پایان نامه با کلمات کلیدی پیش آزمون، انحراف معیار، رشته تحصیلی، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………….45
2-3-1- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………..45
2-3-2-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………..49
فصل سوم روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………..56
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………57
3-2روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..57
3-3- روش اجراء…………………………………………………………………………………………………………58
3-4-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………..60
3-5-نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………60
3-6- ابزارهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………60
3-6-1- روایی و پایایی پر سشنامه مهارت های حل مساله……………………………………………………61
6-3-2- کلید و نمره گذاری………………………………………………………………………………………….61
3-7- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………..62
فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………..63
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….64
4-2- ویژگی های آماری افراد نمونه………………………………………………………………………………..64
4-2-1- ویژگی های جمعیت شناسی جامع پژوهش…………………………………………………………….65
4-2-1- یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………..67
4-3- مقایسه تحلیل پس آزمون و پیش آزمون نمرات مهارت های حل مساله در گروه………………67
4-4– مقایسه تحلیل پس آزمون و پیش آزمون نمرات مهارت های حل مساله در گروه آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………69
4-5- یافته های استنباطی پژوهش با توجه به فرضیات پژوهش………………………………………………75
5-6- بین گروه آزمایش وگواه ازلحاظ مهارت های اعتماد به حل مساله پس از اجرای عمل آزمایشی تفاوت وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………….75
– بین گروه آزمایش وگواه ازلحاظ سبک گرایش- اجتناب پس از اجرای عمل آزمایشی تفاوت وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………………..76
– بین گروه آزمایش وگواه ازلحاظ کنترل شخصی پس از اجرای عمل آزمایشی تفاوت وجود
دارد……………………………………………………………………………………………………………………………78
-بین گروه آزمایش وگواه ازلحاظ مهارت های حل مساله با جهت گیری جنسیتی تفاوت
وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………….79
-بین گروه آزمایش وگواه ازلحاظ مهارت های حل مساله با توجه به رشته تحصیلی تفاوت
وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………80
مهارت های حل مساله گروه آزمایش ازگروه گواه پس از اجرای عمل آزمایش بالاتراست………….81
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….82
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….83
5-2- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..83
5-3- محدودیت های پزوهش……………………………………………………………………………………………….88
5-3-1-محدودیت های در کنترل محقق…………………………………………………………………………………88
5-3-2- محدودیت های خارج از کنترل محقق………………………………………………………………………..88
5-4-1- پیشنهادات اجرایی………………………………………………………………………………………………….88
5-4-2- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………..89
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….90
الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………….90
ب) منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..95
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………..97
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………II
عنوان به زبان انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….I

شماره صفحه
جدول شماره 2-1: جمع بندی نظریه ها و دیدگاه های موجود در حیطه فراشناخت……………………………29
جدول شماره 2-2: جمع بندی از مبانی تجربی تحقیق…………………………………………………………………..49
جدول شماره 3-1: طرح پیش آزمون-پس آزمونباگروه گواه……………………………………………………….59
جدول شماره 3-2: الگوی آموزشی فراشناختی تئونگ(2003)……………………………………………………….60
جدول شماره 3-3: خرده مقیاس پرسشنامه مهارت های حل مساله…………………………………………………..63
جدول شماره 4-1: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی دانشجویان به تفکیک جنس……………………………..65
جدول شماره 4-2: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی دانشجویان به تفکیک رشته تحصیلی…………………..66
جدول شماره 4-3: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی دانشجویان به تفکیک جنست و رشته تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………..67
جدول شماره 4-4: مشخصات و تعداد دانشجویان در گروه آزمایش و کنترل…………………………………68
جدول شماره 4-5: مقایسه میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون مهارت های حل مساله در گروه کنترل………………………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول شماره 4-6: مقایسه میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون مهارت های حل مساله در گروه کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………….70
جدول شماره 4-7: مقایسه میانگین و انحراف معیارمولفه های مهارت حل مساله در دو گروه آزمایش و کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………..71
جدول شماره 4-8: بررسی داده های تحلیل نمره های تفاوت پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایش و کنترلدر مولفه های حل مساله از نظر برابری واریانس……………………………………………………………..72
جدول شماره 4-9: میانگین و انحراف معیارنمرات مهارت های حل مساله دانشجویان به تفکیک جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………..74
جدول شماره 4-10: مقایسه میانگین نمره مولفه های مهارت حل مساله در گروه کنترل و آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………………75
جدول شماره 4-11: مقایسه میانگین و انحراف معیارمولفه اعتماد به حل مساله در دو گروه آزمایش و کنترل………………………………………………………………………………………………………………………….76
جدول شماره 4-12: مقایسه میانگین و انحراف معیارمولفه سبک گرایش-اجتناب در دو گروه آزمایش و کنتر…………………………………………………………………………………………………………………………….78
جدول شماره 4-13: مقایسه میانگین و انحراف معیارمولفه کنترل شخصی در دو گروه آزمایش و کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………..79
جدول شماره 4-14: مقایسه میانگین نمره پس آزمون وپیش آزمون مهارت های حل مساله در گروه های آزمایش و کنترل به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………………………80
جدول شماره 4-15: میانگین و انحراف نمرات مهارت های حل مسالهدانشجویان به تفکیک رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………81
جدول شماره 4-16: مقایسه میانگین نمره کلی مهارت های حل مساله در گروه های آزمایش و کنترل………………………………………………………………………………………………………………………………82

چکیده
مطالعات نشان می دهد که راهبر های فرا شناختی بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سهم بازار، عملکرد سازمان، عملکرد کسب وکار، عملکرد شرکت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی فراشناختی، راهبردهای شناختی، پردازش اطلاعات، مهارت های فراشناختی