تحقیق رایگان با موضوع تربیت بدنی، برنامه درسی، دبیران تربیت بدنی، دوره متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………14
2-1-2-برنامه های آموزش تربیت بدنی در ایران باستان…………………………………………………..14
2-2- اهمیت تربیت بدنی و ورزش در اسلام 15
2-3-1-اهداف برنامه درسی تربیت بدنی………………………………………………………………………18
2-3- تعریف تربیت بدنی و ورزش 17
2-4- طبقه بندي اهداف آموزشي 21
2-4-1-هدفهای آموزشی حوزه شناختی……………………………………………………………………….22
2-4-2-هدفهای آموزشی حوزه عاطفی………………………………………………………………………..22
2-4-3-هدفهای آموزشی حوزه روانی-حرکتی……………………………………………………………..23
2-5- مباني برنامه درسي 24
2-5-1- مباني فلسفي وتربيت بدني 24
2-5-1-1-ایده آلیسم………………………………………………………………………………………………..24
2-5-1-2-رئاليسم …………………………………………………………………………………………………..25
2-5-1-3-ناتورالیسم………………………………………………………………………………………………..26
2-5-1-4-پراگماتیسم………………………………………………………………………………………………27
2-5-1-5-اگزیستانسیالیسم………………………………………………………………………………………..27
2-5-1-6-اسلام و تربیت بدنی……………………………………………………………………………………28
2-5-2- مبانی روانشناختی………………………………………………………………………………………….30
2-5-2-1-یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………30
2-5-2-2-یادگیری………………………………………………………………………………………………….31
2-5-3- مباني جامعه شناختي 32
2-5-3-1-نظریه کارکردگرایی…………………………………………………………………………………..32
2-5-3-2-نظریه تضاد……………………………………………………………………………………………….33
2-6- عناصر برنامه درسی 33
2-6-1-هدف های برنامه درسی………………………………………………………………………………….34
2-6-2-محتوای برنامه درسی……………………………………………………………………………………..35
2-6-3-اجرای برنامه درسی……………………………………………………………………………………….35
3-6-4-ارزشیابی برنامه درسی…………………………………………………………………………………….36
2-7- راهبردهای تدریس در برنامه درسی تربیت بدنی 37
2-8- پیشینه تجربی پژوهش 38
2-8-1-تحقیقات انجام شده در ایران……………………………………………………………………………38
2-8-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………..45
2-8-3-جمع بندی تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………..50
فصل سوم(روش تحقیق) 53
مقدمه 54
3-1- روش تحقيق 54
3-2- جامعه آماري 55
3-3- نمونه آماري و تعیین حجم نمونه 55
3-4- ابزار گردآوری داده ها و چگونگی تدوین و ساخت آن 55
3-5- روائي و پايايي ابزارها و عمليات مربوط به محاسبه آنها: 55
3-6- ابزار تجزيه و تحليل داده ها 56
3-7- شیوه گردآوری داده ها 56
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها) 57
تجزيه و تحليل داده‌ها 57
مقدّمه 58
4-1-توصیف شاخص های دموگرافیک……………………………………………………………………….59
4-1-1-وضعیت جنسیت آزمودنی ها…………………………………………………………………………..59
4-1-2-وضعیت سابقه خدمت…………………………………………………………………………………….60
4-1-3-وضعیت میزان تحصیلات………………………………………………………………………………..61
4-1-4-وضعیت سابقه فعالیت ورزشی………………………………………………………………………….62
4-1-5-وضعیت سابقه قهرمانی……………………………………………………………………………………63
4-1-6-وضعیت نوع استخدام……………………………………………………………………………………..64
4-1-7-وضعیت تاهل……………………………………………………………………………………………….65
4-2: وضعیت متغیرهای تحقیق 65
4-2-1-وضعیت هدف های برنامه درسی تربیت بدنی در وضعیت موجود……………………………66
4-2-2-وضعیت هدف های برنامه درسی تربیت بدنی در حیطه دانش…………………………………67
4-2-3-وضعیت هدف های برنامه درسی تربیت بدنی در حیطه نگرش……………………………….68
4-2-4-وضعیت هدف های برنامه درسی تربیت بدنی در حیطه مهارتی………………………………69
4-2-5-نمره های متغیر هدف های برنامه درسی تربیت بدنی و مولفه های آن………………………70
4-2-6-بررسی توزیع متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………73
4-3: بررسی فرضیه های تحقیق 74
4-3-1: میزان دستیابی به اهداف برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه چگونه است………….76
4-3-2: میزان دستیابی به اهداف برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه در حيطه دانشي چگونه است………………………………………………………………………………………………………………………77
4-3-3: میزان دستیابی به اهداف برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه در حيطه نگرشی چگونه است………………………………………………………………………………………………………………………79
4-3-4: میزان دستیابی به اهداف برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه در حيطه مهارتی چگونه است………………………………………………………………………………………………………………………80
4-3-5: بین وضعیت موجود و مطلوب اهداف برنامه درسی تربیت بدنی در حيطه دانشی تفاوتی وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………82
4 -3-6: بین وضعیت موجود و مطلوب اهداف برنامه درسی تربیت بدنی در حيطه نگرشی چه تفاوتی وجود دارد…………………………………………………………………………………………………….87
4-3-7: بین وضعیت موجود و اهداف برنامه درسی تربیت بدنی در حيطه مهارتی تفاوتی وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………….90
4-3-8: بین وضعیت موجود و مطلوب اهداف برنامه درسی تربیت بدنی در حيطه (دانشی، نگرشی و مهارتی) تفاوتی وجود دارد………………………………………………………………………………………94
4-3-9: بین رتبه اهداف برنامه درسی تربیت بدنی در سه حيطه (دانشی، نگرشی و مهارتی) چه تفاوتی وجود دارد…………………………………………………………………………………………………….96
4-3-10: بین اهداف برنامه درسی تربیت بدنی در سه حيطه (دانشی، نگرشی و مهارتی) در وضعیت موجود از نظر رتبه چه تفاوتی وجود دارد…………………………………………………………..97
4-3-11: بین اهداف برنامه‌درسی تربیت بدنی در سه حيطه (دانشی، نگرشی و مهارتی) در وضعیت مطلوب از نظر رتبه چه تفاوتی وجود دارد……………………………………………………………………..99
4-3-12: وضعیت اهداف برنامه‌درسی تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی مرد و زن چگونه است…………………………………………………………………………………………………………..100
4-3-13: وضعیت اهداف برنامه درسی تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی در رده های مختلف میزان تحصیلات چگونه است…………………………………………………………………………101
4-3-14: وضعیت اهداف برنامه درسی تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی در رده های مختلف سابقه خدمت تفاوت چگونه است……………………………………………………………………103
4-3-15: اهداف برنامه درسی تربیت بدنی از دیدگاه دبیران دارای سابقه فعالیت ورزشی چگونه است…………………………………………………………………………………………………………………….105
4-3-16: وضعیت اهداف برنامه درسی تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی در رده های مختلف سابقه قهرمانی چگونه است…………………………………………………………………………….107
4-3-17: وضعیت اهداف برنامه درسی تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی در رده های مختلف نوع استخدام چگونه است………………………………………………………………………………108
4-3-18: وضعیت اهداف برنامه درسی تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی متأهل و مجرد چگونه است…………………………………………………………………………………………………………..110
4-4- مهمترین اهداف در سه حیطه(دانش، نگرش و مهارت) از دیدگاه دبیران تربیت بدنی در دو وضعیت موجود و مطلوب کدامند………………………………………………………………………………112
4-4-1- مهمترین اهداف در حیطه دانشی، از دیدگاه دبیران تربیت بدنی در دو وضعیت موجود و مطلوب کدامند……………………………………………………………………………………………………….112
4-4-2- مهمترین اهداف در حیطه نگرشی، از دیدگاه دبیران تربیت بدنی در دو وضعیت موجود و مطلوب کدامند…………………………………………………………………………………………………….116
4-4-3- مهمترین اهداف در حیطه مهارتی، از دیدگاه دبیران تربیت بدنی در دو وضعیت موجود و مطلوب کدامند……………………………………………………………………………………………………….120
فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری) 125
مقدمه 126
5-1- خلاصه تحقیق 126
5-2- بحث و نتیجه‌گیری 126
5-2-1- وضعیت موجود و مطلوب اهداف برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه در حیطه دانش، از نظر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد آموزش و پرورش، برنامه درسی، آزمون استاندارد، تعبیر و تفسیر Next Entries تحقیق رایگان با موضوع تربیت بدنی، دبیران تربیت بدنی، دوره متوسطه، برنامه درسی