پایان نامه با واژه های کلیدی نتايج، صنايع، مقايسه، رقابتي

دانلود پایان نامه ارشد

تقدير و تشکر

هر لطفی را سپاسی است
سپاس پروردگار سبحان را که قطره ای از اقیانوس بی انتهای علم خود را به من بخشود. تقدیر شایسته ای برایم رقم زد تا از محضر استادان گرانقدر بهره جویم.

با تشکر و قدرداني از استاد راهنماي محترم جناب آقاي دکتر حسن صفرنيا که تا پايان از
رهنمودهايشان بهره گرفتم و استاد مشاور گرامي جناب آقاي دکتر عباس عباسي که در غناي
علمي پايان نامه کوشيدند و با تشکر از تمام دوستان و اساتيدي که در طول دوران تحصيل از پرتوي علمشان نور گرفتم.

و با سپاس فراوان از خانواده عزيزم كه همواره مشوق و همراه اينجانب در راه كسب علم ودانش بودهاند.

و
با تقدير و تشكر از همكاري و حمايت شركت شهرك هاي صنعتي كرمان و شركت هاي حروف باران و توان مهر در طول انجام اين پايان نامه.

چكيده:
امروزه بدليل افزايش رقابت و پيچيده شدن فعاليتهاي رقبا، شرکتها بايستي بيشتر از قبل به بررسي همه جانبه سازمان خود بپردازند. هدف اين تحقيق بررسي ميزان تاثير هوش سازماني بر عملكرد سازمان با توجه به قابليتهاي بازاريابي در شركتهاي شهركهاي صنعتي كرمان مي
باشد. هوش سازماني از دو بعد هوش رقابتي و هوش عاطفي مورد بررسي قرار گرفته شده است و قابليتهاي سازماني در اين تحقيق شامل بازارگرايي، مزيت رقابتي و استراتژي رقابتي ميباشد. روش تحقيق كتابخانه اي و ميداني و ابزار جمع آوري اطلاعات ميداني، پرسشنامه با طيف ليکرت مي باشد. جامعه آماري شامل شركتهاي شهركهاي صنعتي ميباشد و در اين تحقيق 100پرسشنامه در دو مرحله بين مديران شركتها توزيع و 80 پرسشنامه بازگردانده شد. براي تحليل داده ها از آزمون تي تست، همبستگي و آزمون H استفاده شده است. برآورد و ارزيابي مدل با استفاده از Amos Graphics 18 استفاده شده است. آلفاي كرنباخ پرسشنامه اين تحقيق 94% به دست آمد كه نشان دهنده پايايي خوب و عالي مي باشد. نتايج حاصله نشان مي دهد كه فرضيههاي تحقيق (1،2،3،5،6)كه از آزمون همبستگي براي بررسي نوع رابطه آنها استفاده شده مورد تاييد واقع شدند و فرضيههايي(4،7)كه رابطه عملكرد و هوش سازماني(هوش عاطفي و هوش رقابتي) با نوع استراتژي رقابتي سازمان از طريق آزمون H مورد آزمون قرار گرفتند نوع استراتژي مرتبط با اين متغيرها را از نوع استراتژي تحليلگر برآورد نمود. شركت توان
مهر و حروف باران به عنوان مطالعات موردي از بين شركتها با توافق مديران اين شركتها به صورت جداگانه مورد تحليل قرار گرفتند. در نهايت پيشنهاداتي به مديران به صورت كلي و پيشنهاداتي به مديران شركتهاي توان مهر و حروف باران و پيشنهاداتي به محققان آينده ارائه شده است.

واژگان كليدي:
هوش سازماني، هوش رقابتي، هوش عاطفي، بازارگرايي، مزيت رقابتي، استراتژي رقابتي، عملكرد سازماني

فهرست مطالب
فصل اول:كليات تحقيق
1-1 مقدمه 2
2-1 تعريف و تبيين مسأله تحقيق 3
3-1 ضرورت انجام تحقيق 5
4-1مشكلات شركتهاي كوچك و متوسط 7
5-1 اهداف تحقيق 9
6-1نتايج مورد استفاده پس از انجام تحقيق 10
7-1 استفاده کنندگان از نتايج تحقيق 10
8-1جنبه نوآوري طرح 11
9-1 تعاريف عملياتي واژه هاي تحقيق 12
10-1 خلاصه فصل1 13
11-1مباحث فصل آينده 13
فصل دوم: ادبيات موضوع و مباني نظري تحقيق

2-1 مقدمه 15
2-2 مفهوم و تعريف هوش 15
1-2-2هوش سازماني 16
2-2-2 تعريف هوش سازماني از ديدگاه دانشمندان 17
3-2-2 سطوح هوش سازماني از ديدگاه ليانگ 18
3-2 هوش عاطفي 21
1-3-2 تعريف هوش عاطفي 21
2-3-2 توسعه مفهومي هوش عاطفي 23
3-3-2 ويژگيهاي افراد با هوش عاطفي بالا 26
4-3-2 ويژگيهاي افراد با هوش عاطفي پايين 26
5-3-2 نحوه شكلگيري هوش عاطفي 26
6-3-2 نقش هوش عاطفي در سازمان 27
7-3-2 هوش عاطفي و رهبري 28
8-3-2 هوش عاطفي و عملكرد 29
9-3-2 هوش عاطفي و منابع انساني 29
4-2 هوش رقابتي 31
1-4-2 اهداف هوش رقابتي 32
2-4-2 منافع و ارزش هوش رقابتي 33
3-4-2 دادههاي استراتژيک هوش رقابتي 36
1-3-4-2 فرصتهاي موقعيت بازار 36
2-3-4-2 تهديدات رقيب 37
3-3-4-2 ريسكهاي رقابتي 38
4-3-4-2 مفروضات و آسيبهاي كليدي 38
5-2 مزيت رقابتي 39
1-5-2 منشا مزيت رقابتي 40
2-5-2ايجاد و حفظ مزيت رقابتي 40
3-5-2 رويكرد مبتني بر منابع شركت 42
4-5-2- رويكرد بازار محور 43
6-2 بازارگرايي 45
1-6-2 مشتري گرايي 48
2-6-2 رقيبگرايي 49
3-6-2 همكاري بينوظيفهاي 49
7-2 استراتژي رقابتي 53
1-7-2 سازمان هايي كه استراتژي تدافعي دارند 55
2-7-2 سازمان هايي كه استراتژي آيندهنگر دارند 55
3-7-2 سازمان هايي كه استراتژي تحليلگر دارند 56
4-7-2 سازمان هايي كه استراتژي انفعالي دارند 59
8-2 عملكرد 60
1-8-2 ارتقا عملكرد سازماني 61
2-8-2 مدل ارزيابي عملكرد سينك و تاتل 63
3-8-2 مديريت عملكرد 63
9-2 پيشينه تحقيق 66
10-2 خلاصه فصل2 72
11-2 مباحث فصل آينده 73
فصل سوم: روش تحقيق
1-3 مقدمه 75
2-3 چارچوب نظري تحقيق 75
3-3 نوع متغيرها 76
4-3 فرضيات تحقيق 76
5-3 روش تحقيق 76
6-3 روش جمعآوري اطلاعات و ابزار سنجش سازههاي تحقيق 76
7-3 منبع سولات 78
8-3 تعيين روايي و پايايي ابزار سنجش تحقيق 79
9-3 قلمرو تحقيق 79
1-9-3 قلمرو موضوعي تحقيق 79
2-9-3 قلمرو زماني تحقيق 79
3-9-3 قلمرو مکاني تحقيق 80
10-3 جامعه و نمونه آماري 80
11-3 روشهاي تحليل و آزمونهاي آماري 80
1-11-3 مدل معادله ساختاري در Amos Graphic 81
1-1-11-3 برآورد و آزمون مدل: رويكرد دو مرحلهاي 81
1-1-1-11-3 برآورد و آزمون مدلهاي اندازهگيري 82
2-1-1-11-3 برآورد و آزمون مدل كلي 82
12-3خلاصه فصل3 82
13-3مباحث فصل آينده 82
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
1-4 مقدمه 84
2-4 آمارتوصيفي 84
1-2-4 آمار توصيفي كاركنان پاسخدهنده به پرسشنامهها 84
2-2-4 آمار توصيفي شركتهاي نمونه آماري 86
3-4 آماره توصيفي سازههاي تحقيق، آزمون ميانگين
تک نمونهاي به منظور سنجش و اندازهگيري جامعه آماري
از لحاظ سازههاي تحقيق 86
4-4 آزمون فرضيه ها 87
1-4-4آزمون فرضيه هاي 1و2و3 و5و6 از طريق ضريب همبستگي پيرسون 88
2-4-4 بررسي رابطه بين سازههاي فرضيههاي 4 و 7 با استفاده از آزمون H 88
5-4 بررسي مقايسهاي متغيرهاي مدل بين صنايع شركت كننده در تحقيق 89
1-5-4 بررسي مقايسهاي سازههاي تحقيق در بين صنايع با استفاده از آزمون H 89
2-5-4 بررسي مقايسهاي سازههاي تحقيق در بين صنايع بر اساس عامل بومي
بودن موسسين شركتها با استفاده از آزمون H 90
3-5-4 بررسي مقايسهاي سازههاي تحقيق در بين صنايع
بر اساس سن وتاريخچه شركتها با استفاده از آزمون H 90
4-5-4 بررسي مقايسهاي سازههاي تحقيق در بين صنايع
براساس تعداد كاركنان شركت با استفاده از آزمون H 91
6-4 تبيين مدل ارائه شده در تحقيق با توجه به روشهاي مدلسازيAmos 91
1-6-4 برآورد و آزمون مدل به روش Amos Graphic : رويكرد دو مرحلهاي 91
1-1-6-4 مرحله اول: برآورد مدلهاي اندازهگيري 91
2-1-6-4 مرحله دوم: برآورد مدلكلي 94
7-4 تحليل داده هاي مربوط به شركت حروف باران 95
8-4 تحليل داده هاي مربوط به شركت توان مهر 96
9-4 خلاصه فصل4 97
9-4 مباحث فصل آينده 97
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 99
2-5 نتايج توصيفي تحقيق 99
1-2-5 مشخصات كاركنان 99
2-2-5مشخصات شركتها 100
3-5 نتايج حاصل از برآورد و ارزيابي مدل با استفاده از Amos Graphics 100
1-3-5 نتايج آزمون مدل با شاخصهاي تطبيقي 100
1-1-3-5 شاخص برازش هنجار شده بنتلر- بونت يا NFI 100
2-1-3-5 شاخص برازش نسبي يا RFI 101
3-1-3-5 شاخص برازش تطبيقي يا CFI 101
2-3-5 نتايج آزمون مدل با شاخصهای برازش مقتصد 101
1-2-3-5 شاخص CMIN/DF 101
2-2-3-5 شاخص نسبت اقتصاد يا PRATIO 101
3-2-3-5 شاخص برازش هنجار شده مقتصد ياPNFI 102
4-2-3-5 شاخص برازش تطبيقي مقتصد يا PCFI 102
3-3-5 شاخص هلتر 102
1-2-3-5 شاخص CMIN/DF 102
4-5 نتايج حاصل از ميانگين متغيرهاي تحقيق 102
5-5 نتايج حاصل از بررسي فرضيهها 103
6-5 نتايج حاصل از مقايسه متغيرها در بين صنايع مختلف 105
1-6-5 نتايج حاصل از مقايسه هوش سازماني در بين صنايع مختلف 105
2-6-5 نتايج حاصل از مقايسه هوش عاطفي در بين صنايع مختلف 105
3-6-5 نتايج حاصل از مقايسه هوش رقابتي در بين صنايع مختلف 105
4-6-5 نتايج حاصل از مقايسه بازارگرايي در بين صنايع مختلف 105
5-6-5 نتايج حاصل از مقايسه مزيت رقابتي در بين صنايع مختلف 105
6-6-5 نتايج حاصل از مقايسه عملكرد در بين صنايع مختلف 106
7-5 نتايج حاصل از مقايسه متغيرها بر اساس عامل بومي بودن موسسين 106
1-7-5 نتايج حاصل از مقايسه هوش سازماني بر اساس عامل بومي بودن موسسين 106
2-7-5 نتايج حاصل از مقايسه هوش عاطفي بر اساس عامل بومي بودن موسسين 106
3-7-5 نتايج حاصل از مقايسه هوش رقابتي بر اساس عامل بومي بودن موسسين 106
4-7-5 نتايج حاصل از مقايسه بازارگرايي بر اساس عامل بومي بودن موسسين 107
5-7-5 نتايج حاصل از مقايسه مزيت رقابتي بر اساس عامل بومي بودن موسسين 107
6-7-5 نتايج حاصل از مقايسه عملكرد بر اساس عامل بومي بودن موسسين 107
8-5 نتايج حاصل از مقايسه متغيرها در بين صنايع مختلف براساس سن شركت 107
1-8-5 نتايج حاصل از مقايسه هوش سازماني در بين صنايع مختلف براساس سن شركت 108
2-8-5 نتايج حاصل از مقايسه هوش عاطفي در بين صنايع مختلف براساس سن شركت 108
3-8-5 نتايج حاصل از مقايسه هوش رقابتي در بين صنايع مختلف براساس سن شركت 108
4-8-5 نتايج حاصل از مقايسه بازارگرايي در بين صنايع مختلف براساس سن شركت 108
5-8-5 نتايج حاصل از مقايسه مزيت رقابتي در بين صنايع مختلف براساس سن شركت 108
6-8-5 نتايج حاصل از مقايسه عملكرد در بين صنايع مختلف براساس سن شركت 109
9-5 نتايج حاصل از مقايسه متغيرها در بين صنايع مختلف بر اساس تعداد كاركنان 109
1-9-5 نتايج حاصل از مقايسه هوش سازماني در بين صنايع مختلف بر اساس تعداد كاركنان 110
2-9-5 نتايج حاصل از مقايسه هوش عاطفي در بين صنايع مختلف بر اساس تعداد كاركنان 110
3-9-5 نتايج حاصل از مقايسه هوش رقابتي در بين صنايع مختلف بر اساس تعداد كاركنان 110
4-9-5 نتايج حاصل از مقايسه بازارگرايي در بين صنايع مختلف بر اساس تعداد كاركنان 110
5-9-5 نتايج حاصل از مقايسه مزيت رقابتي در بين صنايع مختلف بر اساس تعداد كاركنان 110
6-9-5 نتايج حاصل از مقايسه عملكرد در بين صنايع مختلف بر اساس تعداد كاركنان 111
10-5 نتايج حاصل از اجراي مدل در شركت توان مهر 111
11-5 نتايج حاصل از اجراي مدل در شركت حروف باران: 111
12-5 پيشنهادات 113
4-12-5 پيشنهاد حاصل از نتايج تحقيق 113
1-12-5 پيشنهادات به شركت توان مهر 115
2-12-5 پيشنهاداتي به شركت حروف باران 115
3-12-5 پيشنهادات كلي تحقيق 117
4-12-5 پيشنهاد به محققان آينده 119
13-5 محدوديتهاي تحقيق 119
14-5 خلاصه فصل5 120
منابع و مآخذ: 121
فهرست نگاره ها
نگاره1-2 فرآيند هوش رقابتي 32
نگاه 2-2 فرآيند هوش رقابتي از ديدگاه ميشل كوك و كورتيس 33
نگاره 3-2 رابطه بين استراتژيهاي رقابتي و ساختار سازماني 56
نگاره 1-3- مدل مفهومي تحقيق 74
نگاره1-1-3 مدل مفهومي توسعه يافته 75
نگاره2-3 منبع سوالات تحقيق 78
نگاره 1-4 آمار توصيفي كاركنان پاسخدهنده 84
نگاره 2-4 آمار توصيفي شركتهاي نمونه آماري 85
نگاره 3-4 نتايج حاصل از ميانگين، انحراف معيار، آلفاي كرونباخ و آزمونT 86
نگاره 4-4 نتايج حاصل از همبستگي سازههاي تحقيق 87
نگاره 5-4 بررسي تاييد يا عدم تاييد فرضيهها 88
نگاره 6-4 رابطه بين استراتژي رقابتي و هوش عاطفي، هوش رقابتي و هوش سازماني 89
نگاره 7-4 بررسي مقايسهاي سازههاي تحقيق در بين صنايع 89
نگاره 8-4 بررسي مقايسهاي سازههاي تحقيق در بين صنايع بر اساس
عامل بومي بودن موسسين شركتها 90
نگاره 9-4 بررسي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ساختار دانش، کتاب درسی، توانایی ها، نیازهای فردی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد سازمان، بر عملکرد سازمان