخصی و تجاوز به آن 22
2-1-1-11- اروین آلتمن 23
2-1-1-12- عوامل موثر در دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی 24
2-1-2- جمع بندی دیدگاههای گوناگون در مورد حریم خصوصی 27
2-3- چکیده ی تحقیقات انجام شده در ایران 31
2-4- چکیده ی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 33
2-5- چارچوب نظری 37
2-6- مدل تحلیلی 38
2-7- فرضیه ها 39
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
3-1- روش پژوهش و ابزارهای جمع آوری داده ها 41
3-1-1- روش پژوهش. 41
3-1-2- ابزارهای جمع آوری داده ها 41
3-1-2-1- قابليت اعتمادابزار اندازه گيري 41
3-1-2-2- اعتبار( روایی) ابزار اندازه گیری 42
3-2- تعریف مفاهیم مندرج در فرضیه ها 43
3-2-1- تعاریف مفهومی 43
3-2-1-1- حریم خصوصی 43
3-2-1-2- حریم خصوصی و حق خلوت 45
3-2-1-3- انواع حریم خصوصی 45
3-2-1-4- سطوح حریم خصوصی 49
3-2-1-5-مکانیزم های تنظیم حریم خصوصی 52
3-2-1-5-1- رفتارهای کلامی و فرا کلامی 52
3-2-1-5-2- رفتارهای غیر کلامی 53
3-2-1-5-3 – مکانیزمهای محیطی 54
3-2-1-5-4- سازو کارهای فرهنگی 57
3-2-2- تعاریف عملیاتی 57
3-2-2-1-تعاریف عملیاتی متغیر وابسته 57
3-2-2-2- تعاریف عملیاتی متغیر های مستقل 62
3-3- جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه های نمونه گیری 66
3-3-1- جامعه آماری و حجم نمونه 66
3-3-2 – شیوه های نمونه گیری 67
3-4- 2- معرفی ابزارتحلیلی 68
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- مقدمه 70
4-2- توصيف داده ها 70
4-2-1-توصيف سن پاسخگويان 70
4-2-2- وضعیت تاهل پاسخگويان 71
4-2-3- توزیع پاسخگویان از نظر جنسیت 72
4 4-2-4- وضعیت درامد پاسخگويان 73
4-2-5- وضعیت تحصیلات پاسخگويان 74
4-2-6- وضعیت فعالیت پاسخگویان 75
4-2-7 – منزلت شغلی پاسخگویان شاغل 76
4-2-8- توصیف وضعیت پوشش پاسخگویان 77
4-2-9 – توصیف محل تولد پاسخگویان(بومی بودن)….. 78
4-2-10- وضعیت تراکم (میزان فضای موجود در منزل برای هر شخص) 79
4-2-11- وضعیت نوع منزل 80
4-2-12– وضعیت پایگاه اجتماعی 80
4-2-13- مدت زمان سکونت در کرمان 81
4-2-14-توصیف متغیر توانایی استفاده از مکانیزم کلامی 82
4-2-15-توصیف متغیر توانایی استفاده از مکانیزم غیرکلامی 83
4-2-16-توانایی استفاده از مکانیزم فضای شخصی 84
4-2–17–توانایی استفاده ازمکانیزم قلمرویابی 85
4-2-18- میزان مکانیزم کلامی مورد استفاده 86
4-2-19- میزان مکانیزم فراکلامی مورد استفاده 87
4-2-20- میزان مکانیزم غیرکلامی مورد استفاده 88
4-2-21- میزان استفاده از مکانیزم فضای شخصی 89
4-2-22-توصیف متغیرمیزان استفاده از مکانیزم قلمرویابی 90
4-3- توصیف متغیر وابسته 91
4-3-1- تنهایی ایده ال 92
4-3-2- تنهایی ایده ال با تفکیک جنسیت 93
4-3-3- تنهایی کسب شده 94
4-3-4- میزان تنهایی کسب شده به تفکیک جنسیت 95
4-3-5- توصیف سطوح کسب شده تنهایی 96
4-3-6-دستیابی به سطوح مختلف تنهایی تفکیک جنسیت 97
4-3-7-توداری ایده ال 98
4-3-8-توداری ایده ال به تفکیک جنسیت 99
4-3-9- توداری کسب شده 100
4-3-10- توداری کسب شده با تفکیک جنسیت 101
4-3-11- سطوح کسب شده توداری 102
4-3-12-سطوح کسب شده توداری با تفکیک جنسیت 103
4-3-13-میزان ایده ال عدم مجاورت 104
4-3-14-میزان ایده ال عدم مجاورت به تفکیک جنسیت 105
4-3-15- میزان عدم مجاورت کسب شده 106
4 -3-16- عدم مجاورت کسب شده با تفکیک جنسیت 107
4 -3- 17- توصیف سطوح دستیابی به عدم مجاورت 108
4-3-18-سطوح دستیابی به عدم مجاورت به تفکیک جنسیت 109
4-3-19- میزان ایده ال صمیمت با خانواده 110
4-3-20- میزان ایده ال صمیمت با خانواده به تفکیک جنسیت 111
4-3-21- میزان کسب صمیمیت با خانواده 112
4-3-22- میزان کسب صمیمیت با خانواده به تفکیک جنسیت 113
4-3-23 توصیف سطوح دستیابی به صمیمیت با خانواده 114
4-3-24-سطوح دستیابی به صمیمیت با خانواده به تفکیک جنسیت 115
4-3-25- توصیف میزان ایده ال انزوا 116
4-3-26- میزان ایده ال انزوا با تفکیک جنسیت 117
4-3-27- میزان کسب شده انزوا 118
4-3-28- میزان کسب انزوا به تفکیک جنسیت 119
4-3-29- توصیف سطوح دستیابی به انزوا 120
4-3-30- سطوح کسب انزوا به تفکیک جنسیت 121
4-3-31- میزان ایده ال صمیمیت با دوستان 122
4-3-32-توصیف میزان ایده ال صمیمیت با دوستان با تفکیک جنسی 123
4-3-33-میزان کسب شده صمیمیت با دوستان 124
4-3-34- توصیف میزان کسب شده صمیمیت با دوستان با تفکیک جنسیت 125
4-3-35- سطوح دستیابی به صمیمیت با دوستان 126
4-3-36- سطوح دستیابی به صمیمیت با دوستان به تفکیک جنسیت 127
4-3-37- میزان ایده ال گمنامی 128
4-3-38- میزان ایده ال گمنامی با تفکیک جنسیت 129
4-3-39- میزان گمنامی کسب شده 130
4-3-40- میزان کسب گمنامی به تفکیک جنسیت 131
4-3-41- سطوح کسب شده گمنامی 132
4-3-42- توصیف سطوح گمنامی به تفکیک جنسیت 133
4-3-43- میزان ایده ال جدایی 134
4-3-44- میزان ایده ال جدایی به تفکیک جنسیت 135
4-3-45- میزان کسب جدایی 136
4-3-46- میزان کسب جدایی به تفکیک جنسیت 137
4-3-47– میزان سطوح کسب جدایی 138
4-3-48- سطوح کسب جدایی با تفکیک جنسیت 139
4-3-49- میزان ایده ال انواع حریم خصوصی 140
4-3-50-میزان ایده ال انواع حریم خصوصیبه تفکیک جنسیت 141
4-3-51–میزان کسب حریم خصوصی کل 141
4-3-52- میزان حریم خصوصی کل کسب شده با تفکیک جنسیت 142
4-3-53-میزان سطوح کسب حریم خصوصی 143
4-3-54-میزان سطوح کسب حریم خصوصی به تفکیک جنسیت 144
4-3-55 – میانگین کسب شده و ایده ال هریک از انواع حریم خصوصی 144
4-3-56 – میزان میانگین سطوح کسب شده هریک از انواع حریم خصوصی 145

4-4- تحلیل استنباطی 146
4-4-1- رابطه سن ودستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی 146
4-4-2- تفاوت میانگین دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی بر حسب جنسیت پاسخگویان 147
4-4-3- تفاوت میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی بر حسب وضعیت تأهل پاسخگویان 150
4-4-4- تفاوت میانگین میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی و درامد 152
4-4-5- تفاوت میانگین میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی برحسب وضعیت تحصیلات 155
4-4-6- تفاوت میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی بر حسب بومی بودن پاسخگویان 161
4-4-7- تفاوت میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی بر حسب مدت سکونت 161
4-4-8-تفاوت میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی بر حسب تراکم 162
4-4-9 – تفاوت میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی بر حسب نوع پوشش 162
4-4-10- رابطه پایگاه اجتماعی و سطح مطلوب حریم خصوصی 163
4-4-11- رابطه منزلت شغلی و سطح مطلوب حریم خصوصی 163
4-3-12- تفاوت میانگین دستیابی به سطح مطلوب انواع حریم خصوصی بر حسب نوع منزل 165
4-4-13- رابطه بین توانایی استفاده از مکانیزمها وسطح مطلوب حریم خصوصی 166
4-4-14- رابطه میزان استفاده از مکانیزمها و دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی 167
4-5- تحلیل مسیر 168
4-5-1- رگرسیون متغیر وابسته (دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی) 168
4-5-2- تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم بر روی متغیر وابسته 172
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری
5-1- مقدمه 174
5-2- نتایج توصیفی تحقیق 174
5-2-1- نتایج توصیف متغیر وابسته 174
5-2-1-1- تنهایی 174
5-2-1-2- توداری 175
5-2-1-3- عدم مجاورت 175
5-2-1-4- صمیمیت با خانواده 176
5-2-1-5- انزوا 176
5-2-1-6- صمیمیت با دوستان 177
5-2-7- گمنامی 177
5-2-8- جدایی 177
5-2-9- حریم خصوصی کل 178
5-2-2- نتایج توصیف متغیر مستقل 179
5-3- نتایج تحلیل استنباطی 180
5-4- پیشنهادات کاربردی 183
5-5- پیشنهادات

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع تربیت بدنی، دبیران تربیت بدنی، دوره متوسطه، روش تحقیق Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، میزان استفاده، فضای شخصی، منزلت شغلی